• news.cision.com/
  • Keliber/
  • Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia

Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia

Report this content

Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarantoarvio on päivitetty. Uuden arvion mukaan Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 8,10 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota 31 prosenttia suuremmat. Kun myös mahdolliset mineraalivarannot huomioidaan, kasvuprosentti on 17,4.

Keliber on jatkanut malminetsintä- ja inventointiohjelmaansa viimeisen 15 kuukauden aikana.  Edellisen, syyskuussa 2019 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen Rapasaaren esiintymän alueella on kairattu lisää 11 413 metriä, mikä nostaa kokonaismäärän 48 133 metriin. Varantokairauksia keskitettiin esiintymän eteläisille jatkeille, joilta valtaosa uusista mineraalivarannoista löytyikin. Tämän lisäksi laajemmalle alueelle on kairattu malminetsintä- ja infratarkistusreikiä yhteensä 9 000 metriä.

Kun mukaan luetaan kaikki kolme mineraalivarantoluokkaa, on yhtiön Rapasaaren esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä 9,64 miljoonaa tonnia ja litiumoksidipitoisuus (Li₂O) 0,98 %. Osa aikaisemmin mahdollisiksi luokitelluista mineraalivarannoista voitiin nyt onnistuneesti nostaa täydennyskairausten perusteella luokkaan osoitetut, mikä vahvistaa arvioinnin luotettavuutta. Kaikki kolme varantoluokkaa huomioiden Rapasaaren varannot kasvoivat 17,4 %.

Keliberin kaikkien esiintymien mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia (aiemmin 11,77) ja mahdolliset mineraalivarannot mukaan lukien 15,62 miljoonaa tonnia (aiemmin 14,19). Kaikkien mineraalivarantojen keskimääräinen Li₂O-pitoisuus on 1,05 %.

Keliberin mineraalivarantoarviot tehdään JORC 2012 -luokittelun mukaisesti ja raportoidaan käyttäen cut-off-arvona 0,50 % Li₂O-pitoisuutta. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Rapasaaren litiumesiintymän arvioiduista mineraalivarannoista sekä yhtiön kaikkien litiumesiintymien mineraalivarantoarviot.

Arvioidut mineraalivarannot, Rapasaari (JORC 2012)
Luokitus Mt LiO % Cutoff
Mitatut 2,343 1,09 0,50
Osoitetut 5,762 0,96 0,50
Yhteensä 8,105 1,00 0,50
Mahdollinen 1,537 0,91 0,50
Yhteensä 9,642 0,98
 

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut mineraalivarannot (JORC 2012)

Syväjärvi Rapasaari Länttä Outovesi Emmes Leviäkangas Yhteensä
Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O% Mt Li₂O%
Mitatut 1,542 1,33 2,343 1,09 0,422 1,09 4,307 1,18
Osoitetut 1,167 1,07 5,762 0,96 0,906 1,02 0,281 1,43 1,076 1,22 0,190 1,14 9,382 1,03
Yhteensä 2,709 1,22 8,105 1,00 1,328 1,04 0,281 1,43 1,076 1,22 0,190 1,14 13,689 1,07
Mahdolliset 0,118 0,79 1,537 0,91 0,278 0,90 1,933 0,90
Yhteensä 2,827 1,20 9,642 0,98 1,328 1,04 0,281 1,43 1,076 1,22 0,468 1,00 15,622 1,05

”Olemme erittäin tyytyväisiä Rapasaarelta saamiimme tuloksiin, jotka jälleen kertovat Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin geologisesta potentiaalista. Nämä mineraalivarantoarviot tukevat myöhemmin tänä vuonna päivitettävää malmivara-arviota, samalla kun jatkamme malminetsintää Rapasaaren ja Syväjärven alueella”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Rapasaaren uuden mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut riippumaton australialainen konsulttiyhtiö Payne Geological Services Pty Ltd. pätevänä henkilönään Paul Payne. Arvio on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Lisätietoja:

Päägeologi Pentti Grönholm, puhelin 050 3481 535

Liitteet
JORC2012 - Table1 Section1 and 2 Rapasaari Apr2021
JORC2012 - Table1 Section3 Rapasaari Apr2021

PÄTEVÄN HENKILÖN LAUSUNTO

Tämän raportin tiedot mineraalivarannoista perustuvat Paul Paynen kokoamiin tietoihin. Hän on Pätevä Henkilö (Competent Person) ja Australaasian kaivosalan ja metallurgian instituutin (Australasian Institute of Mining and Metallurgy) jäsen. Paynen työnantaja on Payne Geological Services.  Paul Paynella on riittävä ja asiaankuuluva kokemus tarkasteltavana olleen esiintymän osalta mineralisaation laadusta ja tyypistä ja suoritettujen tutkimustoimenpiteiden osalta siten kuin Pätevältä Henkilöltä edellytetään vuoden 2012 JORC-koodin mukaan (2012 Edition of the “Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”). Paul Payne on hyväksynyt antamiensa tietojen esittämisen raportissa siten kuin ne on raportissa esitetty.

Keliber 

Keliber on suomalainen erikoiskemikaali- ja kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville litiumakkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. www.keliber.fi