KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021

Report this content

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. lokakuuta 2021 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021

Vahvaa kasvua saaduissa tilauksissa, haasteet toimitusketjuissa jatkuvat

Heinä–syyskuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 14,5 % 2 211,1 (7–9/2020: 1 931,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 10,9 %.
  • Liikevaihto kasvoi 0,9 % 2 610,0 (2 587,0) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1,3 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 326,5 (333,1) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 326,5 (339,8) miljoonaa euroa eli 12,5 % (13,1 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 365,1 (600,2) miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 9,5 % 6 697,7 (1–9/2020: 6 116,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 9,8 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,9 % 7 747,3 (7 317,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,6 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 943,4 (845,8) miljoonaa euroa eli 12,2 % (11,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 950,4 (869,9) miljoonaa euroa eli 12,3 % (11,9 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 303,7 (1 539,4) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 12,8 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 4 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin olevan välillä 12,4 % ja 13,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi ollut rajallinen.

AVAINLUVUT 7–9/2021 7–9/2020 Muutos 1–9/2021 1–9/2020 Muutos 1–12/2020
Saadut tilaukset Me 2 211,1 1 931,7 14,5 % 6 697,7 6 116,4 9,5 % 8 185,1
Tilauskanta Me 8 436,9 7 914,4 6,6 % 7 728,8
Liikevaihto Me 2 610,0 2 587,0 0,9 % 7 747,3 7 317,3 5,9 % 9 938,5
Liikevoitto Me 326,5 333,1 -2,0 % 943,4 845,8 11,5 % 1 212,9
Liikevoittomarginaali % 12,5 12,9 12,2 11,6 12,2
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)* Me 326,5 339,8 -3,9 % 950,4 869,9 9,3 % 1 250,5
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)* % 12,5 13,1 12,3 11,9 12,6
Voitto ennen veroja Me 336,4 339,2 -0,8 % 960,7 851,8 12,8 % 1 224,2
Tilikauden voitto Me 260,7 262,9 -0,8 % 744,5 660,1 12,8 % 947,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,50 0,50 -0,6 % 1,43 1,27 12,5 % 1,81
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 365,1 600,2 1 303,7 1 539,4 1 907,5
Korollinen nettovelka Me -1 820,0 -1 732,7 -1 953,8
Omavaraisuusaste % 40,7 42,2 45,5
Oman pääoman tuotto % 32,4 28,8 29,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -1 356,9 -1 200,3 -1 160,1
Nettovelkaantumisaste % -62,2 -59,4 -61,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Tammi–syyskuussa 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 7,0 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa. Vuosina 2017–2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

”Kysynnän elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä useilla markkinoilla, mikä näkyi saatujen tilausten vahvassa kasvussa. Olin tyytyväinen siitä, että tilauksemme kasvoivat myös Kiinassa korkeaan vertailukauteen nähden. Kiinan kiinteistömarkkinan aktiviteetissa alkoi kuitenkin näkyä merkkejä maltillisesta hidastumisesta, kun likviditeettirajoitteisiin liittyvä epävarmuus kasvoi vuosineljänneksen aikana. Vaikka näkyvyys markkinan kehitykseen on todennäköisesti lähitulevaisuudessa heikompi, uskon käynnissä olevien velkaantumista vähentävien toimenpiteiden vahvistavan toimialan perusteita, ja olen vakuuttunut tulevista kasvumahdollisuuksista.

Liikevaihto oli pitkälti vakaa edellisvuoteen verrattuna. Huoltoliiketoimintamme vire oli hyvä kaikilla osa-alueilla, ja turvasimme onnistuneesti asiakastoimitukset yhä haastavammaksi käyvästä toimitusketjutilanteesta huolimatta. Kustannusympäristö alkoi kuitenkin vaikuttaa liikevoittoomme, ja odotamme sen rasittavan tulostamme myös tulevien vuosineljännesten aikana. Vastataksemme nouseviin kustannuksiin olemme tehneet toimenpiteitä alentaaksemme tuotteiden kustannuksia sekä parantaaksemme tuottavuutta, ja painotamme vahvasti hinnoittelun parantamista kaikissa liiketoiminnoissa. Olemme edistyneet näissä toimenpiteissä hyvin useilla markkinoilla, ja haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia KONElaisia heidän sitoutuneisuudestaan ja hyvästä työstä. Se henki ja intensiteetti, jolla työntekijämme taklaavat kohtaamiamme haasteita on ihailtavaa.

Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi on äärimmäisen tärkeää, että vahvistamme asemaamme markkinoilla. Olemme tehneet hyvää työtä kilpailijoista erottautumisessa lisäarvoa tuottavilla ratkaisuilla ja palveluilla. Pyrkimyksemme parantaa tarjoomaamme yksilöllisiin asiakastarpeisiin räätälöidyillä ratkaisuilla näkyy parantuneena asiakasuskollisuutena. Lisäksi olemme onnistuneet kiihdyttämään KONE 24/7 Connected Services -palvelun myyntiä vuoden aikana ja kasvattamaan sen kattavuuden huollossa olevasta laitekannastamme 10 prosenttiin. Pidän tätä osoituksena siitä, että panostuksemme digitaalisiin palveluihin tuottavat tulosta. Jatkamme digitaalisten ratkaisujen portfolion rakentamista vahvistaaksemme kilpailijoista erottautumista ja varmistaaksemme, että olemme edelleen asiakkaidemme suosima kumppani.

Olemme täsmentäneet vuoden 2021 liiketoimintanäkymiä kustannusympäristön paineiden johdosta. Liikevaihdon kasvun odotetaan edelleen olevan 4–6 %, kun taas oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan olevan välillä 12,4 ja 12,8 %. Pidemmällä aikavälillä olen luottavainen siitä, että henkilöstömme vahva sitoutuminen sekä tarjoomamme kilpailukykyisyys auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme markkinoita nopeammasta kannattavasta kasvusta.

Toimintaympäristö heinä–syyskuussa 2021

Globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan elpyminen jatkui heinä-syyskuussa. Elpymistahti kuitenkin vaihteli ja oli joillakin alueilla odotettua hitaampaa globaalien toimitusketjujen rajoitteista johtuen. Aktiviteetti oli voimakkainta asuinrakentamisen segmentissä kaikilla alueilla.

Uuslaitemarkkinan kysyntä oli kokonaisuudessaan melko vakaalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Kiinassa markkina pysyi viime vuoden korkealla tasolla, mutta tiukentunut likviditeetti alkoi vaikuttaa kiinteistösektorin aktiviteettiin vuosineljänneksen aikana. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinan vahva elpyminen jatkui. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina kasvoi hieman, kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä markkinat olivat vakaat. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Vastauksena nousseisiin komponentti- ja logistiikkakustannuksiin markkinahinnat ovat kuitenkin alkaneet parantua useilla markkinoilla.

Toimintaympäristö tammi–syyskuussa 2021

COVID-19-pandemia vaikutti globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan aktiviteettiin jonkin verran vuoden alkupuolella, mutta sen jälkeen aktiviteetti elpyi. Asuinrakentamisen segmentissä aktiviteettiä tuki kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä, ja infrastruktuurisegmenttiä vauhdittivat elvytystoimenpiteet. Kaupallisen segmentin aktiviteetti oli vähäistä raportointikauden aikana.

Uuslaitemarkkinan kysyntä kasvoi selvästi. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat selvästi Kiinan kasvaessa voimakkaasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja muun Aasian ja Tyynenmeren alueen elpyessä toisesta vuosineljänneksestä lähtien. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina kasvoi hieman, kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä markkinat olivat vakaat. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi.

Palvelumarkkinalla huolto kehittyi positiivisesti. Aktiviteetti piristyi toisella vuosineljänneksellä ja jatkoi sen jälkeen kasvuaan. Myös modernisointimarkkinalla kysyntä on elpynyt hitaasti käyntiin lähteneen alkuvuoden jälkeen.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Vastauksena nousseisiin komponentti- ja logistiikkakustannuksiin markkinahinnat ovat kuitenkin alkaneet parantua useilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2021 (päivitetty)

Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi korkealta tasolta ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan aktiviteetin johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan elpyvän matalaan vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) sekä Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa; markkinan odotetaan kasvavan Keski- ja Pohjois-Euroopan alueella ja olevan vakaa Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä.

Huoltoaktiviteetin normalisoituessa ympäri maailmaa huollon odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Myös modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 12,8 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

KONEella on vankka tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet komponentti- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 4 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin olevan välillä 12,4 % ja 13,0 %. Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi ollut rajallinen.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 28. lokakuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0225

Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105

Suomi: 09 7479 0361

Osallistujatunnus: 4180629

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden 2020 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com