Keskuskauppakamarin Yrityskulttuuri 2009 -selvitys: Sisäistä viestintää ja esimiestyötä on kehitettävä

Keskuskauppakamarin Yrityskulttuuri 2009 –selvityksestä ilmenee, että yritysjohdon ja työntekijöiden näkemykset yrityskulttuuriin kuuluvista asioista ovat lähentyneet toisiaan. Järjestelmällinen sisäisen viestinnän ja esimiestyön parantaminen on yritysjohdon kehittämiskohteiden kärkipäässä.

Edelliseen tutkimukseen verrattuna yritysjohdon näkemykset ovat muuttuneet aiempaa varauksellisemmiksi, kun taas henkilöstö suhtautuu yrityskulttuurin eri osa-alueisiin aiempaa myönteisemmin.

Yritysjohdon mielestä sisäinen viestintä on heikentynyt kolmen vuoden takaisesta tilanteesta. Lähes kaksi kolmasosaa yritysjohtajista katsoo, että sisäistä viestintää pitäisi parantaa. Kolme vuotta sitten tätä mieltä oli puolet yritysjohtajista.

Esimiestyön ongelmat tulevat kyselystä selvästi esiin. Järjestelmällinen esimiestyön kehittäminen on yritysjohdon kehittämiskohteiden kärkipäässä. Esimiehillä on keskeinen rooli sisäisen viestinnän parantamisessa, työntekijöiden aktiivisuuden tukemisessa ja uusien ideoiden eteenpäin viemisessä.


Yrityksen kannattavuus tärkeää henkilöstölle ja johdolle

Yritysjohto ja henkilöstö ovat lähes yksimielisiä siitä, että yrityksen tulevaa toimintaa ajatellen tärkeimmät vastuut liittyvät yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, kannattavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Ympäristökysymykset painottuvat vähemmän kuin talouteen, henkilöstöön ja asiakassuhteisiin liittyvät vastuullisuusasiat. Valtaosa tutkimukseen vastanneista yrityksistä ei aseta muita kuin taloudellisen vastuun tavoitteita.


Arvot muutoksessa

Yrityksen toimintaa ohjaavien arvojen määrittely ei ole yritysjohdon mielestä yhtä yleistä kuin vuonna 2005. Arvoinnostuksen tasaantuminen näkyi jo kolme vuotta sitten, mutta nyt arvoja määritellään harvemmin kuin aiemmin ja tilanne on suunnilleen sama kuin vuonna 1999.

Yritysjohtajien käsitykset siitä, toimitaanko yrityksissä arvojen mukaisesti, ovat nyt varauksellisempia kuin aikaisemmilla tutkimuskerroilla.


Yrityskulttuuri 2009 -selvitys on osa tutkimushanketta, jonka avulla Keskuskauppakamari seuraa suomalaisen yrityskulttuurin kehittymistä. Selvitystä varten haastateltiin 200 yritysjohtajaa ja 886 yksityisellä sektorilla työskentelevää palkansaajaa. Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2008. Aikaisemmat selvitykset on julkaistu vuosina 2000, 2001, 2004 ja 2006.


Lisätietoja:

Osastopäällikkö Pirjo Liukas, Keskuskauppakamari, pirjo.liukas@chamber.fi,
puh. 09 4242 6223, GSM 050 592 4679

Varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari, pentti.makinen@chamber.fi,
puh. 09 4242 6228, GSM 050 500 2584

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit