Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuksesta rohkaisevia tuloksia

Kävely- ja käsikuntoutus näyttää soveltuvan hyvin laitos- ja avomuotoiseen kuntoutukseen iäkkäillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla.

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin 65–85-vuotiaiden aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneiden kävely- ja käsikuntoutuksen aikana tapahtuneita muutoksia elämänlaadussa ja toimintakyvyssä. Kuntoutus toteutettiin vuosina 2008–2012 sekä laitos- että avomuotoisena. Tutkimus on osa Kelan kehittämishanketta.

Tutkimukseen osallistuneet 270 kuntoutujaa olivat keskimäärin 72-vuotiaita AVH-kroonikkoja, joista yli puolet oli miehiä. Aivohalvauksen oli aiheuttanut suurimmalla osalla infarkti. Kunkin kuntoutujan kohdalla kuntoutusprosessi kesti vuoden. Kävelykuntoutus sisälsi painokevennettyä ja muuta kävelyharjoittelua. Käsikuntoutus puolestaan sisälsi halvaantuneen käden tehostetun käytön harjoittelua ja muuta käden harjoittelua. Kuntoutujista suurin osa oli laitoskuntoutuksessa ja noin neljännes avokuntoutuksessa.

Kävelyn laitoskuntoutujista itsenäisten kävelijöiden määrä lisääntyi 45 %:sta 63 %:iin ja kuuden minuutin aikana kävelty matka piteni. Kävelyn avokuntoutujien kävelynopeus kasvoi ja kävelymatka piteni. Muutokset elämänhallinnassa, tasapainossa ja mielialassa jäivät kuitenkin kävelyn laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi.

Käden laitoskuntoutujilla puolestaan yläraajan yleinen toiminta ja käden puristusvoima paranivat. Käden avokuntoutujilla vastaavasti yläraajan yleinen toiminta parani ja he paransivat kohtalaisesti päivittäisten toimintojensa laatua. Muutokset mielialassa, tasapainossa ja kävelykyvyssä jäivät käden laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi.

Tutkimuksessa selvitettiin myös tutkittavien iän, sukupuolen, sairastamisajan ja toimintakyvyn lähtötason yhteyttä toimintakyvyn muutoksiin. Vain alhainen lähtötaso ennakoi parempaa edistymistä mittaustuloksissa. Iällä, sukupuolella ja sairastamisajalla tätä yhteyttä ei ollut.

Tulosten perusteella ikääntynyttä aivoverenkiertohäiriön sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi laitos- ja avomuotoisesti.


Lisätietoja:
Finnish Consulting Group
asiantuntija, ft, TtM, Auli Karttunen, puh. 040 522 3942
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi

Julkaisu: Karttunen A, Peurala S, Häkkinen A, Kautiainen H, Kantanen M, Heinonen M, Sihvonen S, Kallinen M. Elämänlaadun ja toimintakyvyn muutokset ikääntyneillä aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla kävelyn ja käden tehostetun käytön kuntoutuksen aikana. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 87, 2014. ISBN 978-951-669-955-7 (nid.), 978-951-669-956-4 (pdf).

Tilaukset: julkaisut@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit