Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2022-2025

Report this content

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Performance Share Plan (PSP) kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2022-2023 yhteensä noin 60 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti myös osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Key Personnel Share Plan (KPSP) perustamisesta Keskon erikseen valituille muille avainhenkilöille. Key Personnel Share Plan -ohjelman kohderyhmä ansaintajaksolle 2022 on yhteensä noin 160 henkilöä. Hallitus on myös vahvistanut kriteerit vuodelle 2022 PSP 2021-2024, PSP 2022-2025 ja KPSP 2022 -ohjelmien osalta. Lisäksi hallitus päätti Restricted Share Pool (RSP) -ohjelman perustamisesta vuosille 2022-2024.

Keskon osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta osakepohjaisesta ohjelmasta. Järjestelmään vuodesta 2017 kuuluneista PSP- ja RSP-ohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Toinen suoriteperusteinen ohjelma on vuonna 2020 ensimmäistä kertaa käynnistynyt osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma Key Personnel Share Plan (”KPSP”) (pörssitiedote 5.2.2020). KPSP-ohjelma on tarkoitettu Keskon erikseen valituille avainhenkilöille, ja ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja sen jälkeen alkavasta kahden vuoden sitouttamisjaksosta. PSP:tä ja KPSP:tä täydentää rajoitettu osakepalkkio-ohjelma, joka koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista (”RSP”). Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta. Kaikkien ohjelmien osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt PSP 2022-2025 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 60 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2022 ansaintakriteereiksi Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %), Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %) sekä Keskon vastuullisuutta mittaavan tavoitteen. Osakkeet maksetaan saajalle tilikautta 2023 koskevan tulosjulkistuksen jälkeen ja viimeistään maaliskuussa 2024. Ohjelman PSP 2022–2025 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 488 350 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Key Personnel Share Plan (”KPSP”) 2022 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 160 erikseen nimettyä Keskon avainhenkilöä. KPSP-ohjelmassa on vuoden ansaintajakso, jonka kriteerit koostuvat Keskon kannattavuutta, osallistujan vastuualueen kannattavuutta, kasvua ja pääomankäytön tehokkuutta sekä Keskon –osakkeen arvonkehitystä kuvaavista mittareista. Vuoden ansaintajakson jälkeen ohjelmassa on kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka päätyttyä osakkeet maksetaan saajalle tilikautta 2024 koskevan tulosjulkistuksen jälkeen ja viimeistään maaliskuussa 2025. KPSP 2022 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 209 025 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti RSP-ohjelman perustamisesta vuosille 2022-2024. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin on voimassa palkkioiden maksuhetkellä. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2022-2024 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 80 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2022 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2025.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi