KCI KONECRANES: HALLITUKSEN EHDOTUKSET V

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (3)
                  11.2.2004 klo 12.30

KCI KONECRANES: HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
2004

Osinkoehdotus 1,00 euro osakkeelta
Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen

Yhtiökokous pidetään 4.3.2004. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin
Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä erillisenä tiedotteena
12.2.2004.


Hallituksen osinkoehdotus

KCI Konecranesin hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa
4.3.2004 ehdottamaan maksettavaksi osinkoa, joka on 1,00 euro kutakin
14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä 14.044.530 euroa ja että
jäljelle jäävä osuus 41.452.917,70 euroa jätetään voittovarojen
tilille. Yhtiön hallussa on 264.100 osaketta, joille ei makseta
osinkoa.


Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan osittain
seuraavasti:

6 §:
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.Yhtiön hallituksen jäsenten
toimikausi muutetaan kolmesta vuodesta yhdeksi vuodeksi.

                               2 (3)

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion
suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismääristä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua
yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien
osakkeiden hankinnassa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin
ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa, koska osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 5 % yhtiön
koko osakepääomasta ja korkeintaan 5 % osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:


                               3 (3)

Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Valtuutuksen
kattama osakemäärä vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä,
millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi.
Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-
, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamista tai
rahoittamista tai avainhenkilöiden kannustamista tai palkan tai
palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.

Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan
määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön
osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa