Fennia livs premieinkomst steg till nytt rekord

(Bokslutsuppgifterna i meddelandet är oreviderade.)

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ökade sin premieinkomst jämfört med föregående år. Placeringsverksamhetens risknivå sänktes på grund av den låga räntenivån och osäkerheten på marknaden.

– När kapitalförvaltningsförsäkringars försäljningsvolym förblev på en hög nivå och premieinkomsten från personförsäkringar tecknade av företag ökade, nådde Fennia Liv den femte gången i rad ett nytt premieinkomstrekord. Lönsamhetsutvecklingen var bra, säger Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta.

Försäkringsverksamhet

Fennia Livs totala premieinkomst utan avdrag för återförsäkrarnas andel ökade till 207,1 miljoner euro (199,8 mn euro).

Av bolagets premieinkomst var 170,2 miljoner euro (165,4 mn euro) livförsäkringar och 36,8 miljoner euro (34,4 mn euro) pensionsförsäkringar.

Premieinkomsten från pensionsförsäkringar som tecknats av företag fortsatte att öka trots att premieinkomsten från individuella pensionsförsäkringar har pekat nedåt. Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 165,0 miljoner euro (158,3 mn euro) och utgjorde 80 procent (79 %) av bolagets premieinkomst.  Premieinkomsten från försäkringar med fortlöpande premie var 57,0 miljoner euro (52,9 mn euro) och dess andel av den totala premieinkomsten var 28 procent (26 %).

Utbetalda ersättningar ökade till 90,7 miljoner euro (83,2 mn euro). Andelen återköp uppgick till 40,4 miljoner euro (30,6 mn euro). Återbetalningar av sparbelopp utgjorde 6,4 miljoner euro (3,4 mn euro). Sammanlagt 34,6 miljoner euro (33,7 mn euro) utbetalades i pensioner och 5,1 miljoner euro (11,5 mn euro) vid dödsfall och arbetsoförmåga.

Driftskostnaderna var 14,0 miljoner euro (13,5 mn euro). Bolagets omkostnadsprocent inklusive intäkterna avseende arvoden och provision av fonder som placerats i fondförsäkringar var 94,8 procent (100,8 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 30,5 miljoner euro (34,7 mn euro), dvs. avkastningen var 4,3 procent (5,0 %) på placerat kapital.

Vid årets slut var placeringarnas verkliga värde 756 miljoner euro (749 mn euro).

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 12,8 miljoner euro (3,0 mn euro). Koncernens rörelsevinst var 10,2 miljoner euro (2,6 mn euro). I slutet av räkenskapsåret överförde bolaget 20 miljoner euro (70 mn euro) från resultatet till ansvarsskulden för räntekomplettering. Ansvarsskulden för räntekomplettering var i slutet av året 136 miljoner euro.

Personal

År 2016 hade bolaget i genomsnitt 53 anställda (54).

Kapitalförvaltning

Fennia Kapitalförvaltning Ab fortsatte att förbättra sin lönsamhet, och de kundtillgångar som bolaget förvaltar ökade. Bolagets solvens låg på en bra nivå i slutet av räkenskapsperioden.

På grund av den låga räntenivån och den gungande aktiemarknaden lockades placerarna av fastighetsplacering. De nya kapitalen hänförde sig i huvudsak till fonden som placerar i kontors- och affärslokaler. Också den förvaltade värdepappersförmögenheten ökade under den senaste räkenskapsperioden.

Utsikter för 2017

Den ekonomiska återhämtningen och måttliga rörelser i räntenivån skulle tillbringa behövlig stabilitet och tro på ekonomin.

Marknaden för risklivförsäkringar och pensionsförsäkringar för företag lär förbli stabil, men placeringsförsäkringsmarknaden är känslig för förändringar i verksamhetsmiljön.

Bilagor:

Resultatanalys och placeringsbestånd 2016 (PDF)

Ytterligare information:

Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta, tfn 010 503 7908

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.