MS-kuntoutujien ryhmäkuntoutuksesta hyviä tuloksia

Uusi kuntoutusmalli perustuu moniammatillisuuteen ja korostaa vertaistuen merkitystä.

Kelan terveysosaston kuntoutusryhmän ja Suomen MS-liiton MS-kuntoutuksen kehittämishankkeessa luotiin ja testattiin uusi kuntoutusmalli.

Vuosina 2010–2012 toteutettiin moniammatillinen avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen kehittämishanke, joka kohdistettiin vaikeavammaisiin MS-kuntoutujiin. Hankkeeseen osallistui läheistensä kanssa 90 kuntoutujaa Helsingistä, Turusta ja Kuopiosta.

Kuntoutuksen tavoitteena oli vahvistaa kuntoutujan ja hänen läheistensä voimavaroja, edistää elämänhallintaa ja helpottaa arjessa selviytymistä. Hankkeessa arvioitiin lisäksi vaikeavammaisuuden käsitettä sekä kehitettiin yhteistyötä toimivamman kuntoutusketjun luomiseksi.

Hankkeen arviointitutkimuksen tulokset osoittavat, että kuntoutus auttoi osallistujia pärjäämään sairautensa kanssa paremmin. Lisäksi kuntoutujien kokema psyykkinen kuorma väheni. Suurin osa kuntoutujista edistyi arjen toiminnoissa, ja noin puolet omaksui uusia taitoja arjessa selviytymiseen. Kuntoutujat kokivat kuntoutuksen tärkeimmäksi anniksi tiedon ja kokemusten jakamisen toisten kuntoutujien kanssa sekä uudet apuvälineet. Kuntoutujien läheisten kokemassa kuormittuneisuudessa ja tuentarpeessa ei ilmennyt muutoksia kuntoutuksen aikana.

Kuntoutusmallin rakenne osoittautui toimivaksi: Kuntoutuksen aikana kuntoutuksen eri toimijat kävivät yhdessä kuntoutujan kotona. Kotikäynneillä kartoitettiin mm. apuvälineiden ja asunnon muutostöiden tarvetta. Kotikäyntejä pidettiin hyvänä tapana edistää kuntoutusketjun yhteistyötä. Uusi avomuotoinen ryhmäkuntoutusmalli näyttää toimivan hyvin avoterapioiden ja laitoskuntoutuksen rinnalla.

Vaikeavammaisuuden käsitettä tulisi arviointitutkimuksen mukaan tarkistaa: Ei-vaikeavammaisiksi arvioidut kuntoutujat raportoivat yhtä paljon kuin vaikeavammaiset kuntoutujat haittoja mielialassaan, jaksamisessaan ja muisti- ja ajattelutoiminnoissaan. Molemmat ryhmät kokivat hyötyneensä kuntoutuksesta saman verran.

Hankkeen vaikutuksia arvioitiin Kelan tutkimusosaston, Tutkimus- ja kehittämiskeskus Gerocenterin sekä Suomen MS-liiton yhteisessä tutkimuksessa. Kelan tutkimusosasto julkaisee arviointitutkimuksen loppuraportit alkuvuodesta 2013.

MS-hanke on osa Kelan järjestämää vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishanketta (VAKE-hanke).Hanke on tuottanut suuren määrän tutkimustietoa, johon voi tutustua julkaisuissa Hyvän kuntoutuskäytännön perusta sekä Asiakkaan äänellä .

Hankkeen tuottamaa tutkimustietoa hyödynnetään kehitettäessä kuntoutuspalveluja.  

Lisätietoja medialle:

Suomen MS-liitto, kuntoutusjohtaja, dosentti Juhani Ruutiainen, puh. 02 4392 111 (vaihde)
Kelan terveysosasto, asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, puh. 0400 984 386, etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan tutkimusosasto, johtava tutkija, dosentti Anna-Liisa Salminen, puh. 040 560 0935, etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.