Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Report this content

Kojamo Oyj Pörssitiedote 20.8.2020 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Kannattavaa kasvua, rakenteilla jo lähes 2 400 asuntoa

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 94,8 (93,1) miljoonaa euroa. 
 • Nettovuokratuotto kasvoi 3,1 prosenttia ja oli 68,9 (66,8) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 72,7 (71,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 73,5 (85,9) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 26,2 (42,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,6 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,27) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 42,1 (40,1) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 116,9 (58,6) miljoonaa euroa eli 123,3 (62,9) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 190,5 (184,6) miljoonaa euroa. 
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,2 prosenttia ja oli 124,9 (117,7) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,6 (63,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 125,2 (124,8) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 48,2 (52,6) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,7 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,40) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 71,5 (66,4) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 6,5 (5,3) miljardia euroa sisältäen 2,4 (23,7) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste laski vertailukaudesta ja oli 96,3 (96,9) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 179,0 (96,6) miljoonaa euroa eli 94,0 (52,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) kasvoi 31,5 prosenttia ja oli 15,62 (11,88) euroa.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 12,53 (9,55) euroa ja oman pääoman tuotto oli 6,5 (8,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 (6,2) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 380 (1 329) Lumo-asuntoa.
 • Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2020.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 474 (35 194) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen on hankittu 206 (167) asuntoa, valmistunut 634 (952) ja myyty 534 (100) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu -26 (3) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

  4-6/2020 4-6/2019  Muutos% 1-6/2020 1-6/2019  Muutos%  2019 
Liikevaihto, M€  94,8 93,1  1,9 190,5 184,6  3,2 375,3 
Nettovuokratuotto, M€ *) 68,9 66,8  3,1 124,9 117,7  6,2 247,3 
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 72,7 71,8  65,6 63,8 65,9 
Voitto ennen veroja, M€ *) 73,5 85,9  -14,4 125,2 124,8  0,3 1 031,3 
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 85,2 99,2  -14,0 153,6 151,5  1,4 1 083,1 
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 89,9 106,5  80,6 82,1  288,6 
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 59,6 56,9  4,9 106,1 98,8  7,3 210,3 
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 62,9 61,1  55,7 53,6 56,0 
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 42,1 40,1  4,9 71,5 66,4  7,6 140,7 
FFO liikevaihdosta, % *) 44,4 43,1  37,5 36,0  37,5 
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 42,1 40,1  4,9 71,5 66,4  7,6 140,7 
Sijoituskiinteistöt, M€1)   6 486,4 5 303,2  22,3 6 260,8 
Taloudellinen vuokrausaste, %    96,3 96,9  97,2 
Korollinen vieras pääoma, M€ 2)*)   3 212,8 2 616,1  22,8 2 674,2 
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *)   6,5 8,5  30,3 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *)   5,1 6,2  20,5 
Omavaraisuusaste, % *)   43,3 41,9  46,9 
Loan to Value (LTV), % 3) *)   42,6 46,9  40,5 
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€    3 861,2 2 936,0  31,5 3 828,0 
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 116,9 58,6  99,6 179,0 96,6  85,3 259,9 
Henkilöstö katsauskauden lopussa       340 329  296 
         
Osakekohtaiset tunnusluvut, €   4-6/2020 4-6/2019  Muutos%  1-6/2020 1-6/2019  Muutos%  2019 
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,17 0,16  6,3 0,29 0,27  7,4 0,57 
Osakekohtainen tulos  0,24 0,27  -11,1 0,40 0,40  0,0 3,34 
Osakekohtainen EPRA NAV       15,62 11,88  31,5 15,49 
Osakekohtainen oma pääoma       12,53 9,55  31,2 12,51 
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.

1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2) Ei sisällä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.
3) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä tai Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.

Kojamon näkymät 2020 (täsmennetty)
 

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 edellisestä vuodesta 2–5 prosenttia (aiemmin 2–6 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2020 olevan 146–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamon näkymiin

Pandemiasta huolimatta Kojamon johto arvioi, että yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu pääosin häiriöttä. Asuntojen vuokraaminen jatkuu lähes normaalisti verkkokaupan mahdollistamana. Vuokrasaamisten ja luottotappioiden määrä ei ole pandemian takia kasvanut, eikä näiden odoteta kasvavan merkittävästi lähiaikoina. Vuokrasaamisten ja luottotappioiden määrän kehittymistä seurataan aktiivisesti. Vuokrasaamisten kasvua pyritään ehkäisemään aktiivisella asukasneuvonnalla sekä asiakkaiden kanssa tehtävillä maksusuunnitelmilla ja -järjestelyillä.

Kojamon johto arvioi vuokra-asuntojen kysynnän säilyvän vahvana myös jatkossa. Pandemiasta johtuvat rajoitukset voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa muuttohalukkuuteen ja estää sekä muuttovirtoja maan sisällä että työperäistä maahan muuttoa. Talouden epävarmuus voi vaikuttaa asuntolainanottohalukkuuteen, ja näin lisätä vuokra-asumisen suosiota. Toisaalta tarjonta vuokra-asuntomarkkinoilla on kasvanut, kun lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja on siirtynyt pitkäaikaiselle vuokramarkkinalle matkustusrajoitteiden myötä.

Kojamo jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Toistaiseksi kaikki kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rakennusyhtiöiden mahdolliset pandemiasta johtuvat haasteet voivat kuitenkin viivästyttää Kojamon hankkeita. Kojamon urakkasopimukset tehdään KVR (kokonaisvastuurakentaminen) -urakoina ja maksetaan valmistumisasteen mukaisesti. Kojamon johto arvioi, että hankkeiden mahdollisella viivästymisellä ei ole olennaista vaikutusta kuluvan vuoden liikevaihtoon eikä FFO:hon.

Kojamon taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat hyvät. Kojamo on pystynyt monipuolisen rahoitusrakenteensa ansiosta tekemään rahoitusjärjestelyjä keskeytyksettä.

Toimitusjohtajan katsaus

Ensimmäinen vuosipuolikas on COVID-19-pandemiasta huolimatta sujunut hyvin. Liikevaihto, nettovuokratuotto sekä kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoivat. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 6,5 miljardia euroa.

COVID-19-pandemian vaikutukset toimintaamme ovat olleet vähäiset, emmekä näe näillä olevan vaikutusta vuoden 2020 ohjeistukseen. Pandemialla on kuitenkin ollut vaikutuksia asuntomarkkinaan. Työperäinen muuttoliike on väliaikaisesti pysähtynyt, opiskelijoita on muuttanut väliaikaisesti vanhempiensa luokse sekä ulkomaiset opiskelijat palanneet kotimaihinsa. Tarjonnan määrä on lisääntynyt katsauskaudella valmistuneesta uudistuotannosta johtuen, minkä lisäksi matkustusrajoitteiden vuoksi lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja on siirtynyt pitkäaikaisen asumisen markkinoille. Vuokra-asuntotarjonnan lisääntymisestä huolimatta vuokrausasteemme on hyvällä tasolla. Uskomme pandemian vaikutusten jäävän lyhytaikaiseksi. Pitkällä tähtäimellä kaupungistuminen jatkuu kriisin jälkeen entistä voimakkaampana.

Pandemian seurauksena asuntotuotanto markkinassa on merkittävästi hidastunut, vaikka kaupungistumisen myötä tarve uusille asunnoille kasvaa jatkossakin. Tämä on kuitenkin tarjonnut meille mahdollisuuksia kiinteistökehitystoiminnassamme, ja olemmekin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tiedottaneet useista uusien hankkeiden käynnistymisistä, kuten Redin kauppakeskuksen yhteyteen rakennettavan Lumo One -pilvenpiirtäjän rakentamisen aloittamisesta. Meillä on rakenteilla ennätykselliset 2 380 asuntoa. Kun tähän lisätään vielä tekemiimme yhteistyösopimuksiin sisältyvät asunnot, joiden rakentaminen ei ole vielä alkanut, tulemme rakennuttamaan yhteensä noin 3 600 asuntoa seuraavan neljän vuoden aikana. Kojamo on yksi suurimpia kotimaahan investoivia yrityksiä, ja hyvässä asemassa jatkamaan kannattavaa kasvua tulevaisuudessakin.

Vahvistimme rahoitusasemaamme jo alkuvuonna pandemiatilanteen varalta monipuolisen rahoitusrakenteemme tukemana. Varmistimme myös etupainotteisesti kehityshankkeidemme rahoituksen toteuttamalla onnistuneesti toukokuussa 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman alla. Maaliskuussa perustettu ohjelma kattaa nykyisen strategiakauden rahoitustarpeet sekä sen jälkeisinä vuosina erääntyvien joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoituksen.

Olemme myös tehneet toimenpiteitä edetäksemme kohti uusiutumista digitalisaatioratkaisuin. Alkukesän aikana valmistui Digitaalinen tiekartta 2023, joka määrittelee kehitystoimenpiteet Kojamon strategian toteuttamiseksi. Meillä on vahva edelläkävijän asema esimerkiksi verkkokaupan hyödyntämisessä, mutta jatkossa vahvistamme asemaamme entisestään digitalisoimalla koko asiakaspolun. Olemme myös edenneet vastuullisuustyössämme. Osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä toteutimme touko-kesäkuussa vastuullisuuden olennaisuusanalyysin varmistaaksemme, että vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin. Olemme myös kesän aikana osallistuneet ensimmäistä kertaa kansainväliseen vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin. Kerromme lisää digitaalisesta tiekartasta sekä julkaisemme vastuullisuusohjelmamme vuoden 2020 aikana.

Olemme hyvässä asemassa jatkamaan toimintaamme. Suuri kiitos tästä kuuluu henkilöstöllemme, joka poikkeusolosuhteissa on onnistunut erinomaisesti ylläpitämään operatiivista toimintaamme.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 20.8.2020 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä. Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan viralliset suositukset koronaviruspandemiaan liittyen.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2020-q2-results 

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310
SE: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 76954984#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Avainsanat: