Kuntoutus tukee näkövammaisen nuoren itsenäistymistä

Uudenlainen kuntoutuskurssi vahvisti näkövammaisten nuorten itsenäisen elämän taitoja.

Näkövamma on nuorelle syrjäytymisriski. Vammaisten nuorten sosiaalinen osallistuminen on tutkimusten mukaan ikätovereita vähäisempää ja ikätoverit eivät hyväksy heitä joukkoonsa yhtä helposti kuin näkeviä.

Kelan rahoittamassa ja Näkövammaisten Keskusliiton toteuttamassa Meikäläistä metsästämässä -hankkeessa (2011–2012) pyrittiin kehittämään uudenlaista kuntoutusmallia, jonka avulla voidaan vahvistaa nuorten sosiaalisia ja itsenäisen elämän taitoja sekä kasvattaa nuorten osallisuutta ja vastuullisuutta omasta elämästään. Kuntoutus kesti vuoden ja siihen osallistui 15 nuorta.

Arviointitutkimuksen perusteella jokainen kurssille osallistuneista nuorista oppi joitakin itsenäisen elämän ja arjessa selviytymisen taitoja. Suurin osa nuorista rohkaistui jollakin tavalla omien asioidensa hoitamiseen tai oman elämänsä suunnittelemiseen.

Nuorten tavoitteiden toteutumista tukevan alueverkoston löytäminen ja aktivoiminen onnistui vaihtelevasti. Osa nuorten vanhemmista jäi tahtomattaan ilman kaipaamaansa tukea ja koki jääneensä nuoren kuntoutuksen ulkopuolelle.

Kuntoutusmallina Meikäläistä metsästämässä -kurssi on toimiva, joskin kehitettävää on mallin rakenteessa, verkkokuntoutuksessa ja vanhemmille tarjottavassa osuudessa. Oleellista on se, että kuntoutuksen sisältöjä ohjaavat nuorten omalle kuntoutukselleen ja elämälleen asettamat tavoitteet eivätkä kuntoutusmallille annetut yleiset tavoitteet ja etukäteen suunnitellut sisällöt.

Näkövammaiset nuoret, siinä missä muutkin nuoret, joilla on toimintakyvyn rajoitteita, tarvitsevat tukitoimia niin koulussa kuin muussa elämässään. Meikäläistä metsästämässä -kurssi on osoittanut, että näkövammaisten nuorten voimaantumista voidaan tukea ja heidän syrjäytymiskehitykseensä voidaan puuttua varsin pienin toimin.

Lisätietoja:

Kelan tutkimusosasto,
johtava tutkija PhD, tt, Anna-Liisa Salminen, puh. 020 634 1303
etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Salminen A-L. Kuntoutus näkövammaisen nuoren itsenäistymisen tukena. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 82, 2013. ISBN 978-951-669-917-5 (nid.), 978-951-669-918-2 (pdf).

Tilaukset: julkaisut@kela.fi tai puh. 020 634 1947.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit