KCI KONECRANES -KONSERNI Neljäs vuosinel

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (29)
                  11.2.2004 klo 10.00

KCI KONECRANES -KONSERNI
Neljäs vuosineljännes 2003, Tilinpäätös 2003

HYVÄ NELJÄS VUOSINELJÄNNES

Neljännen vuosineljänneksen tulokset:
Tulos rahoituserien jälkeen 10,4 milj. euroa
Toiminnallinen liikevoitto 16,9 milj. euroa, liikevoittomarginaali
8,7 % oli lähellä kaikkien aikojen huippua
Saadut tilaukset nousivat 14,1 % edellisen vuoden vastaavasta
Liiketoiminnan kassavirta 2,54 euroa osaketta kohden, kasvua 44,3 %
edellisvuodesta

MEUR             10-12/  %   10-12/  %   Muutos-%
LIIKEVAIHTO         03       02
 Kunnossapitopalvelut     106,9      104,7      2,2
 Standardinostolaitteet     57,1      58,5      -2,4
 Erikoisnosturit        45,1      61,2     -26,2
 Sisäinen liikevaihto     -15,9      -20,9     -23,7
Liikevaihto yhteensä      193,2  100   203,5 100   -5,0
                                  
Toiminnallinen liikevoitto                     
ennen liikearvopoistoja                       
EBITA              18,0  9,3   17,8 8,7    1,1
                                  
Toiminnallinen liikevoitto                     
                 16,9  8,7   17,1 8,4   -1,2
                                  
Saneerauskulut          -5,6        -        
                                  
Liikevoitto           11,3  5,8   17,1 8,4   -34,1
                                  
Rahoitustuotot ja –kulut     -0,8      -0,3        
Voitto rahoituserien                        
jälkeen             10,4  5,4   16,8 8,3   -38,0
                                  
Satunnaiset erät         0,1       0,0        
                                  
Voitto              6,5  3,4   11,4 5,6   -42,5
                                  
Tulos/osake (EUR)        0,46      0,78     -41,0
Kassavirta/osake (EUR)      2,54      1,76      44,3
                                  
SAADUT TILAUKSET                          
  Kunnossapitopalvelut     66,0      70,2      -5,9
  Standardinostolaitteet    49,8      49,2      1,2
  Erikoisnosturit        50,6      30,3      66,9
  Sisäiset tilaukset      -15,6      -17,4     -10,7
Saadut tilaukset yhteensä    150,9      132,2      14,1

                              2 (29)

VUOSI 2003 KOKONAISUUDESSAAN: TILAUKSET ALKOIVAT KASVAA

Vuoden 2003 tulokset:
Uudet tilaukset kasvoivat 2,2 % (8.7 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein), vuoden 2003 toisen vuosipuoliskon tilaukset
kasvoivat 15,3 % edellisvuoden vastaavasta
Liikevaihto edellisvuoden tasoa: vähennys 6,9 %, vertailukelpoisesti
laskettu vähennys oli 1,6 %
Toiminnallinen liikevoittomarginaali jakson tilauksista säilyi hyvänä:
5,1 % (2002: 5,3 %)
Uusi konsernirakenne tuottaa 15-20 milj. euroa vuodessa, 12,6 milj.
euron kustannukset on kirjattu vuoden 2003 tulokseen
Vahva euro suhteessa dollariin tiedostettu riskitekijäksi.
Hallitus ehdottaa osingoksi 1,00 euroa/osake

MEUR            1-12/  %  1-12/ %  Muutos  Muutos-%
LIIKEVAIHTO        03      02     %    vert.kelp
                              valuutta-
                               kurssein
 Kunnossapitopalvelut   361,3    372,4     -3,0    5,0
 Standardinosto-laitteet                      
              189,8    204,5     -7,2    -3,3
 Erikoisnosturit      178,6    209,2    -14,6   -12,1
 Sisäinen liikevaihto   -65,2    -72,5    -10,0    -4,3
Liikevaihto yhteensä    664,5 100 713,6 100  -6,9    -1,6
Toiminnallinen                            
liikevoitto ennen                     
liikearvopoistoja EBITA   37,4 5,6  40,9 5,7  -8,6
Toiminnallinen                            
liikevoitto         34,1 5,1  37,6 5,3  -9,3
Saneerauskulut       -12,6      -            
Liikevoitto         21,5 3,2  37,6 5,3  -42,9      
Rahoitustuotot ja –kulut                       
               -2,6    -1,1
Voitto rahoituserien                         
jälkeen           18,9 2,8  36,5 5,1  -48,3
Satunnaiset erät       -8,1     0,0            
Voitto            6,7 1,0  24,6 3,5  -72,9      
Tulos/osake (EUR)      0,88    1,69    -47,7      
Kassavirta/osake (EUR)    1,72    4,54    -62,1      
Osinko/osake (EUR)     1,00(1    0,95     5,3      
SAADUT TILAUKSET                           
  Kunnossapitopalvelut   292,8    310,2     -5,6    2,5
  Standardinosto-                          
  laitteet         196,5    203,2     -3,3    1,1
  Erikoisnosturit     184,9    154,9     19,4    24,7
  Sisäiset tilaukset    -62,4    -69,4    -10,1    -4,8
Saadut tilaukset yht.    611,9    598,9     2,2    8,7
Tilauskanta kauden                          
lopussa           211,2    206,0     2,5    7,0
1) Hallituksen ehdotus


                              3 (29)

Kommentti vuositulokseen:
Läntisen maailman markkinat olivat edelleenkin hiljaiset ja laskussa
jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yhdysvaltain markkinoilla oli nähtävissä
kasvun merkkejä. Aasian-Tyynemeren alueen markkinat (erityisesti
Kiina) jatkoivat vahvaa kasvuaan.

Konsernin sisäisten tehostamistoimien tulokset olivat nähtävissä
loppuvuoden aikana. Uudet tilaukset ovat kasvussa ja kannattavuus
paranee. Liiketoiminta-alueiden tulokset paranivat loppuvuotta kohden.
Kunnossapitopalvelut: uusien tilausten määrä kasvoi, mutta vanhoja
sopimuksia lopetettiin merkittävästi. Tässä vaihtuvuus rasittaa
tulosta, mutta marginaalit paranivat hyviksi neljännellä
vuosineljänneksellä. Standardinostolaitteet: Uusi tuotelinja menestyi
hyvin, kehitys Kiinassa hyvä, mutta hinnoittelupaineita on
edelleenkin. Erikoisnosturit: Markkinat alkavat elpyä, mutta kehitys
on edelleenkin epätasaista.

Tulevaisuudennäkymät:

Markkinoilla ei ole näkyvissä suuria muutoksia: tilanne Euroopassa
pysyy huonona, Amerikassa on havaittavissa kasvua, Aasian-Tyynemeren
alueella kasvu jatkuu voimakkaana. Sisäiset tehostamistoimet ja Aasian
alueen kehitys kasvattavat liikevaihtoa ja parantavat tulosta. Vahva
euro suhteessa dollariin tiedostetaan riskitekijäksi.


Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Uudistusten vuosi

Vuosi 2003 – itsenäisen KCI Konecranesin kymmenes toimintavuosi – oli
suurten muutosten vuosi. Alkuvuoden SARS-epidemia sekä sodan uhka
Irakissa saivat aikaan lähes täydellisen pysähtyneisyyden tilan
kaikilla markkinoillamme. Tilausten määrä alkoi kuitenkin hiljalleen
kasvaa ja toisella vuosipuoliskolla toiminta oli jälleen täydessä
vauhdissa.

Kokonaisuudessaan konsernin tulos oli kohtalainen.
Kokonaisliikevaihdon määrä ei muuttunut edellisvuodesta (vähennystä
6,9 %, ja kun valuuttakurssimuutokset jätetään huomioimatta vähennystä
oli 1,6 %). Saatujen tilausten määrä kasvoi 2,2 % mikä volyymiltaan
vastaa 8,7 %:n kasvua. Myös kannattavuutemme säilyi lähes
muuttumattomana: Toiminnallinen liikevoittomarginaali oli 5,1 %, kun
se vuotta aikaisemmin oli 5,3 %.

Tämän näennäisesti vakaan pinnan alla tapahtui kuitenkin suuria
muutoksia. Muutokset liittyivät markkinoihin, joilla kysynnän
rakenteessa tapahtui perustavaa laatua olevia muutoksia. Muutokset
koskivat myös kilpailijoitamme. Valuuttakurssimuutokset olivat
niinikään dramaattisia.

                              4 (29)

Konserni haluaa paitsi reagoida muutoksiin myös aktiivisesti käyttää
hyväkseen kaikki ne mahdollisuudet, jotka muutoksesta väistämättä
seuraavat.

Olemme käynnistäneet mittavan uudistusohjelman vanhojen
tuotantorakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi. Tulemme näin
lähemmäksi markkinoita ja asiakkaitamme. Pyrimme voimakkaasti
lisäämään toimintamme joustavuutta, lisäämään mahdollisuuksiamme
reagoida ja toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Vahva ja vakaa taseemme antaa meille mahdollisuuden itse määritellä,
milloin ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdymme.

Vuoden 2003 aikana siivosimme lopullisesti epäonnisen Baan-projektin
kaikki rippeet. Baanin omistaja vaihtui ja pystyimme nopeasti
selvittämään uusien omistajien kanssa kaikki avoinna olleet
kiistakysymykset.

Olemme viimeiset viisi vuotta panostaneet voimakkaasti
tuotekehitykseen ja tämän tuloksena tuotevalikoimamme on nyt täysin
uudistettu. Tämän jälkeen keskitymme tuotantorakenteen uudistamiseen.
Uuden toimintatapamme painopisteenä on maailmanlaajuisen
hankintaverkoston kehittäminen korvaamaan omaa valmistusta. Asteittain
vähennämme riippuvuuttamme omissa tehtaissamme valmistetuista osista.
Sen tilalle kehitämme tehokkaan maailmanlaajuisen
hankintajärjestelmän, jonka avulla voimme nopeasti reagoida kysynnän
muutoksiin. Näin myös valuuttakurssimuutosten vaikutukset jäävät
vähäisemmiksi.

Uusi strategiamme johtaa toiminnan uudelleenjärjestelyihin Suomessa,
Ranskassa ja Saksassa ja näin ollen mahdollisesti myös irtisanomisiin.
Näin on jo jossain määrin tapahtunut. Kaikkiaan uudelleenjärjestelyt
koskevat noin 400 työpaikkaa. Emme suinkaan suhtaudu näihin
toimenpiteisiin kevyesti, mutta tässä tilanteessa näemme että oman
kapasiteetin supistaminen on ainoa mahdollisuus. Yritämme yhdessä
työtekijöiden ja työntekijäjärjestöjen kanssa löytää ratkaisuja,
joilla voimme minimoida henkilöstövähennyksistä koituvat
haittavaikutukset.

Tulokseen sisältyy 12,6 milj. euron suuruinen kuluerä, jolla katetaan
uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Kun tuotantorakenne
on saatu täysin uudistetuksi kahden vuoden kuluessa, sen odotetaan
tuovan vuositasolla noin 18 milj. euron kustannussäästöt.

Tilanne nostolaitemarkkinoilla jatkui heikkona jo kolmatta vuotta
peräkkäin. Poikkeuksena oli Kiina, ja nyt myös jotkut muut Aasian-
Tyynenmeren alueen maat. Päätöksemme mennä mukaan Kiinan markkinoille
ja se, että meillä on maassa omaa valmistusta, laaja jälleenmyyjä- ja
nosturivalmistajaverkosto sekä oma maailmanlaajuiseen
hankintaverkostoomme komponentteja tuottava alihankkijaverkosto, ovat
olleet onnistuneita ja hyvin ajoitettuja päätöksiä. Vuonna 2003 kasvu
Aasian-Tyynenmeren alueellamme oli ennen näkemätön.
                              5 (29)


Standardinostolaitteissa Aasian-Tyynenmeren alue ohitti Amerikan
toiseksi merkittävimpänä alueena. Eurooppa on edelleen ykköspaikalla.
Amerikan alueella kokonaisliikevaihto kääntyi 5.1 %:n volyymikasvuun
(liikevaihto laski kuitenkin 8,7 %, kun US-dollarin kurssilasku
otetaan huomioon).

Japanissa, yhdellä maailman suurimmista nostolaitteiden markkina-
alueista, oli havaittavissa kasvun merkkejä yli kymmenen vuotta
kestäneen lähes täydellisen hiljaisuuden jälkeen. Viime vuonna
tekemämme päätös mennä mukaan Japanin markkinoille alkaa nyt tuottaa
tulosta.

Suurin liiketoiminta-alueemme, Kunnossapitopalvelut, osoitti jälleen
vahvuutensa. Läntisen maailman (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka)
teollisuuden käyttöasteet olivat ennätyksellisen alhaisella tasolla,
mikä vaikutti myös kunnossapitopalveluiden kysyntään. Tehtaiden
sulkemiset ja tuotannon yhdistämiset merkitsevät aina
kunnossapitosopimusten menetyksiä. Kunnossapidon sisään rakennettu
kasvutekijä on kuitenkin niin vahva, että nettokasvua tapahtui
tässäkin tilanteessa. Peruuntuneiden kunnossapitosopimusten määrä
nousi 16 %:iin, mutta uusien sopimusten määrä nousi sitäkin enemmän
eli 21 %, joten nettokasvu oli 5 %. Voimakkaat muutokset vaikuttivat
luonnollisesti negatiivisesti kannattavuuteen, mutta vain vähäisessä
määrin. Neljännen vuosineljänneksen aikana marginaalit palautuivat
ennalleen.

Yritysostoissa, joiden myötä kasvua on perinteisesti myös tapahtunut,
noudatimme nyt pidättyvämpää politiikkaa. Mahdolliset ostokohteet
eivät tällaisessa markkinatilanteessa näytä niin houkuttelevilta.
Riski tehdä huonoja yritysostoja on kasvanut ja olemme siksi olleet
varovaisempia. Strategiamme perusta, jonka mukaan pyrimme käyttämään
hyväksemme kaikki mahdollisuudet markkinaosuutemme kasvattamiseen on
kuitenkin säilynyt muuttumattomana.

Konsernin lähtökohdat vuoteen 2004 näyttävät hyviltä.
Toimintarakenteemme on keventynyt, olemme päässeet eroon vanhasta
painolastista, tuotevalikoimamme on nykyaikainen ja tehokas, tilaukset
ja tilauskantamme kasvavat. Nettovelkamme on pieni. Tuleva vuosi
näyttää kannattavan kasvun vuodelta.

Hyvinkää, 11.2.2004
Stig Gustavson

                              6 (29)

Tilinpäätöstiedote 2003

Liiketoiminnan kehitys

Vuonna 2003 konserni sai käännettyä jo kaksi vuotta vallinneen
saatujen tilausten ja tilauskannan alenemiskehityksen. Saadut
tilaukset kasvoivat 2,2 % tai vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna 8,7 % ja koko tilauskanta kasvoi 2,5 % tai
vertailukelpoisin valuuttakurssein 7,0 %. Vuoden 2003 jälkimmäisellä
puoliskolla saadut tilaukset olivat 313,2 milj. euroa, joka on 15,3 %
enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2002. Positiivisen kehityksen
taustalla olivat lähinnä hyvä tilanne Aasian markkinoilla sekä
konsernin sisäiset toimenpiteet. Kapasiteetin käyttöasteet Amerikassa
ja Euroopassa oli edelleenkin alhaiset ja investointihalukkuus
useimmilla asiakastoimialoillamme pysyi vaimeana.

Konsernin liikevaihto vuonna 2003 laski 664,5 milj. euroon (2002:
713,6).(Suluissa olevat luvut ovat vertailukelpoiset luvut
edellisvuodelta ellei muuta ole ilmaistu). Liikevoitto oli 21,5 milj.
euroa (37,6) tai 3,2 % (5,3) liikevaihdosta. Konserni varasi 12,6
milj. euroa toimintansa tehostamiseen. Mukaan luettuna tämä
kertaluonteinen kustannus, jota voidaan pitää myös investointina
tulevaisuuteen, konsernin toiminnan liikevoitto oli 34,1 milj. euroa
tai 5,1 % liikevaihdosta. Kannattavuus säilyi pääosin hyvänä
liikevaihdon laskusta huolimatta.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto oli 664,5 milj. euroa (713,6), joka on 49,1
milj. euroa tai 6,9 % vähemmän kuin vuonna 2002. Liikevaihdon
aleneminen johtui pääasiassa euron arvon vahvistumisesta.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, mikä onkin parempi
volyymikehityksen mittari, liikevaihto laski ainoastaan 1,6 %.
Liikevaihdon volyymi kasvoi Kunnossapitopalveluissa 5,0 %, mutta laski
3,3 % Standardinostolaitteissa ja 12,1 % Erikoisnostureissa.

Maantieteellisesti kasvu jatkui vahvana Aasian-Tyynenmeren alueella,
jossa liikevaihtovolyymi kasvoi 44,9 %, Amerikassa liikevaihto kääntyi
kasvuun (volyymi kasvoi 5,1 %), mutta Euroopassa liikevaihto laski
selvästi (volyymi laski 13,3 %).

Kannattavuus

Konsernin liikevoitto vuonna 2003 oli 21,5 milj. euroa (37,6), joka on
16,1 milj. euroa tai 42,8 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Liikevoittomarginaali oli 3,2 % (5,3). Liikevoittoa rasittivat
konsernin toimintojen rationalisoinnista ja uudelleenjärjestelyistä
aiheutuneet kustannukset, yhteensä 12,6 milj. euroa (josta 10,9 milj.
euroa kirjattiin tulevien kustannusten varauksena). Nämä kustannukset,
jotka pääosin liittyvät konsernin uuslaitetoimintoihin, ovat
kertaluonteisia ja niitä voidaan pitää tulevaisuuteen kohdistuvina
investointeina. Ilman näitä kustannuksia toiminnallinen liikevoitto
                              7 (29)

oli 34,0 milj. euroa ja 5,1 % (5,3) liikevaihdosta. Mitään merkittäviä
kertaluonteisia voittoja ei vuoden aikana raportoitu.

Konsernin toiminnallinen liikevoitto ennen liikearvon poistoja ja
kertaluonteisia toiminnan tehostamiskustannuksia eli EBITA oli 37,4
milj. (40,9) euroa tai 5,6 % (5,7) liikevaihdosta. Toiminnallinen
liikevoitto ennen kaikkia poistoja ja kertaluonteisia toiminnan
tehostamiskustannuksia eli EBITDA oli 50,6 milj. euroa (53,1)tai 7,6 %
(7,4) liikevaihdosta. Kertaluonteisten toiminnan
tehostamiskustannusten jälkeen vastaavat luvut olivat: EBITA 24,8
milj. euroa ja 3,7 % liikevaihdosta, EBITDA 38,0 milj. euroa ja 5,7 %
liikevaihdosta. Liiketoiminta-alueittaiset tulokset on raportoitu
Liiketoiminta-alueittaisessa katsauksessa.

Rahoituksen tuottojen ja kulujen nettokulut olivat 2,6 milj. euroa,
joka on 1,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2002. Rahoituksen
nettokulut ovat alle 0,4 % liikevaihdosta. Rahoituskulujen pieni
lisäys johtui lähinnä toimintatason kasvusta johtuneesta
käyttöpääomarahoituksen kasvusta.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 18,6 milj. euroa (36,5).
Riitautetusta Omniman-projektista (toiminnanohjauksen kehitysprojekti)
aiheutuneet sopimiskulut 8,1 milj. euroa on raportoitu satunnaisina
kuluina. Tilikauden verot olivat 4,0 milj. euroa, joka oli 7,8 milj.
euroa vähemmän kuin vuonna 2002. Veroaste oli 37,6 % (32,5). Vuoden
2003 veroasteeseen vaikutti mm tiettyjen saneerauskustannusten
verokohtelu. Tämän tasoinen tuloveroaste ei ole tavanomainen.
Tuloverot tulevat todennäköisesti nousemaan määrällisesti, mutta
laskemaan suhteessa tulokseen ennen veroja.

Konsernin nettotulos (voitto) eli tulos verojen jälkeen oli 6,7 milj.
euroa (24,6) eli 1,0 % liikevaihdosta (3,5). Tulos/osake oli 0,88
euroa (1,69). Satunnaiset kustannukset mukaan lukien osakekohtainen
tulos oli 0,47 euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 % (17,8) ja oman pääoman
tuotto 7,5 % (14,2). Pääoman tuottojen lasku edellisvuoteen verrattuna
johtuu pääasiassa kertaluonteisista toiminnan
tehostamiskustannuksista, jotka rasittavat vuoden 2003 tulosta.
Pääoman kiertonopeus säilyi edellisvuoden tasolla.

Konsernin tulos vuosineljänneksittäin on aina vaihdellut eri
neljännesten välillä. Alkuvuosi on aina ollut heikompi ja tulos on
parantunut loppuvuotta kohden (ökausivaihteluö tuloksen
kertymismallissa). Konserni teki neljännellä vuosineljänneksellä 5,6
milj. euron suuruisen varauksen liikevoitosta tuotannon
tehostamistoimia varten. Vaikka tämä kertaluonteinen kustannus otetaan
huomioon, neljännen neljänneksen liikevoitto oli silti korkein vuonna
2003. Ilman tätä kertakustannusta neljännen vuosineljänneksen
liikevoitto oli 16,8 milj. euroa (17,1) tai 8,7 % (8,4).


                              8 (29)

Kassavirta ja tase

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 24,2 milj. euroa, kun se
vuonna 2002 oli ennätyksellisen korkea 66,3 milj. euroa. Kassavirran
aleneminen johtui pääasiassa tuloksen alenemisesta sekä käyttöpääoman
pienehköstä kasvusta. Käyttöpääoman muutos puolestaan johtui
tuotevalikoiman ja tuotantotason muutoksista. Laskeva tuotanto kääntyi
vuoden aikana jälleen kasvuun. Osakekohtainen kassavirta oli 1,72
euroa (4,54). Kassavirta oli vahva viimeisen vuosineljänneksen aikana.
Liiketoiminnan kassavirta viimeisellä neljänneksellä oli 35,6 milj.
euroa (25,7).

Liiketoiminnan kassavirrasta käytettiin yhteensä 11,8 milj. euroa
(21,1) käyttöomaisuusinvestointeihin yritysostot mukaan lukien, omien
osakkeiden ostoihin käytettiin 5,48 milj. euroa (9,9) ja osinkoihin
13,3 milj. euroa (13,2).

Konsernin korollinen nettovelka tilikauden lopussa oli 43,8 milj.
euroa (33,0) ja nettovelkaantumisaste 27,8 % (19,1). Konsernin
omavaraisuusaste oli 42,6 % (45,5) ja maksuvalmiutta kuvaava öcurrent
ratioö oli 1,49 (1,60).

Konsernin 100 milj. euron valmiusluotto oli vuoden 2003 lopussa täysin
käyttämättä.

Tilaukset ja tilauskanta

Konsernin saamat tilaukset vuonna 2003 (lukuun ottamatta
huoltosopimuskantaa ja siihen liittyvien sopimusten uusimisia) olivat
611,9 milj. euroa. Saatujen tilausten määrä nousi edellisvuodesta 13,0
milj. euroa eli 2,2 % ja vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
kasvu oli 8,7 %.

Eniten saatujen tilausten määrä kasvoi Erikoisnostureissa.
Liiketoiminta-alueen saamat tilaukset olivat 184,9 milj. euroa (154,9)
eli saadut tilaukset kasvoivat 19,4 % tai vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna 24,7 %.

Standardinostolaitteiden tilaukset olivat 196,5 milj. euroa (203,2),
joka oli 3,3 % vähemmän kuin vuonna 2002. Kiintein valuuttakurssein
tai tuotantomäärällä laskettuna volyymi kuitenkin kasvoi hieman.

Kunnossapitopalveluissa saadut tilaukset laskivat 5,6 % ja olivat
292,8 milj. euroa (310,2). Vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna Kunnossapitopalveluiden tilaukset kuitenkin kasvoivat 2,5
%. KCI Koneports-yksikön palvelut, suuret korjaustyöt ja
modernisaatiotilaukset kasvoivat kuitenkin volyymiltään yli 20 %, kun
taas kenttähuollon ja muun peruskunnossapidon tilauskehitys pysyi
lähes muuttumattomana. Tämä johtui tavallista suuremmasta
asiakaskunnan vaihtuvuudesta. Monilla asiakastoimialoillamme
kapasiteetin alhainen käyttöaste johti tehtaiden joko osittaisiin tai
täydellisiin sulkemisiin. Hintakilpailukykyään parantaakseen monet
                              9 (29)

asiakkaat myös siirsivät tuotanto- ja hankintapaikkoja. Uusien
kunnossapitosopimusten määrä kuitenkin kompensoi vanhojen sopimusten
menetykset ja nettomääräisesti sopimukset kasvoivat. Sopimuskannassa
olevien laitteiden määrä kasvoi 0,7 % ja oli 209.769 (208.270).
Sopimuskannan arvo kasvoi muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna 5
%. Sopimuskantaan sisältyvät nosturit muuttuivat jonkin verran;
nosturien koko ja vaatimustaso kasvoivat, mikä nosti laitekohtaista
sopimuskannan arvoa 4,4 %.

Maantieteellisesti tilausmäärän kasvu oli nopeinta Aasiassa,
erityisesti Kiinassa, jossa saatujen tilausten määrä lähes
kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myös Pohjois-Amerikassa
saatujen tilausten määrä kasvoi dollareissa laskettuna. Konsernin
Saksan toiminnoissa tilaukset kääntyivät niinikään pienoiseen kasvuun,
mutta yleisesti ottaen tilaukset Euroopassa olivat alhaalla ja
saatujen tilausten kokonaismäärä laski. Konsernin saamat tilaukset
toisella vuosipuoliskolla olivat 313,2 milj. euroa, joka on 15,3 %
enemmän kuin vuoden 2002 vastaavalla jaksolla.

Konsernin tilauskannan arvo oli vuoden 2003 lopussa 211,2 milj. euroa
(206,0). Kasvua oli 2,5 % tai vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna 7,0 %. Tilauskanta koostuu pääosin
Erikoisnosturitilauksista, jotka riittävät pitämään yllä hyvän
tuotannon tason 6-8 kuukautta eteenpäin. Kapasiteetin käyttöaste ei
kuitenkaan jakaudu tasaisesti Erikoisnostureiden eri
toimintayksiköiden välillä ja tilanteen korjaamiseksi onkin ryhdytty
toimenpiteisiin. Standardinostolaitteissa tilauskanta kasvoi noin
viidenneksen vuoden 2002 lopun alhaiselta tasolta.
Kunnossapitotoiminnoissa tilauskanta muodostuu lähinnä suurista
korjaus- ja modernisointitilauksista samalla kun valtaosa toiminnasta
on kunnossapitosopimuksiin perustuvaa huoltotyötä tai muita
nopeakiertoisia tilauksia. Tästä johtuen tilauskanta ei
Kunnossapitotoimintojen kohdalla ole yhtä hyvä tuotantotason mittari
kuin muiden liiketoiminta-alueiden kohdalla. Huollon tilauskanta
vuoden 2003 lopussa oli samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.

Valuutat

Euron vahvistuminen (erityisesti US-dollariin nähden) vaikutti jonkun
verran konsernin saatujen tilausten ja liikevaihdon määrään (ns.
muuntovaikutus). Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna saadut
tilaukset kasvoivat 8,7 % (raportoitu kasvu 2,2 %) ja liikevaihto
laski 1,6 % (raportoitu lasku 6,9 %). Valuuttakurssimuutoksilla oli
myös vaikutus konsernin tuloslukuihin, mutta koko konsernin
liiketuloksen ja voiton kannalta vaikutus oli vähäinen.

Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä
valuutoissa kehittyivät euroon nähden seuraavasti (valuutta/euro):
                              10 (29)


    Joulukuu 2003 Joulukuu 2002  Muutos-%
USD     1,13154     0,94573   -16,4
CAD      1,5822     1,4842   -6,2
GBP      0,6922     0,62887   -9,1
SEK      9,1271     9,1607    0,4
NOK      8,0059     7,5082   -6,2
SGD      1,9712     1,6915   -14,2
AUD      1,7385     1,7378    0,0
CNY*     9,4309     7,8775   -16,5
* Chinese Yuan (Renminbi)

Konserni jatkoi politiikkansa mukaista kurssiriskien suojausta muissa
kuin euromääräisissä liiketapahtumissa. Suojaus tapahtui pääasiassa
valuuttojen termiinikaupoilla. Kurssisuojaus kattaa riskit keskimäärin
noin vuodeksi eteenpäin. Tämä toimintatapa ei täysin suojaa konsernia
valuuttakurssimuutoksilta, mutta se minimoi riskit, jotka liittyvät
tilauskannan katteisiin ja antaa aikaa tehdä tarvittavia
toimenpiteitä, kun valuuttakurssit merkittävästi ja suhteellisen
pysyvästi muuttuvat.


Investoinnit

Konsernin investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (pois lukien
ostettujen yritysten käyttöomaisuus ja liikearvo) olivat 8,6 milj.
euroa (12,9). Investoinnit koostuvat pääasiassa koneiden, laitteiden
ja tietotekniikan uudistamisesta. Investoinnit aineettomaan
käyttöomaisuuteen (pois lukien ostetut toiminnot) ja yhteisyritysten
osakkeisiin tai vähemmistöosuuksiin olivat yhteensä 3,7 milj. euroa
(1,0).

Konsernin investoinnit yhteensä olivat 12,4 milj. euroa (vuonna 2002:
13,9 milj. euroa), joka on jonkun verran vähemmän kuin vastaavat
poistot.


Tutkimus ja kehitystoiminta

Konsernin suorat tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 7,9 milj. euroa
(8,2) tai 2,1 % (2,0) uuslaitetoimintojen liikevaihdosta (liikevaihto
ilman Kunnossapitopalveluiden liikevaihtoa).

Uuden köysinostinsarjan kehitystyö vietiin loppuun. Tämä uudenaikainen
ja kilpailukykyinen nostinsarja on nyt täysin korvannut vanhat
nostimet. Kehitystyön painopiste on siirtynyt tuotekehityksestä
kunnossapidon työkalujen kehittämiseen.

                              11 (29)

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen käytettiin konsernissa
noin 8.000 koulutuspäivää. Kaikki koulutusohjelmat jatkuivat
organisaation kaikilla tasoilla ja niihin sisältyi teknistä ja
myyntikoulutusta, keskijohdolle ja asiantuntijoille suunnattua
koulutusta (KCI Academy) sekä ylimmän johdon koulutusta, joka
toteutettiin yhteistyössä IMD:n (Lausanne, Sveitsi) kanssa.

Henkilöstö

KCI Konecranes –konsernin henkilöstömäärä vuoden 2003 lopussa oli
4.350, joka oli 91 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kun
jätetään huomiotta hankittujen yritysten henkilöstö ja Kiinan kasvavat
toiminnot, henkilöstön kokonaismäärä väheni noin 190 henkilöllä.

Työntekijöitä oli vuonna 2003 keskimäärin 4.423 (4.396).

Vakuutukset

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuspolitiikkansa osana riskien
kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit,
jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa
vakuuttamalla. Vakuutusmarkkinoiden kiristyttyä konsernissa on
kiinnitetty huomiota myös muiden riskienhallintatoimenpiteiden
tehostamiseen yksiköissä, kuitenkin suojauksen tasoa alentamatta.

Riita-asiat

Syyskuussa 2003 KCI Konecranes Oyj, Konecranes Inc., Baan Company
N.V., Baan International B.V., Baan Development B.V., Baan USA Inc, ja
SSA Global Technologies, Inc. sopivat kaikki keskeytettyyn Omniman-
projektiin (toiminnanohjauksen kehitysprojekti) liittyneet riita-
asiat. Sopimus on lopullinen ja sen mukaisesti kaikki oikeudenkäynnit
Ruotsissa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa lopetettiin. Sopimuksen
yksityiskohdat ovat luottamuksellisia, mutta sopimuksesta aiheutui 8,1
milj. euron suuruisen saatavan alaskirjaus, joka kirjattiin
tuloslaskelmaan satunnaiseränä (vaikutus tulokseen verojen jälkeen oli
5,7 milj. euroa). Sovintosopimuksella ei ollut vaikutusta konsernin
kassavirtaan.

Vuoden 2003 lopussa konsernilla ei ollut vireillä merkittäviä
oikeudenkäyntejä tai riita-asioita.

Konsernin rakenne

KCI Konecranes –konserni teki kaksi yritysostoa vuoden 2003 alussa.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni hankki Houstonissa,
Yhdysvalloissa toimivan CraneMann Inc:in liiketoiminnot. Toisen
vuosineljänneksen alussa konserni hankki saksalaisen
nosturihuoltoyhtiön Kubi Kran- und Bagger-Instandsetzung GmbH:n
(KUBI). CraneMannin hankinnan myötä konserni vahvisti asemaansa
                              12 (29)


nosturi- ja huoltopalveluiden toimittajana Meksikonlahden alueella
sekä offshore-teollisuudessa. KUBI vahvistaa konsernin asemaa sisämaan
terminaaleissa ja jokisatamissa erityisesti Saksassa.

Konserni jatkoi myynti- ja yhteisyritysverkoston laajentamista
Aasiassa. Kiinassa konserni teki yhteisyrityssopimuksen Jiangyin
Dingli Shanghai High Tech Industrial Crane Company Ltd:n kanssa ja
hankki 30 % osuuden yhtiöstä. Konserni teki yhteisyrityssopimuksen
myös Shanghai High Tech Industrial Company Ltd:n kanssa ja hankki 25 %
osuuden yhtiöstä. Konserni teki yhteisyrityssopimuksen myös
kiinalaisen Guangzhou Technocranes Company Ltd:n kanssa ja hankki 25 %
osuuden yhtiöstä. Marraskuun 6. päivä 2002 konserni solmi
yhteisyrityssopimuksen japanilaisen Meidensha Corporationin kanssa.
Yhteisyrityksen muodostaminen Meidenshan kanssa vahvistettiin
huhtikuussa 2003. KCI Konecranes omistaa 49 % Meiden Hoist System
Company Ltd:n osakkeista. Lisäksi konsernilla on optio kasvattaa
osakeomistuksensa 65 %:iin maaliskuuhun 2008 mennessä.

Konserni on monin keinoin pyrkinyt parantamaan kilpailukykyään. Jo
tehtyihin toimenpiteisiin kuuluivat mm Standardinostolaitteiden
tiettyjen suunnittelu- ja teknisten toimintojen ulkoistaminen (KCI
Hoists Oy) sekä Erikoisnosturiyhtiö Kulicke Konecranes GmbH:n teknisen
ja projektihallinnollisen toimiston sulkeminen Frankfurtissa,
Saksassa. Pienten siirtomoottoreiden valmistus Tammisaaresta
ulkoistettiin. Suomessa kiinteistöjen huoltopalvelut, joka oli osa
Työstökonehuoltoa (MTM), aikaisemmalta nimeltään Tehdaspalvelut,
myytiin. 1.1.2004 kaikki MTM-toiminnot, joita oli hoitanut neljä
erillistä yhtiötä, siirrettiin Konecranes Nordic Oy:hyn. Tämä
yhdistäminen johti myös henkilöstön vähennyksiin. Samalla muutettiin
myös Konecranes Nordicin nimi Konecranes Service Oy:ksi.

Tilivuoden päättymisen jälkeen Ranskassa sijaitsevan
Erikoisnosturitehtaan valmistuksen lopettaminen eteni. Tulevaisuudessa
yhtiö, CGP Konecranes, keskittyy Erikoisnostureiden markkinointiin ja
myyntiin. KCI Motors Oy:ssä aloitettiin neuvottelut henkilöstön kanssa
moottorituotannon kustannustehokkuuden nostamiseksi. Koko tuotannon
ulkoistamista tullaan myös harkitsemaan.

Osakkeen hintakehitys ja osakevaihto

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi vuoden 2003 aikana 18,51 %
ja sen päätöskurssi oli 27,60 euroa (23,29). Korkein kaupantekokurssi
vuonna 2003 oli 29,39 euroa (v. 2002: 36,83 euroa) ja alin kurssi
17,20 euroa (v. 2002: 19,80 euroa). Vuoden 2003 aikana HEX-
yleisindeksi nousi 4,44 %, HEX-portfolioindeksi 16,21 % ja
toimialaindeksi (metalliteollisuus) 30,67 %.

Osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 394,9 milj. euroa
sisältäen konsernin hallussa olevat omat osakkeet (v. 2002: 333,2
milj. euroa.), joka Helsingin Pörssissä listatuista yhtiöistä 34:ksi
suurin.
                              13 (29)

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen kokonaisvaihto oli 12.661.860 osaketta,
mikä vastaa 88,49 %:a yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä (14.308.630
osaketta). Osakevaihto oli arvoltaan 284,8 milj. euroa, joka oli
25:ksi suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Yhtiön omat osakkeet

Vuoden 2003 lopussa KCI Konecranes Oyj omisti 264.100 omaa osakettaan,
mikä edustaa 1,85 %:a osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Yhtiö
hankki osakkeet 20.2.-5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan 20,75
euroa/osake. Osakkeet ovat nimellisarvoltaan yhteensä 528.200 euroa ja
hankinta-arvoltaan yhteensä noin 5,5 milj. euroa.

Vuoden 2003 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen hankkia
yhtiön omia osakkeita enintään 715.431 kpl. Kun otetaan huomioon
yhtiön vuoden 2003 lopussa omistamat osakkeet, hallituksella on
valtuutus hankkia vielä 451.331 yhtiön omaa osaketta.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003
maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity osakasrekisteriin
täsmäytyspäivänä 9.3.2004. Osinkojen maksupäivä on 16.3.2004.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalveluiden liikevaihto oli 361,3 milj. euroa, joka on 3 %
alempi kuin 372,4 milj. euroa vuonna 2002 (vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 5 %). liikevoittoa
kertyi 22,0 milj. euroa (vuonna 2002: 26,2 milj. euroa).
Liikevoittomarginaali oli 6.1 %, kun se vuonna 2002 oli 7,0 %.

Muutokset Kunnossapidon sopimuskannassa aiheuttivat tuottavuuden ja
kannattavuuden laskua Kunnossapitopalveluiden kenttähuoltotoiminnassa.
Uusien kunnossapitosopimusten määrä nosti sopimuskannan arvoa 21 %
vuoteen 2002 verrattuna (paikallisissa valuutoissa laskettuna), mutta
sopimusten peruuttamiset ja sisällölliset muutokset puolestaan
laskivat sopimuskannan arvoa 16 %. Näin ollen kunnossapidon
sopimuskannan nettokasvu oli 5 %. Suuret muutokset sopimuskannassa
johtuivat pääasiassa siitä, että asiakkaat alensivat tai
uudelleensijoittivat tuotantokapasiteettiaan ja vaihtoivat
toimittajiaan. Tämä puolestaan johti siihen, että meidän oli
muutettava ja uudelleensijoitettava omia kunnossapidon resurssejamme,
mikä verotti tuottavuutta. Koneports-toiminta, jonka osuus
liiketoiminta-alueen kokonaisliikevaihdosta on noin 15 %, kasvatti
vuoden aikana liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan.


                              14 (29)

US-dollarin samoin kuin muidenkin dollarisidonnaisten valuuttojen
devalvaatiolla oli noin 2 milj. euron suuruinen negatiivinen
muuntovaikutus liikevoittoon.

Neljännesvuosittaiset liikevoittomarginaalit paranivat loppuvuotta
kohden. Marginaalit jäivät viimeistä vuosineljännestä lukuun ottamatta
edellisvuoden vastaavista luvuista. Vuoden 2003 neljännen
vuosineljänneksen liikevoitto liikevaihdosta oli 9,6 %, kun se vuoden
2002 viimeisellä neljänneksellä oli 9,0 %.

Kunnossapidon henkilöstön määrä vuoden 2003 lopussa oli 2662, kun se
vuoden 2002 lopussa oli 2698 henkilöä. Kun kasvavien ja hankittujen
yksiköiden henkilöstömäärän lisäykset jätetään huomioimatta,
liiketoiminta-alueen henkilöstömäärän lasku oli 81 henkilöä. Tämä
vähennys johtui toiminnan tehostamisesta, kun kenttähuollossa ja
tukitoiminnoissa jatkettiin tuottavuuden parantamistoimenpiteitä.

Liiketoiminta-alueen saadut tilaukset olivat 292,8 milj. euroa, joka
on 5,6 % vähemmän kuin vuonna 2002 (310,2 milj. euroa).
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 2,5
% ja kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 5 %.
Huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä oli 209.769, joka on
0,7 % enemmän kuin vuoden 2002 lopussa. Sopimuskannassa olevien
laitteiden bruttomääräinen kasvu oli 17,5 %, mutta sopimusten
peruuttamiset ja laitemäärän vähennykset laskivat määrää 16,8 %.
Laitekohtainen sopimusarvo kasvoi keskimäärin 4,4 %.

Tulevaisuudennäkymät

Yhdysvaltain tuotantokapasiteetin käyttöaste alkoi uusien tilausten ja
tilauskannan myötä kasvaa vuoden 2003 puolivälistä lähtien. Vuoden
2003 kapasiteetin käyttöaste nousi 74 %:iin. Kasvun alkamista on liian
aikaista ennustaa varmasti, mutta mikäli kehitys jatkuu myönteisenä,
sopimuskannan vaihtuvuus tulee todennäköisesti laskemaan, ja kasvu ja
kannattavuus paranevat. Marginaalit palasivat normaalille tasolle jo
vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä.

Euroopassa Kunnossapidon kasvunäkymät pysyvät ennallaan teollisen
toiminnan heikosta kasvusta huolimatta.

Tähän saakka kunnossapitotoimintamme Aasian-Tyynenmeren alueella on
ollut vahvimmillaan Australiassa. Hitaasti, mutta varmasti
Kunnossapitopalveluidemme tarjonnasta tulee varteenotettava vaihtoehto
myös muualla Aasiassa. Tämä tukee kokonaiskasvua.

KCI Koneports nopean kasvun odotetaan jatkuvan.

Uudet toimintatavat ja huollon työkalut tulevat lisäämään
liiketoiminta-alueen tuottavuutta.                              15 (29)

Kasvutekijät tukevat liiketoimintaa vallitsevasta taloudellisesta
tilanteesta riippumatta. Sopimusten vaihtuvuuden vähentyessä
liikevaihto kasvaa ja kannattavuus paranee.


Standardinostolaitteet

Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 189,8 milj. euroa, joka on
7,2 % alempi kuin 204.5 milj. euroa vuonna 2002 (vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna laskua oli 3,3 %). Liikevoitto oli 18,0
milj. euroa, joka oli 7,6 % tai 1,5 milj. euroa vähemmän kuin 19,5
milj. euroa vuonna 2002. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus
säilyi edellisvuoden tasolla. Liikevoittomarginaali oli 9,5 %, joka on
sama kuin vuonna 2002.

Vahvan euron muuntovaikutus laski yhteenlaskettua liikevoittoa vain
marginaalisesti. Vahvistuneella eurolla oli vaikutusta vientiin euro-
alueelta, mutta vahvistuneen euron negatiivista vaikutusta ei-
euromääräisen viennin marginaaleihin torjuttiin tehokkaasti
valuuttojen suojauksella.

Liikevoiton lasku johtui pääasiassa liikevaihdon vähenemisestä ja
jossain määrin myös myyntihintojen laskusta. Tuotannon
tehostamistoimien ja uuden köysinostinsarjan markkinoille tuonnin
ansiosta kannattavuus kuitenkin säilyi ennallaan.

Vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli 6,2 milj. euroa
tai 10,9 % liikevaihdosta. Vastaavat luvut vuonna 2002 olivat 5,6
milj. euroa ja 9,6 %.

Työntekijöiden määrä vuoden 2003 lopussa oli 960, kun se vastaavaan
aikaan vuonna 2002 oli 949 henkilöä. Työntekijöiden määrä kasvoi
lähinnä Kiinassa ja uusia työntekijöitä tuli myös uusien toimintojen
myötä (työntekijöiden määrä kasvoi 56 henkilöllä), mutta muualla
työntekijöiden määrä väheni. Toimenpiteet hintakilpailukyvyn ja
tuotannon tehokkuuden lisäämiseksi jatkuvat edelleen.

Saadut tilaukset olivat 196,5 milj. euroa, jossa oli laskua 3,3 %.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 1,1 %.
Tilauskanta kasvoi 17,9 % vuoden 2002 alhaiselta tasolta tai
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 25,2 %.

Tulevaisuudennäkymät

Tilauskantamme vuoden 2004 alussa on huomattavasti parempi kuin vuoden
2003 alussa. Nyt kun uusi tuotevalikoimamme on valmis ja viety
markkinoille ja kun samaan aikaan pyrimme lisäämään
tuotantorakenteemme tehokkuutta, uskomme että voimme edelleen
vahvistaa tämän liiketoiminta-alueen liikevoittomarginaaleja.                              16 (29)

Katamme markkinat melko hyvin kunnossapito-organisaatiomme (Konecranes-
tuotemerkki) ja itsenäisten jälleenmyyjien (konsernin muut
tuotemerkit) verkoston kautta. Olemme löytäneet uudet markkinat
korvaamalla nosturikäyttäjien vanhat nostimet omilla tehokkailla
laitteillamme.

Amerikan talous on pikku hiljaa kääntymässä kasvuun, Euroopassa
teollisuuden rakennemuutos etenee ja Aasian talouskasvun jatkuessa
vahvana ovat tulevaisuudennäkymät vuodelle 2004 melko positiiviset.

Myönnämme kyllä, että kasvun merkit ovat edelleenkin hyvin heikkoja.
Epävakaat valuuttakurssit voivat myös aiheuttaa yllättäviä vaikutuksia
teolliseen toimintaan.


Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli 178,6 milj. euroa, joka on 14,6 %
alempi kuin 209,2 milj. euroa vuonna 2002. Liikevoitto oli 13,1 milj.
euroa, joka on 21,4 % alempi kuin 16,7 milj. euroa vuonna 2002.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 12,1 %
ja liikevoitto vastaavasti 21,0 %. Liikevoittomarginaali laski
edellisvuoden 8,0 %:sta 7,3 %:iin vuonna 2003.

Liikevoiton lasku johtui liikevaihdon alenemisesta. Vaikka
liikevoittomarginaali olikin alhaisempi kuin vuonna 2002, niin
liikevaihdon lasku ei vaikuttanut kannattavuuteen niin paljon kuin
olisi voinut olettaa. Vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä
liikevaihto oli 45,1 milj. euroa ja liikevoitto 5,6 milj. euroa tai
12,4 % liikevaihdosta. Vuoden 2002 viimeisen neljänneksen vastaavat
luvut olivat: liikevaihto 61,2 milj. euroa, liikevoitto 7,8 milj.
euroa ja 12,8 % liikevaihdosta. Vaikka liikevaihto laski 26 %,
kannattavuus säilyi edelleenkin lähes samana.

Kannattavuus parani loppuvuotta kohden. Tässä heijastuu tuotannon
tehostamistoimien vaikutukset. Merkittävimpien tuottavuuden
tehostamistoimien vaikutukset eivät näy vielä täysin
tuloskehityksessä.

Saadut tilaukset olivat 184,9 milj. euroa, joka on 19,4 % enemmän
(vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 24,7 %) kuin
154,9 milj. euroa vuonna 2002. Satamanosturitilaukset kasvoivat
voimakkaasti, kun taas muut erikoisnosturitilaukset jäivät vuoden 2002
tasolle.

Tilauskanta kääntyi kasvuun ja oli vuoden 2003 lopussa 2,5 % korkeampi
kuin vuotta aikaisemmin (ja 5 % korkeampi vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna).

Työntekijöiden määrä laski vuoden aikana 10,4 %. Henkilöstön määrä
vuoden 2003 lopussa oli 614 henkilöä, kun se vuoden 2002 lopussa oli
685 henkilöä.
                              17 (29)

Tulevaisuudennäkymät

Konsernin asema tässä markkinatilanteessa on hyvä. Täysin uudistettu
tuotevalikoimamme sekä maailmanlaajuinen kunnossapitoverkostomme on
noteerattu yhä enenevässä määrin niin ikään yhä kansaivälistyvämmän
asiakaskuntamme keskuudessa. Asiakkaamme pitävät vahvaa talouttamme
keskeisenä tekijänä, sillä he eivät halua tehdä tilauksia
toimittajilta, joiden taloudellinen tilanne on pitkällä tähtäimellä
epäselvä.


Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin yhteiset kulut, joita ei suoraan kohdisteta liiketoiminta-
alueille, muodostuvat lähinnä konsernin tutkimus- ja
tuotekehityksestä, henkilöstön kehittämisestä, rahoituksen ja
lakiasioiden hoidosta, yritysostoista ja hallinnosta. Yhteensä nämä
kustannukset olivat 29,5 milj. euroa (vuonna 2002: 23,8 milj. euroa).
Konsernin kapasiteetin tehostamisesta aiheutuneet kertaluonteiset
kustannukset olivat 12,6 milj. euroa ja ne raportoitiin
konsernikuluissa (vuonna 2003 kulut olivat 1,7 milj. euroa ja
varaukset vuoden 2003 lopussa olivat 10,9 milj. euroa).

Tuotannon tehostamisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset pois
lukien konsernin kulut olivat 17,0 milj. euroa, joka vastaa näiden
kulujen tyypillistä tasoa.

Konsernin konsolidointierät olivat 2,0 milj. euroa (vuonna 2002: 1,0
milj. euroa). Konsolidointieriin sisältyivät konsernin sisäisen
katteen eliminointi, osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja
konserniliikearvon poistot. Konsolidointierien kasvu aiheutui
konsernin sisäisen katteen eliminoinnista. Toisin kuin vuonna 2002
konsernin sisäisen katteen määrä kasvoi jatkuen vuoden 2003 aikana ja
siten myös eliminoitavan katteen määrä nousi.

Ns. Omniman-projektin riitojen lopullisesta sopimisesta aiheutui 8,1
milj. euron suuruinen kertaluonteinen kustannus (verojen jälkeen noin
5,7 milj. euroa). Epätavallisen luonteensa vuoksi sitä ei kirjattu
liiketoiminta-alueiden lukuihin tai konsernikuluihin vaan se on
kirjattu satunnaiseränä konsernin tulokseen rahoituserien jälkeen,
mutta ennen veroja. Näin kirjattuna konsernin liikevoitto kuvaa
paremmin kannattavuutta ja sen kehitystä vuonna 2003.


Tärkeitä tilauksia

NAF Neunkirchener Maschinen & Achsenfabrik tilasi 16
teollisuusnosturia autotehtaansa modernisaatioon, Neunkirchenissä,
Saksassa.

Auton osien valmistaja Altec Druckguss tilasi useita
teollisuusnostureita uuteen moottoritehtaaseensa Hofissa, Saksassa.
                              18 (29)

Magna Internationaliin kuuluva Sonora Forming Technologies tilasi
yhdeksän nosturia, joita käytetään teräskelojen käsittelyssä ja
laaduntarkkailulaboratoriossa yhtiön autotehtaassa Hermosillossa,
Meksikossa.

Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC tilasi yhdeksän raskasta
prässäyslinjan nosturia. Tilaukset sisälsivät nostureiden asennuksen,
käyttöönoton ja käyttäjien koulutuksen. Nosturit toimitetaan Hyundayn
autotehtaaseen Montgomeryyn (Alabama, Yhdysvallat).

Kotkan satama teki lisätilauksen laiturikonttinosturista.

Georgian satamalaitos (Georgia Port Authority, GPA, Savannah,
Yhdysvallat) käytti optionsa ja tilasi Konecranes VLC:ltä kaksi Super
Post Panamax –luokan laiturikonttinosturia.

Siemens A/G (Offenbach, Saksa) teki jatkotilauksen kuudesta uudesta
nosturista Kuwaitissa sijaitsevaan AZ Zourin voimalaitokseen.

Alstom Power (Rugby, Iso-Britannia) tilasi kahden
voimalaitosnosturinsa modernisoinnin.

SNC Lavalin tilasi kaksi voimalaitosnosturia vesivoimalaprojektiinsa
Castlegarissa (British Columbia, Kanada).

Groupe Aecon, Ltd. tilasi kaksi voimalaitosnosturia
vesivoimalaprojektiinsa James Bayssä, (Quebec, Kanada).

CNIM (FRANCE) tilasi useita jätteenkäsittelynostureita. Tilaus sisälsi
mm kaksi automatisoitua vinssinosturia ja yhden turbiinihallinosturin
ja se tehtiin Hampshire Waste, UK:n nimissä. Nosturit toimitetaan
Portsmouthiin (Iso-Britannia).

Fortum Värme tilasi kaksi automatisoitua jätteenkäsittelynosturia,
jotka korvaavat Tekniska Verkenin (Linköping Ruotsi) vanhat laitteet .

Shell UK Oil Products Ltd tilasi kahdeksan nosturia
keskusverstaaseensa Stanlow’n teollisuuskompleksissa, Ellesmeren
satamassa, Iso-Britanniassa.

Larsen and Toubro tilasi puolipukkiportaalinosturin Indian Oil Company
Limitedille Panipat jalostamoon Barodassa, Intiassa.

Hebei Pan Asia Long-Teng Paper Co., Ltd. tilasi neljä
paperitehdasnosturia tehtaaseensa Hebeissä, Kiinassa.

Stora Enso Maxau tilasi prosessinosturin Maxaun paperitehtaaseensa
Karlsruhessa, Saksassa.
                              19 (29)

Marshall Space Flight Center tilasi useita teollisuusnostureita, joita
käytetään avaruussukkuloiden valmistuksessa ja testauksessa sekä
komponenttien valmistuksessa. Toimitukset menevät NASA:n George C.
Marshall Space Flight Centeriin (Huntsville, Alabama).

Bae Marine (Iso-Britannia) tilasi kahden telakkanosturin uudistamisen.
Nosturit sijaitsevat heidän telakallaan Barrow-in Furnessissa,
Cumbriassa.

Hecket Multiserv tilasi neljä teräsrullien varastointiin ja
käsittelyyn tarkoitettua erikoisnosturia terästehtaaseensa La
Louvieressa, Belgiassa.

W&P Zementwerke AG tilasi automatisoidun tehdasnosturin
sementtitehtaaseensa Peggaussa, Itävallassa.

Konecranes (Shanghai) Co. Ltd. myi 72 kpl CXT-köysinostinta Mass
Transit Railwayn projektiin Taiwanissa. Nostimia käytetään
rautatietunneleiden ilmanvaihtopuhaltimien huollossa.

Helsinki, 11.2.2004
Hallitus


YLEISLAUSEKE

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

              2003     %   2002     %
              MEUR kokonais-   MEUR kokonais-
                 määrästä       määrästä
Kunnossapitopalvelut   292,8(1    43  310,2(1     47
Standardinosto-                        
laitteet         196,5     29   203,2     30
Erikoisnosturit      184,9     28   154,9     23
./. Sisäinen osuus    -62,4        -69,4      
Yhteensä         611,9(1    100  598,9(1    100
1) ilman huollon vuosisopimuskantaa                              20 (29)


Tilauskanta (2
             2003        2002
             MEUR        MEUR
Yhteensä        211,2        206,0
2) osatuloutettu liikevaihto vähennettynä


Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

              2003  % liike-   2002  % liike-
              MEUR vaihdosta   MEUR vaihdosta
Kunnossapitopalvelut   361,3     50   372,4     47
Standardinosto-                        
laitteet         189,8     26   204,5     26
Erikoisnosturit      178,6     24   209,2     27
./. Sisäinen osuus    -65,2        -72,5      
Yhteensä         664,5    100   713,6    100


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

               2003    2003   2002    2002
              Liike-  % liike-  Liike-  % liike-
              voitto vaihdosta  voitto  vaihdosta
Kunnossapitopalvelut     22,0    6,1   26,2     7,0
Standardinosto-                          
laitteet           18,0    9,5   19,5     9,5
Erikoisnosturit       13,1    7,3   16,7     8,0
Konsernin kulut       -29,5        -23,8      
Konsolidointierät      -2,1         -1,0      
Yhteensä           21,5         37,6      


Liikevaihto markkina-alueittain

              2003  % liike-   2002   % liike-
              MEUR  vaihdosta   MEUR   vaihdosta
Pohj.maat ja                            
Keski-Eurooppa      165,1     25   179,4      25
EU (ilman         178,6     27   220,9      31
Pohj.maita)
Amerikka         221,3     33   242,4      34
Aasian-Tyynenmeren     99,6     15   70,9      10
alue
Yhteensä         664,5     100   713,6      100


                              21 (29)

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

              2003 % kokonais-   2002     %
                  määrästä      kokonais-
                            määrästä
Kunnossapitopalvelut   2.662     61   2.698     61
Standardinosto-                         
laitteet          960     22    949     21
Erikoisnosturit       614     14    685     15
Konsernin yhteiset     114      3    109     3
Yhteensä         4.350     100   4.441    100


KONSERNIN TULOS

Tuloslaskelma               2003   2002
                      MEUR   MEUR
Liikevaihto                664,5  713,6
Liiketoiminnan muut tuotot         2,1   2,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista     -0,3   -0,2
Poistot ja arvonalennukset        -16,5  -15,5
Liiketoiminnan muut kulut        -628,4  -663,2
Liikevoitto                21,5   37,6
                            
Rahoistustuotot ja -kulut         -2,6   -1,1
Voitto ennen veroja            18,9   36,5
                            
Satunnaiset erät              -8,1   0,0
                            
Verot                   -4,0  -11,8
Tilikauden voitto              6,7   24,6


                      2003   2002
                      MEUR   MEUR
                            
Saadut osingot               0,0   0,0
Korkotuotot vaihtuvista vastaavista     1,1   1,9
Muut rahoitustuotot             1,0   1,5
                            
Korkokulut                 -4,2   -3,9
Muut rahoituskulut             -0,6   -0,7
Yhteensä                  -2,6   -1,1

Investoinnit

                      2003   2002
                      MEUR   MEUR
Yhteensä (ilman yritysostoja)       12,4   13,9                              22 (29)

KONSERNIN TASE

VASTAAVAA               31.12.2003 31.12.2002
Pysyvät vastaavat              MEUR    MEUR
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                    
Aineettomat oikeudet             5,4     6,0
Liikearvo                  13,9    17,9
Konserniliikearvo               5,4     5,6
Ennakkomaksut                 7,9     5,8
                       32,6    35,3
AINEELLISET HYÖDYKKEET                    
Maa-alueet                  3,9     3,8
Rakennukset ja rakennelmat          18,9    22,0
Koneet ja kalusto              31,3    29,8
Ennakkomaksut ja keskeneräiset                
hankinnat                   1,0     0,6
                       55,0    56,2
SIJOITUKSET                         
Osuudet omistusyhteysyrityksistä       3,5     1,0
Muut osakkeet ja osuudet           1,5     1,0
Omat osakkeet                 5,5     0,0
                       10,4     2,0
Vaihtuvat vastaavat                     
VAIHTO-OMAISUUS                       
Aineet, tarvikkeet ja                    
puolivalmisteet               36,6    39,6
Keskeneräiset työt              33,0    30,4
Maksetut ennakot               2,9     4,0
                       72,4    73,9
PITKÄAIKAISET SAAMISET                    
Lainasaamiset                 0,1     0,2
Muut saamiset                 0,3     0,3
                       0,4     0,5
LYHYTAIKAISET SAAMISET                    
Myyntisaamiset               126,4    123,4
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä       2,0     3,0
Muut saamiset                11,3    21,5
Laskennallinen verosaaminen          6,0     4,0
Siirtosaamiset                72,4    62,2
                      218,3    214,1
                               
RAHAT JA PANKKISAAMISET           13,2    15,2
Vaihtuvat vastaavat yhteensä        304,2    303,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ             402,2    397,1
                              23 (29)


                                
VASTATTAVAA               31.12.2003  31.12.2002
                        MEUR     MEUR
Oma pääoma                           
Osakepääoma                  28,6     28,6
Ylikurssirahasto                21,8     21,8
Omien osakkeiden rahasto            5,5     0,0
Vapaaehtoisista varauksista ja                 
poistoeristä omaan pääomaan                   
siirretty osuus                 3,4     3,3
Muuntoero                   -5,9     -4,3
Edellisten tilikausien voitto         103,2     99,2
Tilikauden voitto                6,7     24,6
                       163,4    173,2
                                
Vähemmistöosuus                 0,1     0,1
                                
Pakolliset varaukset              20,3     12,0
                                
Vieras pääoma                          
PITKÄAIKAINEN                          
Joukkovelkakirjalainat             25,0     25,0
Eläkelainat                   1,5     2,0
Muut lainat                   4,0     1,8
Laskennallinen verovelka            2,0     2,6
                        32,5     31,4
LYHYTAIKAINEN                          
Lainat rahoituslaitoksilta           1,3     10,3
Eläkelainat                   0,5     0,5
Optiot                     0,0     0,1
Saadut ennakot                 26,2     16,5
Ostovelat                   49,6     50,0
Velat omistusyhteysyrityksille         0,1     0,0
Muut velat                   37,3     21,7
Siirtovelat                  70,9     81,2
                       185,9    180,4
                                
Vieras pääoma yhteensä            218,4    211,9
                                
VASTATTAVAA YHTEENSÄ             402,2    397,1
                                
Korolliset velat                57,1     48,4

                              24 (29)


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut (MEUR)

ANNETUT VAKUUDET                2003     2002
Omien velkojen vakuudeksi                    
 Kiinnitykset maa-alueisiin ja                 
 rakennuksiin                 5,9     5,9
Vastuut omista kaupallisista                  
sitoumuksista
 Pantit                    0,8     0,9
 Takaukset                  159,5    141,6
Osakkuusyhtiöiden velasta                    
 Takaukset                   0,8     0,8
Muiden puolesta                         
 Takaukset                   0,1     0,1
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT                
Leasingvastuut                         
 Alkaneella tilikaudella maksettavat      6,7     7,3
 Myöhempinä tilikausina maksettavat      11,6     11,5
 Muut vastuut                 1,3     1,0
Yhteensä                   186,7    169,1

Leasingsopimukset noudattavat normaaleja
ehtoja kussakin maassa.
Yhteensä vastuutyypeittäin                   
 Kiinnitykset maa-alueisiin ja                 
 rakennuksiin                 5,9     5,9
 Pantit                    0,8     0,9
 Takaukset                  160,4    142,5
 Muut vastuusitoumukset ja vastuut      19,6     19,8
Yhteensä                   186,7    169,1

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                        2003     2002
                                
Valuuttatermiinisopimukset          441,7    411,4
Koronvaihtosopimukset             25,0     25,0
Yhteensä                   466,7    436,4


Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

                              25 (29)


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA             2003   2002
                          MEUR   MEUR
Liikevoitto (1                   22,2   37,9
Poistot                      16,5   15,5
Rahoitustuotot ja -kulut              2,6    4,4
Verot                       -8,6   -11,6
Tulorahoitus                    32,7   46,2
                                 
Liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)      -26,3   26,1
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)     -2,7   11,6
Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys            
(+), vähennys (-)                 20,6   -17,6
Liiketoiminnan kassavirta             24,2   66,3
                                 
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja –ennakkomaksut    -9,1   -12,1
Investoinnit ja ennakkomaksut aineettomaan            
käyttöomaisuuteen ja pitkäaikaisiin               
sijoituksiin                    -1,3   -3,4
Hankittujen yhtiöiden käyttöomaisuus        -2,1   -6,8
Omien osakkeiden ostot               -5,5   -9,9
Käyttöomaisuuden myyntituotot            0,7    1,2
Investointien kassavirta             -17,3   -31,0
                                 
Kassavirta ennen rahoitusta             6,9   35,4
                                 
Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys           
(-)                        -0,6   -25,5
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys           
(-)                         6,0    3,1
Maksetut osingot                 -13,3   -13,2
Ulkopuolinen rahoitus               -7,9   -35,6
                                 
Korjauserät (2                   -1,1   -1,4
                                 
Laskelman mukainen likvidien varojen muutos    -2,0   -1,6
                                 
Rahat ja pankkisaamiset 1.1.            15,2   16,8
Rahat ja pankkisaamiset 31.12.           13,2   15,2
                                 
Taseen mukainen likvidien varojen muutos      -2,0   -1,6

1) Tuloslaskelman mukaista liikevoittoa on oikaistu osakkuusyhtiöiden
tuloksella ja käyttöomaisuuden myyntivoitolla/-tappiolla.

2) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot.


                              26 (29)

KCI KONECRANES –KONSERNI 1999-2003

Liiketoiminnan kehitys      2003  2002  2001  2000  1999
Saadut tilaukset     MEUR  611,9 598,9  679,1  764,4  538,7
Tilauskanta       MEUR  211,2 206,0  279,7  308,8  178,4
Liikevaihto       MEUR  664,5 713,6  756,3  703,0  591,5
josta Suomen                            
ulkopuolelta       MEUR  599,4 634,2  679,2  644,2  538,3
Vienti Suomesta     MEUR  258,9 256,9  263,5  217,8  180,7
Henkilöstön lukumäärä                        
keskimäärin           4.423 4.396  4.434  4.244  4.050
Investoinnit       MEUR  12,4  13,9  11,3  14,7  12,9
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    1,9  1,9   1,5   2,1   2,2
Tutkimus- ja                            
kehitysmenot       MEUR   7,9  8,2   7,7   6,9   7,8
prosenttia                             
Standardinosto-                           
laitteiden                             
liikevaihdosta 1)    %    4,2  4,0   3,1   2,7   3,6
prosenttia                             
kokonaisliikevaihdosta  %    1,2  1,1   1,0   1,0   1,3
                                  
Kannattavuus                            
                                  
Liikevaihto       MEUR  664,5 713,6  756,3  703,0  591,5
                                  
Liiketulos ennen                          
liikearvon poistoja   MEUR  24,8  40,9  59,4  43,7  34,8
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    3,7  5,7   7,9   6,2   5,9
                                  
Liiketulos        MEUR  21,5  37,6  55,3  39,6  32,1
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    3,2  5,3   7,3   5,6   5,4
                                  
Tulos ennen satunnaisia                       
eriä           MEUR  18,9  36,5  52,4  34,0  30,2
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    2,8  5,1   6,9   4,8   5,1
                                  
Tulos ennen veroja    MEUR  10,7  36,5  52,4  34,0  30,2
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    1,6  5,1   6,9   4,8   5,1
                                  
Tilikauden voitto    MEUR   6,7  24,6  35,3  23,4  21,8
prosenttia                             
liikevaihdosta      %    1,0  3,4   4,7   3,3   3,7
                                                                27 (29)

Tase ja tunnusluvut                         
                                  
Oma pääoma      MEUR   163,4 173,2  180,2  155,3  143,7
Taseen loppusumma  MEUR   402,2 397,1  455,9  450,0  352,3
Oman pääoman tuotto %      7,5  14,2  22,0  16,4   16,3
Sijoitetun pääoman                         
tuotto        %     10,8  17,8  24,3  19,4   21,7
Current ratio          1,5  1,6   1,6   1,4   1,7
Omavaraisuusaste   %     42,6  45,5  41,4  35,8   42,2
Gearing       %     27,8  19,1  28,9  57,7   35,8
                                  
Numerotietoa                         
osakkeista
Tulos/osake     EUR    0,88  1,69  2,40  1,59   1,48
Oma pääoma/osake   EUR    11,24 12,11  11,75  10,06   9,27
Kassavirta/osake   EUR    1,72  4,54  2,93 - 0,29  - 0,33
Osinko/osake     EUR    1,00*  0,95  0,90  0,71   0,71
Osinko/tulos     %     113,6  56,2  37,5  44,7   48,0
Efektiivinen     %      3,6  4,1   3,2   2,6   1,9
osinkotuotto
P/E-luku            31,4  13,8  11,9  17,0   25,8
Pörssikurssi alin/  EUR   17,20/ 19,80/ 25,00/ 25,10/ 23,05 /
ylin              29,39 36,83  38,46  39,90  38,30
Osakkeen                              

keskikurssi     EUR    22,49 28,74  31,72  32,67  30,24
Osakekannan                             
markkinaarvo     MEUR   387,6 333,2  427,5  405,0  572,7
Pörssivaihto     (1000)  12,662 11,939  8,581  7,379  13,198
Vaihtuvuus      %     90,2  83,4  57,2  49,2   88,0
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

1) Tutkimus ja tuotekehitys palvelevat lähinnä Standardinostolaitteita


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto = ((Voitto ennen satunnaisia eriä - tilikauden
verot) : (Taseen oma pääoma - omat osakkkeet (keskim. kauden aikana))
x 100

Sidotun pääoman tuotto = ((Voitto ennen veroja + rahoituskulut):
(Taseen loppusumma - korottomat velat - omat osakkeet (keskim. kauden
aikana)) x 100

Current ratio = Vaihtuvat vastaavat : Lyhytaikainen vieras pääoma

Omavaraisuusaste = ((Oma pääoma - omat osakkeet) : (Taseen loppusumma
- saadut ennakot - omat osakkeet)) x 100

Gearing = ((Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset -
lainasaamiset) : (Oma pääoma + vähemmistöosuus - omat osakkeet)) x 100

                              28 (29)

Tulos/osake = (Tilikauden voitto +/- satunnaiset erät) : (Osakkeiden
kappalemäärä - omien osakkeiden kappalemäärä)

Oma pääoma/osake = (Taseen oma pääoma - omat osakkeet) : (Osakkeiden
kappalemäärä - omien osakkeiden kappalemäärä)

Kassavirta/osake = Liiketoiminnan kassavirta : (Osakkeiden
kappalemäärä – omien osakkeiden kappalemäärä)

Efektiivinen osinkotuotto = ((Osinko : osake) : Pörssikurssi
tilikauden lopussa) x 100

P/E -luku = Pörssikurssi tilikauden lopussa : (Tulos : osake)

Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopussa oleva osakkeiden määrä
kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.

Henkilöstö keskimäärin = Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien
keskiarvo


Huom!
Luvut pyöristetty lähimpään 0,1 MEUR:oon. Tunnusluvut on laskettu
tarkoista arvoista.


Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
maksetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat rekisteröityneet osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä
9.3.2004. Osinkojen maksupäivä on 16.3.2004.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 11.2.2004 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 7162 0189.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan, ja sen voi seuraavien kahden työpäivän aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi 713782.


Internet

Tämä tiedote on myös internet-sivullamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan internet-sivullemme myöhemmin 11.2.
(tilinpäätöstiedotteen yhteyteen).                              29 (29)

Varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2004 varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3.2004 klo 11.00
konsernin pääkonttorissa (os. Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Tiedote
yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä julkistetaan välittömästi
kokouksen päätyttyä.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 11.2.2004.


Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus, ensimmäinen vuosineljännes, julkistetaan 11.5.2004
klo 10.00.


Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa