KCI KONECRANES H1/2004: TILAUSTEN KASVU

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (17)
                  12.8.2004 klo 10.00

KCI KONECRANES H1/2004: TILAUSTEN KASVU JATKUU

Saatujen tilausten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 21,6 % viime
vuoden vastaavasta nostaen koko puolivuotiskauden kasvun 18 %:iin.
Paikallisissa valuutoissa laskettuna tilausten kasvu ensimmäisellä
vuosipuoliskolla oli 22 %.
Tilausten kasvu kasvatti liikevaihtoa vain vähän, mutta liikevaihdon
kasvu vauhdittuu toisella vuosipuoliskolla.
Toiminnallinen liikevoitto ennen saneerauskuluja laskettuna viimeisten
12 kk:n perusteella, mikä kuvaa kehitystä parhaiten, kasvoi viimeisten
12 kk:n aikana 8,2 %. Toimintaympäristö säilyi valuuttakurssien osalta
epäsuotuisana.
Tilauskanta, arvoltaan 268 milj. euroa, on noussut vuodessa 24,9 % ja
26,9 % vuodenvaihteesta.

         Ens. vuosipuolisko   Viimeiset 12 kk   Ed. v.
MEUR       1-6/04 1-6/03 Muutos 7/03- 7/02- Muutos  1-12/
LIIKEVAIHTO             %  6/04  6/03    %   03
 Kunnossapito-                           
 palvelut     157,8 156,1   1,1 340,6 342,8  -0,7  338,8
 Standardi-                             
 nostolaitteet   99,2  97,7   1,5 213,8 217,2  -1,6  212,3
 Erikois-                              
 nosturit     88,3  91,1  -3,1 175,8 193,7  -9,3  178,6
 Sisäinen                              
 liikevaihto   -27,8 -32,4  -14,1 -60,7 -74,5  -18,5  -65,2
Liikevaihto                             
yhteensä     317,5 312,5   1,6 669,5 679,3  -1,4  664,5
                                  
Liikevoitto                             
ennen                                
saneerauskuluja   7,8  7,5   4,7  34,4  31,8   8,2  34,1

                                  
Saneerauskulut   0,0  -7,0      -5,6  -7,0      -12,6
                                  
Liikevoitto     7,8  0,5      28,8  24,8  16,2  21,5
                                  
Rahoitustuotot                           
ja –kulut     -1,0  -1,0      -2,7  -1,5      -2,6
                                  
Tulos ennen                             
veroja ja                              
satunnaisia                             
eriä        6,8  -0,5      26,2  23,3  12,4  18,9
                                  
Satunnaiset                             
erät        0,0  0,0      -8,1  0,0      -8,1
Verot       -2,2  0,0      -6,3  -7,7      -4,0
                                  
Voitto       4,6  -0,5      11,7  15,6  -24,5   6,7
Tulos/osake                             
(EUR)       0,32 -0,04      1,24  1,08      0,88
                                  

                              2 (17)

SAADUT                               
TILAUKSET
 Kunnossapito-                           
 palvelut     154,0 145,3   6,0 277,8 278,2  -0,2  269,0
 Standardi-                             
 nostolaitteet  123,6 110,6  11,7 233,2 218,9   6,5  220,3
 Erikois-                              
 nosturit     104,1  74,0  40,7 215,1 137,7  56,2  184,9
 Sisäiset                              
 tilaukset    -29,2 -31,2  -6,4 -60,4 -64,5  -6,4  -62,4
Saadut                               
tilaukset                              
yhteensä     352,5 298,7  18,0 665,7 570,3  16,7  611,9
                                  
TILAUSKANTA    268,0 214,6  24,9   -   -    -  211,2


Kommentti ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta:

Toinen vuosineljännes oli odotusten mukainen. Uusien tilausten kasvu,
joka alkoi vuosi sitten, jatkui ja voimistui. Tilausten 21,6 %:n kasvu
toisella neljänneksellä nosti myös ensimmäisen vuosipuoliskon kasvun
18 %:iin (22 % paikallisissa valuutoissa).
Erityisesti Kunnossapitopalveluiden tilaukset kasvoivat toisella
neljänneksellä ja olivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 11 %
korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.
Peruuntuneiden sopimusten arvo vuositasolla on 7 %, joka on selvästi
alempi kuin vuosi sitten.
Kahdella muulla liiketoiminta-alueella tilaukset kasvoivat toisella
vuosineljänneksellä huomattavasti: Standardinostolaitteissa 11,9 % ja
Erikoisnostureissa 53,9 %.
Liikevaihdon ja voiton odotetaan lähtevän kasvuun seuraavien
vuosineljännesten aikana.
Toiminnan tehostamistoimet ovat edenneet aikataulun ja budjetin
mukaisesti.

Kommentti vuosituloksesta:

Uusien tilausten määrän kasvu on jatkunut neljän vuosineljänneksen
ajan ja nyt myös liikevaihto tulee kasvamaan.
Loppuvuonna konsernin orgaanisen kasvun odotetaan olevan vuositasolla
selvästi yli 10 %.
Tulos paranee liikevaihdon kasvun myötä. Epäsuotuisa
valuuttakurssikehitys rasittaa tulosta, mutta toisaalta sitä
parantavat onnistuneiden tehostamistoimien tuomat säästöt.


Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Tasapainoista kasvua

Konserni on palannut alkuperäiselle kaksinumeroiselle kasvu-uralleen.
                              3 (17)


Tämä kasvu on hyvin tasapainoista. Se ei ole riippuvainen ainoastaan
Kaukoidän ja erityisesti Kiinan kehityksestä. Se ei perustu ainoastaan
maailmankaupan uuteen kasvuun ja satamien investointeihin. Se ei liity
ainoastaan investointi-ilmaston piristymiseen Yhdysvalloissa.

Näkökulmamme on vieläkin laajempi. On toki totta, että amerikkalaiset
ovat jälleen alkaneet investoida. Lisäksi amerikkalaisen teollisuuden
uudelleenjärjestelyt ja konsolidoinnit, jotka aikaisemmin veivät isoja
osia Amerikan Kunnossapitotoiminnastamme, alkavat nyt tuoda uutta
kasvua Kunnossapidolle.

Euroopassa tilanne muuttuu nopeasti Saksassa. Pyrkimyksemme päästä
Saksan vaativille markkinoille, jotka ovat myös Euroopan suurimmat
teollisuusmarkkinat, on nyt osoittautunut kannattavaksi.

Panostuksemme tuotekehitykseen alkaa nyt myös tuottaa tulosta. Uusien
tuotteiden ja sovellusten ansiosta pääsemme hyötymään eri
teollisuudenalojen, kuten puolustustarviketeollisuuden,
terästeollisuuden ja autoteollisuuden, uudesta kasvusta.

Tilanteessa, jossa teollisuudessa on jälleen herännyt kiinnostus
kustannustehokkaaseen valmistukseen, tinkimätön periaatteemme yhdistää
nykyaikaiset laitteet ammattimaiseen ulkoistettuun kunnossapitoon on
ylivertainen.

Olemme käyneet läpi ajanjakson, jolloin kasvua ei ollut lainkaan tai
se oli jopa negatiivista. Uskon, että olemme käyttäneet tämän ajan
viisaasti. Sen sijaan, että olisimme tavoitelleet kasvua hinnalla
millä hyvänsä, olemme säilyttäneet kannattavuutemme ja pysyneet
toimintamallissamme. Emme ole tinkineet tuotekehityksestä tai
koulutuksesta.

Me hyödymme tästä nyt, kun olemme jälleen kasvu-uralla. Kassavirtamme
on hyvä (velkaantumisaste ja nettovelkamme laskevat toiminnan nopeasta
kasvusta huolimatta) ja tuotevalikoimamme vahvistuu koko ajan.

Hyvinkää 12.8.2004
Stig Gustavson


Ensimmäinen vuosipuolisko 2004
Yleiskatsaus

Konsernin kokonaisliikevaihto tammi-kesäkuussa oli 317,5 (312,5) milj.
euroa, kasvua edellisvuodesta 1,6 %. (Suluissa olevat luvut ovat
edellisvuoden vastaavan ajanjakson vertailulukuja, ellei toisin
mainita.) Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 4,5
%. Liiketoiminta-alueista liikevaihto kasvoi Kunnossapitopalveluissa
ja Standardinostolaitteissa, mutta aleni jonkin verran
Erikoisnostureissa, lähinnä toimitusten ajoittumisesta johtuen.

Saatujen tilausten määrä oli 352,5 (298,7) milj. euroa. Kasvua oli
18,0 % tai 22 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
Tilausten määrä kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja toisen
vuosineljänneksen aikana kasvu kiihtyi. Saatujen tilausten määrä
toisella vuosineljänneksellä oli 21,6 % suurempi kuin vastaavaan
                              4 (17)

aikaan viime vuonna ja 23,9 % korkeampi vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna. Kasvu jatkui vahvana Aasiassa ja
Australiassa, mutta tilausten määrä kasvoi myös konsernin Saksan
toiminnoissa sekä Amerikan huolto-, nosturi- ja nostintoiminnoissa.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 268,0 (214,6) milj. euroa.
Vuositasolla kasvua oli 24,9 % ja vuoden 2003 lopusta 26,9 %.
Tilauskanta kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Konsernin liikevoitto oli 7,8 (0,5) milj. euroa. Viime vuoden
vastaavan ajanjakson lukuun sisältyi 7,0 milj. euroa
uudelleenjärjestelykuluja. Kannattavuus parani kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Kehityskustannusten pienehkö kasvu lisäsi konsernin kuluja
jonkin verran. Konsernin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)
oli 8,8 (2,0) milj. euroa tai 2,8 % (0,6 %) liikevaihdosta.
Liikevoitto ennen kaikkia poistoja (EBITDA) oli 15,1 milj. euroa tai
4,7 % (2,7 %) liikevaihdosta.

Kehitys toisella vuosineljänneksellä verrattuna vastaavaan aikaan
viime vuonna oli seuraavanlainen:

(MEUR)          Q2/04  Q2/03 Muutos-%
Saadut tilaukset     181.5  149.2   +21.6
Liikevaihto       165.3  161.7   +2.2
Liikevoitto        5.3  -0.9     
Liikevoitto ennen                
saneerauskuluja      5.3   5.7
Tulos ennen veroja ja              
satunnaiseriä       4.9  -1.4
Voitto           3.3  -1.1     

Liikevoiton pieni aleneminen ennen uudelleenjärjestelykuluja johtui
eräiden Erikoisnosturi- ja modernisaatioprojektien liikevaihdon
jaksottumisesta.

Konsernin nettorahoituskulut (kulujen ja tuottojen netto)
ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 1,0 milj. euroa (1,0).

Konsernin tulos ennen veroja ja satunnaiseriä oli 6,8 (-0.5) milj.
euroa.

Konsernin tuloveroina raportoitiin 2,2 (0,0) milj. euroa, joka
perustuu arvioituun 33 %:n veroasteeseen koko vuodelta.

Konsernin tulos oli 4,6 (-0.5) milj. euroa. Osakekohtainen tulos (EPS)
oli 0,32 (-0,04) euroa.

Liiketoiminnan kassavirta oli 19,9 (-10,1) milj. euroa. Kassavirta
investointien ja käyttöomaisuuden myyntien jälkeen oli 16,2 (-22,1)
milj. euroa. Viime vuoden vertailuluku sisältää omien osakkeiden ostot
arvoltaan 5,48 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat olivat 64,5 (85,6) milj. euroa. Korollinen
nettovelka oli 42,7 (72,4) milj. euroa. Nettovelkaantumisaste oli 28,6
(47,4) % ja omavaraisuusaste 41,0 (40,0) %.

                              5 (17)


Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 (1,5) % ja oman pääoman
tuotto 5,9 (-0,6) %.

Konsernin tulos vaihtelee huomattavasti eri vuosineljännesten välillä.
Tulos on alhainen alkuvuonna, mutta paranee sitten loppuvuotta kohden.
Tämä kehitys toistuu myös tänä vuonna.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Raportointirakenteen muutos

Raportoinnin tarkkuuden ja asianmukaisuuden parantamiseksi
teollisuusnostureiden osuus Amerikan huoltotoiminnasta on vuoden
alusta lähtien sisällytetty Standardinostolaitteet-liiketoiminta-
alueen lukuihin (lisätietoja tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa).
Jotta vertailu vuositasolla olisi mahdollista, on viime vuonna
raportoidut liiketoiminta-alueittaiset luvut muutettu vastaamaan tätä
uutta raportointirakennetta: Kunnossapitopalveluiden vuoden 2003
tilauksista on vähennetty 23,8 milj. euroa, liikevaihdosta 22,5 milj.
euroa ja toiminnalliseen liikevoittoon on lisätty 0,4 milj. euroa.
Standardinostolaitteiden luvut viime vuodelta on vastaavasti muutettu.


Kunnossapitopalvelut

Liikevaihto tammi-kesäkuun aikana oli 157,8 (156,1) milj. euroa, joka
on 1,1 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 4,7 %. Toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 83,3 milj. euroa, joka
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna on 6 % korkeampi kuin
vastaavaan aikaan viime vuonna.

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 7,1 (6,8) milj. euroa eli 4,4 % enemmän
kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kannattavuus parani erityisesti
kenttähuollossa, mikä johtui lähinnä asiakaspohjan vaihtuvuuden
pienenemisestä ja palkkakustannusten leikkauksista. Peruuntuneet
sopimukset alensivat sopimuskannan arvoa vuositasolla 7 %, kun taas
uusien sopimusten määrä nosti sopimuskannan arvoa vuositasolla 17 %.
Näin kunnossapidon sopimuskannan nettokasvu oli vuositasolla 10 %.
Vaihtuvuus oli huomattavasti pienempää kuin viime vuonna (uusien
sopimusten määrä kasvoi 21 %, peruuntuneiden sopimusten aiheuttama
sopimuskannan aleneminen 16 %, nettokasvu 5 %), mutta se oli
edelleenkin historiallisesti korkealla tasolla.

Alhainen liikevaihto modernisaatio- ja peruskorjausprojekteissa
vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Tämä tilanne tulee kuitenkin
muuttumaan, kun jo saadut tilaukset näkyvät liikevaihtoluvuissa.
Vahvan euron muuntovaikutus liikevoittoon oli vähäinen.

Saatujen tilausten määrä oli 154,0 (145,3) milj. euroa, kasvua 6,0 %
tai 9,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Sopimuskanta
kasvoi niinikään; asiakaspohjan vaihtuvuus aleni viime vuodesta ja
sopimuskannassa olevien laitteiden määrä kasvoi. Kunnossapidon
sopimuskannassa on nyt yli 223.000 nosturia ja nostinta. Tämä on 6,4 %
                              6 (17)

enemmän kuin viime vuoden lopussa. Saatujen tilausten määrän kasvu
kiihtyi toisella vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä
Kunnossapitopalveluiden tilaukset kasvoivat vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna 11 % viime vuoteen verrattuna.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 2619 (2667).


Standardinostolaitteet

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 99,2 (97,7) milj. euroa, kasvua 1,5 %
ja 4,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kasvu oli
vahvaa Aasian-Tyynenmeren alueella, mutta liikevaihto kehittyi
positiivisesti myös sellaisilla tärkeillä markkinoilla kuin Pohjois-
Amerikassa ja Saksassa.

Liikevoitto oli 7,7 (6,4) milj. euroa tai 7,8 (6,6) % liikevaihdosta.
Liikevoitto kasvoi vuositasolla 20,3 %. Kannattavuuden paraneminen
johtui lähinnä liikevaihdon kasvusta ja alentuneista kustannuksista.
Tehostamisohjelmat (tuotanto ja alihankinta Kiinassa,
moottorivalmistuksen ulkoistaminen jne.) ovat edistyneet aikataulun
mukaisesti.

Vahvistuneella eurolla oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 2,5
milj. euron suuruinen negatiivinen vaikutus tulokseen verrattuna
vastaavaan aikaan viime vuonna. Raaka-ainehintojen kohoaminen vaikutti
kannattavuuteen vain vähän ja se on otettu huomioon hinnoittelussa.

Saatujen tilausten määrä oli 123,6 (110,6) milj. euroa, kasvua 11,7 %
tai 15,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Saatujen
tilausten määrä toisella vuosineljänneksellä oli 62,8 (56,1) milj.
euroa eli 11,9 % korkeampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Tilauskanta on nyt kolmanneksen korkeampi kuin vuosi sitten ja 74 %
korkeampi kuin vuodenvaihteessa. Tämä edesauttaa liikevaihdon ja
kannattavuuden positiivista kehitystä toisella vuosipuoliskolla.

Työntekijöiden määrä oli 1006 (1001). Lukuun ottamatta toiminnan
kasvua Kiinassa, työntekijöiden määrä tulee edelleen laskemaan.


Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 88,3
(91,1) milj. euroa. Liikevaihto laski 3,1 %, mikä johtui lähinnä
tilauskannan toimitusten ajoittumisesta. Liikevoitto oli 4,8 (4,5)
milj. euroa tai 5,4 (4,9) % liikevaihdosta.

Kustannusten leikkaukset edesauttoivat kannattavuuden paranemista ja
ne riittivät kompensoimaan vahvan euron ja laskeneen liikevaihdon
negatiivista tulosvaikutusta.

Saadut tilaukset olivat 104,1 (74,0) milj. euroa tai 40,7 % enemmän
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 43,8 %. Maantieteellisesti
kasvu oli vahvinta Aasiassa, mutta tilaukset kasvoivat voimakkaasti
                              7 (17)

myös Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Erityisesti lisääntyivät
raskaan prosessiteollisuuden, voimalaitosten ja autoteollisuuden sekä
satamien nosturitilaukset.

Erikoisnostureiden tilauskanta kasvoi edelleen ja on nyt 34,1 %
korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Tilauskanta on riittävä takaamaan
hyvän kuormitustilanteen toisella vuosipuoliskolla.

Kustannusten karsiminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti Euroopassa ja
Kiinassa on aloitettu uuden raskaiden komponenttien tuotantolinjan
rakentaminen. Tehdas rakennetaan Shanghaihin jo toiminnassa olevan
Standardinostolaitetehtaan viereen.

Työntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa 594 (663). Lukuun ottamatta
Kiinan toimintojen kasvua, työntekijöiden määrä tulee edelleen
laskemaan.


Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin yleiskulut olivat 10,3 (16,0) milj. euroa. Nämä kulut
koostuvat lähinnä konsernin tutkimus- ja tuotekehityskuluista,
hallintokuluista sekä konsernin rahoituksen ja lakiasioiden hoidosta.
Viime vuonna niihin sisältyi myös 7 milj. euron suuruinen
uudelleenjärjestelykulu. Pois lukien tämä kertaluonteinen erä
konsernin kulut kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,3 milj.
euroa johtuen erilaisista kehitysprojekteista (tuotekehitys,
markkinointi ja yritysostohankkeet).

Konsernin konsolidointierät olivat hieman korkeammat kuin vuosi
sitten, mikä johtui lähinnä konsernin sisäisen voiton eliminointierän
kasvusta.


Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto kehittyi markkina-alueittain seuraavasti:

      1-6/2004    1-6/2004    Muutos-%
      MEUR  Osuus % MEUR  Osuus  Viral-  Vertailu-
                  %    linen   kelp.
                           valuutta-
                           kurssein
Eurooppa   151,8  47,8  162,9  52,2   -6,8    -6,7
Amerikka   96,7  30,5  108,6  34,8   -11,0    -3,7
Aasia-                             
Tyynimeri   69,0  21,7  41,0  13,1   +68,3    +69,1
YHT.     317,5  100,0  312,5 100,0   +1,6    +4,5


Valuuttakurssit

Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä
valuutoissa kehittyivät seuraavasti:


                              8 (17)

    Kesäkuu 2004  Kesäkuu 2003 Muutos-%
USD     1,22711    1,10504   -9,95
CAD      1,6426     1,6049   -2,30
GBP     0,67326    0,68572   1,85
CNY     10,2543     9,2022  -10,26
SEK      9,1659     9,1625   -0,04
NOK      8,4497     7,7615   -8,14
AUD      1,6627     1,7924   7,80


Konsernirakenne ja tärkeitä tapahtumia

29.4.2004 KCI Konecranesin tytäryhtiö Konecranes, Inc. osti
Hartfordissa, Connecticutin alueella toimivan teollisuusnosturi- ja
huoltoyhtiö Dwight Foote, Inc:in varat. Tämän yritysoston myötä KCI
Konecranesista tuli Yhdysvaltain koillisosien johtava
teollisuusnostureita ja kunnossapitotoimintaa tarjoava yhtiö.

11.5.2004 KCI Konecranes julkisti suunnitelmansa kaksinkertaistaa
tuotantokapasiteettinsa Kiinassa. Tuotantoon tulevat myös korkeamman
kapasiteetin Erikoisnosturit. Uusi tehdasalue sijaitsee Shanghaissa jo
toimivan tehtaan vieressä ja sen myötä tehdaspinta-ala kasvaa 4.000
neliömetriä. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2005 puoliväliin mennessä.
Tuotannon laajentamissuunnitelmaan sisältyy myös uusi
Erikoisnostureiden kokoonpanolinja Tianjinissa, lähellä Pekingiä.
Tuotantoa tulee hoitamaan konsernin ulkopuolinen yhtiö. Tuotannon
kasvattaminen vahvistaa entisestään konsernin asemaa Kiinan nostin- ja
nosturimarkkinoilla ja mahdollistaa kustannustehokkaan valmistuksen
lisäämisen. Laajennus tuo aluksi työpaikan noin 100 henkilölle.

Toukokuussa 2004 aloitti toimintansa KCI Konecranesin täysin omistama
italialainen tytäryhtiö Konecranes s.r.l. Italia on merkittävä
nostureiden markkina-alue. KCI Konecranes on aikaisemmin toiminut
maassa ainoastaan jälleenmyyjien, yhteisyritysten ja lisensoitujen
myyjien kautta. KCI Konecranes voi nyt toimittaa markkinoille koko
tuotevalikoimansa ja rakentaa Italiaan myös kunnossapitotoiminnan
verkoston.

3.6.2004 KCI Konecranes ja Kanoo-konserni perustivat Arabiemiraateissa
toimivan yhteisyrityksen Crane Industrial Services LLC:n. KCI
Konecranes omistaa 49 % yhteisyrityksen osakkeista. Yhteisyritys
tarjoaa Persianlahden alueen asiakkaille täyden valikoiman eri
nostolaiteratkaisuja sekä kunnossapitopalvelut kaikille
teollisuudenaloille satamat mukaan lukien.

Toisella vuosineljänneksellä KCI Konecranes päätti yhdistää kolme
Suomen Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueen tytäryhtiötään yhdeksi
yhtiöksi. Yhdistämisellä pyritään yksinkertaistamaan
konsernirakennetta, nopeuttamaan päätöksentekoa ja alentamaan
hallintokuluja. Tämän jälkeen konsernin juridinen rakenne vastaa myös
paremmin toiminnallista organisaatiota.

                              9 (17)

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä huhti-kesäkuun aikana saaduista
tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä
asiakaskannaltaan että maantieteellisesti.

Sellu ja paperi

Metso Paper Inc. tilasi kolme kapasiteetiltaan yli 120 tonnin
paperitehdasnosturia sekä useita teollisuusnostureita Stora Enso
Kvarnsveden –projektiin Borlängeen, Ruotsiin.

Stora Enso tilasi tukkienkäsittelynosturin modernisaation
Skoghallissa, Ruotsissa sijaitsevaan paperitehtaaseensa.

UPM tilasi kaikkiaan viiden paperitehdasnosturin modernisaation
tehtaisiinsa Kaipolassa, Jämsänkoskella ja Pietarsaaressa.

Teräs

KCI Konecranesin teknologian läpimurto Amerikassa jatkui. Structural
Metals Inc. (SMI, Seguin, Teksas) tilasi terästehtaaseensa 230-tonnin
vaihtovirtataajuusmuuttajalla varustetun kahmarinosturin, johon kuuluu
myös 65-tonnin apunostin. SMI:lle toimitettava nosturi on paljolti
samanlainen kuin Nucorin jokin aika sitten uuteen tehtaaseensa
Jewettissä, Teksasissa tilaama 200-tonnin kahmarinosturi.

Ruotsalainen SSAB of Sweden tilasi teräslevyjen siirtämisessä
käytettävän täysin automatisoidun ja imukupeilla varustetun nosturin
terästehtaaseensa Oxelösundissa.

Venäläinen terästehdas OAO Zapadno-Sibirskij metallurgicheskij
kombinat (Zapsib) sopi KCI Konecranesin (ZAO Konecranes Russia) kanssa
yhdeksän raskaan terästehdasnosturin toimittamisesta Länsi-Siperiassa
sijaitsevan tehtaansa laajennukseen.

Sheffield Steel tilasi teräspalkkien käsittelyyn tarkoitetun 50-tonnin
nosturin terästehtaaseensa Sand Springsissä, Oklahomassa.

Voest alpine Stahl Dinawitz GmbH tilasi useita metallikiskojen
käsittelyyn tarkoitettuja prosessinostureita tehtaaseensa
Donawitzissa, Itävallassa.

Outokumpu Stainless B.V. tilasi puoliautomatisoidun prosessinosturin
tehtaaseensa Sas van Gentissä, Hollannissa.

Voimalaitokset

Luleåssa, Ruotsissa toimiva Energitekniska Konstruktioner AB (ETK)
tilasi kaksi täysin automatisoitua jätteenkäsittelynosturia. Nosturit
toimitetaan ETK:n kahteen uuteen kunnalliseen
jätteenkäsittelylaitokseen (Skövde Värme AB ja Eksjö Energi AB).
                              10 (17)

Shanghai Pudong Engineering ja Construction Management Ltd, Changshu
Pufa Thermoelectric Energy Ltd. tilasivat kaksi täysin automatisoitua
kahmarilla varustettua jätteenkäsittelynosturia tehtaaseensa Changshu
cityssä (Jiangsu provinssi, Kiina).

Sveitsiläinen Alstom tilasi kuusi 70-tonnin voimalaitosnosturia sekä
muita pienemmän kapasiteetin nostimia ja nostureita projektiinsa
Cartagenassa, Espanjassa.

Satamat

The Port of Houston Authority (Teksas) teki lisätilauksen seitsemästä
kumipyöräkonttinosturista (Rubber Tired Gantry Cranes, RTG).

Terminal de Contenidores de Valencia (TCV), joka on osa espanjalaista
GRUP TCB:tä, tilasi kolme ensimmäistä Espanjaan toimitettavaa
Konecranes RTG-nosturia.

South Carolina State Ports Authority (Charleston) teki lisätilauksen
neljästä 16-pyöräisestä RTG-nosturista Charlestonin sataman Wando
Welch –terminaaliin. Tilaus sisälsi myös option neljän RTG-nosturin
lisätilauksesta.

The Bristol Port Company tilasi kahmaripukkinosturin Royal Portbury
Dock:iin Bristoliin.

Autoteollisuus

General Motors tilasi 50-tonnin prässäyslinjan nosturin tehtaaseensa
Shanghaissa, Kiinassa.

Volvo tilasi teräskelojen käsittelyyn tarkoitetun nosturin
Olofströmissä, Ruotsissa sijaitsevaan tehtaaseensa.

BMW tilasi valujen, lokasuojien ja puskurien siirtämisessä käytettävän
80/40-tonnin nosturin tehtaaseensa Landshutissa, Saksassa.

Muut

Fluor Intercontinental, Inc. (Houston, Teksas) tilasi useita
räjähdyssuojattuja nostureita Exxon Mobilin Sahalinin projektiin
Venäjälle.


Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-kesäkuun välisenä aikana KCI Konecranesin osakkeen hinta nousi
10,51 % ja sen päätöskurssi oli 30,50 euroa. Osakkeen hinta oli
vuosineljänneksen aikana korkeimmillaan 33,16 euroa ja alimmillaan
27,20 euroa. Samaan aikaan HEX-yleisindeksi laski 2,88 %, HEX-
porfolioindeksi nousi 4,02 % ja toimialaindeksi (metalliteollisuus)
nousi 14,05 %.

Yhtiön pörssiarvo oli kesäkuun lopussa 436 milj. euroa (mukaan lukien
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Se oli markkina-arvoltaan
36:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.
                              11 (17)


KCI Konecranesin osakkeen kokonaisvaihto oli 7.794.552 osaketta, mikä
edustaa 55,50 %:ia yhtiön vapaasti vaihdettavissa olevista osakkeista.
Vaihto oli arvoltaan 229 milj. euroa, joka oli 27:ksi suurin
osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli kesäkuun lopussa 52,95 % (56,20 %).

KCI Konecranes Oyj:llä oli kesäkuun lopussa 264.100 omaa osakettaan
nimellisarvoltaan yhteensä 528.200 milj. euroa, mikä edusti 1,85 %:ia
osakkeiden kokonaismäärästä ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä (14.308.630).

Franklin Resources, Inc. ilmoitti 5.52004, että sillä oli määräysvalta
15,32 %:iin KCI Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Osakkeiden omistus on jaettu sijoitusrahastojen ja yksittäisten
asiakastilien kesken, joita hallinnoivat Franklin Resources Inc:in
yhteydessä toimivat sijoitusyhtiöt.

KCI Konecranesin osakkeen (tunnus KCI1V) pörssierää pienennettiin 100
kappaleesta 50 kappaleeseen. Muutos astui voimaan 30.4.2004.


Hyvinkää 12.8.2004
Hallitus


Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tilanteen muutoksille.                              12 (17)


Tuloslaskelma (MEUR)

                 1-6/2004  1-6/2003 1-12/2003
Liikevaihto             317,5    312,5   664,5
Osuus osakkuusyhtiöiden                     
tuloksista              -0,3    -0,2    -0,3
Poistot               -7,2    -8,1   -16,5
Liiketoiminnan muut kulut     -302,2   -303,7   -626,3
Liikevoitto              7,8     0,5    21,5
Korkotuotot ja -kulut        -1,4    -1,4    -3,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut     0,4     0,4    0,5
                                
Satunnaiset erät           0,0     0,0    -8,1
                                
Voitto ennen veroja          6,8    -0,5    10,7
Verot               -2,2 (1     0,0    -4,0
Laskentakauden voitto/tappio     4,6    -0,5    6,7
Tulos/osake (EUR)          0,32    -0,04    0,88


1) Arvioidun verokannan mukaan


Konsernin tase (MEUR)

              6/2004     6/2003     12/2003
Käyttöomaisuus        94,8      97,8      98,0
Vaihto-omaisuus        89,6      84,4      72,4
Saamiset           196,6      211,8      218,6
Rahat ja pankkisaamiset    21,8      13,0      13,2
Vastaavaa yhteensä      402,8      407,0      402,2
Oma pääoma          154,4      158,2      163,4
Vähemmistöosuus        0,1       0,1       0,1
Pakolliset varaukset     19,4      17,5      20,3
Pitkäaikaiset vieras                       
pääoma            32,2      33,7      32,5
Lyhytaikaiset vieras                       
pääoma            196,8      197,6      185,9
Vastattavaa yhteensä     402,8      407,0      402,2
Gearing (Korollisten                       
velkojen ja kassavarojen                     
netto suhteessa omaan                       
pääomaan)          28,6%      47,4%      27,8%
Omavaraisuusaste       41,0%      40,0%      42,6%
Sijoitetun pääoman          LTM 04     LTM 03    
tuotto (2          8,5 %  13,7%  1,5%  11,7% 10,8%
Oma pääoma/osake(EUR)    10,60      10,88      11,24


2) Laskettuna kalenterivuodelle

                              13 (17)

Korollinen nettovelka (MEUR)

                6/2004    6/2003  12/2003
Pitkä –ja lyhytaikaiset                   
korolliset lainat        -64,5    -85,6   -57,1
Rahat ja pankkisaamiset                   
ja muut korolliset                     
saamiset             21,8     13,2   13,3
Yhteensä            -42,7    -72,4   -43,8


Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-6/2004   1-6/2003  1-12/2003
Liikevoitto             7,8     0,5     21,5
 Poistot              7,2     8,1     16,5
 Rahoitustuotot ja –kulut     -1,9     -1,2     2,6
 Verot               -1,9     0,0     -8,6
 Muut oikaisut           0,4     0,1     0,7
Käyttöpääoman muutos        8,3    -17,6     -8,4
Liiketoiminnan kassavirta     19,9    -10,1     24,2
Investointien kassavirta      -3,6    -12,1    -17,3
Kassavirta ennen                         
rahoitusta             16,2    -22,1     6,9
Velkojen lisäys(+),                       
vähennys(-)             6,2     33,8     5,5
Maksetut osingot         -14,0    -13,3    -13,3
Korjauserät (1           0,2     -0,6     -1,1
Laskelman mukainen                        
likvidien varojen muutos      8,6     -2,2     -2,0
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden alussa           13,2     15,2     15,2
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden lopussa           21,8     13,0     13,2
Taseen mukainen likvidien                    
varojen muutos           8,6     -2,2     -2,0

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot


Konsernin vastuut (MEUR)

                   6/2004   6/2003  12/2003
Kiinnitykset ja annetut pantit                  
  Omasta velasta            5,9    5,9    5,9
  Kaupallisista sitoumuksista     0,4    0,7    0,8
Kaupalliset takaukset                      
  omasta puolesta           95,1   141,4   159,5
Takaukset                            
  Osakkuusyhtiöiden velasta      0,8    0,8    0,8
  muiden puolesta           0,1    0,1    0,1
Leasingvastuut             16,4    17,1    18,3
Muut vastuut              1,3    1,4    1,3
Vastuut yhteensä           120,0   167,4   169,1


                              14 (17)


Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

               6/2004    6/2003   12/2003
Valuuttatermiini-                       
sopimukset           507,0    445,9    441,7
Koronvaihtosopimukset      25,0     25,0     25,0
Valuuttaoptiot          0,0    187,3     0,0
Yhteensä            532,0    658,2    466,7


Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


Investoinnit

               1-6/2004  1-6/2003  1-12/2003
Yhteensä (ilman                        
tytäryritysostoja) (MEUR)     5,5     7,7     12,4KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

          1-6/2004  1-6/2003  LTM*   LTM 1-12/2003
                        ed. v.
Kunnossapito-                          
palvelut       157,8   156,1 340,6  342,8   338,8
Standardinosto-                         
laitteet        99,2    97,7 213,8  217,2   212,3
Erikoisnosturit    88,3    91,1 175,8  193,7   178,6
./. Sisäinen osuus  -27,8   -32,4 -60,7  -74,5   -65,2
Yhteensä       317,5   312,5 669,5  679,3   664,5


* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kuusi kk 2003
+ kuusi kk 2004)                              15 (17)

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

        1-6/2004   1-6/2003  1-12/2003  LTM*  LTM
                             ed. v.
       MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Kunnossapito-                          
palvelut    7,1  4,5  6,8  4,4 22,4  6,6  22,7  23,0
Standardi-                            
nostolaitteet  7,7  7,8  6,4  6,6 17,6  8,3  18,9  17,5
Erikois-                             
nosturit    4,8  5,4  4,5  4,9 13,1  7,3  13,4  13,8
Yhtymän kulut -10,3    -16,0    -29,5    -23,9  -28,3
Konsolid.erät -1,5     -1,2    -2,0     -2,3  -1,2
Yhteensä    7,8  2,5  0,5  0,2 21,5  3,2  28,8  24,8


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

              6/2004    6/2003    12/2003
Kunnossapitopalvelut     2.619     2.667     2.622
Standardinostolaitteet    1.006     1.001     1.000
Erikoisnosturit        594      663      614
Yhtymän yhteiset        123      112      114
Yhteensä           4.342     4.443     4.350
Keskimäärin kaudella     4.330     4.457     4.423Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon
vuosisopimuskantaa) (MEUR)

           1-6/2004 1-6/2003  LTM*   LTM  1-12/
                          ed.   2003
                         vuonna
Kunnossapito-                          
palvelut        154,0   145,3  277,8  278,2  269,0
Standardinosto-                         
laitteet        123,6   110,6  233,2  218,9  220,3
Erikoisnosturit     104,1   74,0  215,1  137,7  184,9
./. Sisäinen osuus   -29,2   -31,2  -60,4  -64,5  -62,4
Yhteensä        352,5   298,7  665,7  570,3  611,9

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kuusi kk 2003
+ kuusi kk 2004)Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

              6/2004     6/2003    12/2003
Yhteensä (MEUR)       268,0     214,6     211,2


                              16 (17)


Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

           1-6/2004 1-6/2003  LTM*   LTM  1-12/
                          ed.   2003
                         vuonna
Pohjoismaat ja Itä-                       
Eurooppa         56,5   77,1  144,5  169,9  165,1
EU (ilman                            
Pohjoismaita)      95,3   85,8  188,0  205,2  178,6
Amerikka         96,7   108,6  209,4  221,9  221,3
Kaukoitä         69,0   41,0  127,6  82,4   99,6
Yhteensä        317,5   312,5  669,5  679,4  664,5

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kuusi kk 2003
+ kuusi kk 2004)


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

KCI Konecranes järjestää tänään klo 12.00 tiedotustilaisuuden
analyytikoille ja lehdistölle Helsingissä World Trade Centerin Marskin
salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 2. kerros).


Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälisen puhelinkonferenssin tänään 12.8.2004 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 7162 0189.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi 713782.


Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan samalle sivulle myöhemmin 12.8.
(tiedotteen yhteyteen).


Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkistetaan 5.11.2004 klo 10.00.


Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com                              17 (17)


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa