Uutta Kelan erityishoitorahasta

Kelasta voi hakea erityishoitorahaa korvaamaan lyhytaikaista ansionmenetystä, joka aiheutuu van-hemman osallistumisesta alle 16-vuotiaan lapsensa sairauden tai vamman hoitoon taikka kuntoutuk-seen. Vuonna 2004 erityishoitorahaa maksettiin 7 740 vanhemmalle keskimäärin 38 euroa päivässä 6 870 lapsesta eli yhteensä 78 400 päivältä lähes 3 miljoonaa euroa. Vanhemmista suurin osa sai erityishoitorahaa vain muutamalta päivältä. Uudessa sairausvakuutuslaissa on erityishoitorahaan tullut joitakin muutoksia vuoden 2005 alusta. Erityishoitorahaa maksetaan saman sairauden perusteella yleensä enintään 150 arkipäivältä lasta kohden. Aiemmin enimmäisaika laskettiin kalenterivuosittain. Nyt laskenta alkaa kaikilla uudelleen vuoden 2005 alusta, eikä sen jälkeen kalenterivuodella ole merkitystä. Samana sairautena ei kuiten-kaan pidetä tilannetta, jossa lapsen sairaus puhkeaa uudelleen tai on uudessa aktiivisessa hoitovai-heessa. Tällöin erityishoitorahaan oikeuttavien päivien laskeminen nollautuu. Erityishoitorahan maksamisessa ei ole edelleenkään ehdotonta enimmäisaikaa, mutta erityishoitora-haa maksetaan yli 150 päivältä lapsen samaa sairautta kohti vain painavien lääketieteellisten syiden perusteella. Valtioneuvoston asetuksessa määritellään, mitkä ovat painavat lääketieteelliset syyt, joi-den perusteella erityishoitorahaa maksetaan yli 150 arkipäivän ajan. Tällaisia syitä voi olla esimer-kiksi hengenvaarallinen tila, joka edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa, esim. infektioriski. Hakuaika lyhenee kuudesta kuukaudesta neljäksi kuukaudeksi, jos oikeus erityishoitorahaan on alka-nut 1.1.2005 tai sen jälkeen. Erityishoitorahan vähimmäismäärä nousi 1.1.2005 alkaen 11,45 eurosta 15,20 euroon arkipäivältä. Lisätietoja Kelasta Päiväraha-, työttömyysturva- ja perhe-etuusasiat: lakimies Kirsi Liukkonen, p. 020 434 3981, kir-si.liukkonen@kela.fi, etuuspäällikkö Suvi Onninen, p.020 434 3942, suvi.onninen@kelafi Tilastoasiat: pääsuunnittelija Raija-Leena Pajunen, p. 020 434 1361, raija.pajunen@kela.fi sekä www.kela.fi ja Kelan toimistot

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit