KCI KONECRANES H1/2005: VUOSINELJÄNNEKSEN TILAUKSET KAIKKIEN AIKOJEN ENNÄTYKSEEN

KCI KONECRANES OYJ      PÖRSSITIEDOTE   4.8.2005 klo 10.00   1 (15)

KCI KONECRANES H1/2005: VUOSINELJÄNNEKSEN TILAUKSET KAIKKIEN AIKOJEN ENNÄTYKSEEN

Saadut tilaukset olivat toisella vuosineljänneksellä 279,1 milj. euroa
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilaukset kasvoivat 40,9 % (orgaanista kasvua
23 %).
Liikevaihdon kasvu seurasi tilausten kasvua: 34,6 % (orgaanista kasvua 19 %).
Liikevoitto (EBIT) 14,1 milj. euroa (6,2 milj. euroa vuoden 2004 ens.
vuosipuoliskolla).
Erikoisnostureiden kannattavuus edelleen heikko; tilanteen odotetaan paranevan
toisella vuosipuoliskolla.
IFRS:n mukainen valuuttatermiinisopimusten arvostus rasittaa edelleenkin
osakekohtaista tulosta.
Liiketoiminnan kassavirta oli nopeasta kasvusta huolimatta vahva 24,7 (19,7)
milj. euroa.
Koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan ylittävän aikaisemman 20 %:n
tavoitteen.
HUOM: Valuuttatermiinikauppoja käytetään pääasiassa Erikoisnostureiden
tilauskannan ja Standardinostolaitteissa
arvioitujen kassavirtojen suojauksessa. KCI Konecranes on valinnut näiden
sopimusten arvostuksen päivän arvoihin (ei siis
suojattuihin tasoihin). Tästä aiheutuu lyhyellä aikavälillä tulokseen
arvostuksesta johtuvaa heilahtelua. Kun kyseiset
sopimukset toteutetaan alkuperäisillä ja sovituilla arvoilla, arvostuksesta
johtuvat muutokset nollautuvat kunkin yksittäisen
sopimuksen osalta.
              Toinen        Ens. vuosipuolisko  Ed.  
              vuosineljännes              vuosi 
 MEUR           4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ 
 LIIKEVAIHTO        05  04  %   05  04  %   04   
 Kunnossapitopalvelut   98,7 83,3 18,5  184,9 157,8 17,2  344,6 
 Standardinostolaitteet  69,6 52,2 33,2  133,6 99,2 34,7  231,2 
 Erikoisnosturit      79,0 45,1 75,1  140,4 88,3 59,0  214,1 
 Sis. liikevaihto     -12,6 -15,4 -18,5 -31,5 -27,8 13,2  -62,0 
 Liikevaihto yhteensä   234,8 165,2 42,0  427,4 317,5 34,6  728,0 
                                    
 Liikevoitto (EBIT)    9,2  5,5  67,1  14,1 6,2  127,3 31,3  
                                    
 Korkotuotot ja -kulut   -1,7 -0,7     -3,1 -1,4     -3,5  
 Muut rahoitustuotot ja                         
 -kulut 1)         -6,6 0,3     -11,9 0,4     -0,1  
 Tulos ennen veroja    0,9  5,0  -81,6 -0,9 5,2  -117,9 27,7  
                                    
 Voitto          0,7  3,5  -79,7 -0,6 3,7  -117,4 18,4  
 Tulos/osake, EUR                            
 - perus          0,05 0,25     -0,05 0,26     1,31  
 - laimennettu       0,05 0,25     -0,05 0,26     1,29  
 - pois lukien IAS 39:stä                        
 johtuvat erot                0,33 0,26        
 Liiketoiminnan kassavirta                       
 per osake                  1,75 1,40     1,20  
                                    
 SAADUT TILAUKSET                            
 Kunnossapitopalvelut   84,5 83,3 1,4  163,0 154,0 5,8  308,4 
 Standardinostolaitteet  80,6 62,8 28,4  156,5 123,6 26,6  246,6 
 Erikoisnosturit      131,5 50,8 158,9 210,8 104,1 102,5 243,7 
 Sis. tilaukset      -17,5 -15,4 13,7  -33,7 -29,2 15,5  -61,9 
 Saadut tilaukset yht.   279,1 181,5 53,8  496,5 352,5 40,9  736,9 
 Tilauskanta kauden              414,7 268,0 54,7  298,8 
 lopussa                                

1) Suojausinstrumentit on IFRS:n mukaisesti arvostettu markkina-arvoihin (ei siis
suojattuihin kursseihin). Tästä aiheutuu muutoksia suojausinstrumenttien arvossa.
Näillä muutoksilla (H1/2005 -10,9 milj. euroa) ei ole välitöntä
kassavirtavaikutusta ja ne on raportoitu tulosvaikutteisesti muissa
rahoituskuluissa, koska konserni ei sovella suojauslaskentaa. Kun
suojausinstrumentti aikanaan toteutetaan sovitulla vaihtokurssilla, tämä
arvostusero kyseisen sopimuksen osalta eliminoituu ja arvostusero vastaavasti
nollautuu.
   2 (15)

Kommentti toisen vuosineljänneksen tuloksesta:

Sekä tilausten että liikevaihdon vahva kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Erikoisnosturit kirjasivat useita suuria tilauksia ja
Standardinostolaitteissa tilaukset ylittivät ensimmäisen kerran 80 milj. euroa
yhdellä vuosineljänneksellä. Kunnossapitopalveluissa ja Standardinostolaitteissa
pääosa kasvusta tulee Pohjois-Amerikasta, Australiasta ja Pohjoismaista. Manner-
Euroopan markkinoilla kehitys oli sitä vastoin heikohkoa. Kunnossapitopalveluissa
kenttähuolto kasvoi nopeasti kun taas suuret modernisaatioprojektit jäivät viime
vuoden tasosta. Erikoisnostureissa kasvu oli nopeinta kontinkäsittelylaitteissa
yleensä ja maantieteellisesti Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa ja
Ranskassa. Saksassa ja Pohjoismaissa tilanne markkinoilla oli huonompi. Kiinassa
tilaukset kasvoivat edelleen, mutta suhteellisesti hitaammin kuin viime vuonna.

Kunnossapitopalveluissa tulosmarginaalit paranivat myös toisella
vuosineljänneksellä, ja ensimmäisen vuosipuoliskon marginaali on nyt kaksi
prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. Uudelleenjärjestelyt ja
tuotantomäärien kasvu ovat alkaneet parantaa marginaaleja myös
Standardinostolaitteissa, mutta vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on
vielä melko vähäinen (8,2 % vs. 7,8 %). Korkeammista tuotantomääristä huolimatta
Erikoisnostureiden kannattavuus ei lähinnä korkeista tuotannon
ylösajokustannuksista johtuen ollut tyydyttävällä tasolla.

Kommentti koko vuoden 2005 tuloksesta:

Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana toisella vuosipuoliskolla. Aikaisempi
liikevaihdon 20 %:n kasvutavoite (josta noin puolet olisi orgaanista kasvua)
arvioidaan ylitettävän.

Kunnossapitopalveluiden ja Standardinostolaitteiden marginaalien kehityksen
odotetaan jatkuvan positiivisena. Erikoisnostureiden liikevoiton odotetaan
paranevan huomattavasti toisella vuosipuoliskolla. Konserni toistaa aiemmin
ilmoitetun tavoitteensa ylittää vuoden 2004 liikevoittomarginaali sekä IFRS:n
että FAS:n mukaan laskettuna.Kehitys ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Saadut tilaukset ja tilauskanta

(Kaikki toteutuneet ja vertailuluvut (suluissa) viime vuodelta on laskettu IFRS:n
mukaisesti ellei toisin ole mainittu.) Konsernin saamat tilaukset olivat 496,5
milj. euroa (352.5), kasvua 40,9 % tai 42,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Orgaanista kasvua oli 23 % ja loput kasvusta kertyi brittiläisen
Morris Material Handlingin ja ruotsalaisen SMV Lifttrucks Ab:n ostoista. Kasvua
tapahtui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvuvauhti kiihtyi toisella
vuosineljänneksellä. Tilausten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 53,8 %
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kasvu oli erityisen merkittävää konsernin satama- ja telakkanosturitoiminnoissa.
Standardinostolaitteissa kasvu oli vahvaa. Kenttähuollossa kehitys oli suotuisaa,
mutta modernisaatiotilaukset vähenivät. Maantieteellisesti tilausaktiivisuus
säilyi vahvana Pohjois-Amerikassa ja Australiassa ja hyvänä Pohjoismaissa ja Itä-
Euroopassa. Muualla Euroopassa kasvu sitä vastoin oli lähinnä yritysostoista
johtuvaa. Myös Kiinassa saadut tilaukset kasvoivat, mutta kasvu oli hitaampaa
kuin aikaisemmin.

   3 (15)

Konsernin tilauskanta nousi jälleen uudelle ennätystasolle ja oli 414,7 (268,0)
milj. euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 54,7 % ja
vuodenvaihteeseen verrattuna 38,8 %. Tilauskanta kasvoi kaikilla liiketoiminta-
aluilla. Kunnossapidon huoltosopimuskanta ei sisälly tilauskantaan. Sopimuskanta
kasvoi edelleen.


Liikevaihto

Konsernin kokonaisliikevaihto oli 427,4 (317,5) milj. euroa, kasvua 34,6 % ja
35,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Orgaanista kasvua oli 19 %.
Liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä ja kasvua viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 40.8 %. Kasvua oli kaikilla kolmella
liiketoiminta-alueella. Kasvu oli voimakkainta Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa ja
liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla.


Kannattavuus

Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui. Liikevoitto oli 14,1 (6,2) milj.
euroa, kasvua 7,9 milj. euroa viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna. Vuoden 2004 ensimmäisen vuosipuoliskon luku sisälsi 2,0 milj. euroa
saneerauskuluja. Vertailukelpoisemmin laskettuna liikevoiton kasvu oli 5,9 milj.
euroa tai 72,0 %. Liikevoittomarginaali nousi 1,9 %:sta 3,3 %:iin tai
saneerauskulut huomioiden 2,6 %:sta 3,3 %:iin.

Konsernin rahoituskulut (kulujen ja tuottojen netto) oli 3,1 (1,4) milj. euroa.
Korkokulujen nousu johtuu nettovelkaisuusasteen (gearing) kasvusta, joka on
seurausta viime vuoden lopulla tehdyistä yritysostoista sekä käyttöpääoman
kasvusta viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Muut rahoituskulut (muiden kulujen ja tuottojen netto) olivat 11,9 (+0,4) milj.
euroa. Suojausinstrumenttien arvon muutos IAS 39:n mukaisesti oli noin 10,9 milj.
euroa negatiivinen (toinen neljännes -6,2 milj. euroa). Tämä arvonmuutos on
kirjattu muihin rahoituskuluihin. Suojausinstrumentteja käytetään ei-
euromääräisten liiketapahtumien ja ennakoitujen kassavirtojen valuuttakurssin
suojauksessa. Näillä arvostusmuutoksilla ei ole kassavaikutusta, mutta lyhyellä
ja keskipitkällä aikavälillä niistä aiheutuu heilahtelua konsernin
nettotulokseen. Aikanaan, kun suojattu kohde toteutuu ja vastaava suojaus (esim.
valuuttojen termiinisopimus) toteutetaan, arvostus nollautuu.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli -0,9 (5,2) milj.
euroa ja toisen vuosineljänneksen tulos 0,9 (5,0) milj. euroa.

Konsernin tuloveroina raportoitiin 0,3 (-1,5) milj. euroa, joka perustuu
arvioituun 31 %:n verokantaan koko vuodelta.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli -0,6 (3,7) milj. euroa ja toisen
vuosineljänneksen 0,7 (3,5) milj. euroa. Yllä mainitut suojausinstrumenttien
arvostusmuutokset ja muut IAS 39:n mukaiset valuuttakurssierot pois lukien
ensimmäisen vuosipuoliskon tulos olisi ollut noin 4,7 (3,7) milj. euroa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon osakekohtainen tulos oli -0,05 (0,26) euroa tai edellä
mainitut arvostuserot pois lukien noin 0,33 (0,26) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,4 (7,9) % ja oman pääoman tuotto
(ROE) -1,0 (5,5) %. Viimeisen 12 kuukauden ROCE oli 15,1 % ja ROE 10,6 %.


   4 (15)

Liikevoiton kehitys on historiallisesti ollut hyvin epätasaista eri
vuosineljännesten välillä, mutta kausivaihtelut ovat kuitenkin olleet
samankaltaisia. Konsernin tuloskehitys on tyypillisesti ollut hidasta vuoden
alkupuolella kiihtyen sitten loppuvuotta kohden. Tämänkaltaisen kausittaisen
vaihtelun tuloskehityksessä arvioidaan toistuvan myös tänä vuonna.


Kassavirta ja tase

Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 21,3 (12,6) milj. euroa. Toiminnan voimakkaasta kasvusta
huolimatta käyttöpääoma väheni 3,4 (7,1) milj. eurolla ja tämän seurauksena
liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 24,7(19,7) milj. euroa
tai 1,75 (1,40) euroa/osake.

Kassaperusteiset rahoituskustannukset olivat 4,3 (1,4) milj. euroa, verot 3,9 (-
0,1) milj. euroa ja investoinnit yhteensä 9,4 (3,5) milj. euroa. Kassavirta ennen
rahoituseriä oli 7,0 (15,0) milj. euroa.

Konsernin korolliset velat olivat raportointikauden lopussa 116,1 (42,7) milj.
euroa ja nettovelkaantumisaste 91,3 (30,4) %. Molemmat luvut ovat selvästi
suurempia kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja viime vuoden lopussa (110,4
milj. euroa ja 80,2 %). Kasvu johtuu pääasiassa yritysostoista ja konsernin
toimintojen voimakkaasta orgaanisesta kasvusta. Sekä korolliset nettovelat että
nettovelkaantumisaste laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen luvuista, jolloin ne
olivat 126,1 milj. euroa ja 102,5 %.

Konsernin omavaraisuusaste oli 26,5 (38,1) % ja current ratio 1,19 (1,47).
Konsernilla on 200 milj. euron suuruinen rahoituksen valmiusluottolimiitti.
Jakson lopussa limiitistä oli käytössä noin 30 milj. euroa.


Valuutat

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen muuntovaikutus konsernin tilausten,
liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen. Vahva euro erityisesti suhteessa US-
dollariin kuitenkin vaikutti vielä negatiivisesti konsernin kannattavuuteen
euroalueelta tapahtuvassa ei-euromääräisessä viennissä. Tilanteen odotetaan
kuitenkin muuttuvan konsernille suotuisammaksi sitä mukaa, kun aiemmin alempaan
kurssiin terminoidut dollarit korvautuvat nykytasoon vahvistuneilla dollareilla.

Valuuttatermiinikauppoja ja muita suojausinstrumentteja käytetään pääasiassa
Erikoisnostureiden tilauskannan (tai muiden liiketoiminta-alueiden isojen
projektien) ja Standardinostolaitteissa estimoitujen kassavirtojen suojauksessa.
Koska konsernissa ei tehdä suojauslaskentaa, IAS/IFRS:n mukaisesti nämä
suojausinstrumentit arvostetaan jokaisen raportointikauden lopussa
markkinahintoihin (ts. ei suojattuihin arvoihin). Tästä aiheutuu positiivinen tai
negatiivinen arvostusero, joka vaikuttaa konsernin nettotulokseen. Kun
suojaussopimukset erääntyvät ja ne toteutetaan ennalta sovituilla kursseilla,
arvostusero nollautuu jokaisen yksittäisen sopimuksen osalta ja ei-euromääräinen
tuotto tai kulu raportoidaan suojauksen mukaiseen kurssiin.

Konsernille merkityksellisten valuuttojen vaihtokurssit kehittyivät alla olevan
taulukon mukaisesti (1 euron arvo muussa valuutassa).

   5 (15)

Keskikurssit:

    Q2/2005 Q2/2004 Muutos-% 
 USD  1,2841 1,22711 -4,44   
 CAD  1,5868 1,6426 3,52   
 GBP  0,68586 0,67326 -1,84   
 CNY  10,628 10,2543 -3,52   
 SGD  2,1156 2,0849 -1,45   
 SEK  9,1451 9,1659 0,23   
 NOK  8,1393 8,4497 3,81   
 AUD  1,6627 1,6627 0,00   

Vuosineljänneksen lopun kurssit:

    Q2/2005 Q2/2004 Muutos-% 
 USD  1,2087 1,2148 0,50   
 CAD  1,4867 1,6198 8,95   
 GBP  0,679  0,6687 -1,52   
 CNY  10,0038 10,155 1,51   
 SGD  2,0415 2,0841 2,09   
 SEK  9,4866 9,1785 -3,25   
 NOK  7,881  8,4925 7,76   
 AUD  1,596  1,7303 8,41   

Konserni jatkoi politiikkansa mukaista valuuttakurssiriskien suojausta. Suojaus
tapahtui pääasiassa valuuttojen termiinikaupoilla. Suojauksella pyritään
minimoimaan riskit, jotka liittyvät tilauskannan katteeseen tai äkillisten ja
merkittävien valuuttakurssimuutoksien vaikutuksiin.


Investoinnit

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (mukaan lukien
investoinnit osakkuusyritysten osakkeisiin ja vähemmistöosuuksiin olivat 7,4
(5,5) milj. euroa. Pääosan näistä investoinneista muodostavat koneiden ja
laitteiden korvausinvestoinnit, investoinnit informaatioteknologiaan ja
osakkuusyhtiöiden osakkeet.


Henkilöstö

Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli 4940 (4329). Kasvu
johtui pääasiassa yritysostoista ja konsernin Kiinan toimintojen kasvusta.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalvelujen liikevaihto oli 184,9 (157,8) milj. euroa, jossa oli
kasvua 17,2 % viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Orgaanista
kasvua oli 11 %. Liikevoitto oli 11,5 (6,5) milj. euroa ja liikevoittomarginaali
6,2 (4,1) %.

Liikevaihdon kasvu ja tuottavuuden paraneminen edesauttoivat kannattavuuden
kasvua. Huoltosopimuskannan kasvu tuki niinikään kannattavuuden positiivista
kehitystä.


   6 (15)

Huollon vuosisopimuskannassa oli kesäkuun lopussa 239.665 nosturia ja nostinta,
mikä oli 6,7 % enemmän kuin vuodenvaihteessa. Myös sopimuskannan arvo kasvoi,
kasvua vuodenvaihteesta oli 4,8 %. Huoltosopimuskannan arvoa ei ole kirjattu
saatuihin tilauksiin tai osaksi tilauskantaa, ainoastaan arvonmuutos kirjataan.

Saadut tilaukset olivat 163,0 (154,0) milj. euroa, jossa kasvua 5,8 % tai 7,3 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kenttähuollossa (noin ¾ koko
Kunnossapitopalveluista) tilaukset kasvoivat 17 % (orgaanista kasvua 8,6 %), kun
taas suuret modernisaatiot vähenivät kolmanneksella. Kehitys oli erityisen
positiivista Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Australiassa.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 2786 (2619). Kasvu
tulee lähinnä Morris Materials Handlingin (MMH) ostosta.


Standardinostolaitteet

Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 133,6 (99,2) milj. euroa, kasvua viime
vuoden ensimmäisestä vuosipuoliskosta 34.7 %. Orgaanista kasvua oli 23 %.
Liikevoitto oli 10,9 (7,7) milj. euroa tai 41,3 % korkeampi kuin viime vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevoittomarginaali oli 8,1 (7,8) %.

Myynnin kasvu, saneeraustoimien positiiviset vaikutukset ja positiiviset
valuuttakurssierot edesauttoivat kannattavuuden kehitystä. Liiketoiminta-alue
kuitenkin kärsi edelleenkin epäsuotuisasta dollarin ja euron vaihtosuhteesta
viime vuonna tehtyihin termiinisopimuksiin liittyen. US-dollari on kuitenkin
vahvistunut euroon nähden, joten kehityssuunta tulee todennäköisimmin muuttumaan
loppuvuotta kohden. Morris Materials Handlingin (MMH)
standardinostolaitetoiminnan uudelleenjärjestely etenee suunnitelmien mukaisesti.


Tilausten määrä oli edelleen korkealla. Saadut tilaukset kasvoivat 156,5 (123,6)
milj. euroon tai 26,6 %. Orgaanista kasvua oli 15 %. Toisella vuosineljänneksellä
saadut tilaukset ylittivät yhden vuosineljänneksen ennätyksen ja olivat 80,6
(62,8) milj. euroa, kasvua 28,3 %. Kehitys oli erityisen hyvää Pohjois-
Amerikassa, Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa.

Standardinostolaitteiden tilauskanta kasvoi edelleen liikevaihdon voimakkaasta
kasvusta huolimatta ja ylsi uudelle ennätystasolle. Tilauskannan arvo on nyt 27 %
korkeampi kuin vuosi sitten ja 47 % korkeampi kuin vuoden 2004 lopussa.

Työntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa 1175 (993). Kasvu johtuu MMH:n ostosta.Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli 140,4 (88,3) milj. euroa, kasvua 59,0 % viime
vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Orgaanista kasvua oli 24 %.
Liikevoitto oli 3,2 (4,7) milj. euroa tai 31,1 % vähemmän kuin viime vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Korkeat valmistuskustannukset Euroopassa ja tuotantomäärien merkittävästä
kasvusta aiheutuneet kulut rasittavat edelleenkin Erikoisnostureiden
kannattavuutta. Liikevaihdon ja tuotantomäärien nopea kasvu sekä samaan aikaan
tehdyt useat tuotannon- ja hankintatoimen muutokset ovat lisänneet haasteita.
Toisen vuosipuoliskon odotetaan kuitenkin olevan huomattavasti paremman kuin
ensimmäisen.

   7 (15)

Saadut tilaukset olivat 210,8 (104,1) milj. euroa tai 102,4 % enemmän kuin viime
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Orgaanista kasvua oli 68 %.
Erikoisnostureissa tilauksia saatiin erityisesti satama- ja terminaalisektorilla.
Maantieteellisesti kasvu oli nopeinta Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa ja
Ranskassa. Tilanne Saksan ja Skandinavian markkinoilla oli sitä vastoin
edelleenkin heikko.

Kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimia jatketaan. Uusi tehdas
Shanghaissa, Kiinassa on lähes valmis ja tuotanto alkaa suunnitelmien mukaisesti
syksyllä. Konsernilla on käynnissä myös useita muita projekteja, joiden myötä
alhaisen jalostusarvon osien ja komponenttien sekä kokoonpanon ostot ja
ulkoistaminen lisääntyvät. Näihin muutoksiin liittyy kustannuksia, jotka
tyypillisesti toteutuvat ennen niistä saatavia hyötyjä.

Työntekijöiden määrä oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 855 (594). Kasvu
johtuu lähinnä SMV:n ostosta ja uudesta tehtaasta Kiinassa.


Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin kulut, jotka eivät kohdistu suoraan liiketoiminta-alueille, koostuvat
pääasiassa normaaleista kehityskustannuksista (henkilöstö, tuotteet, systeemit,
konsernirakenne jne.) sekä konsernin hallinnon, lakiasioiden ja rahoituksen
hoidosta, on raportoitu konsernin yhteisinä kuluina. Nämä kulut olivat 12,0
(12,5) milj. euroa. Vastaavat kulut viime vuoden ensimmäiselta vuosipuoliskolta
sisälsivät 2,0 milj. euroa saneerauskuluja. Näin ollen konsernin kulut kasvoivat
tosiasiallisesti 1,5 milj. eurolla tai 14 %. Kasvu on pienempi kuin liikevaihdon
kasvu ja aiheutui lähinnä kasvaneista kehityskustannuksista.

Konsernin konsolidointikulut olivat +0,5 (-0,2) milj. euroa. Kuluihin sisältyivät
muutos sisäisten marginaalien eliminoinnissa ja osuus osakkuusyhtiöiden voitosta.Muutokset konsernin organisaatiossa ja rakenteessa

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti KCI Konecranes Oyj:n hallitus nimitti 17.6.2005
pitämässään kokouksessa Pekka Lundmarkin konsernin toimitusjohtajaksi. KCI
Konecranesin toimitusjohtajana 17 vuotta toiminut Stig Gustavson nimitettiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1994
toiminut Björn Savén nimitettiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Konsernin toimitusjohtajan sijainen Matti Ruotsala siirtyy lokakuussa 2005 AGCO
Corporationin johtajaksi (Vice President) ja Valtra EAME:n ja Valtra Oy:n
toimitusjohtajaksi

Osana vuonna 2003 aloitettua saneerausohjelmaa, KCI Konecranes allekirjoitti
19.4.2005 sopimuksen Urjalassa sijaitsevan nosturipäätytuotantonsa
ulkoistamisesta yksikön toimivan johdon ja henkilöstön perustamalle uudelle
yhtiölle. Yksikkö oli osa Standardinostolaitteet-liiketoiminta-aluetta ja se
työllistää 70 henkilöä, jotka siirtyvät uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina
työntekijöinä.

Konserni hankki toisella vuosineljänneksellä noin 30 %:n osuuden saksalaisesta
Consens Transport Systeme GMbH:sta. Yhtiö valmistaa erilaisia satama- ja muiden
terminaalien laitteita. Konserni hankki toisella vuosineljänneksellä myös
vähemmistöosuuden espanjalaisesta nosturiyhtiöstä (Eydimen) ja solmi
lisenssisopimuksen tämän kanssa.

   8 (15)

1.7.2005 konserni hankki kaksi ruotsalaista työstökoneiden huoltoyhtiötä.
Yhtiöissä on yhteensä noin 15 työntekijää ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on
noin 2 milj. euroa. Toiminta on pienimuotoista, mutta kauppa merkitsi ensimmäistä
askelta Suomen ulkopuolella oleville kunnossapitomarkkinoille paikallisen
toimijan kautta.


Kommentti koko vuoden 2005 tuloksesta

Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana toisella vuosipuoliskolla. Aikaisempi
liikevaihdon 20 %:n kasvutavoite (josta noin puolet olisi orgaanista kasvua)
arvioidaan ylitettävän.
Kunnossapitopalveluiden ja Standardinostolaitteiden marginaalien kehityksen
odotetaan jatkuvan positiivisena. Erikoisnostureiden liikevoiton odotetaan
paranevan huomattavasti toisella vuosipuoliskolla. Konserni toistaa aiemmin
ilmoitetun tavoitteensa ylittää vuoden 2004 liikevoittomarginaali sekä IFRS:n
että FAS:n mukaan laskettuna.


Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla

KCI Konecranesin optio-ohjelmiin liittyvillä optioilla merkityt 37.500 uutta
osaketta merkittiin kaupparekisteriin toisen vuosineljänneksen aikana. Osakkeita
merkittiin vuosien 1999 A-sarjan (3.000 osaketta), vuoden 1999 B-sarjan (1.500
osaketta), vuoden 2001 A-sarjan (3.000 osaketta) ja vuoden 2003 A-sarjan (30.000
osaketta) optio-oikeuksilla.

Merkintöjen jälkeen KCI Konecranesin osakepääoma oli kesäkuun lopussa 28.696.260
euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 14.348.130 osaketta.


Osakepääoma, osakkeen hintakehitys ja osakevaihto

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi tammi-kesäkuun aikana 8,43 % ja sen
päätöskurssi oli 35,25 euroa. Korkein kaupantekokurssi jakson aikana oli 36,47
euroa ja alhaisin 29,80 euroa. Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta tammi-
kesäkuussa oli 33,91 euroa. Samaan aikaan nousivat HEX-yleisindeksi 16,26 %, HEX-
portfolioindeksi 14,56 % ja toimialakohtainen indeksi (metalliteollisuus) 24,33
%.

Osakkeiden markkina-arvo jakson lopussa oli 505,8 milj. euroa, johon sisältyi
yhtiön omistamat omat osakkeet (210.650 osaketta). Yhtiö oli markkina-arvoltaan
37:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä noteeratuista yhtiöistä.

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen kokonaisvaihto oli 9.968.740 osaketta, mikä vastaa
69,5 %:a yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihto oli arvoltaan 338 milj.
euroa, joka oli 27:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin Pörssissä
listatuista yhtiöistä. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 80 393 osaketta,
joka vastaa keskimäärin 2,7 milj. euron päivittäistä vaihtoa.


Yhtiön omat osakkeet

KCI Konecranes Oyj omisti 30.6.3005 yhteensä 210.650 omaa osakettaan,
nimellisarvoltaan 421.300 euroa. Tämä vastaa 1,47 %:a yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö hankki
osakkeet 20.2. - 5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan 20,75 euro/osake.


   9 (15)

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä huhti-kesäkuun aikana saaduista tilauksista.
Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä asiakaskunnan suhteen että
maantieteellisesti.

Satamat, konttiterminaalit ja telakat

Japanilainen Oshima Shipyard tilasi neljä laivoihin asennettavaa Konecranes-
Munckloader-nostureita. Nosturit asennetaan singaporelaisen laivanomistajan
Masterbulk Pte. Ltd:n tilaamiin aluksiin. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2007-
2008.

Uudesta Konecranesin kiskoilla kulkevasta pukkinosturista (RMG) tehtiin
ensimmäinen tilaus, kun Roadways Container Logistics Ltd (P&O Nedlloydin
tytäryhtiö) tilasi kaksi nosturia uuteen Birminghamin Intermodal Freight
Terminaliin Keski-Englantiin.

Maersk Inc. tilasi KCI Konecranes 30 RMG-nosturia APM Terminalsin uuten
konttiterminaaliin Portsmouthissa, Virginiassa. Tilaus sisältää myös option 30
nosturin lisätilauksesta. Nosturit toimitetaan asiakkaalle vuosina 2006-2007.

Virossa Muugan satamassa toimiva AS Muuga -konttiterminaali tilasi vielä yhden
laiturikonttinosturin.

Bohai Shipbuilding Industrial Co., Ltd tilasi kaksi 75-tonnin telakkanosturia,
joita käytetään laivojen osien siirtelyyn Bohain telakalla Kiinassa.

China Harbour - Costain Mexico, tilasi kaksi ulkokäyttöistä pukkinosturia, joita
käytetään uuteen satamaprojektiin (Baja California, Meksiko) toimitettavien
sementtirakenteiden tuotannossa.

Malta Freeport Terminals Ltd. tilasi 10 kumipyöräkonttinosturia (8-pyöräisiä RTG-
nostureita) kaksi tyhjien konttien käsittelyyn tarkoitettua trukkia ja yhden 37-
tonnin haarukkatrukin sekä modernisaatiopalvelut, joista vastaa KCI Konecranesin
satamahuoltoyksikkö. Tilaukseen sisältyy myös optio kuuden RTG-nosturin
lisätilauksesta.

Autoteollisuus

Renault tilasi yhden 63-tonnin prosessinosturin, jota käytetään
leikkauslaitteiden siirtämiseen stamping plant in Douaissa, Ranskassa (Renault
Meganen valmistuspaikka).

Ford tilasi kolme siltanosturia ja yhden puolipukkinosturin prässäystyökalujen
käsittelyyn tehtaassaan Nanjing Chang'anissa Kiinassa.

General Motors tilasi autotehtaaseensa Marionissa, Ohiossa yhden 65-tonnin
prosessinosturin, joka asennetaan uuden prässäyskoneen päälle.

Voimalaitokset

General Electric Company tilasi kaksi pukkinosturia uuteen
kaasuturbiinivoimalaansa Kaliforniassa, Yhdysvalloissa.

Saksalainen Offenbachissa toimiva Siemens AG tilasi yhden 130-tonnin
voimalaitosnosturin, jossa on kaksi CXT-nostinta, uuteen voimailaitokseensa
Thalkassa, Egyptissä.

   10(15)

Perusmetalli

Bechtel International (Montreal, Kanada) tilasi yhden kuumametallin käsittelyyn
tarkoitetun prosessinosturin, viisi prosessinosturia ja kahdeksan CXT-nosturia
Alcoan uuteen alumiinitehtaaseen Fjaroaalissa, Islannissa.

Corus tilasi yhden 25-tonnin prosessinosturin ja yhden magneettinosturin
valssaamoonsa Scunthorpessa (Iso-Britannia).Helsinki, 4.8.2005
HallitusYleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.Tuloslaskelma (MEUR)

                  1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004  
 Liikevaihto            427,4   317,5    728,0    
 Osuus osakkuusyhtiöiden      0,2    0,0     0,0     
 tuloksista                              
 Poistot              -7,3    -6,2    -12,4    
 Arvonalentumiset         0,0    0,0     -1,2    
 Liiketoiminnan muut kulut     -406,2   -305,1   -683,1   
 Liikevoitto            14,1    6,2     31,3    
 Korkotuotot ja -kulut       -3,1    -1,4    -3,5    
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -11,9   0,4     -0,1    
 Voitto ennen veroja        -0,9    5,2     27,7    
 Verot               0,3(1   -1,5(1   -9,2    
 Laskentakauden voitto       -0,6    3,7     18,4    
                                   
 Tulos/osake (EUR)                          
 - perus (EUR)           -0,05   0,26    1,31    
 - laimennettu (EUR)        -0,05   0,26    1,29    

1) Arvioidun verokannan mukaan


   11 (15)

Konsernin tase (MEUR)

               6/2005   6/2004    12/2004   
 Käyttöomaisuus       116,6    88,9     112,1    
 Vaihto-omaisuus       152,1    89,6     114,1    
 Myyntisaamiset ja muut                      
 lyhytaikaiset saamiset   248,0    202,6     267,0    
 Rahat ja pankkisaamiset   31,1    21,8     20,7    
 Vastaavaa yhteensä     547,8    402,9     513,9    
 Oma pääoma         127,1    140,5     137,7    
 Pakolliset varaukset    15,8    16,0     17,5    
 Pitkäaikainen vieras pääoma 56,9    49,7     24,8    
 Lyhytaikainen vieras pääoma 348,0    196,7     334,1    
 Vastattavaa yhteensä    547,8    402,9     513,9    
 Gearing %          91,3    30,4     80,2    
 Omavaraisuusaste %     26,5    38,1     29,1    
 Sijoitetun pääoman tuotto                     
 %,             15,1    *       13,7    
 Liukuva 12 kk                           
 Oma pääoma/osake (EUR)   8,99    10,00     9,76    

* Vuoden 2003 luvut raportoitiin vain FAS:n mukaisesti


Korollinen nettovelka (MEUR)

               6/2005    6/2004   12/2004   
 Pitkä- ja lyhytaikaiset                      
 korolliset lainat      -147,6    -64,5    -131,4   
 Rahat ja pankkisaamiset sekä                   
 muut korolliset saamiset   31,5     21,8    21,0    
 Yhteensä           -116,1    -42,7    -110,4   


Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                   1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004 
 Liikevoitto ennen käyttöpääoman                   
 muutosta              21,3    12,6    42,8    
 Käyttöpääoman muutos        3,4    7,1    -26,0   
 Liiketoiminnan rahavirrat ennen                   
 rahoituseriä ja maksettuja                      
 tuloveroja             24,7    19,7    16,8    
 Rahavirtaperusteiset                         
 nettorahoituserät ja maksetut                    
 tuloverot              -8,2    -1,2    -9,2    
 Liiketoiminnasta kertyneet                      
 nettorahavarat           16,5    18,5    7,6    
 Investointeihin käytetyt                       
 nettorahavarat           -9,4    -3,5    -38,0   
 Kassavirta ennen rahoituksen                     
 rahavirtoja             7,0    15,0    -30,4   
 Rahoitukseen käytetyt        2,4    -6,6    38,3    
 nettorahavarat                            
 Muuntoerot             1,0    0,2    -0,4    
 Rahavarojen muutos         10,4    8,6    7,5    
 Rahavarat tilikauden alussa     20,7    13,2    13,2    
 Rahavarat tilikauden lopussa    31,1    21,8    20,7    
 Rahavarojen muutos         10,4    8,6    7,5    


   12 (15)
Oman pääoman muutokset ( MEUR)

         Osake- Muu   Vähemmistö- Muunto- Kertyn. Oma   
         pääoma sidottu osuus    ero   voitto- pääoma  
             pääoma           varat  yhteensä 
 Oma pääoma                              
 12/2003     28,6  21,8  0,1     -5,7  105,4  150,3  
 Osingonjako                     -14,0  -14,0  
 Vapaaehtoisten                            
 varausten muutos                   0,1   0,1   
 Muuntoerot                  -0,5      -0,5   
 Omaan pääomaan                            
 kirjatut                               
 osake-perusteise                           
 t maksut                       0,4   0,4   
 Muut muutokset                0,1   0,4   0,5   
 Tilikauden                      3,7   3,7   
 voitto                                
 Oma pääoma    28,6  21,8  0,1     -6,1  96,0  140,5  
 6/2004                                
                                    
 Oma pääoma                              
 12/2004     28,6  22,3  0,1     -6,1  92,7  137,6  
 Käytetyt                               
 optio-oikeudet  0,1   0,8                 0,9   
 Osingonjako                     -14,8  -14,8  
 Vapaaehtoisten                            
 varausten muutos                   -0,7  -0,7   
 Muuntoerot                  4,1       4,1   
 Omaan pääomaan                            
 kirjatut                               
 osake-perusteise                           
 t maksut                       0,6   0,6   
 Tilikauden                      -0,6  -0,6   
 voitto                                
 Oma pääoma                              
 6/2005      28,7  23,1  0,1     -2,0  77,2  127,1  Konsernin vastuut (MEUR)

                6/2005   6/2004   12/2004   
 Kiinnitykset ja annetut pantit                   
  Omasta velasta       5,9     5,9     5,9     
  Kaupallisista sitoumuksista 0,3     0,4     0,3     
 Kaupalliset takaukset                       
 Omasta puolesta        110,4    95,1    101,5    
 Takaukset                             
 Osakkuusyhtiöiden velasta   0,0     0,8     0,8     
 Muiden puolesta        0,1     0,1     0,1     
 Leasingvastuut         28,6    16,4    22,5    
 Muut vastuut          1,1     1,3     1,2     
 Vastuut yhteensä        146,4    120,0    132,3    

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

              6/2005   6/2005   6/2004   12/2004  
              Nimellis-a Markkina-ar Nimellis-a Nimellis-a 
              rvo    vo     rvo    rvo    
 Valuuttatermiinisopimukse 338,6   -2,2    507,0   538,5   
 t                                   
 Koronvaihtosopimukset   25,0    0,3     25,0    25,0    
 Yhteensä         363,6   -1,9    532,0   563,5   


   13 (15)

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä
suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin
liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia.
Johdannaisilla suojattu tilauskanta on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonais-nimellisarvosta.


Investoinnit (MEUR)

               1-6/2005 1-6/2004  1-12/2004 
 Investoinnit yhteensä                    
 (ilman tytäryritysostoja)  7,5    5,5     11,8    Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma (MEUR)

                  1-6/2004   1-12/2004   
 Tilikauden voitto, FAS      4,6      23,0      
 Liikearvopoistojen peruuttaminen,               
 IFRS 3 ja IAS 36         1,2      2,6      
 Arvonalentumiset, IAS 36     0,0      - 1,2     
 Työsuhde-etuudet, IAS 19     - 0,5     - 1,1     
 Osakeoptio, IFRS 2        - 0,4     - 0,8     
 Tuloverot, IAS 12         0,7      1,5      
 Pakolliset varaukset, IAS 37   - 2,0     - 5,4     
 Muut IFRS-oikaisut        0,1      - 0,2     
 IFRS-oikaisut yhteensä      - 0,9     - 4,6     
                                
 Tilikauden voitto, IFRS      3,7      18,4      Oman pääoman täsmäytyslaskelma (MEUR)

                 12/2003 6/2004   12/2004  
 Oma pääoma, FAS         163,4  154,4   157,9   
 IFRS-oikaisut:                         
 Liikearvopoistojen                       
 peruuttaminen, IFRS 3 ja IAS 36 0,0   1,2    2,6    
 Arvonalentumiset, IAS 36     - 0,1  - 0,1   - 1,3   
 Työsuhde-etuudet, IAS 19     - 15,0  - 15,5   - 16,1   
 Omien osakkeiden rahasto, IAS 32 - 5,5  - 5,5   - 4,4   
 Tuloverot, IAS 12        3,8   4,5    5,3    
 Pakolliset varaukset, IAS 37   5,4   3,4    0,0    
 Vähemmistöosuudet, IAS 1     0,1   0,1    0,1    
 Muutokset laskentatavoissa, IAS 0,0   0,0    - 4,9   
 8                                
 Muut IFRS-oikaisut        - 1,8  - 2,0   - 1,5   
 IFRS-oikaisut yhteensä      - 13,1  - 13,9   - 20,2   
                                 
 Oma pääoma, IFRS         150,3  140,5   137,7   
   14 (15)


Segmentti-informaatio:

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

             1-6/2005  1-6/2004  LTM*    1-12/2004  
 Kunnossapitopalvelut  184,9    157,8   371,7   344,6    
 Standardinostolaitteet 133,6    99,2    265,6   231,2    
 Erikoisnosturit     140,4    88,3    266,2   214,1    
 ,/, Sisäinen osuus   -31,5    -27,8   -65,6   -62,0    
 Yhteensä        427,4    317,5   837,9   728,0    

*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kuusi kk 2004 + kuusi kk
2005)(


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

             1-6/2005  1-6/2004  1-12/2004   LTM*   
             MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %   MEUR   
 Kunnossapitopalvelut  11,5  6,2 6,5  4,1 22,1  6,4  27,1   
 Standardinostolaitteet 10,9  8,1 7,7  7,8 20,7  9,0  23,9   
 Erikoisnosturit     3,2  2,3 4,7  5,3 15,9  7,4  14,4   
 Yhtymän kulut      -12,0    -12,5    -27,3     -26,8  
 Konsolidointierät    0,5     -0,2    -0,1     0,6   
 Yhteensä        14,1    6,2     31,3     39,2   

*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kuusi kk 2004 + kuusi kk
2005)(

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

             6/2005   6/2004   12/2004  
 Kunnossapitopalvelut  2,786   2,619    2,685   
 Standardinostolaitteet 1,178   993     1,028   
 Erikoisnosturit     855    594     675    
 Yhtymän yhteiset    121    123     123    
 Yhteensä        4,940   4,329    4,511   
 Keskimäärin kaudella  4,814   4,330    4,369   

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa)
(MEUR)

             1-6/2005  1-6/2004  LTM*  1-12/2004 
 Kunnossapitopalvelut  163,0   154,0   317,4  308,4   
 Standardinostolaitteet 156,5   123,6   279,6  246,6   
 Erikoisnosturit     210,8   104,1   350,4  243,7   
 ,/, Sisäinen osuus   -33,7   -29,2   -66,4  -61,9   
 Yhteensä        496,5   352,5   880,9  736,9   

*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kuusi kk 2004 + kuusi kk
2005)(


Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

             6/2005     6/2004     12/2004   
 Tilauskanta yhteensä  414,7     268,0     298,8    

   15 (15)

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

               1-6/2005 1-6/2004 LTM*   1-12/2003  
 Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 95,6   56,5   180,0  140,9    
 EU (ilman Pohjoismaita)   139,9   95,3   267,2  222,5    
 Amerikka          115.7   96,7   234,2  215,1    
 Kaukoitä          76,2   69,0   156,6  149,4    
 Yhteensä          427,4   317,5  838,0  728,0    

*LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kuusi kk 2004 + kuusi kk
2005)(


Tapahtumat 4.8.2005

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 12.00
Helsingissä World Trade Centerin Marskin salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 2.
kerros).

Suora webcast-lähetys
Suora englanninkielinen webcast-lähetys tiedotustilaisuudesta alkaa klo 12.00.
Lähetystä voi seurata KCI Konecranesin verkkosivujen kautta osoitteessa
www.konecranes.fi/sijoittajat.

Puhelinkonferenssi
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille alkaa klo
16.00. Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50, puh. +44-20 7162 0181.
Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoituksen voi seuraavien 48 tunnin ajan
kuunnella numerosta +44-20 7031 4064, koodi 631239.

Internet
Tämä tiedote on myös internet-sivullamme www.konecranes.fi/sijoittajat. Äänitys
webcast-lähetyksestä ja puhelinkonferenssista taltioidaan internet-sivullemme
myöhemmin 4.8.

Seuraava katsaus
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu, julkistetaan 1.11.2005 klo 10.00.

Graafit
Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.konecranes.com/investor

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa