KCI KONECRANES H1/2006: VAHVA KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUVAT

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSITIEDOTE    3.8.2006 klo 10.00    1 (14)

KCI KONECRANES H1/2006: VAHVA KASVU JA KANNATTAVUUDEN PARANTUMINEN JATKUVAT

Toisen vuosineljänneksen tilaukset jälleen uuteen ennätykseen: 369,2 MEUR.
Saadut tilaukset tammi - kesäkuussa 701,9 milj. euroa (kasvu 41,4 %, orgaaninen
21,7 %).
Liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 636,6 milj. euroa (kasvu 48,9 %,
orgaaninen 28,7 %).
Liikevoitto (EBIT) ensimmäisellä vuosipuoliskolla 35,0 (13,9) milj. euroa.
Liikevoittomarginaali parani 5,5 (3,2) %:iin, toisella vuosineljänneksellä 6,2
(3,8) %:iin.
Voitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 20,7 (-0,6) milj. euroa ja tulos/osake 0,36
(-0,01) euroa.
MMH Holdings, Inc:n osto saatettiin päätökseen, luvut sisällytetty konsernin
lukuihin 1.6. alkaen.
Liikevaihdon kasvuennuste koko vuodelta nostettu yli 35 %:sta 40 - 45 %:iin.

             Toinen        Ens. vuosipuolisko  Ed.v.  
             vuosineljännes                  
 MEUR          4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/  
 LIIKEVAIHTO       06  05  %   06  05  %   05   
 Kunnossapitopalvelut  119,6 98,7 21,2  222,3 184,9 20,2  406,5  
 Standardinostolaitteet 136,2 69,6 95,7  254,2 133,6 90,3  318,0  
 Erikoisnosturit     104,5 79,0 32,3  202,9 140,4 44,5  331,1  
 Sisäinen liikevaihto  -20,4 -12,6 61,9  -42,8 -31,5 35,9  -84,8  
 Liikevaihto yhteensä  339,9 234,8 44,8  636,6 427,4 48,9  970,8  
 Liikevoitto (EBIT)   21,0 9,0  134,0 35,0 13,9 152,3 49,3  
                                    
 Osuus osakkuusyhtiöiden                        
 ja yhteisyritysten                          
 tuloksista       0,4  0,2     0,3  0,2     0,5   
                                    
 Korkokulut, netto    -2,1 -1,7     -4,5 -3,1     -6,8  
 Muut rahoitustuotot ja                        
             -1,6 -6,6     -1,3 -11,9    -9,0  
 -kulut                                
 Tulos ennen veroja   17,6 0,9  1805,2 29,5 -0,9 3297,4 34,1  
                                    
 Voitto         12,4 0,7  1649,4 20,7 -0,6 3341,5 24,1  
                                    
 Tulos/osake, perus   0,21 0,01     0,36 -0,01    0,43  
 (EUR)                                 
 Tulos/osake,                             
 laimennettu (EUR)    0,21 0,01     0,35 -0,01    0,42  
                                    
 SAADUT TILAUKSET                           
 Kunnossapitopalvelut  104,1 84,5 23,2  200,8 163,0 23,2  364,5  
 Standardinostolaitteet 160,3 80,6 98,9  307,0 156,5 96,2  322,1  
 Erikoisnosturit     124,3 131,5 -5,5  239,4 210,8 13,6  463,3  
 Sisäiset tilaukset   -19,5 -17,5 11,4  -45,4 -33,7 34,7  -88,7  
 Saadut tilaukset                           
 yhteensä        369,2 279,1 32,3  701,9 496,5 41,4  1061,2 
 Tilauskanta kauden                          
 lopussa                  640,7 414,7 54,5  432,1  


Kommentti ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta:

Kysyntä jatkui vahvana ja toisen vuosineljänneksen tilaukset nousivat jälleen
uudelle ennätystasolle. Kasvaneet tuotantomäärät nostivat ensimmäisen
vuosipuoliskon liikevaihdon kasvun 48,9 %:iin. Kasvu jakaantui tasaisesti eri
liiketoiminta-alueiden kesken ja maantieteellisesti kasvu oli tasaista kaikilla
päämarkkina-aluilla. Parantunut toiminnallinen tehokkuus vahvisti marginaaleja.
Liikevoittomarginaali oli toisella vuosineljänneksellä 6,2 %, kun se vastaavaan
   2 (14)

aikaan viime vuonna oli 3,8 %. Marginaalit paranivat kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Sijoitetun pääoman tuotto viimeisen 12 kuukauden ajalta nousi 22,6
%:iin ja oman pääoman tuotto 30,2 %:iin.

Kommentti koko vuoden 2006 tuloksesta:

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä merkkejä kysynnän heikkenemisestä. Koko vuoden
liikevaihdon kasvun odotetaan olevan 40 - 45 %. Marginaalien positiivisen
kehityksen odotetaan jatkuvan.


Toimitusjohtaja Pekka Lundmark

"Liiketoimintamme tärkeimpien osa-alueiden positiivinen kehitys jatkui toisella
vuosineljänneksellä. Kysyntä oli vahvaa sekä uuslaitemyynnissä että
kunnossapitopalveluissa kaikilla päämarkkina-alueilla, ja pystyimme nostamaan
tuotantomääriämme merkittävästi. Liikevaihdon lähes 50 %:n kasvu osoittaa
markkina-osuuksiemme kasvaneen selvästi. Marginaalit paranivat odotusten
mukaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoittomarginaali parani viime
vuoteen verrattuna selvästi sekä Kunnossapitopalveluissa että
Standardinostolaitteissa siitä huolimatta, että Standardinostolaitteiden
marginaalia alensivat viimeaikaiset yritysostot. Marginaalit Erikoisnostureissa
ovat nousseet kohtalaiselle tasolle, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan
vielä paljon työtä. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi edelleen, 22,6 %:iin
viimeisen 12 kuukauden mukaan laskettuna.

Toisella vuosineljänneksellä saatettiin päätökseen jälleen merkittävä yritysosto,
kun hankimme tytäryhtiömme kautta 100 %:n osuuden yhdysvaltalaisen Morris
Materials Handling, Inc:n omistavan MMH Holdings, Inc:n osakkeista. Minulla on
ilo toivottaa tervetulleeksi konserniimme lähes tuhat uutta kollegaamme.
Hankitulla yhtiöllä on laaja toimitettujen nosturien kanta ja hyvä asema
erityisesti Yhdysvaltojen prosessiteollisuudessa. Tämä tarjoaa todella
mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kokonaiskysynnässä ei tällä hetkellä ole näkyvissä heikentymisen merkkejä, joten
olemme tänään nostaneet liikevaihdon kasvuennustettamme aikaisemmasta yli 35
prosentista 40 - 45 prosenttiin. Marginaalien viimeisten neljännesten aikana
jatkuneen positiivisen kehityksen odotetaan myös jatkuvan".


Markkinat

Markkinoilla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vallinnut positiivinen kehitys
jatkui toisella neljänneksellä. Tarjousaktiviteetti vahvistui edelleen yleisessä
koneenrakennusteollisuudessa ja perusmetallissa ja säilyi konttienkäsittelyn,
telakoiden, varastoinnin ja voimalaitosten osalta hyvällä tasolla. Paperi- ja
autoteollisuuden investoinnit olivat edelleen sitä vastoin alhaisella tasolla.

Maantieteellisesti markkinat kehittyivät hyvin tai erittäin myönteisesti
konsernin kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös ennakoivan ja ennaltaehkäisevän
huollon kysyntä kasvoi.


Saadut tilaukset ja tilauskanta

(Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2005 vastaavan ajankohdan vertailulukuja,
ellei toisin ole mainittu.)   3 (14)

Saadut tilaukset, pois lukien kunnossapidon sopimuskanta, olivat tammi -
kesäkuussa 701,9 (496,5) milj. euroa, mikä nosti kokonaiskasvun 41,4 prosenttiin
ja orgaanisen kasvun 21,7 prosenttiin. Stahl CraneSystemsin (sisällytetty
konsernin lukuihin kuuden kuukauden ajalta) ja MMH Holdingsin hankinnat
(sisällytetty konsernin lukuihin yhden kuukauden ajalta) vaikuttivat osaltaan
tähän kasvuun.

Kaikilla KCI Konecranesin liiketoiminta-alueilla ja päämarkkinoilla raportoitiin
tilausten voimakasta kasvua.

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain, MEUR

            1-6/2006 1-6/2005 Muutos Orgaaninen 
                     %    kasvu %  
 Kunnossapitopalvelut  200,8  163,2  +23,2  +16,7   
 Standardinostolaitteet 307,0  156,5  +96,2  +40,6   
 Erikoisnosturit    239,4  210,8  +13,6  +13,6   
 Sisäiset tilaukset   -45,4  -33,7            
 Yhteensä        701,9  496,5  +41,4  +21,7   


            4-6/2006 4-6/2005 Muutos Orgaaninen 
                     %    kasvu %  
 Kunnossapitopalvelut  104,1  84,5   +23,2  +10,7   
 Standardinostolaitteet 160,3  80,6   +98,9  +40,0   
 Erikoisnosturit    124,3  131,5  -5,4  -5,4    
 Sisäiset tilaukset   -19,5  -17,5            
 Yhteensä        369,2  279,0  +32,3  +11,5   

Saadut tilaukset huhti - kesäkuussa ylsivät jälleen kaikkien aikojen korkeimpaan
yhden vuosineljänneksen arvoon. Tilaukset olivat 369,2 (279,0) milj. euroa.
Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 32,3 % (11,5 % orgaanista). Ainoastaan
erikoisnostureiden saamat tilaukset jäivät alhaisemmalle tasolle kuin vastaavaan
aikaan viime vuonna. Erikoisnostureissa yksittäinen vuosineljännes on kuitenkin
liian lyhyt aikaväli vetää mitään johtopäätöksiä pysyvästä suunnanmuutoksesta.
Tarjousaktiviteetti säilyi Erikoisnostureissa edelleenkin hyvin vahvana.

Tilaus- ja sopimuskanta

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa oli 640,7 (414,7) milj. euroa.
Tilauskannan arvo kasvoi 54,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja 48,3
% vuodenvaihteeseen verrattuna. Hankitut toiminnot lisäsivät tilauskannan arvoa
noin 129 milj. eurolla.

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain, MEUR

            Kesäkuu Kesäkuu Muutos 31.12.2005 
            2006   2005  %         
 Kunnossapitopalvelut  118,7  88,2  +34,5  78,0    
 Standardinostolaitteet 192,3  86,2  +123,2 64,5    
 Erikoisnosturit    377,7  254,1  +48,7  319,8   
 Sisäinen        -48,0  -13,8      -30,3   
 Yhteensä        640,7  414,7  +54,5  432,1   

Tilauskanta, pois lukien huoltosopimuskannan arvo, kasvoi merkittävästi kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Huollon sopimuskannan kehitys jatkui positiivisena sekä
arvoltaan että laitteiden määrän suhteen. Kesäkuun lopussa sopimuskannassa oli
yhteensä 251 837 (239 665) nosturia ja nostinta. MMH Holdings, Inc:n sopimuskanta
ei sisälly näihin lukuihin.

   4 (14)

Liikevaihto

KCI Konecranesin liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 636,6 (427,4) milj. euroa.
Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 48,9 % ja orgaanista kasvua 28,7 %.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, MEUR

            1-6/2006 1-6/2005 Muutos Orgaaninen 
                     %    kasvu %   
 Kunnossapitopalvelut  222,3  184,9  +20,2  +15,1    
 Standardinostolaitteet 254,2  133,6  +90,3  +33,8    
 Erikoisnosturit    202,9  140,4  +44,5  +43.2    
 Sisäinen        -42,8  -31,5            
 Yhteensä        636,6  427,4  +48,9  +28.7    

Stahl CraneSystemsin hankinta lisäsi (kuuden kuukauden ajalta)
Standardinostolaitteiden liikevaihtoa, ja MMH Holdingsin hankinta (yhden
kuukauden ajalta) puolestaan vaikutti positiivisesti kaikkien liiketoiminta-
alueiden liikevaihtoon.

Vuosineljänneksen liikevaihto liiketoiminta-alueittain, MEUR

            4-6/2006 4-6/2005 Muutos Orgaaninen 
                     %    kasvu %   
 Kunnossapitopalvelut  119,6  98,7   +21,2  +11.7    
 Standardinostolaitteet 136,2  69,6   +95,7  +34.9    
 Erikoisnosturit    104,5  79,1   +32,1  +29.8    
 Sisäinen        -20,4  -12,6            
 Yhteensä        339,9  234,8  +44,8  +22.0    

Liikevaihto huhti - kesäkuussa oli 339,9 (234,8) milj. euroa. Kasvua viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 44,8 % ja orgaanista kasvua 22,0 %.
Prosentuaalinen kasvu kiihtyi tai säilyi hyvällä tasolla kaikilla liiketoiminta-
alueilla, vaikka viime vuoden vastaavat luvut olivatkin aikaisempaa haastavampia.
Kasvu oli vahvaa myös kaikilla päämarkkina-alueilla.

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR

                1-6/2006 1-6/2005 Muutos 
                         %    
 Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa  120,9  95,6   26,5  
 EU (pois lukien Pohjoismaat) 211,2  139,9  50,9  
 Amerikka           195,9  115,7  69,3  
 Aasian ja Tyynenmeren alue  108,6  76,2   42,5  


Tulos

Liikevoitto tammi - kesäkuussa oli 35,0 (13,9) milj. euroa (Tammi-kesäkuun 2005
raportoitu liikevoitto oli 14,1 milj. euroa. Tämä luku sisälsi 0,2 milj. euron
positiivisen erän osakkuusyhtiöiden voitosta, joka vertailukelpoisuuden
parantamiseksi on nyt raportoitu liikevoiton jälkeen.). Kasvua edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 21,1 milj. euroa tai 152,3 %.
Liikevoittomarginaali oli 5,5 (3,2) %. Huhti - kesäkuun liikevoitto oli 21,0
(9,0) milj. euroa, ja vastaava liikevoittomarginaali 6,2 (3,8) %.

   5 (14)
Liikevoitto liiketoiminta-alueittain, MEUR

             1-6/2006  %      1-6/2005  %     
                  liike-vaihd      liike-vaih 
                  osta          dosta   
 Kunnossapitopalvelut  16,6    7,5     11,5    6,2    
 Standardinostolaitteet 24,3    9,6     10,9    8,2    
 Erikoisnosturit     11,2    5,5     3,2    2,3    
 ./. Konsernin      -16,2   -2,5    -12,0   -2,8    
 yleiskust.                              
 ./. Sisäisen voiton                         
 eliminointi       -0,9    -0,1    -0,3    -0,1    
 Yhteensä        35,0    5,5     13,9    3,2    


             4-6/2006  %      4-6/2005  %     
                  liike-vaihd      liike-vaih 
                  osta          dosta   
 Kunnossapitopalvelut  9,9    8,3     6,9    7,0    
 Standardinostolaitteet 14,3    10,5    6,0    8,6    
 Erikoisnosturit     5,6    5,4     1,9    2,4    
 ./. Konsernin      -8,8    -2,6    -6,0    -2,6    
 yleiskust.                              
 ./. Sisäisen voiton                         
 eliminointi       -0,1    -0,9    +0,3    +0,1    
 Yhteensä        21,0    6,2     9,0    3,8    

Kannattavuus parani edelleen selvästi toisella vuosineljänneksellä. Tähän
vaikuttivat ennen kaikkea liikevaihdon vahva kasvu ja tuottavuuden paraneminen,
mutta myös Yhdysvaltojen dollarin ja euron välinen vaihtosuhde, joka oli nyt
jonkin verran suotuisampi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Hankittujen
toimintojen raportoitu tulos ja kannattavuus olivat odotusten mukaiset, ja ne
osaltaan kasvattivat voittoa.

Nettorahoituskulut olivat 5,8 (15,0) millj. euroa. Viime vuoden vertailuluku
sisälsi noin 10,9 milj. euron tappion, joka johtui suojaustarkoituksessa
käytettyjen johdannaisten käyvän arvon tulosvaikutteisesta muutoksesta. Konserni
ei vastaavaan aikaan viime vuonna soveltanut suojauslaskentaa Erikoisnosturien
myyntiprojektien kassavirtojen suojauksessa käytettävien
valuuttatermiinisopimusten osalta.

Tammi - kesäkuun voitto ennen veroja oli 29,5 (-0,9) milj. euroa ja toisella
vuosineljänneksellä 17,6 (-1,9) milj. euroa.

Konsernin verot tammi - kesäkuulta olivat 8,9 (+0,3) milj. euroa, joka vastaa 30
prosentin verokantaa. Toisella vuosineljänneksellä verot olivat yhteensä 5,3
(0,2) milj. euroa.

Konsernin voitto tammi - kesäkuulta oli 20,7 (-0,6) milj. euroa tai 0,36 (-0,01)
euroa osaketta kohden. Rahoituskuluissa mainitulla johdannaisten käyvän arvon
tulosvaikutteisella muutoksella korjattu vertailukelpoisempi osakekohtainen tulos
viime vuoden tammi - kesäkuulta oli noin 0,10 euroa. Toisen vuosineljänneksen
tulos oli 12,4 (0,7) milj. euroa tai 0,21 (0,01) euroa osakkeelta.

Sijoitetun pääoman tuotto oli tammi - kesäkuussa 19,6 (8,4) % ja oman pääoman
tuotto 25,4 (-1,0) %. Viimeisen 12 kuukauden mukaan laskettu sijoitetun pääoman
tuotto oli 22,6 (15,1) % ja oman pääoman tuotto 30,2 (10,6) %. Myönteiseen
kehitykseen vaikuttivat kannattavuuden paraneminen ja pääoman tehokkaana pysynyt
käyttö.

Konsernin tuloskertymä on tyypillisesti ollut hidasta vuoden alkupuolella
kiihtyen loppuvuotta kohden. Tämän kausivaihtelun odotetaan toistuvan myös tänä
vuonna, joskin edellisvuotta vaimeampana.

   6 (14)

Rahavirta ja tase

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli tammi - kesäkuussa 38,2
(24,7) milj. euroa. Kassavirta säilyi vahvasta kasvusta huolimatta hyvänä.
Liiketoiminnan nettorahavirta (rahoituserien ja verojen jälkeen) oli 26,1 (16,5)
milj. euroa tai 0,45 (0,29) euroa osakkeelta.

Konsernin nettovelka oli 177,0 (116,0) milj. euroa ja nettovelkaantumisaste
(gearing) 102,1 (91,3) %. Omavaraisuusaste oli 24,1 (26,5) %. Yritysostot (Stahl
CraneSystems ja MMH Holdings) huomioiden nettovelkaantumis- ja
omavaraisuusasteiden kehitys oli varsin tyydyttävää. Alustavien MMH Holdingsin
laskelmien mukaan hankinta ei merkittävästi muuttanut KCI Konecranesin
taserakennetta.

Investoinnit

Konsernin investoinnit ensimmäisellä vuosipuoliskolla, pois lukien yritysostot,
olivat 7,7 (7,4) milj. euroa. Yritysostot mukaan lukien investoinnit olivat
yhteensä 59,0 (7,5) milj. euroa.


Henkilöstö

KCI Konecranesilla oli kesäkuun lopussa yhteensä 7256 (4940) työntekijää.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain:

            6/2006 6/2005 Muutos % 
 Kunnossapitopalvelut  3775  2786  +35.5  
 Standardinostolaitteet 2297  1178  +95.0  
 Erikoisnosturit    1015  855   +18.7  
 Konserni        169   121   +39.7  
 Yhteensä        7256  4940  +46.9  

Noin kolme neljäsosaa henkilöstömäärän kasvusta perustuu hankittuihin
toimintoihin ja yksi neljännes orgaaniseen kasvuun.Tärkeitä tapahtumia

19.5.2006 Konecranes Inc:n kokonaan omistama tytäryhtiö HMM Acquisition Corp.
hankki 59,2 prosenttia MMH Holdings, Inc:n osakkeista. 26.5.2006 osakeomistusta
lisättiin 74,5 prosenttiin, ja 5.6.2006 omistusosuus nousi noin 90,9 prosenttiin.
7.6.2006 HMM Acquisition Corp. oli lisännyt omistusosuutensa 96,7% ja nosti sen
jälkeen fuusiomenettelyllä Konecranes Inc:n omistuksen 100 prosenttiin MMH
Holdings, Inc:n osakkeista. Yli 120 vuotta nosturiteollisuudessa toiminut Morris
Material Handling, Inc. on tunnettu nostureiden ja niiden kunnossapitopalveluiden
toimittaja erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. MMH täydentää etenkin KCI
Konecranesin terästeollisuudelle ja voimalaitoksille tarjoamaa tuotevalikoimaa.
Kauppa lisää myös mahdollisuuksia tarjota huolto- ja kunnossapitopalveluita MMH:n
laajan toimitettujen nostureiden kannan ansiosta. MMH:lla on tytäryhtiöidensä
kautta toimintaa myös Kanadassa, Meksikossa ja Chilessä. MMH Holdings, Inc on
sisällytetty KCI Konecranes - konsernin lukuihin 1.6.2006 lähtien.
Toiminnallisesti MMH Holdings, Inc. jatkaa itsenäisenä kokonaisuutena ja osana
KCI Konecranes -konsernia.

18.5.2006 Hannu Rusanen nimitettiin Kunnossapitopalvelut-liiketoiminta-alueen
johtajaksi 1.9.2006 alkaen. Uudessa tehtävässään Rusanen vastaa konsernin
Kunnossapito-liiketoiminnasta maailmanlaajuisesti työstökonehuolto (MTM) mukaan
   7 (14)

lukien. Hannu Rusanen jatkaa myös nykyisessä tehtävässään Pohjoismaiden
aluejohtajana. Tom Sothard, joka on aikaisemmin hoitanut sekä
Kunnossapitopalvelut-liiketoiminta-alueen johtajan että konsernin Amerikan
toimintojen johtajan tehtäviä, keskittyy jatkossa vastaamaan konsernin Amerikan
toiminnoista.

22.6.2006 Pierre Boyer nimitettiin KCI Konecranesin Euroopan, Lähi-idän ja
Afrikan alueen (EMEA) johtajaksi ja samalla johtoryhmän jäseneksi 1.9.2006
alkaen.

7.6.2006 KCI Konecranes järjesti pääomamarkkinapäivän institutionaalisille
sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineiden edustajille konsernin
pääkonttorissa Hyvinkäällä. Päivän ohjelmassa olivat mm. liiketoiminta-alueiden
johtajien ja konsernin teknologiajohtajan esitykset sekä toimitusjohtajan katsaus
yhdysvaltalaisen Morris Materials Handling, Inc:n oston vaikutuksista.
Tilaisuuteen osallistui 27 henkilöä.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakepääoman muutokset ja osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella

KCI Konecranesin optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 422 800 uutta osaketta,
jotka merkittiin kaupparekisteriin toisen vuosineljänneksen aikana.

Merkintöjen seurauksena KCI Konecranesin osakepääoma oli kesäkuun lopussa 29 756
860 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 59 513 720.

Osakkeet ja osakevaihto

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi toisen vuosineljänneksen aikana 35,32
prosenttia ja sen päätöskurssi oli 14,08 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli
17,70 ja alin 10,23 euroa. Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta jakson
aikana oli 13,74 euroa. Samaan aikaan nousivat OMX Helsinki indeksi 5,52
prosenttia, OMX25 Helsinki indeksi 6,08 prosenttia ja OMX Helsinki
teollisuusindeksi 12,84 prosenttia.

Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 838 milj. euroa, johon sisältyi
yhtiön omistamat omat osakkeet. Yhtiö oli markkina-arvoltaan 34:ksi suurin yhtiö
kaikista Helsingin Pörssissä noteeratuista yhtiöistä.

Osakkeiden kokonaisvaihto oli 64 569 345 osaketta (osakesplitin jälkeen), mikä
vastaa 108,50 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihto oli
arvoltaan 886 milj. euroa, joka oli 23:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin
Pörssissä noteeratuista yhtiöistä. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 340
952 osaketta, mikä vastaa keskimäärin 7,15 milj. euron päivittäistä osakevaihtoa.
KCI Konecranesin osake on 1.8.2006 alkaen sisällytetty OMXH25-indeksiin, joka on
pääomapainotteinen osakeindeksi. Indeksi sisältää edeltäneen
kalenteripuolivuotiskauden euromääräiseltä päivittäiseltä mediaanivaihdoltaan
kaksikymmentäviisi (25) vaihdetuinta Helsingin Pörssin pörssilistalla olevaa
osakelajia.


Liputukset

Capital Group Companies ilmoitti, että sen omistusosuus oli 5.4.2006 laskenut
4,90 prosenttiin KCI Konecranesin osake- ja äänimäärästä.   8 (14)

Yhtiön omat osakkeet

KCI Konecranes Oyj omisti kesäkuun lopussa yhteensä 842 600 omaa osakettaan. Tämä
vastaa 1,42 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö hankki osakkeet 20.2. - 5.3.2003 välisenä
aikana.

Riita-asiat

Morris Materials Handling, Inc:n ja toisaalta Konecranes, Inc:n ja KCI Konecranes
Oyj:n välinen oikeusprosessi lopetettiin osapuolten yhteisestä pyynnöstä
8.6.2006. Tämä tuli ajankohtaiseksi, kun Konecranes, Inc:stä tuli
yhdysvaltalaisen Morris Materials Handling, Inc:n omistajan, MMH Holdings, Inc:n
ainoa osakkeenomistaja.

Tällä hetkellä KCI Konecranesin käsityksen mukaan vireillä olevilla
oikeudenkäynneillä tai riita-asioilla ei ole merkittävää vaikutusta.

Tulevaisuuden näkymät

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä merkkejä kysynnän heikkenemisestä. Koko vuoden
liikevaihdon kasvun odotetaan olevan 40 - 45 %. Marginaalien positiivisen
kehityksen odotetaan jatkuvan.

Helsinki, 3.8.2006
Hallitus


Yleislauseke

Tähän raporttiin sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin tapahtumiin liittyvät
lausunnot, kuten lausunnot yleisen markkinatilanteen ja talouden kehityksestä,
kasvuodotuksista ja ennakoidusta kannattavuudesta sekä lausunnot, joissa on
käytetty ilmaisuja "uskoa", "odottaa", "arvioida" ja "ennakoida" tai vastaavia
ilmaisuja ovat tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden takia todellinen tulos saattaa
poiketa tällaisissa lausunnoissa esitetyistä arvioista. Tällaiset
epävarmuustekijät liittyvät, mutta eivät rajoitu, muun muassa yhtiön omaan
toimintaan sekä teollisuudenalan ja yleiseen talouskehitykseen.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä huhti - kesäkuun aikana saaduista tilauksista.
Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä maantieteellisesti että
asiakassektoreittain.

Merkittävä logistiikayhtiö ja Espanjan johtava satamaoperaattori Dragados S.P.L.
tilasi 12 kumipyöräkonttinosturia (RTG) satamatoimintoihinsa Terminales del
Sudestessa, Malagassa.

KCI Konecranes sai ensimmäisen RTG-tilauksensa Ukrainasta, kun Ukrtranscontainer
tilasi kuusi nosturia Illichivskin konttiterminaaliinsa.

Mustalla merellä toimiva merkittävä kaupallinen merisatama, Novorossiysk
Commercial Sea Port (NCSP), tilasi kontttienkäsittelyyn 19 haarukkatrukkia ja
konttikurottajaa.

Liverpoolilainen Norec tilasi laiturikonttinosturin osittaisen uudistuksen.
Nostovaunun kulkutie uusitaan täydellisesti.
   9 (14)


Konecranesille uusi asiakas ja yksi Venäjän suurimmista terästehtaista, Uralskaya
Stal, tilasi 210-tonnin valunosturin Novotroiskin terässulattoon.

Saksalainen teräsyhtiö TSW Trier tilasi 110-tonnin terästehdasnosturin, jonka
nostovaunussa on lisäksi nostoteholtaan 20 tonnin magneettin tarrain. Tehdas
sijaitsee Trierissä, Saksassa.

Sveitsiläinen Haeusler tilasi kaksi teräslevyjen varastointiin tarkoitettua
magneettinosturia, kaksi teräsputkien käsittelyyn tarkoitettua nosturia sekä
kaksi kunnossapitonosturia projektiinsa Abu Dhabissa.

Ranskalainen Vallourec Mannesman Tubes tilasi kaksi magneettinosturia, joita
käytetään palkkien nostossa ja siirtelyssä. Laitos sijaitsee Saint Saulvessa,
Ranskassa.

Kiinalainen Alcoa Bohai Aluminum Industries Co. Ltd. tilasi useita prosessi- ja
CXT-nostureita alumiinin käsittelylaitokseen QinHuangDaossa, Kiinassa.

Klabin S.A., Brasil tilasi kaksi 80-tonnin SpaceMaker-paperitehdasnosturia ja 10-
tonnin kunnossapidossa käytettävän CXT-nosturin. Näiden avulla käynnistetään uusi
paperikone Monte Alegren tehtaassa, Telêmaco Borbassa, Brasiliassa.

Saksalainen RWE Power tilasi kaksi 300-tonnin paperitehdasnosturia ja kaksi 20-
tonnin kunnossapitonosturia Neurathissa, Saksassa sijaitsevaan tehtaaseensa.

Tokiossa, Japanissa toimiva Marubeni Corporation tilasi kolme 40/10-tonnin
turbiinihallin nosturia jätteenkäsittelylaitokseensa Nigeriassa.

KAB-Takuma tilasi neljä jätteenkäsittelynosturia ja yhden turbiinihallin
nosturin. Nostureissa on useita CXT-nostimia ja ne toimitetaan Lontoon Heathrow'n
lentokentän läheisyydessä sijaitsevaan Lakeside WTE projektiin.

Bechtel LLC tilasi kaksi 54-tonnin prosessinosturia Omanissa sijaitsevaan Sohar
Aluminium -projektiin.

Saksalainen Siemens tilasi useita nostureita, mm. kaksi 350-tonnin ja kolme 100-
tonnin prosessinosturia Duisburgissa, Saksassa sijaitsevaan testauslaitokseensa.

Noble Drilling (Houston, Teksas) tilasi kolme 45-tonnin pukkinosturia
öljynporauslautoilleen. Nosturit on suunniteltu toimimaan erityisen syvillä
merialuilla.Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperiaatteiden
mukaisesti.

Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, joka pitää
ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.

Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.   10 (14)

TULOSLASKELMA - IFRS (MEUR)

                     1-6/2006  1-6/2005 1-12/2005 
 Liikevaihto               636,6   427,4   970,8   
 Liiketoiminnan muut tuotot       0,9    1,2    2,2    
 Poistot                 -9,9    -7,3   -15,6   
 Liiketoiminnan muut kulut        -592,6   -407,4  -908,1   
 Liikevoitto (EBIT)           35,0    13,9   49,3    
 Osuus osakkuusyhtiöiden ja                       
 yhteisyritysten tuloksista       0,3    0,2    0,5    
 Rahoitustuotot ja -kulut        -5,8    -15,0   -15,8   
 Voitto ennen veroja           29,5    -0,9   34,1    
 Verot                  -8,9(1   0,3(1   -10,0   
 Tilikauden voitto            20,7    -0,6   24,1    
                                     
 Laimentamaton osakekohtainen tulos   0,36    -0,01   0,43    
 (EUR)                                  
 Laimennusvaikutuksella oikaistu                     
 osakekohtainen tulos (EUR)       0,35    -0,01   0,42    

1)Arvioidun verokannan mukaanKONSERNIN TASE - IFRS (MEUR)


                     6/2006   6/2005  12/2005  
 Pitkäaikaiset varat           218,3   134,0  197,6   
 Vaihto-omaisuus             218,6   152,1  157,0   
 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset                  
 saamiset                354,5   230,6  325,4   
 Rahat ja pankkisaamiset         40,9    31,1   44,0    
 Vastaavaa yhteensä           832,3   547,8  724,0   
 Oma pääoma yhteensä           173,3   127,1  152,1   
 Pitkäaikainen vieras pääoma       173,5   56,9   106,9   
 Varaukset                20,8    15,8   20,1    
 Lyhytaikainen vieras pääoma       464,7   348,0  444,9   
 Vastattavaa yhteensä          832,3   547,8  724,0   
                                    
 Nettovelkaantumisaste (Gearing) %    102,1   91,3   88,1    
 Omavaraisuusaste (Solidity) %      24,1    26,5   23,7    
 Sijoitetun pääoman tuotto %,                      
 liukuva 12 kk              22,6    15,1   17,2    
 Oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk  30,2    10,6   16,6    
 Oma pääoma/osake            2,95    2,25   2,66    


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (MEUR)

        Osake Muu  Muut  Muunto Arvon-mu Kert.  Väh. Oma  
        -pääo sid.  rahas- ero  ut.-   voitto- os. po   
        ma  pääoma tot      ja          yht.  
                     suojaus- varat        
                     rahasto           
 Oma pääoma                              
 12/2004    28,6 22,3  0,0  -6,1  0,0   92,7  0,1 137,6 
 Käytetyt                               
 optio-oikeude 0,1  0,8                    0,9  
 t                                   
 Osingonjako                    -14,8    -14,8 
 Vapaaehtoiste                             
 n varausten                              
 muutos                      -0,7     -0,7  


   11 (14)

 Tulevien                               
 rahavirtojen                             
 suojaus                                
 Muuntoerot            4,1             4,1  
 Omaan                                 
 pääomaan                               
 kirjatut                               
 osakeperust.                   0,6     0,6  
 maksut                                
 Tilikauden                              
 voitto                      -0,6     -0,6  
 Oma pääoma                              
 6/2005    28,7 23,1  0,0  -2,0  0,0   77,2  0,1 127,1 
                                    
 Oma pääoma                              
 12/2005    29,0 26,5  0,0  -1,2  -4,9   102,7  0,1 152,1 
 Käytetyt                               
 optio-oikeude 0,8  9,3                    10,1  
 t                                   
 Osingonjako                    -15,8    -15,8 
 Osakeanti         0,5                 0,5  
 Vapaaehtoiste                             
 n varausten                              
 muutos                      0,0     0,0  
 Tulevien                               
 rahavirtojen                             
 suojaus                 8,4          8,4  
 Muuntoerot            -3,0             -3,0  
 Omaan                                 
 pääomaan                               
 kirjatut                               
 osakeperust.                   0,4     0,4  
 maksut                                
 Tilikauden                              
 voitto                      20,7     20,7  
 Oma pääoma                              
 6/2006    29,8 35,8  0,5  -4,2  3,5   107,9  0,1 173,4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA - IFRS (MEUR)

                   1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005 
 Liikevoitto ennen käyttöpääoman                    
 muutosta               44,8    21,3    65,8    
 Käyttöpääoman muutos         -6,6    3,4    0,7    
 Liiketoiminnan rahavirta ennen                    
 rahoituseriä ja maksettuja      38,2    24,7    66,5    
 tuloveroja                              
 Rahoituserät ja maksetut tuloverot  -12,1   -8,2    -18,1   
 Liiketoiminnan nettorahavirta    26,1    16,5    48,4    
 Investointien nettorahavirta     -56,8   -9,4    -46,1   
 Kassavirta ennen rahoituksen                     
 rahavirtoja             -30,7   7,0    2,3    
 Rahoituksen nettorahavirta      28,5    2,4    19,7    
   Muuntoerot            -0,9    1,0    1,3    
 Rahavarojen muutos          -3,1    10,4    23,3    
   Rahavarat tilikauden alussa   44,0    20,7    20,7    
   Rahavarat tilikauden lopussa   40,9    31,1    44,0    
 Rahavarojen muutos          -3,1    10,4    23,3    
   12 (14)

LIIKETOIMINNAN SEGMENTTI INFORMAATIO

1. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (MEUR)


 Saadut tilaukset     1-6/2006  1-6/2005  LTM*    1-12/2005 
 liiketoiminta-alueittain                       
 Kunnossapitopalvelut   200,8(1  163,0   402,3   364,5   
 Standardinostolaitteet  307,0   156,5   472,7   322,1   
 Erikoisnosturit      239,4   210,8   492,0   463,3   
 ,/, Sisäinen osuus    -45,4   -33,7   -100,4   -88,7   
 Yhteensä         701,9(1  496,5   1266,6   1061,2   

1)Ilman huollon vuosisopimuskantaa
* LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. kuusi kk 2005 + kuusi kk 2006)


 Saadut tilaukset (2    6/2006   6/2005   12/2005  
 Tilauskanta yhteensä   640,7   414,7   432,1   

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä


 Liikevaihto        1-6/2006  1-6/2005  LTM*   1-12/2005 
 liiketoiminta-alueittain                       
 Kunnossapitopalvelut    222,3   184,9   443,9   406,5   
 Standardinostolaitteet   254,2   133,6   438,6   318,0   
 Erikoisnosturit      202,9   140,4   393,6   331,1   
 ,/, Sisäinen osuus     -42,8   -31,5   -96,1   -84,8   
 Yhteensä          636,6   427,4   1180,0  970,8   

* LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. kuusi kk 2005 + kuusi kk 2006)


 Liikevoitto     1-6/2006   1-6/2005   1-12/2005   LTM*  
 liiketoiminta-alueit                         
 tain                                 
           MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %   MEUR  
 Kunnossapitopalvelut 16,6  7,5 11,5  6,2 29,4  7,2  34,5  
 Standardi-nostolaitt                        
 eet         24,3  9,6 10,9  8,1 28,8  9,1  42,3  
 Erikoisnosturit   11,2  5,5 3,2  2,3 15,2  4,6  23,1  
 Konsernin kulut   -16,2    -12,0    -23,8     -28,0  
 Konsolidointierät  -0,9    0,3     -0,3     -1,5  
 Yhteensä       35,0    13,9    49,3     70,5  

* LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. kuusi kk 2005 + kuusi kk 2006)


 Henkilöstö liiketoiminta-alueittain   6/2006 6/2005  12/2005 
 (kauden lopussa)                         
 Kunnossapitopalvelut          3 775  2 786  2 999  
 Standardinostolaitteet         2 297  1 178  1 898  
 Erikoisnosturit             1 015  855   890   
 Konsernin henkilöstö          169   121   136   
 Yhteensä                7 256  4 940  5 923  
                                  
 Henkilöstö keskimäärin laskentakaudella 6 435  4 814  5 087  


   13 (14)

2. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SIJAINNIN MUKAAN (MEUR)

 Liikevaihto        1-6/2006 1-6/2005  LTM*   1-12/2005 
 markkina-alueittain                        
 Pohjoismaat ja       120,9  95,6    240,4  215,1   
 Itä-Eurooppa                            
 EU (ilman Pohjoismaita)  211,2  139,9   371,8  300,5   
 Amerikka          195,9  115,7   357,9  277,7   
 Kaukoitä          108,6  76,2    209,8  177,4   
 Yhteensä          636,6  427,4   1180,0  970,8   

* LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. kuusi kk 2005 + kuusi kk 2006)


 INVESTOINNIT (MEUR)      1-6/2006  1-6/2005  1-12/2005 
 Investoinnit yhteensä (ilman                  
 tytäryritysostoja)       7,5    7,5    16,0    


 KOROLLINEN NETTOVELKA (MEUR))    6/2006   6/2005  12/2005  
 Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset                 
 lainat                -218,4   -147,6  -178,4   
 Rahat ja pankkisaamiset sekä muut                  
 korolliset saamiset         41,4    31,5   44,4    
 Yhteensä               -177,0   -116,1  -133,9   


 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET 6/2006   6/2005  12/2005 
 JA MUUT VASTUUT (MEUR)                      
 Annetut vakuudet                         
 Omien velkojen vakuudeksi      5,9    5,9   5,9   
 Vastuut omista kaupallisista                   
 sitoumuksista                           
   Pantit             0,9    0,3   0,3   
   Takaukset            115,3   110,4  117,2  
 Muiden puolesta                          
    Takaukset           0,0    0,1   0,0   
 Vastuusitoumukset ja muut                     
 taloudelliset vastuut                       
 Leasingvastuut            38,7    28,6   45,1   
 Muut vastuut             0,7    1,1   0,7   
 Yhteensä               161,4   146,4  169,2  


 AVOIN       6/2006  6/2006 6/2005  6/2005 12/2005 12/2005 
 JOHDANNAISSOPIMUS- Nim.-arv Käypä  Nim.-arv Käypä          
          o    arvo  o    arvo  Nim.-ar Käypä  
 KANTA (MEUR)                     vo   arvo  
 Valuuttatermiini-s                          
 opimukset     300,5  3,7   338,6  -2,2  304,0  -8,9  
 Koronvaihto-sopimu                          
 kset        0,0   0,0   25,0   0,3   0,0   0,0   
 Sähkötermiinit   0,7   0,4   0,0   0,0   0,8   0,2   
 Yhteensä      301,3  4,1   363,6  -1,9  304,8  -8,7  

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä
suojautumiseen samoin kuin suojautumiseen sähkön hinnan vaihtelulta. Yhtiö
soveltaa suojauslaskentaa erikoisnosturiprojektien rahavirtojen suojauksessa,   14 (14)

Tapahtumat 3.8.2006

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 12.00
Helsingissä World Trade Centerin Marskin salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 2.
kerros).

Suora webcast-lähetys

Suora englanninkielinen webcast-lähetys tiedotustilaisuudesta alkaa klo 12.00.
Lähetystä voi seurata KCI Konecranesin verkkosivujen kautta osoitteessa
www.konecranes.fi/sijoittajat.

Internet

Tämä tiedote on myös internetsivullamme www.konecranes.fi/sijoittajat. Äänitys
webcast-lähetyksestä taltioidaan internetsivullemme myöhemmin 3.8.

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu julkistetaan 2.11.2006 klo 10.00.


Tuloskalvot

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.konecranes.com/investor

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


KCI KONECRANES PLC


Tilaa