KONE julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 uusien IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardien käyttöönoton johdosta

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. maaliskuuta 2018 klo 9.15

KONE julkaisee oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 uusien IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardien käyttöönoton johdosta

KONE soveltaa uusia International Accounting Standards Boardin julkistamia standardeja IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, ja IFRS 9, Rahoitusinstrumentit, 1. tammikuuta 2018 alkaen.

IFRS 15 -standardin käyttöönoton merkittävin vaikutus on valmistusasteen mukaisen tuloutuksen soveltaminen myös uusien laitteiden ja modernisoinnin volyymiliiketoiminnoissa. Aikaisemmin myynti kirjattiin näillä liiketoiminta-alueilla projektin luovutuksen yhteydessä, kun taas pitkäaikaisten suurprojektien myyntitulot on jo aiemmin kirjattu valmistusasteen mukaan. Uuden IFRS 15 -standardin mukaisesti myyntitulo kirjataan asteittain valmistumisen mukaan kaikille KONEen projektisopimuksille alkaen siitä kun materiaalit saapuvat asiakkaan työmaalle aina projektin luovutukseen saakka. IFRS 9 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta KONEen tilinpäätökseen.

Standardien käyttöönoton johdosta KONE julkaisee oikaistut vertailutiedot tilikaudelle 2017. Oikaistuja tietoja tulisi tarkastella  yhdessä 25. tammikuuta 2018 julkaistun KONEen raportoidun 2017 tilinpäätöksen kanssa. KONE on soveltanut oikaistujen vertailutietojen valmistelemisessa samoja laskentaperiaatteita kuin 2017 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta IFRS 15 - sekä IFRS 9 -standardien käyttöönottoa. Oikaistuja lukuja ei ole tilintarkastettu.

Avainluvut on esitetty alla. Lisätietoa on saatavilla liitteenä olevista taulukoista sekä osoitteesta www.kone.com/fi/sijoittajat.

Avainluvut 2017

    Oikaistu Raportoitu
    1-12/2017 1-12/2017
Saadut tilaukset Me 7 554,0 7 554,0
Tilauskanta Me 7 357,8 8 240,2
Liikevaihto Me 8 796,7 8 942,4
Liikevoitto (EBIT) Me 1 192,3 1 217,1
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali) % 13,6 13,6
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) Me 1 205,5 1 230,3
Oikaistu liikevoittomarginaali % 13,7 13,8
Voitto ennen veroja Me 1 250,4 1 275,2
Tilikauden voitto Me 960,2 975,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 1,86 1,89
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 1 263,3 1 263,3
Varat yhteensä Me 7 489,5 7 737,8
Oma pääoma yhteensä Me 3 056,5 2 907,4
Korollinen nettovelka Me -1 690,2 -1 690,2
Omavaraisuusaste % 50,2 49,0
Oman pääoman tuotto % 32,0 34,2
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -745,0 -875,6
Nettovelkaantumisaste % -55,3 -58,1

Liikevaihto markkina-alueittain

Me   Oikaistu
1-12/2017
  Raportoitu
1-12/2017
 
EMEA   3 594,5 41 % 3 631,7 41 %
Amerikka   1 778,5 20 % 1 814,8 20 %
Aasian ja Tyynenmeren alue   3 423,7 39 % 3 495,9 39 %
Yhteensä   8 796,7   8 942,4  

Liikevaihto liiketoiminnoittain

Me   Oikaistu
1-12/2017
  Raportoitu
1-12/2017
 
Uudet laitteet   4 653,9 53 % 4 767,7 53 %
Palvelut   4 142,8 47 % 4 174,7 47 %
Huolto   2 887,3 33 % 2 887,3 32 %
Modernisointi   1 255,6 14 % 1 287,5 14 %
Yhteensä   8 796,7   8 942,4  

IFRS 15

IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen. Tuloutus tapahtuu, kun (tai sitä mukaa kun) asiakas saa määräysvallan luvattuun tavaraan tai palveluun siinä määrässä, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu kyseisistä tuotteista tai palveluista. KONE on ottanut standardin käyttöön täysin takautuvasti.

IFRS 15 -standardin soveltamisen vaikutus koskee uusien laitteiden ja modernisoinnin sopimuksia, joissa tuloutus tulee tapahtumaan valmistusasteen mukaisesti sitä mukaa, kun asiakas saa määräysvallan luvattuun omaisuuserään ts. erilliseen suoritevelvoitteeseen. Suoritevelvoitteella tarkoitetaan erotettavissa olevaa tuotetta tai palvelua, josta asiakas voi hyötyä erikseen. KONEen uuslaite- ja modernisaatiosopimuksissa erillinen suoritevelvoite on tavallisesti yksittäisen laitteen eli hissin, liukuportaiden tai muun People Flow(TM) ratkaisun toimitus ja asennus. Valmistusastetta mitataan syntyneiden kustannusten osuudella suoritevelvoitteen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Valmistusasteen mukainen tuloutus vaatii tulevien myyntien ja kustannusten tarkkaa ennustamista koko sopimuksen kestoajalle. Nämä merkittävät ennusteet ovat perustana tuloutettavalle myynnille ja sisältävät viimeisimmät arviot sopimuksien myynnistä, kustannuksista ja sopimuksiin sisältyvistä riskeistä oikaistuina tyypillisillä ennustetarkennuksilla samankaltaisille sopimuksille. Ennusteet saattavat muuttua merkittävästi johtuen sopimuksen valmistusasteesta sekä sopimuksien laajuuden, kustannusarvioiden ja asiakkaiden suunnitelmien muutoksista tai muista tekijöistä.

IFRS 15:n soveltamisella on huomattava vaikutus KONEen tilinpäätökseen. Käytännössä  valmistusasteen mukainen tuloutus aikaistaa tuloutusta myös niille uuslaite- ja  modernisaatiosopimuksille, joita ei ole aiemmin erikseen määritelty valmistusasteen mukaisesti tuloutettaviksi pitkäaikaisiksi suurprojekteiksi. Taseen näkökulmasta standardin soveltaminen alensi vaihto-omaisuuden määrää ja niihin liittyvien saatujen ennakoiden ja myynnin jaksotusten määrää ja  lisäsi saatavien määrää. Laskennalliset verosaamiset ja -velat muuttuivat hieman. Kertyneet voittovarat nousivat johtuen tuloutuksen ajoituksen muutoksesta. Myös uusien laitteiden ja modernisoinnin tilauskanta pieneni sovellettaessa valmistusasteen mukaista tuloutusmetodia myös muille kuin pitkäaikaisille suurprojekteille. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.

IFRS 9

IFRS 9 sisältää uudistetun ohjeistuksen rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen sekä uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin ja uudet yleisen suojauslaskennan vaatimukset. Lisäksi  IFRS 9 sisältää laajennetut liitetieto- ja esitysvaatimukset. KONE on ottanut standardin käyttöön täysin takautuvasti.

KONEelle IFRS 9:n käyttöönoton pääasiallinen vaikutus tulee odotettujen luottotappioiden mallin soveltamisesta arvioitaessa epävarmoihin saataviin liittyvää arvonalentumista. Standardin soveltamisesta johtuen arvonalentumiskirjaukset kasvoivat hieman. IFRS 9:n mukaan kaikki osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset, jotka aiemmin luokiteltiin myytävissä oleviksi sijoituksiksi ja arvostettiin hankintamenoon, arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. IFRS 9 -standardin soveltamisella ei ollut huomattavaa vaikutusta tilinpäätöstapahtumiin ja -arvoihin KONEen tilinpäätöksessä.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Ilkka Hara

talousjohtaja 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa, ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com