KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Report this content

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pide­tään keskiviikkona 11.4.2018 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki (Kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Pääjohtajan katsaus

7. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 2,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täs­mäytyspäivänä 13.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas­luetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 20.4.2018.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä ehdottavat, että Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta muutettaisiin siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi esitetään seuraavaa:

-        hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97 000 euroa,

-        hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-        hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45 000 euroa,

-        hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-        kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

-        hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeiden hankinta tai luovutus toteutetaan niin pian yhtiökokouksen jälkeen kuin mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yh­tiökokouksessa, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin nykyinen seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppias Matti Naumanen, eMBA, kauppias Toni Pokela sekä oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (uusi jäsen) ja kauppatieteiden tohtori Piia Karhu (uusi jäsen).

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön inter­net-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous.

14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle makse­taan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.

16. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

17. Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 10 000 000 uu­den B-osakkeen antamisesta osakeannilla. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimin­taan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään si­joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta olisi päättynyt 30.6.2018.

Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2020 saakka.

18. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 eu­ron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kesko Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous. Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto­mus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 9.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.4.2018 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2018 rekisteröity yhtiön nimissä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osak­keet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouk­seen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 6.4.2018 klo 16, mihin mennessä ilmoittautu­misen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a)    internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja oh­jeita

b)    sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi

c)     puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)

d)    faksilla numeroon 01053 23421, tai

e)    kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tun­nus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osak­keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä yhtiön nimissä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon 28.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomis­taja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osa­kasluetteloon viimeistään 6.4.2018 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkei­den osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden­hoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallin­tarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomista­jaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yh­teydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomista­jaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kesko Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä yhteensä 31 737 007 A-osaketta ja 68 282 745 B-osaketta eli yhteensä 100 019 752 osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 317 370 070 ääntä ja B-osakkeilla yhteensä 68 282 745 ääntä eli osakkeilla yhteensä 385 652 815 ääntä.

Helsingissä 31.1.2018

KESKO OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 010 53 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Tilaa