KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N YHTIÖ

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ  PÖRSSITIEDOTE      1 (5)
                  6.3.2003 klo 16.15

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KCI Konecranes International Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
torstaina maaliskuun 6. päivänä 2003 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa
Hyvinkäällä.

Osinko 0,95 euroa  KCI Konecranes International Oyj:n varsinainen
yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2002 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 0,95 euroa
osakkeelta kutakin 14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä
13.342.303,50 euroa ja että jäljelle jäävät voittovarat 48.252.930,68
euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiö omistaa 264.100 omaa
osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
11.3.2003. Osinko maksetaan 18.3.2003.


Toimtitusjohtaja Stig Gustavsonin puhe

Toimitusjohtaja Gustavson aloitti puheensa yhteenvedolla vuodesta 2002
ja totesi että vuosi oli vaikea konsernille. Liikevaihto ei yltänyt
edellisvuoden tasolle, ja voitto jäi pienemmäksi. Siitä huolimatta,
että yleinen markkinatilanne on epävakaa ja asiakasalojemme alhaiset
tuotannon käyttöasteet vähentävät huollon tarvetta toimitusjohtaja
Gustavson saattoi tyytyväisenä todeta konsernin saavuttaneen
huomattavaa edistystä tärkeillä alueilla vuoden aikana:

öSuurin liiketoiminta-alueemme Kunnossapitopalvelut jatkoi kasvuaan,
avasimme uusia markkinoita Kiinassa ja Japanissa, kehitimme uusia,
erityisesti konttienkäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja
lanseerasimme ne markkinoille, ostimme kolmen yhdysvaltalaisen
kilpailijamme liiketoiminnot ja solmimme useita uusia strategisia
kumppanuuksia.

Toiminnallinen tehokkuutemme parani. Vapautimme pääomia ja kassavirta
oli erittäin vahva. Voitto pieneni, mutta kuulumme edelleen Suomen
kannattavimpiin konepajasektorin yrityksiin. Oman alamme yritysten
joukossa kannattavuutemme on omaa luokkaansa.ö

Taloudellinen tulos käsiteltiin liiketoiminta-alueittain.

Tulevaisuudennäkymistä toimitusjohtaja Gustavson sanoi että on
erittäin vaikeaa lausua mitään markkinoiden tulevaisuudesta edes
lyhyellä aikavälillä. Joudumme suunnittelemaan toimintaamme olettaen
huonon markkinatilanteen jatkuvan.


                               2 (5)

Toimitusjohtaja Gustavson toi esiin muutamia esimerkkejä konsernin
toiminnoista jatkuvan kasvun ylläpitämiseksi:

öKenttähuollon vahva kasvu ja vuonna 2002 hankitut liiketoiminnot sekä
vuoden 2003 ensimmäinen yritysosto edesauttavat myönteisen kehityksen
jatkumista myös tänä vuonna. Uudet toimintomme Kiinassa, Japanissa ja
Koreassa luovat hyviä kasvumahdollisuuksia. Uusi BoxHunter-teknologia
lisää kilpailukykyämme konttienkäsittelyssä. Pohjois-Amerikassa aiomme
lisätä huoltopisteidemme määrän 73:sta 80:een vuoden 2003 aikana, mikä
tukee vahvaa kehitystä Amerikan alueella. Euroopan alueella
investointiaktiivisuus kasvaa EU:n hakijamaissa, ja olemme hyvissä
asemissa hyötyäksemme tästä kehityksestä. Toimitusjohtaja Gustavson
esitteli myös strategiaamme Tehdaspalvelu -alueella. Tehdaspalvelu luo
jatkuvaa kasvupotentiaalia huoltotoimintaan. Tänä vuonna pyrimme
laajentamaan tätä toimintaa myös Suomen ulkopuolelle.ö

Yhteenvetona toimitusjohtaja Gustavson sanoi, että vaikka taivas on
tummia pilviä täynnä, näemme sittenkin vuoden 2003 tarjoavan enemmän
mahdollisuuksia kuin uhkakuvia.

Pääkohdat toimitusjohtajan puheesta yhtiökokouksessa voi kuunnella
internetistä, osoitteesta www.kcigroup.com/agm2003 (Äänityksen
kuunteluun tarvitaan Javan käytön mahdollistava selain, Netscape
Navigator 3.0 tai Microsoft Internet Explorer 3.0 tai uudemmat
versiot).


Yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n, 6 §:n, 11 §:n ja 12 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen
osittaisesta muuttamisesta seuraavasti:

1 §: Yhtiön uusi toiminimi on KCI Konecranes Abp, suomeksi KCI
Konecranes Oyj ja englanniksi KCI Konecranes Plc.

2 §: Yhtiön toimialaan lisätään tehdaspalvelu- ja
kunnossapitotoiminta.
6 §: Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viidestä
kahdeksaan (5-8). Valinnan yhteydessä voidaan päättää jäsenen
lyhyemmästä toimikaudesta (erovuoroisuus).
11 §: Yhtiökokouskutsun toimittamisajankohta muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain muuttunutta sisältöä.
12 §: Lisätään maininta hallituksen jäsenen toimikaudesta
päättämisestä.


Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin kuusi (6)

                               3 (5)


Hallituksen jäsenet Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
ja Stig Gustavson, yhtiön toimitusjohtaja valittiin uudelleen
hallituksen jäseniksi.

Muut hallituksen jäsenet ovat Björn Savén, toimitusjohtaja, Industri
Kapital, Juha Rantanen, pääjohtaja, Ahlström Oyj, vuorineuvos Matti
Kavetvuo ja Stig Stendahl.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen
puheenjohtajakseen.


Yhtiön tilintarkastajat

Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy.


Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan
hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi,
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa
järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin
edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi. Osakkeita
voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismääristä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien
6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä ja millä
tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai
yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai
palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan
                               4 (5)

tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa
myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien
6.3.2003 alkaen 5.3.2004 saakka.


Optio-oikeuksien antaminen KCI Konecranes –konsernin avainhenkilöille

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen optio-oikeuksien antamista
KCI Konecranes -yhtymän avainhenkilöille ja KCI Konecranes
International Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle seuraavin
ehdoin:

Optio-oikeuksien määrä on 600.000 kappaletta. Optio-oikeuksista
200.000 merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B ja
200.000 tunnuksella 2003C. Optio-oikeuksilla voi merkitä KCI
Konecranes International Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 600.000
kappaletta.

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI Konecranes
International Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 lisättynä kymmenellä (10)
prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa
yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten
optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta
osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2005 –
31.3.2007, optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja optio-
oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

KCI Konecranes International Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-
oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään
1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella
osakkeella.                               5 (5)

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen
työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään
myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan siten, että työ- tai
toimisuhteen päättyessä ennen 2.5.2007, on henkilön tarjottava optio-
oikeuksiaan takaisin yhtiölle ilman, että optio-oikeuksiin
mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin.

Vuoden 2003 optio-oikeuksien osalta hallitus tulee edellyttämään, että
optionsaaja omistaa yhtiön osakkeita. Lisäksi hallitus aikoo tutkia
mahdollisuuksia hankkia takaisin yhtiön liikkeeseen laskemat 1999B,
2001A ja 2001B -optio-oikeudet.

Vuoden 2003 optio-ohjelman ehdot löytyvät kokonaisuudessaan
internetistä osoitteesta http://www.kcigroup.com/agm2003.


KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes International Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa