Keliber pärjää hyvin päästövertailuissa

Report this content

Keliber on selvittänyt tulevan tuotantonsa hiilidioksidipäästöjä kahdessa tutkimuksessa. Vertailuun perustuvan tutkimuksen perusteella yhtiön litiumhydroksidin hiilijalanjälki tulee olemaan pienempi kuin useimmilla kilpailijoiden tuotteilla. Tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2024.

Keliberin etuna on integroitu tuotanto, jossa oma malmi louhitaan ja rikastetaan vajaan 70 kilometrin päässä litiumkemiantehtaasta, jonka jalostusprosessi on energiatehokas. Suomalaisesta sähköstä jo yli puolet perustuu uusiutuvaan energiaan. Lisäksi Keliberin sijainti Euroopassa lähellä potentiaalisia asiakkaita vaikuttaa myönteisesti toimitusketjun päästömääriin.

Konsulttiyhtiö Wood Mackenzie vertasi seitsemää käytössä olevaa tai suunniteltua toimitusketjua, joissa litiumkemikaalin määränpää on Rotterdamin satama Hollannissa.

Keliberin litiumhydroksidituotannon päästöintensiteetti on vertailussa pienin: 4,38 tonnia CO2/tuotettu tonni litiumhydroksidimonohydraattia (LiOHH2O). Laskelma on tehty World Resources Instituten mallin mukaan huomioiden Scope 1 ja Scope 2, eli yrityksen oman tuotannon (kaivos, jalostus ja niihin liittyvä kuljetus) suorat päästöt ja ostetun sähkön tuotannosta aiheutuneet päästöt.

Kaksi eniten päästöjä aiheuttavaa toimitusketjua edustavat yli puolta maailman nykyisestä litiumkarbonaatin ja -hydroksidin tuotannosta. Ketju alkaa Australiasta, jossa louhittava malmi rikastetaan ja kuljetetaan Kiinaan jalostettavaksi. CO2-päästöt ovat yli 16 tonnia/tuotetonni johtuen hiilen hallitsevasta asemasta energianlähteenä.

Luonnostaan vähähiiliseen haihdutukseen perustuva tuotanto Chilessä aiheuttaa hieman Keliberin lukua suuremman CO2-päästön, 5,25 tonnia/tuotetonni. Tuotantoketjuista kolmen päästöt sijoittuvat haarukkaan 6,08–6,98 CO2-tonnia: mukana ovat louhintaan perustuva tuotanto ja jalostus Australiassa; sekä suunniteltu jalostus Saksassa, jonne raaka-aine tulisi haihdutuksesta Argentiinassa tai eurooppalaisesta kaivoksesta.

Elinkaarianalyysissa mukana hankitut materiaalit

Tuotannon elinkaarianalyysissa (LCA, Life Cycle Assessment) Keliberin hiilijalanjälki on 10,0 tonnia CO2e (ekvivalenttia) tuotettua litiumhydroksidimonohydraattitonnia kohden. Kyseessä on ns. cradle-to-gate-analyysi, joka kattaa eri tuotantovaiheet kaivoksesta aina tehtaan portilta lähtevään valmiiseen tuotteeseen asti. Laskennassa on huomioitu Scope 1 ja 2 mukaiset suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt sekä Scope 3:een kuuluvia päästöjä, kuten esimerkiksi prosessikemikaalit ja jätteiden käsittely. Analyysin on tehnyt Vahanen Environment Oy. 

​​Analyysin mukaan Keliberin päästöistä 78 % syntyy lopputuotteen valmistuksessa litiumkemiantehtaalla. Tutkimuksessa käytetty polttoaine LNG ja prosessikemikaali kalsiumoksidi ovat Keliberin suurimmat päästölähteet, yhteensä 37 % kokonaishiilijalanjäljestä. Sähkön osuudeksi päästöistä on laskettu 17 % ja kaivoksella käytettävän dieselin 9 %.

”Olemme teettäneet analyysit ymmärtääksemme päästöjen suuruusluokkia ja miten päästöjä voidaan tulevaisuudessa vähentää. Odotetusti Keliber näyttää sijoittuvan vähäpäästöisimpien litiumkemikaalituottajien joukkoon, joskin alalla on toistaiseksi hyvin vähän vertailukelpoista tutkimustietoa. Me jatkamme analysointia ja haluamme varmistaa, että Keliberin oma hiilijalanjälki pysyy mahdollisimman pienenä valmistaessamme tuotetta, jolla vähennetään liikenteen päästöjä”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lisätietoja:
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber, puh. 040 712 2432

Keliber lyhyesti

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. www.keliber.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia