• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle

Keliber hakee ympäristö- ja vesitalouslupia Päivänevan rikastamolle ja Rapasaaren kaivokselle

Report this content

Keliber jätti 30.6.2021 Rapasaaren kaivoksen ja Päivänevan rikastamon ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI). Kaivoksen ja rikastamon toiminnot ovat keskeinen osa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssia, jota koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehtiin vuonna 2020. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän 29.3.2021. Lupahakemusten sisältämät toiminnot sijaitsevat Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn kuntien alueella.

Rapasaaren kaivos käsittää avolouhoksen ja myöhemmin aloitettavan maanalaisen kaivostoiminnan. Malmin louhinnan ohella kaivostoimintaan kuuluvat sivukiven louhinta ja läjitys sekä vesien käsittely ja johtaminen alueelta. Päivänevan rikastamolla malmi jalostetaan spodumeenirikasteeksi. Rikastusprosessin lisäksi toimintoihin kuuluvat rikastushiekka-altaat ja prosessivesien käsittely. Sekä kaivoksen että rikastamon toiminnoille haetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 mukaisia ympäristölupia. Lisäksi rikastamolle haetaan vesilain 587/2011 mukaista vesitalouslupaa, joka mahdollistaa vedenoton Köyhäjoesta.

”Olemme nyt edenneet rikastamon ja toisen päälouhosalueemme Rapasaaren osalta tärkeään lupahakemusvaiheeseen. Haluamme kiittää lähialueen asukkaita, kumppaneitamme ja viranomaisia rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä,” sanoo toimitusjohtaja Hannu Hautala.

”Olemme tyytyväisiä jätettyämme lupahakemuksen viranomaisille suunnitellussa aikataulussa. Toiminnan kehittäminen Keliberillä jatkuu, ja pyrkimyksemme on edelleen vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia hankkeen koko elinkaaren ajan. Syksyllä toivotamme kaikki tervetulleiksi yleisötilaisuuksiin, joissa kerromme litiumhankkeen edistymisestä,” sanoo ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

Keliber tähtää akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotannon aloittamiseen vuonna 2024 ensimmäisenä eurooppalaisena yrityksenä. Infrastruktuurin ja tuotantolaitosten rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2022 puolivälissä.

”Litium on välttämätön raaka-aine akuissa, jotka mahdollistavat liikenteen sähköistämisen ja edistävät siten ilmastonmuutoksen hillintää. Kysyntä vastuullisesti tuotetulle eurooppalaiselle litiumhydroksidille on kovassa kasvussa. Se tietää työpaikkoja ja taloudellista menestystä Keski-Pohjanmaalle ja laajemmalti Suomen akkuklusterille”, toteaa Hannu Hautala.

Lisätietoja antaa:
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. 040 712 2432

Keliber 

Keliber on suomalainen erikoiskemikaali- ja kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti erittäin puhdasta, akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. www.keliber.fi

Tilaa