Lakimuutos yhtenäistää vammaisetuuksien myöntämisperusteita

1.6.2015 voimaan tuleva lakimuutos saa aikaan sen, että vammaisetuuksia myönnettäessä arvioidaan nykyistä selkeämmin hakijan tuen tarvetta.  Samalla eri vammaisetuuksien myöntäminen yhdenmukaistuu.

Kelan maksamia vammaisetuuksia ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki sekä ruokavaliokorvaus. Ruokavaliokorvausta lukuun ottamatta Vammaisetuudet on porrastettu kolmeen tasoon hakijan tuen tarpeen mukaan (perustuki, korotettu tuki, ylin tuki).

Jatkossa 16 vuotta täyttäneen perusvammaistuen voi saada ilman sairaudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Se voidaan myöntää sairauden tai vamman aiheuttaman haitan perusteella. Uusina tuensaajina perusvammaistuen piiriin voivat päästä esimerkiksi nuoret, joilla mielenterveyden häiriö aiheuttaa olennaista haittaa, mutta ei nykylain tarkoittamia erityiskustannuksia.

Etuudet voidaan myöntää pidemmäksi ajaksi

Vammaisetuuksia ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Tukien myöntäminen edellyttää aina vammasta ja sairaudesta aiheutuvaa haittaa tai avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta. Erityiskustannukset voivat korottaa tuen määrän perustuesta korotetuksi tueksi. Erityiskustannuksia voivat olla esimerkiksi kotipalvelu-, lääkäri-, lääke- ja kuntoutuskulut, jotka hakija maksaa itse.

Koska tukien saaminen ei välttämättä edellytä kustannusten osoittamista, Kela voi myöntää vammaisetuudet nykyistä pitemmäksi ajaksi ja entistä useammin toistaiseksi. Muutoksen myös uskotaan kohdentavan vammaisetuuksia nykyistä oikeudenmukaisemmin ja yhdenvertaisemmin.

Mikä muuttuu?

  • Alle 16-vuotiaan vammaistuen perusteet säilyvät ennallaan.
  • 16 vuotta täyttäneen perusvammaistuki ei enää edellytä erityiskustannuksia.
  • 16 vuotta täyttäneen korotettua ja ylintä vammaistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea ei voi enää saada pelkästään erityiskustannusten perusteella. Hoitotukea myönnettäessä arvioidaan aina avun, ohjauksen ja valvonnan tarvetta sekä 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa lisäksi sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa haittaa.
  • Erityiskustannukset voivat korottaa vammaisetuuden määrän vain korotetun tuen tasolle.
  • Muutoksen koskevat 1.6. tai sen jälkeen alkavia uusia vammaisetuuspäätöksiä.
  • Ennen lainmuutosta myönnettyjen vammaisetuuksien maksu jatkuu annetun päätöksen mukaisena seuraavaan tarkistukseen asti.

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, suunnittelija Pia Kankare, puh. 040 159 0388

Lisätietoja asiakkaalle:
Vammaistuet numeroina 2015 (pdf)

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit