KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2021

Report this content

KONE Oyj, pörssitiedote, 2. helmikuuta 2022 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2021

Vahva vuosi tilausten ja liikevaihdon osalta, haasteet toimitusketjuissa jatkuvat

Loka–joulukuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 4,2 % 2 155,1 (10–12/2020: 2 068,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,4 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,6 % 2 766,8 (2 621,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,8 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 351,9 (367,1) miljoonaa euroa eli 12,7 % (14,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 359,4 (380,6) miljoonaa euroa eli 13,0 % (14,5 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 525,0 (368,1) miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 8,2 % 8 852,8 (1–12/2020: 8 185,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 7,4 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,8 % 10 514,1 (9 938,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 5,3 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 295,3 (1 212,9) miljoonaa euroa eli 12,3 % (12,2 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 309,8 (1 250,5) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,6 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 828,7 (1 907,5) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 jaetaan osinkoa 1,75 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,35 euron ylimääräistä osinkoa, jolloin ehdotettava kokonaisosinko on 2,10 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2022

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180–1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2022 tasolla.  Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

AVAINLUVUT 10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Saadut tilaukset Me 2 155,1 2 068,7 4,2 % 8 852,8 8 185,1 8,2 %
Tilauskanta Me 8 564,0 7 728,8 10,8 %
Liikevaihto Me 2 766,8 2 621,2 5,6 % 10 514,1 9 938,5 5,8 %
Liikevoitto Me 351,9 367,1 -4,1 % 1 295,3 1 212,9 6,8 %
Liikevoittomarginaali % 12,7 14,0 12,3 12,2
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)* Me 359,4 380,6 -5,6 % 1 309,8 1 250,5 4,7 %
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)* % 13,0 14,5 12,5 12,6
Voitto ennen veroja Me 360,1 372,5 -3,3 % 1 320,8 1 224,2 7,9 %
Tilikauden voitto Me 278,1 287,2 -3,2 % 1 022,7 947,3 7,9 %
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,53 0,55 -2,6 % 1,96 1,81 7,9 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 525,0 368,1 1 828,7 1 907,5
Korollinen nettovelka Me -2 164,1 -1 953,8
Omavaraisuusaste % 41,2 45,5
Oman pääoman tuotto % 32,0 29,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -1 468,2 -1 160,1
Nettovelkaantumisaste % -67,6 -61,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Tammi–joulukuussa 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 14,5 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa Vuosina 2017–2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

”Vuosi 2021 päättyi monin tavoin positiivisissa merkeissä. Kaiken kaikkiaan vuosi oli epätavallinen globaalien toimitusketjujen huomattavista häiriöistä sekä materiaali- ja komponenttihintojen jyrkästä kasvusta johtuen. Hallitsimme tämän haastavan tilanteen hyvin, ja pystyimme koko ajan turvaamaan asiakastoimitukset. Koko vuoden tuloksemme oli hyvä ottaen huomioon kohtaamamme merkittävät haasteet. Näiden haasteiden kompensoimiseksi tekemämme toimenpiteet etenevät hyvin, ja se näkyi neljännellä vuosineljänneksellä saatujen tilausten marginaalin paranemisessa edeltävästä kvartaalista. Hinnoittelun ja tuottavuuden parantaminen sekä tuotekustannusten alentaminen ovat edelleen prioriteettilistamme kärjessä.

Saadut tilaukset ylsivät edellisvuoden vuoden korkealle tasolle uuslaiteliiketoiminnan kasvun ansiosta. Tämä oli hyvä saavutus ottaen huomioon Kiinan kiinteistömarkkinan likviditeettirajoitteiden vaikutuksen. Palveluliiketoiminta kehittyi jälleen vahvasti useilla osa-alueilla. Huoltoliiketoiminnassa huoltokanta jatkoi kasvuaan, ja hinnoittelu sekä lisäarvoa tuottavat palvelut vauhdittivat liikevaihdon vahvaa kasvua. Haluan kiittää kaikkia KONElaisia heidän sitoutuneisuudestaan ja erinomaisesta työstä tänä jälleen kerran poikkeuksellisena vuonna. 

Olemme onnistuneet hyvin strategiamme “Kestävää menestystä asiakkaan kanssa” toteuttamisessa sen ensimmäisenä vuonna. Kilpailijoista erottautuminen muunneltavuuden, käyttäjäkokemuksen sekä kestävän kehityksen kautta ovat olleet meille strategisia kulmakiviä. Tätä kehitystä pyrimme kiihdyttämään edelleen nyt käynnissä olevalla strategiakaudella. DX-sarjan hissimme ovat asettaneet riman korkealle lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoamisessa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. DX-sarjan hissit tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen sekä uudenlaista muunneltavuutta rakennusten omistajille, kun heillä on tarve sopeuttaa rakennuksia muuttuviin tarpeisiin. Yli viisi vuotta sitten lanseeraamamme KONE Care -huoltotarjooma, joka räätälöi huoltosopimukset yksilöllisiin asiakastarpeisiin sopiviksi, on tuonut asiakaslähtöisten palveluiden konseptin uudelle tasolle. Tämä tarjooma on toinen esimerkki muunneltavuuden eduista, ja se on osoittautunut ratkaisuksi, jolla on positiivinen vaikutus hinnoitteluun, kasvuun ja asiakaskokemukseen. Neljännellä vuosineljänneksellä otimme seuraavan askeleen KONE Care -huoltotarjooman kehittämisessä lanseeraamalla KONE Care DX -huoltopalvelut. Tämä uusi palvelu asettaa jälleen uuden standardin markkinoille. Se on toimialamme ensimmäinen hiilineutraali huoltopalvelu, joka tarjoaa KONE DX -sarjan hisseille saumatonta ja ennakoivaa hissihuoltoa tekoälyä ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Alustava positiivinen palaute, jota tämä huoltopalvelu on saanut asiakkailtamme, on rohkaisevaa.

Olemme jo pitkään nähneet, että kestävän kehityksen painottaminen tuottaa parempia tuloksia liiketoiminnassa. EcoVadiksen korkeimman Platinum-tason arvion saaminen jälleen sekä sija CDP:n A-listalla ovat tunnustuksia vastuullisuuskehityksestämme. Kehitys ympäristöasioissa on äärimmäisen tärkeää, mutta todellinen edelläkävijyys kestävässä kehityksessä edellyttää sen nivomista kaikkiin liiketoiminnan osa-alueisiin ja tarjoomaan asiakkaille. Vuonna 2021 olemme painottaneet erityisesti monimuotoisuutta ja osallisuutta (Diversity and Inclusion). Yksi monimuotoisuuslupauksemme tavoitteista on kasvattaa naisten osuutta johtotason positioissa. Olemme edistyneet tässä tavoitteessa hyvin, mikä osoittaa koko KONEen organisaation ottaneen tavoitteen omakseen.

Vuoden 2022 kysyntänäkymä on positiivinen, ja odotamme markkinoiden kasvua palvelumarkkinoilla sekä Kiinan ulkopuolisilla uuslaitemarkkinoilla. Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan puolestaan pysyvän vankkana, vaikkakin alempana kuin vuonna 2021 kiristyneestä likviditeettitilanteesta johtuen. Taloudellisen kehityksen osalta odotamme vankan tilauskantamme sekä palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuneen vireen tukevan liikevaihdon kasvua. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotamme kuitenkin laskevan saatujen tilausten marginaalin laskusta vuonna 2021 sekä kustannusympäristön haasteiden jatkumisesta johtuen. Odotamme oikaistuun liikevoittomarginaaliin vaikuttavien paineiden helpottavan vuoden loppua kohden, kun kannattavuuden parantamiseksi tekemämme toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta. Olen vakuuttunut siitä, että työntekijöidemme vahva sitoutuminen sekä tarjoomamme kilpailukykyisyys takaa meille hyvän aseman markkinoilla nähtävien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen.”

Toimintaympäristö loka–joulukuussa 2021

Globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan elpyminen jatkui loka-joulukuussa. Markkina-aktiviteettiin kuitenkin vaikuttivat globaalien toimitusketjujen rajoitteet sekä COVID-19-tartuntojen kasvava määrä, mikä hidasti päätöksentekoa.

Uuslaitemarkkinan aktiviteetti oli pitkälti edellisvuoden tasolla, mutta kysynnässä oli alueellisia eroja. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Kiinassa markkina oli vakaa tiukentuneen likviditeetin vaikuttaessa kiinteistösektorin aktiviteettiin. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinan vahva elpyminen jatkui. Koko EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Vastauksena nousseisiin komponentti- ja logistiikkakustannuksiin markkinahintojen parantuminen kuitenkin jatkui useilla alueilla.

Toimintaympäristö tammi–joulukuussa 2021

COVID-19-pandemia vaikutti globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan aktiviteettiin jonkin verran vuoden alkupuolella, mutta sen jälkeen aktiviteetti elpyi. Globaalien toimitusketjujen rajoitteet vaikuttivat kuitenkin elpymistahtiin toisella vuosipuoliskolla. Aktiviteetti oli läpi vuoden voimakkainta asuinrakentamisen segmentissä kaikilla alueilla. Infrastruktuurisegmenttiä vauhdittivat jonkin verran elvytystoimenpiteet, kun taas kaupallisen segmentin aktiviteetti oli vähäistä.

Uuslaitemarkkinan kysyntä kasvoi selvästi vuodesta 2020, jolloin pandemia vaikutti voimakkaasti useimpiin markkinoihin. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat selvästi. Kiinassa volyymit kasvoivat selvästi. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvu oli voimakasta, kun taas toisella vuosipuoliskolla kehitys oli maltillisempaa kiinteistösektorin tiukentuneen likviditeettitilanteen johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkina kasvoi huomattavasti. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Lähi-idässä uuslaitemarkkinat kasvoivat hieman, kun taas Etelä-Euroopassa markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi selvästi.

Palvelumarkkinalla huoltoaktiviteetti piristyi toisella vuosineljänneksellä ja oli pitkälti pandemiaa edeltävällä tasolla vuoden lopussa. Myös modernisointimarkkinalla kysyntä elpyi hitaasti käyntiin lähteneen alkuvuoden jälkeen.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Vastauksena nousseisiin komponentti- ja logistiikkakustannuksiin markkinahinnat alkoivat kuitenkin parantua useilla alueilla toisella vuosipuoliskolla.

Markkinanäkymät 2022

Kiinan uuslaitemarkkinan odotetaan pysyvän vankkana, vaikkakin olevan alle 2021 tason kiinteistömarkkinan kiristyneen likviditeettitilanteen johdosta. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan jatkavan elpymistä. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat patoutunut kysyntä sekä elvytystoimenpiteet.

Globaalien toimitusketjujen jatkuvat rajoitteet sekä mahdolliset vajaukset työvoiman saatavuudessa voivat rajoittaa rakentamisaktiviteetin kasvua, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

Huoltoaktiviteetin odotetaan palaavan pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle, ja kasvavan hieman kypsemmillä markkinoilla ja selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2022

KONE arvioi liikevaihdon kasvun olevan vuonna 2022 välillä 2 % ja 7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 1 180–1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät tammikuun 2022 tasolla.  Valuuttakursseilla arvioidaan olevan liikevoittoon noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

KONEella on vankka tilauskanta ja myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa. Lisäksi tuotekustannuksiin, tuottavuuteen ja hinnoitteluun liittyvien toimien odotetaan tukevan tulosta vuoden loppua kohden.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022 ovat kasvaneet materiaali-, komponentti- ja logistiikkakustannukset sekä kilpailuympäristö ja likviditeettirajoitukset Kiinassa.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2021 on 1 357 142 216,84 euroa, josta tilikauden voitto on 501 757 193,86 euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,7475 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,7500 euroa kutakin ulkona olevaa 441 753 623 B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa jaettavaksi ylimääräisen 0,3475 euron lisäosingon kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 0,3500 euroa kutakin ulkona olevaa 441 753 623 B-sarjan osaketta kohden. Tällöin osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 1 087 339 859,94 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 269 802 356,90 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 10.3.2022. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2021.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 2. helmikuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0160
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9601
Suomi: 09 7479 0574
Osallistujatunnus: 2714403

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2021 KONEen liikevaihto oli 10,5 miljardia euroa, ja vuoden 2021 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com