Taantuma velvoittaa yrityksiä vastuullisuuteen

Keskimaa Osk jatkaa ripeää kehittämistahtiaan myös taloudellisesti epävakaina aikoina. Toimitusjohtaja Kuisma Niemelän mukaan taantuma velvoittaa vastuullisen yrityksen panostamaan omalta osaltaan talouden pyörittämiseen ja työllistämisen edistämiseen.

– Haluamme toimia vakaana esimerkkinä. Taantumasta huolimatta viemme eteenpäin investointeja, jotka ovat maakunnan kehittämisen ja asiakasomistajien palvelujen parantamisen kannalta merkittäviä, Niemelä linjaa Keskimaan vuotta 2008 käsittelevässä paino-tuoreessa toimintakatsauksessa / vastuullisuusraportissa.
Katsauksessa luodataan osuuskaupan toimintaa taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta.

Vastuullinen yritystoiminta on S-ryhmän strateginen kehittämisalue. Sen ulottuvuuksista ensisijainen on taloudellinen vastuullisuus.
– Kun palveluyritys kohtaa haastavamman ajan, tulee sen arvioida mahdollisuuksiaan tiiviisti suhteessa toimintaympäristöön. Kilpailukykyisyys ja uusiutumisvauhdin ylläpito korostuvat.
– Uskon asettamiemme tavoitteiden olevan saavutettavissa ja myynnin pysyvän hyvällä tasolla. Toiminnan laaja-alaisuuskin antaa hyvää tukijalkaa niin, että kannattavuus ja vakavaraisuus ovat riittäviä, Kuisma Niemelä viestittää.

Suoraa ja välillistä työllistämistä
Keskimaan henkilöstön määrä on kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana lähes 500 työntekijällä. Yksinomaan vuonna 2008 rekrytoitiin noin 200 uutta työntekijää. Näyttäisi siltä, että henkilöstön määrä kasvaa edelleen.
Keskimaan välilliset vaikutukset työmarkkinoille ovat myös merkittäviä. Esimerkiksi kuluvan vuoden noin 35 miljoonan euron kiinteistöinvestoinnit merkitsevät rakennusalalle noin 600 henkilötyövuotta.
Viime vuonna Keskimaa osti lisäksi suoraan erilaisia tuotteita ja palveluja yli kahdelta tuhannelta eli lähes joka neljänneltä Keski-Suomeen rekisteröidyltä yritykseltä, yhteensä noin 42 miljoonalla eurolla. Luvussa eivät ole mukana tavarantoimittajat, joiden tuotteet päätyvät toimipaikkoihin valtakunnallisten jakelukanavien kautta.

Houkutteleva työnantaja
Viime vuonna tehdyn työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan Keskimaassa työskentelyä pidetään huokuttelevana vaihtoehtona. Useimmat keskisuomalaiset voisivat hyvin kuvitella työskentelevänsä Keskimaassa, joka tuntuu arvoiltaan ja toimintatavoiltaan oikealta ja erottuu työnantajana edukseen.
Uusimmassa työyhteisötutkimuksessa Keskimaa sai henkilöstöltään työnantajana arvosa-nan 4,1 asteikolla 1-5. Henkilöstö kokee jaksavansa hyvin työssään, omaan työhön ollaan tyytyväisiä, työtä pidetään monipuolisena ja siinä koetaan työn iloa.

Paras palkitsija
Keskimaa on osuustoiminnallisten yritysten ykkönen omien jäsentensä palkitsijana. Asiasta kertoi viime syksynä Osuustoiminta-lehti vertailussaan.
Keskimäärin jokainen asiakasomistajatalous hyötyi Keskimaasta vuoden aikana 343 euroa. Rahana maksettavia etuja ovat ostohyvitys eli Bonus, maksutapaetu, ylijäämänpalau-tus sekä osuusmaksun korko. Ylijäämänpalautukset, 2,5 prosenttia viime vuoden aikana Keskimaan toimipaikoista tehdyistä ostoista, maksetaan asiakasomistajien S-Tileille S-Pankkiin 25.5.2009.

9 % energiansäästötavoite
Ekologisesta näkökulmasta Keskimaassa yritetään toimia ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavalla tavalla. Jätemäärän vähentämisen, energiakulujen minimoinnin ja ekologisesti kestävän rakentamisen rinnalle etsitään jatkuvasti uusia, ympäristöä säästäviä toimintatapoja.
Ympäristön huomioiva toiminta on usein järkevää paitsi ekologisesti, myös kustannustehokkuuden kannalta.
Tuloksiin pääseminen vaatii kuitenkin systemaattista ja tavoitteellista toimintaa. Keskimaassa uudet yksiköt pyritään tekemään yhä energiatehokkaammiksi, tavoitteena yhdek-sän prosentin eli useamman S-marketin kulutusta vastaavan energian säästäminen vuoteen 2016 mennessä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kuisma Niemelä, 050 370 0252
henkilöstöjohtaja Leila Havukainen, 050 548 0828
asiakkuuspäällikkö Jari Kivimäki, 050 561 1521
kiinteistöjohtaja Matti Vihinen, 050 502 5252

Keskimaan vuoden 2008 toimintakatsaus sekä aiemmat tiedotteet (mm. myynti- ja tulos-tiedot): www.keskimaa.fi


Taustaa yritystoiminnan vastuullisuudesta:

Vastuullinen yritystoiminta
• On liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen ar-vojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeisten sidosryhmien vaati-mukset.
• Perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa yrityksen kannattavuutta ja toimintaedel-lytyksiä pitkällä aikavälillä.
• On kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden toteuttamista yritystasolla (taloudelli-nen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristövastuullisuus).

Taloudellinen vastuullisuus
• Kannattavuus, kilpailukyky, tehokkuus
• Omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen
• Yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen
• Taloudelliset edellytykset sosiaaliselle ja ympäristövastuullisuudelle.
Sosiaalinen vastuullisuus
• Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
• Tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja
• Hyvät toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa
• Suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten toimintojen tukeminen.
Ympäristövastuullisuus
• Ilmastomuutoksen hillintä
• Vesien, ilman ja maaperän suojelu
• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
• Tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttö.

Liitteet & linkit