• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Lopullisen kannattavuusselvityksen päivitys: Litiumhydroksidituotanto parantaa merkittävästi Keliberin litiumhankkeen kannattavuutta

Lopullisen kannattavuusselvityksen päivitys: Litiumhydroksidituotanto parantaa merkittävästi Keliberin litiumhankkeen kannattavuutta

Report this content

Keliber Oy:n litiumhydroksidituotannolle päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen taloudelliset laskelmat osoittavat merkittävästi parantuneen kannattavuuden.

Keliber Oy:n (”Keliber” tai ”Yhtiö”) litiumprojektin (”projekti”) litiumhydroksidituotannolle päivitetty lopullinen kannattavuusselvitys (”päivitetty lopullinen kannattavuusselvitys” tai ”päivitetty DFS”) vahvistaa projektin erinomaisen taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden. Kaikki projektin keskeiset taloudelliset tunnusluvut ovat parantuneet merkittävästi verrattuna kesällä 2018 julkaistuun litiumkarbonaattituotantoon perustuneeseen kannattavuusselvitykseen (”DFS”). Keliberin litiumhankkeen nettonykyarvo (”NPV”) ennen veroja (8 %:n korkokanta) on nyt 510 miljoonaa euroa, sisäinen korko (”IRR”) ennen veroja 28 % ja takaisinmaksuaika 3,7 vuotta. NPV ennen veroja on kasvanut 73% ja vastaavasti IRR ennen veroja 17 %. Takaisinmaksuaika ennen veroja on puolestaan lyhentynyt 49 %.

"Litiumhydroksituotannon erittäin vahvat tunnusluvut osoittavat, että ympäristön kannalta kestävä tuotantoprosessimme on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Uskomme, että vahvoilla taloudellisilla tunnusluvuilla on positiivinen vaikutus rakentamisvaiheen rahoituksemme valmisteluun, kuten myös asiakasneuvottelujen loppuun saattamiseen. Projektimme on merkittävä sekä Euroopan mittakaavassa että paikallisesti. Tulemme olemaan tärkeä ja olennainen osa tulevaisuuden eurooppalaista litiumarvoketjua ja toimintamme tukee Euroopan tavoitteita kriittisten raaka-aineiden saatavuuden paikallisesta varmistamisesta. Meidän tuleva investointimme on yksi suurimmista investoinneista Keski-Pohjanmaalla vuosikymmeniin. Tuleva toimintamme työllistää suoraan noin 150 henkilöä, työllisyyden kerrannaisvaikutusten ollessa vielä tätäkin suurempia”, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Päivitetyn DFS:n keskeiset taloudelliset tunnusluvut ja tiedot esitetään tässä tiedotteessa. Yhtiö tulee julkaisemaan päivitetystä lopullisesta kannattavuusselvityksestä vielä erillisen tiivistelmän (Executive Summary) vuoden ensimmäisen neljänneksen (Q1 2019) loppuun mennessä.

Päivitetyt keskeiset tunnusluvut ja johtopäätökset

Keliber julkaisi litiumprojektin lopullisen kannattavuusselvityksen (”DFS”) kesällä 2018 perustuen akkulaatuisen litiumkarbonaatin valmistukseen.  Yhtiö kuitenkin arvioi, että litiumin kysyntä, erityisesti Eurooppaan sijoittuvien katodikemikaali-, litiumioniakku- ja sähköautovalmistajien osalta, siirtyy nopeasti litiumhydroksidiin ja Yhtiö aloitti litiumhydroksidikoeohjelman yhdessä Outotec Finlandin kanssa syksyllä 2018. Yhtiö sai ohjelman pilot-kokeet valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Pilot-kokeiden aikana saatiin valmistettua akkulaatuista litiumhydroksidia. Koeohjelmaan liittyneet tekniset ja taloudelliseliset selvitykset ovat nyt valmistuneet. Tuotantoprosessiin tehdyt muutokset koskevat vain Kokkolaan sijoittuvan kemiantehtaan loppuosaa ja ovat pieniä.  Vuotuinen suunniteltu litiumhydroksituotanto tulee olemaan 12 500 tonnia (design capacity), noin 1500 t/a suurempi kuin aiemmin suunniteltu litiumkarbonaatin tuotanto.

Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen mukaan Keliberin litiumhankkeen nettonykyarvo (”NPV”) ennen veroja (8%:n korkokanta) on 510 miljoonaa euroa (kasvua 73 %), sisäinen korko (”IRR”) ennen veroja 28 % (kasvua 17 %) ja takaisinmaksuaika 3,7 vuotta (49 % lyhyempi). Projektin suunnitellun toiminnan aikainen liikevaihtopotentiaali on 3 060 miljoonaa euroa (kasvua 34 %) ja käyttökate 1 945 miljoonaa euroa (kasvua 60 %).

Projektin investointikustannusten (”CAPEX”) arvioidaan olevan 313 miljoonaa euroa (kasvua 23 %), mistä suorat investoinnit kaivoksiin, rikastamoon, allasalueisiin, kemiantehtaaseen sekä toiminnan jälkeisiin sulkemiskustannuksiin ovat yhteensä 236 miljoonaa euroa.

Keliberin omaan malminlouhintaan perustuvien käyttökustannusten (”OPEX”) arvioidaan olevan 4 125 euroa/tuotettu litiumhydroksiditonni, mikä tekee Keliberistä yhden matalan kustannustason hydroksidituottajan. Kun tuotantoa jatketaan 7 viimeisenä vuotena kolmansilta osapuolilta hankitulla spodumeenirikasteella, on OPEX korkeampi. Koko toiminnan ajalta, sisältäen ostorikasteen hankinnan, OPEX:n arvioidaan olevan 4 541 euroa/tuotettu litiumhydroksiditonni.

Litiumtuotteiden kysyntä on vahvaa, mikä heijastuu litiumhydroksidin myyntihintaan. Akkulaatuisen litiumhydroksidin hintaennusteet DFS-raporttia varten on toimittanut Roskill Consulting Group Ltd ("Roskill"). Roskill ennustaa, että akkulaatuisen litiumhydroksidin sopimushinta (reaalihinta) vaihtelee vuosien 2019-2032 aikana 12 470 US dollaria / t ja 15 742 US dollaria / t välillä. Keskimääräiseksi hinnaksi kyseiselle ajanjaksolle Roskill ennustaa 14 142 US dollaria.

Litiumhydroksidille päivitetyn DFS:n keskeiset luvut on esitetty alla olevassa taulukossa. Kaikki luvut ovat euroja (EUR, €) ja ilmoitettu koko toiminta-ajalle (20 vuotta) ellei toisin ole ilmoitettu. Laskelmissa on käytetty valuuttakurssia 1,00 € = 1,18 US$.

Tunnusluku Yksikkö Päivitetty DFS 14.6.2018 
julkaistu DFS
Suhteellinen muutos (%)
Toiminta-aika (toiminta-aika mukaan lukien ostorikaste) vuotta 13 (20) 13 (20) ei muutosta
NPV ennen veroja (@8%) MEUR 510 295 kasvu 73 %
NPV verojen jälkeen (@8%) MEUR 384 225 kasvu 71 %
IRR ennen veroja % 28 24 kasvu 17 %
IRR verojen jälkeen % 24 22 kasvu 9 %
Takaisinmaksuaika ennen veroja vuotta 3,7 5,5 49 % lyhyempi
Takaisinmaksuaika verojen jälkeen vuotta 4,1 5,7 39 % lyhyempi
Malminlouhinta ktpa 573 570 kasvu 0,5 %
Rikastetuotanto ktpa 113 112 kasvu 1 %
Litiumhydroksidin vuosimyynti keskimäärin t 12 112 - muutos ei arvioitavissa
Toiminnanaikainen liikevaihto MEUR 3 060 2 281 kasvu 34 %
OPEX (sisältää ostorikasteen) EUR/t LiOH 4 541 - muutos ei arvioitavissa
OPEX (vain Keliberin oma malminlouhinta tunnetuista malmeista) EUR/t LiOH 4 125 - muutos ei arvioitavissa
Toiminnanaikainen käyttökate (EBITDA) MEUR 1 945 1 213 kasvu 60 %
CAPEX yhteensä MEUR 313 255 kasvu 23 %

”Litiumin kysynnän ennakoidaan kasvavan erittäin voimakkaasti, jopa 17,9 % vuodessa aina vuoteen 2032 saakka. Akkulaatuisen litiumhydroksidin kysynnän ennakoidaan kasvavan kaikista litiumtuotteista selvästi voimakkaimmin, 44,3 % vuodessa 2017 – 2027 välisenä aikana ja vastaavasti 15,4 % vuodessa 2027 – 2032 välisenä aikana. Litiumhydroksidin kysynnän kasvu on seurausta erityisesti autoteollisuuden käyttämien akkujen siirtymisestä niin sanottuun korkean nikkelipitoisuuden akkukemiaan. Tämä muutos on ollut hyvin nopea. Me näemme liikenteen sähköistymisen ja eurooppalaisen autoteollisuuden vahvan panostuksen mallistojensa sähköistämiseen muokkaavan eurooppalaista litiumarvoketjua laajasti.  Näemme merkkejä, että kemianteollisuus investoi litiumakkukemikaalivalmistukseen myös Euroopassa ja me tulemme markkinoille oikeaan aikaan palvelemaan Euroopan nopeasti kehittyviä markkinoita,” kertoo toimitusjohtaja Lamberg.

Mineraalivarannot ja malmivarat

Yhtiö on jatkanut kairausohjelmaansa kesäkuun 2018 kannattavuusselvityksen julkaisun jälkeen ja kairannut tähän mennessä yli 18 000 metriä Rapasaaren, Syväjärven ja Emmesin esiintymillä sekä Päivänevan tutkimuskohteella. Yhtiö ei ole huomioinut näiden uusien kairausten tuloksia päivitetyn DFS:n mineraalivaranto- ja malmivaralaskelmissaan.

Keliber Oy:n 16.5.2018 julkaistun mineraalivarantoarvion, käyttäen 0,50 % Li₂O cut off -arvoa, JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut (measured and indicated) mineraalivarannot ovat 9,473 miljoonaan tonnia (1,16 % Li₂O). Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 10 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantoarvion ovat laatineet itsenäisinä konsultteina toimivat Markku Meriläinen, MAusIMM ja Pekka Lovén MAusIMM (CP). Arviot on laadittu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Päivitetyssä DFS:ssä huomioitiin litiumhydroksidin saantilukemat, tuotetut tonnit ja lopputuotteen hinnat, jotka vaikuttivat avolouhosmalmin cut off-arvoihin (muutos 0,45 % Li2O:sta 0,40 % Li2O:iin). Pieni lisäys malmivaroihin tulee aiemman avolouhossuunnitelman sisällä sijaitsevista lisämalmiblokeista.  Kaivostoiminta toteutetaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset (proven and probable) malmivarat, käyttäen 0,40 % Li2O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,7 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 7,459 miljoonaa tonnia / 1,04 % Li₂O. Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin. Malmivara-arvion on laatinut JORC-koodin 2012 mukaisesti Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä.

"Kesäkuun 2018 jälkeen tekemämme järjestelmällinen malminetsintätyö ja syväkairausohjelma ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja osoittavat Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin erinomaisen malmipotentiaalin. Jatkamme kairausohjelmaamme ja tulemme tekemään varantopäivitykset myöhemmin vuoden 2019 aikana", toteaa yhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

Litiumhydroksidituotantoprosessi

Yhtiön litiumhydroksidin tuotantoprosessi koostuu tavanomaisesta rikastamosta, konversiolaitoksesta sekä soodapaineliuotusprosessista. Kaikki tuotantoprosessin osat on testattu pilot-mittakaavassa.

Rikastamo tulee sijaitsemaan Kaustisen Kalavedellä noin viiden kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Rikastamo on suunniteltu 600 000 tonnin vuosikapasiteetille (nominaali). Litiumhydroksidin tuotantolaitos tulee sijaitsemaan Kokkolan suurteollisuusalueella (”Kokkola Industrial Park” tai ”KIP”). Akkulaatuisen litiumhydroksidin vuosituotannon suunniteltu kapasiteetti (design capacity) on 12 500 tonnia.

Tehokkaan ja ympäristön kannalta kestävän prosessin aikana syntyy rikastamolla kvartsi-maasälpä-hiekkaa ja kemiantehtaalla analsiimihiekkaa, joilla on mahdollisesti kaupallista potentiaalia. Analsiimihiekkaa voitaisiin käyttää esimerkiksi veden puhdistuksessa, rakennusmateriaalina ja täyttömateriaalina Kokkolan sataman rakentamisessa. Kvartsi-maasälpähiekan soveltuvuutta betonin, laastin, kipsin ja asfaltin valmistuksen täyteaineena on tutkittu.

"Clean-tech-soodaliuotusprosessimme toimivuus on tutkittu tiiviissä yhteistyössä Outotecin kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä toteutetun koeohjelman aikana saavutettuihin tuloksiin niin taloudellisesta, teknologisesta kuin ympäristönäkökulmasta. Valitsemamme tuotantoprosessin tarjoamat taloudelliset ja ympäristöhyödyt ovat myös litiumhydroksidituotannon osalta merkittäviä. Muutos litiumkarbonaatista litiumhydroksidiin kasvatti jonkin verran investointikustannuksiamme, mutta alhaisemmat tonnikohtaiset tuotantokustannukset, parempi kannattavuus ja paremmin tulevia asiakastarpeita vastaava lopputuote ovat sellaisia etuja, että lopputuotevalinnan osalta ei ole epäselvyyksiä ", kertoo yhtiön tuotantojohtaja Manu Myllymäki.

Rakentamisvaiheen rahoitus

Päivitetyn lopullisen kannattavuusselvityksen tavoitteena on mahdollistaa yhtiön litiumhankkeen rakentamisen rahoittaminen. Yhtiö jatkaa yhdessä nimittämiensä neuvonantajien kanssa toimenpiteitä varmistaakseen projektin vieraan- ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen optimaalisen rakenteen ja toteutuksen.

Liitteet

Päivitetyn DFS-raportin tulosten esitysmateriaali on tämän tiedotteen liitteenä. Yhtiö tulee myöhemmin julkaisemaan päivitetystä lopullisesta kannattavuusselvityksestä vielä erillisen tiivistelmän (Executive Summary). Yhtiö tiedottaa tämän julkaisusta erikseen.

Kaustisella, 28.2.2019

Pertti Lamberg

Toimitusjohtaja, Keliber Oy

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, puhelin +358 (0)50 5991 189

Tilaa

Liitteet & linkit