Kamuxin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019

Report this content

KAMUX OYJ                   PÖRSSITIEDOTE             23.1.2019 klo 17.40

Kamuxin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019

Kamux Oyj:n hallitus on 23.1.2019 päättänyt hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2019. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2019. Järjestelmän mahdollinen bruttopalkkio ansaintajaksolta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2019 sovellettava ansaintakriteeri on hallituksen asettaman liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2019. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2020 loppuun mennessä yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana. Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Hallitus on valinnut noin 25 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan kannustinjärjestelmään. Hallitus voi osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään.

Mikäli ansaintakriteerille asetettu enimmäistavoitetaso saavutetaan, osakepalkkiojärjestelmän 2019 nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 180 000 Kamuxin osaketta, kun arvio lasketaan Kamuxin osakkeen joulukuun 2018 keskikurssin perusteella.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2021. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Nyt hyväksytty kannustinjärjestelmä vuodelle 2019 on toinen hallituksen 27.4.2017 tekemän kannustinjärjestelmän perustamista koskevan päätöksen nojalla hyväksytty kannustinjärjestelmä. Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiökokouksen päätöksellä 26.4.2018 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 400 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakepalkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vastaavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajaksoilla yhtiön hallituksen harkinnan mukaan.

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 45 autoliikettä Suomessa, kolmetoista Ruotsissa ja neljä Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 190 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com 

Tilaa