• news.cision.com/
  • Kela/
  • Maahanmuuttajat ovat kantaväestöä useammin sosiaaliturvaetuuksien varassa

Maahanmuuttajat ovat kantaväestöä useammin sosiaaliturvaetuuksien varassa

Report this content

Sosiaaliturvan käytön yleisyys vaihtelee eri etuuksissa ja eri maista tulleiden maahanmuuttajien välillä.

Työikäiset maahanmuuttajat käyttivät keskimäärin 780 euroa eli noin neljänneksen kantaväestöä enemmän sosiaalietuuksia vuoden 2011 aikana. Eroa selittää ensisijaisesti maahanmuuttajien heikko työllisyys, joka korostuu ensimmäisinä vuosina maahanmuuton jälkeen. Maahanmuuttajien etuuskäyttöä vähentää toisaalta se, että heille maksetaan vähän eläkkeitä. Kun vanhuuseläkkeet otetaan mukaan tarkasteluun, tilanne kääntyy toisinpäin ja kantaväestön keskimääräiset etuudet ovatkin 1 840 euroa suuremmat kuin maahanmuuttajilla.

Suomessa ei ole aikaisemmin tehty kattavaa selvitystä maahanmuuttajien käyttämästä sosiaaliturvasta. Kelan tutkimusosaston julkaisemassa työpaperissa tarkastellaan maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttöä vuonna 2011. Tarkastelussa on mukana pääasiassa Kelan maksamia, toimeentulon kannalta merkittäviä sosiaalietuuksia, kuten työttömyysturva, asumisen tuet, opintotuki, perhe-etuudet ja eläke-etuudet. Tarkastelun ulkopuolella ovat mm. toimeentulotuki ja sairauspäiväraha. Tutkimusaineisto muodostettiin yhdistämällä laaja joukko rekisteritietoja ja se kattaa koko Suomen väestön.

Tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäisen polven maahanmuuttajia. Eri ryhmien välisten erojen esiin tuomiseksi maahanmuuttajat on jaettu syntymämaan perusteella neljään ryhmään: OECD-maista, entisen Neuvostoliiton maista, pakolaismaista ja muista maista tulleisiin maahanmuuttajiin.

Sosiaaliturvan käytössä on maahanmuuttajaryhmien välillä suuria eroja, jotka heijastelevat eroja maahanmuuton syissä. Pakolaismaista muuttaneet ovat työmarkkinoilla huonoimmassa asemassa ja heidän sosiaaliturvan käyttönsä on runsasta. Pitempään Suomessa olleilla pakolaismaista muuttaneilla sosiaaliturvan käyttö on kuitenkin selvästi vähäisempää kuin vastikään maahan muuttaneilla. OECD-maista muutetaan useammin työn vuoksi, ja ryhmän etuuskäyttö on lähellä kantaväestön tasoa. Tässä ryhmässä sosiaaliturvan käyttö on samalla tasolla vastikään muuttaneilla ja pitempään maassa olleilla.

Ero kantaväestöön muodostuu etenkin perusturvaetuuksien, erityisesti työmarkkinatuen ja yleisen asumistuen, käytöstä. Myös lapsiperhe-etuuksien käytössä maahanmuuttajat olivat yliedustettuina, mutta eivät yhtä selvästi. Toisaalta maahanmuuttajat saivat suhteellisesti kantaväestöä vähemmän opintotukea ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä etuuksien ansiosidonnaisia muotoja. Maahanmuuttajien ikärakenne keskittyy voimakkaasti työikäisiin, minkä takia he saavat kantaväestöä useammin perhe-etuuksia, mutta vähemmän esimerkiksi vanhuuseläkkeitä.

Lisätietoja:

Kelan tutkimusosasto,

tutkija, VTM Jussi Tervola, puh. 020 634 1874

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Tervola J, Verho J. Maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö vuonna 2011. Helsinki: Kela, Työpapereita 64, 2014.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135889

Kelan viestinnän puhelinpalvelu medialle p. 040 733 5221, arkisin klo 9-16
viestinta@kela.fi

Kelan tilastoryhmän puhelinpäivystys medialle p. 050 5517 960, arkisin klo 9-16

tilastot@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle.

Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje

Viestinnän yhteystiedot verkossa

www.kela.fi/viestinta

Liitteet & linkit