KCI KONECRANES KONSERNIN VUOSI 2004: VAHVAA KASVUA

KCI KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE   11.2.2005 klo 10.00    1 (21)

KCI KONECRANES KONSERNIN VUOSI 2004: VAHVAA KASVUA

Vuoden 2004 tulos:
Uudet tilaukset: kasvua 20 % (muuttumattomin valuuttakurssein +24 %), mikä
merkitsee markkinoiden ja markkinaosuuden kasvua. Tilausten kasvu kiihtyi
viimeisellä neljänneksellä, kasvu oli 41 % edellisvuoden vastaavaan neljännekseen
verrattuna.
Liikevaihdon kehitys seuraa tilauskertymää: kasvu oli nyt 9,5 % (muuttumattomin
valuuttakurssein +12,3 %).
Liikevoitto kasvoi 9,7 %.
Toiminnan tehostaminen nosti liikevoittoa noin 10 milj. eurolla.
US-dollarin heikentyminen rasitti tulosta vastaavalla määrällä eliminoiden
tehostamistoimien positiiviset vaikutukset.
Tulevaisuus: kasvu jatkuu vahvana joka suhteessa.
Stig Gustavson ehdolla hallituksen puheenjohtajaksi, Pekka Lundmark konsernin
toimitusjohtajaksi 17. kesäkuuta alkaen.
Hallituksen osinkoehdotus 1,05 EUR/osake.

 MEUR         1-12/  %  1-12/  %  Muutos- Muutos-%  
 LIIKEVAIHTO      04      03      %    vert.kelp. 
                             valuutta  
                             kurssein  
  Kunnossapito-palvel                       
  ut         344,6    338,8    1,7   4,9    
  Standardinosto-lait                       
  teet        231,2    212,3    8,9   12,0    
  Erikoisnosturit   214,1    178,6    19,9  21,6    
  Sisäinen                             
  liikevaihto     -62,0    -65,2    -5,0  -1,1    
 Liikevaihto yhteensä 728,0  100 664,5  100 9,5   12,3    
                                  
 Toiminnallinen                           
 liikevoitto ennen                         
 liikearvopoistoja                         
 EBITA         39,4  5,4 37,4  5,6 5,3        
                                  
 Toiminnallinen                           
 liikevoitto ennen                         
 saneerauskuluja    37,4  5,1 34,1  5,1 9,7        
                                  
 Saneerauskulut    -0,0     -12,6              
                                  
 Liikevoitto      37,4  5,1 21,5  3,2 74,1        
                                  
 Rahoitustuotot ja                         
 -kulut        -3,6     -2,6     39,7        
 Voitto ennen veroja                        
 ja satunnaisia eriä  33,7  4,6 18,9  2,8 78,9        
                                  
 Satunnaiset erät   -0,0     -8,1              
                                  
 Verot         -10,7    -4,0              
                                  
 Voitto        23,0  3,2 6,7   1,0 243,9       
                                  
 Tulos/osake (EUR)   1,64     0,88     86,4        
 Osinko/osake (EUR)  1,05(1    2,00(2                                               
 SAADUT TILAUKSET                          
  Kunnossapito-palve                       
  lut        308,4    269,0    14,7  18,5    
  Standardinosto-lai                       
  tteet       246,6    220,3    11,9  15,5    
  Erikoisnosturit  243,7    184,9    31,8  34,0    
  Sisäiset tilaukset -61,9    -62,4    -0,8  2,4    
 Saadut tilaukset                          
 yhteensä       736,9    611,9    20,4  23,8    
                                  
 Tilauskanta kauden                         
 lopussa        298,8    211,2    41,5  48,2    

1) Hallituksen ehdotus
2) 1 euron normaaliosinko ja 1 euron ylimääräinen osinkoNeljäs vuosineljännes:

 MEUR         10-12/ %  10-12/ %   Muutos- 
 LIIKEVAIHTO      04      03      %    
  Kunnossapito-palvel                  
  ut         105,1    99,6     5.6   
  Standardinosto-lait                  
  teet        73,4     64,5     13.9  
  Erikoisnosturit   81,7     45,1     81.0  
  Sisäinen                        
  liikevaihto     -19,9    -15,9     24.6  
 Liikevaihto yhteensä 240,4  100 193,2  100  24,4  
                             
 Toiminnallinen                      
 liikevoitto ennen                    
 liikearvopoistoja                    
 EBITA         21,2  8,8 18,0  9,3  17,4  
                             
 Toiminnallinen                      
 liikevoitto ennen                    
 saneerauskuluja    20,6  8,6 16,9  8,7  21,8  
                             
 Saneerauskulut    -0,0     -5,6         
                             
 Liikevoitto      20,6  8,6 11,3  5,8  82,4  
                             
 Rahoitustuotot ja                    
 -kulut        -2,1     -0,8     148,4  
 Voitto ennen veroja                   
 ja satunnaisia eriä  18,5  7,7 10,4  5,4  77,1  
                             
 Satunnaiset erät   0,0     0,1          
                             
 Verot         -5,7     -4,0         
                             
 Voitto        12,8  5,3 6,5   3,4  95,3  
                             
 Tulos/osake (EUR)   0,91     0,46     97,8  
                             


 SAADUT TILAUKSET                     
  Kunnossapito-palve                  
  lut        81,5     59,8     36,3  
  Standardinosto-lai                  
  tteet       58,9     56,0     5,3   
  Erikoisnosturit  86,1     50,6     70,1  
  Sisäiset tilaukset -14,0    -15,6     -9,8  
 Saadut tilaukset                     
 yhteensä       212,6    150,9     40,9  


Kommentti vuodesta 2004:

Konserni kehittyi hyvin vuonna 2004: Saaduissa tilauksissa jo vuonna 2003 alkanut
kasvu jatkui vahvana, jopa kiihtyen vuoden aikana. Tehostamistoimet johtivat n.
10 milj. euron tulosparannukseen mutta US-dollarin heikentyminen eliminoi
tulosparannusvaikutuksen. Kaksi tehtyä yritysostoa vahvistavat tulevaa kasvua.

Tulevaisuudennäkymät:

Tilanne markkinoilla säilyi epäyhtenäisenä: Amerikassa investoinnit
tuotantolaitteisiin alkoivat kasvaa, eivät kuitenkaan merkittävästi. Euroopassa
ja Skandinaviassa markkinat pysyivät alhaisella tasolla. Todellista kasvua
tapahtui Aasian-Tyynenmeren alueella. Hyvä tilauskertymä on merkki
markkinaosuuksien kasvusta.

Konsernin lähitulevaisuus näyttää hyvältä. Vuosi 2005 alkoi korkealla
tilauskannalla. Uusien tilausten määrä säilyy korkeana. US-dollarin kehityksen
odotetaan edelleenkin rasittavan tulosta.

Konserni on valinnut päämarkkinoillaan, teollisuudessa ja satamissa,
vaatimuksiltaan markkinoiden ylimmän segmentin. Konsernin kasvua tukee sekä
markkinoiden kasvu että valitun segmentin kasvava suhteellinen osuus
kokonaismarkkinoista.


Liiketoiminnan yleiskehitys

(Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vertailulukuja ellei toisin ole
ilmoitettu.) Vuonna 2003 tapahtunut tilausten ja tilauskannan kääntyminen kasvuun
jatkui ja voimistui vuoden aikana. Saadut tilaukset olivat 736,9 milj. euroa
(611,9), jossa kasvua 20,4 % ja muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna 23,8
%. Tilauskanta oli vuoden lopussa 298,8 milj. euroa (211,2), jossa kasvua 41,5 %.
Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna sekä saadut tilaukset että tilauskanta
ovat ennätyksellisen korkeat.

Positiivisen kehityksen taustalla on sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä.
Päämarkkinoiden kehitys oli positiivista; kasvu jatkui Aasiassa, erityisesti
Kiinassa sekä Itä-Euroopassa. Pohjois-Amerikan markkinoilla tapahtui käänne
parempaan teollisuuden kapasiteetin käyttöasteen noustessa. Länsi- ja Keski-
Euroopan markkinoilla vallinnut kysynnän lasku näytti tasaantuneen.
Teollisuudenaloista kehitys oli vahvinta metallin perusteollisuudessa ja siihen
liittyvässä kaivostoiminnassa, kuljetuksissa ja voimantuotannossa sekä satamissa.


Sisäisistä tekijöistä merkittävimmät liittyvät panostuksiin myyntiin ja
markkinointiin sekä tuotekehitykseen, koulutukseen ja toimintojen
uudelleenjärjestelyyn.Vuoden 2004 aikana konsernin liikevaihto ja liikevoitto kääntyivät kasvuun ja
määrätietoista työtä kannattavuuden parantamiseksi jatketaan.


Liikevaihto


Konsernin liikevaihto oli 728,0 milj. euroa (664,5), joka on 9,5 % enemmän kuin
edellisvuonna. Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 12,3 %.
Kasvua oli kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihdon määrä (laskettuna
paikallisissa valuutoissa) kasvoi nopeimmin Aasiassa ja Australiassa, mutta
kasvua oli myös Amerikassa ja Euroopassa kokonaisuudessaan.


Kannattavuus


Konsernin liikevoitto oli 37,4 milj. euroa (21,5), jossa kasvua 15,9 milj. euroa
tai 74,1 % edellisvuoteen verrattuna.

Liikevoitto oli 5,1 % (3,2) liikevaihdosta. Vuoden 2003 liikevoittoa rasittivat
toiminnan uudelleenjärjestelyyn varatut 12,6 milj. euron kertaluontoiset
kustannukset. Vertailukelpoinen liikevoiton kasvu oli 9,7 % ja
liikevoittomarginaali pysyi ennallaan. Toimintojen kustannustehokkuuden
parantamiseksi tehdyt toimenpiteet paransivat kannattavuutta. Toiminnan
kannattavuutta rasitti US-dollarin vaihtokurssin lasku. Liikevoiton kasvu johtui
pääosin liikevaihdon kasvusta.

Kannattavuuden kehitystä on analysoitu tarkemmin liiketoiminta-alueittaisessa
katsauksessa.

Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 39,4 milj. euroa(24,8)
ja liikevoitto ennen kaikkia poistoja (EBITDA) oli 52,0 milj. euroa (38,0).
Vastaavat liikevoittomarginaalit olivat: EBITA 5,4 % (3,7) ja EBITDA 7,1 % (5,7).

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettokulut olivat 3,6 milj. euroa (2,6).
Rahoituskulujen kasvu johtui lähinnä liiketoiminnan kasvuun sitoutuneen
käyttöpääoman kasvusta ja tehdyistä yritysostoista.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 33,7 milj. euroa (18,9). Tilikauden
verot olivat 10,7 milj. euroa (4,0) vastaten noin 31,8 %:n (37,0) veroastetta.

Konsernin nettotulos (voitto) eli tulos verojen jälkeen oli 23,0 milj. euroa
(6,7). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,64 euroa (0,88).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 % (10,8) ja oman pääoman tuotto 14,8
% (7,5). Pääoman tuottojen parantuminen johtui lähinnä tuloksen parantumisesta.

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys vuosineljänneksittäin oli hyvin
nousujohteista. Tämä kausivaihtelu on konsernille tyypillistä. Vuoden viimeisen
neljänneksen liikevaihto (240,4 milj. euroa) oli ennätyksellisen korkea ja
toiminnallinen liikevoitto (20,6 milj. euroa) oli niinikään ennätyksellisellä
tasolla.


Kassavirta ja tase


Konsernin kassaperusteinen tulorahoitus oli 39,1 milj. euroa (32,7), joka on 19,6
% enemmän kuin edellisvuonna. Liiketoiminnan kassavirta oli 4,2 milj. euroa
(24,2), joka on selvästi edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu käyttöpääoman
(erityisesti keskeneräinen tuotanto, varastot ja tilisaatavat) kasvusta, mikä
johtui toiminnan nopeasta kasvusta.


Investointeihin kassavirrasta käytettiin 33,8 milj. euroa (17,3) ja kassavirta
ennen rahoitusta oli siten -29,6 milj. euroa (+6,9). Investointeihin ilman
yritysostoja käytettiin 7,9 milj. euroa (15,2). Edellisvuoden vertailuluku
sisältää myös yhtiön omien osakkeiden hankintoja 5,5 milj. eurolla.

Osinkoja yhtiö maksoi 28,1 milj. euroa (13,3). Tähän sisältyy myös vuoden 2003
vahvistetun taseen perusteella maksettu poikkeuksellinen, 14,1 milj. euron
lisäosinko (1 euro/osake).

Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 123,9 milj. euroa (57,1) ja
korollinen nettovelka vastaavasti 103,3 milj. euroa (43,8). Nettovelkaantumisaste
oli 67,2 % (27,8) ja omavaraisuusaste 34,3 % (42,6).

Konsernin 100 milj. euron rahoituksen valmiusluotto oli vuoden lopussa täysin
käyttämättä.Valuutat


Euron edelleen jatkunut vahvistuminen (erityisesti US-dollariin nähden) vaikutti
jonkin verran konsernin euroissa laskettujen tilausten, liikevaihdon ja
liikevoiton määrään (ns. muuntovaikutus). Muuttumattomin valuuttakurssein
laskettuna tilaukset kasvoivat 23,8 % (raportoitu kasvu 20,4 %), liikevaihto 12,3
% (raportoitu kasvu 9,5 %) ja liikevoitto 77,7 % (raportoitu kasvu 74,1 %).
Muuntovaikutus alensi konsernin euroissa laskettua liikevoittoa noin 0,5 milj.
eurolla.

Euron vahvistuminen euroalueelta tapahtuvan viennin kautta (erityisesti US-
dollareissa) vaikutti voittoon selvästi muuntoeroa enemmän. Tätä vaikutusta on
selostettu tarkemmin liiketoiminnan yleiskatsauksessa ja liiketoiminta-
alueittaisessa katsauksessa.

Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä valuutoissa
kehittyivät euroon nähden taulukon 1 mukaisesti (valuutta/euro):

 Taulukko 1 Keskikurssi Keskikurssi Muutos- 
       2004    2003    %    
 USD     1,2437   1,13154   -9,02  
 CAD     1,616    1,5822   -2,09  
 GBP     0,6786   0,6922   2,00  
 CNY (Kiinan                 
 Yuan)    10,358   9,4309   -8,95  
 SGD     2,1011   1,9712   -6,18  
 SEK     9,1244   9,1271   0,03  
 NOK     8,3666   8,0059   -4,31  
 AUD     1,6912   1,7385   2,80  

Konserni jatkoi politiikkansa mukaista valuuttakurssiriskien suojausta. Suojaus
tapahtui pääasiassa valuuttojen termiinikaupoilla. Suojauksella pyritään
minimoimaan riskit, jotka liittyvät tilauskannan katteeseen. Lisäksi pyritään
varaamaan aikaa tarvittaville muutoksille, kun valuuttakurssit merkittävästi ja
suhteellisen pysyvästi muuttuvat.Investoinnit


Konsernin investoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen (pois lukien ostettujen
yritysten käyttöomaisuus ja liikearvo) olivat 9,3 milj. euroa (8,6). Nämä
investoinnit koostuvat pääasiassa koneiden ja laitteiden sekä tietotekniikan

uudistamisesta. Investoinnit aineettomaan käyttöomaisuuteen (pois lukien ostetut
toiminnot) ja yhteisyritysten osakkeisiin tai vähemmistöosuuksiin olivat 2,4
milj. euroa (3,7). Investoinnit yhteensä olivat 11,8 milj. euroa (12,4), joka on
noin 0,7 milj. euroa vähemmän kuin vastaavat poistotTutkimus ja kehitystoimintaTuotekehitys


Konsernin suorat tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 8,5 milj. euroa (7,9),
jossa kasvua edellisvuodesta 7,6 %. Tämä vastaa noin 3,5 %:ia vastaavan
ydinteknologian valmistusarvosta ja oli edellisvuoden tasoa.

Uuden terästehtaiden kuuman metallin käsittelyssä tarvittavan nostovaunun
kehitystyö saatiin päätökseen. Ensimmäiset uuden nostovaunun toimitukset tehtiin
jo vuoden 2004 aikana. Kehitystyön painopiste on nyt kunnossapitoteknologian
kehittämisessä, erityisesti vaativan käyttöluokan nostureissa
prosessiteollisuuden ja satamien tarpeisiin.


Henkilöstön kehittäminen


Henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen käytettiin konsernissa noin 8.000
koulutuspäivää. Tämä on saman verran kuin edellisvuonna ja vastaa keskimäärin
lähes kahta koulutuspäivää per henkilö.

Koulutusta jatkettiin organisaation kaikilla tasoilla. Koulutus sisälsi teknistä-
ja myyntikoulutusta, keskijohdolle ja asiantuntijoille suunnattua
erityiskoulutusta (KCI Academyn 7. vuosi) sekä ylimmän johdon koulutusta. Uuden
ylimmälle johdolle tarkoitetun koulutusohjelman rakentamista jatkettiin yhdessä
London Business Schoolin kanssa.Henkilöstö


Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 4511 (4350) henkilöä. SMV:n osto ja
henkilöstölisäykset uusilla markkinoilla, erityisesti Kiinassa, kasvattivat
henkilöstön määrää. Tehostamistoimet toisaalta vähensivät oman henkilöstön
määrää.Katsaus liiketoiminta-alueittain


Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalveluiden liikevaihto oli 344,6 milj. euroa (338,8), jossa kasvua
1,7 % edellisvuodesta. Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna kasvua oli 4,9
%. Liikevoitto oli 23,3 milj. euroa (22,4) ja liikevoittomarginaali 6,8 % (6,6).

Liikevoitto kasvoi selvästi ja kannattavuus parani kunnossapidon
kenttätoiminnoissa ja erityisesti teollisuusnosturihuollossa (n. 80 % koko
Kunnossapitopalveluista). Kunnossapidon sopimuskanta kasvoi sekä laitemääräisesti
että arvoltaan. Vanhojen huoltosopimusten pysyvyys parani selvästi, vaikka
asiakaskannan vaihtuvuus olikin edelleen varsin korkealla tasolla. Nämä tekijät
yhdessä liikevaihdon kasvun kanssa paransivat tulosta.

Satamanosturien kunnossapidon ja modernisaatiotoimintojen (n. 20 % koko
kunnossapidosta) liikevaihto ja liikevoitto sen sijaan laskivat edellisvuodesta.
Osittain tämä johtuu isojen projektien kirjautumisesta liikevaihtoon vasta
myöhemmin, mikä näkyy tilauskannan lähes 80 %:n kasvuna. Toisaalta

tässä heijastui vielä viime vuonna kunnossapitoteknologiamme edellyttämien ja
organisaatiossa olleiden resurssien välinen ristiriita, mistä johtuen henkilöstöä
jouduttiin vaihtamaan ja nettomääräisesti vähentämään. Tämä rasitti
kannattavuutta.

US-dollarin samoin kuin muidenkin dollarisidonnaisten valuuttojen arvon laskulla
euroon nähden oli negatiivinen, noin 0,5 milj. euron, muuntovaikutus
Kunnossapitopalveluiden liikevoittoon.

Neljännesvuosittaiset liikevoittomarginaalit paranivat loppuvuotta kohden.
Viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaali oli 10,3 % (10,1).

Kunnossapitopalvelujen saamat tilaukset kasvoivat 308,4 milj. euroon (269,0).
Kasvu oli 14,7 % ja muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna 18,5 %. Tilaukset
kasvoivat sekä kenttähuollossa että modernisaatiotoiminnoissa.
Huoltosopimuskantaan sisältyi vuoden lopussa (224.825 209.769) nostolaitetta,
jossa kasvua 7,2 % edellisvuoden lopusta.

Liiketoiminta-alueen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 2685 (2622).

Standardinostolaitteet

Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 231,2 milj. euroa (212,3). Liikevaihto
kasvoi edellisvuodesta 8,9 % ja muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna 12 %.
Liikevoittoa kertyi 21,0 milj. euroa (17,6), joka on 3,4 milj. euroa tai 19,3 %
enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevoittomarginaali oli 9,1 % (8,3).

Kannattavuuden parantuminen perustui liikevaihdon kasvuun ja alentuneisiin
yksikkökustannuksiin. Euron vahvistumisella oli noin 6 milj. euron negatiivinen
vaikutus liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Jonkin verran negatiivisesti
tulokseen vaikuttivat myös eräiden materiaalien ja osien saatavuudessa olleet
ongelmat ja ostohintojen nousut. Ostohintojen nousun vaikutukset on pyritty
siirtämään täysimääräisesti myyntihintoihin.

Liikevoittomarginaalit vuosineljänneksittäin paranivat loppuvuotta kohti ja
olivat jokaisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavia parempia. Viimeisen
neljänneksen liikevoittomarginaali oli 10,4 % (9,9).

Standardinostolaitteiden tilaukset nousivat 246,6 milj. euroon (220,3), kasvua
11,9 % ja muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna 15,5 %. Tilauskanta oli
vuoden lopussa 25,9 % korkeampi kuin edellisvuoden lopussa. Muuttumattomin
valuuttakurssein laskettuna tilauskanta kasvoi noin kolmanneksen.

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1028 (1000). Henkilöstön määrä kasvoi
selvästi Aasian toiminnoissa, mutta väheni Euroopassa.

Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli 214,1 milj. euroa (178,6), jossa kasvua 19,9 %
ja muuttumattomin valuuttakurssein 21,6 %. Kasvua oli sekä teollisuusnostureissa
että satama- ja telakkanostureissa. Nostovaunujen ja nosturikomponenttien
valmistusmäärät kasvoivat noin 20 %:lla. Ruotsista ostetun SMV Lifttrucks AB:n
luvut ovat mukana konsernin luvuissa marraskuun alusta lähtien. SMV Lifttrucks
AB:n kontinkurottajat, isot trukit ja muut tuotteet ovat osa Erikoisnosturit-
liiketoiminta-aluetta. Yrityshankinta kasvatti liikevaihtoa noin 12 milj.
eurolla.

Erikoisnostureiden liikevoitto oli 16,0 milj. euroa (13,1), kasvua 22,1 %.
Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli samaa tasoa.
Liikevoittomarginaali oli 7,5 % (7,3).


Liikevoiton kasvu perustui paitsi liikevaihdon kasvuun myös toiminnan
tehostusohjelman tuloksiin. Saavutetut kustannusten alennukset riittivät
kompensoimaan heikentyneen dollarin negatiivisen tulosvaikutuksen. Raaka-aineiden
ja eräiden komponenttien hintojen nousuja on pyritty hallitsemaan sitovin
toimitussopimuksin tai siirtämällä ne suoraan myyntihintoihin. SMV:n liittäminen
konserniin kasvatti myös liikevoittoa jonkin verran.

Liikevoitto kasvoi ja kannattavuus parani loppuvuotta kohden.

Erikoisnostureiden tilaukset olivat 243,7 milj. euroa (184,9), kasvua 31,8 % ja
muuttumattomin valuuttakurssein 34,0 %. Merkittäviä tekijöitä kasvun taustalla
ovat hyvä kysyntä Aasiassa ja metallin perusteollisuuden korkea investointitaso.
Nämä heijastuvat myös kaivostoimintaan, kuljetuksiin ja voiman tuotantoon. Myös
SMV Lifttrucks AB lisäsi kasvua.

Tilauskanta kehittyi hyvin myönteisesti ja kasvoi 41,0 % edellisvuoden lopusta.

Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 675 (614). Ilman yritysostoa ja panostusta
Kiinan toimintoihin, henkilöstön määrä laski.Konsernin kulut ja konsolidointierät


Konsernin yhteiset kulut, jotka eivät suoraan kohdistu liiketoiminta-alueille,
koostuvat pääosin tutkimus- ja tuotekehityksestä, henkilöstön kehittämisestä,
hankintatoimen kehittämisestä, lakiasioiden ja rahoituksen hoidosta sekä
konsernirakenteen kehittämisestä ja hallinnosta. Yhteensä nämä kulut olivat 20,5
milj. euroa (29,5). Viime vuoden vertailuluku sisältää uudelleenjärjestelyyn
varattuja kustannuksia 12,6 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kulut kasvoivat
siten noin 3,6 milj. eurolla.

Panostuksia on lisätty erityisesti konsernin myynnin- ja markkinoinnin sekä
valmistus- ja hankintatoimen kehittämiseen tuotekehityksen lisäksi. Myös
yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja valmisteluun panostettiin edellisvuotta
enemmän.

Konsolidointierät (= konserniliikearvon poisto, osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta ja sisäisen voiton eliminointi) olivat -2,4 milj. euroa (-2,0). Kasvu
johtui lähinnä sisäisen voiton eliminointimäärän kasvusta.Riskienhallinta ja vakuutukset


Riskien hallinta on osa konsernin valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan
tavoitteena on tunnistaa ja hallita konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä.
Riskienhallinta on jatkuvaa ja systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on
estää henkilövahingot, turvata sekä yksittäisten konserniin kuuluvien yhtiöiden
että koko konsernin omaisuus sekä taata konsernin vakaa ja kannattava
taloudellinen toiminta. Yksityiskohtaisempi kuvaus konsernin
riskienhallintapolitiikasta ja -periaatteista löytyy konsernin internetsivulta ja
vuosikertomuksesta, kohdasta Hallinto (Corporate Governance).

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa.
Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai
muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Vakuutusmaksujen noustua konsernissa
on kiinnitetty huomiota myös muiden riskienhallintatoimenpiteiden tehostamiseen
yksiköissä, suojaustasoa alentamatta.

Riita-asiat


Vuoden 2004 aikana KCI Konecranes Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhteistyö Italiassa
sijaitsevan osakkuusyhtiön Prim S.p.A:n kanssa päättyi ja yhteistyön päättyminen
on johtanut useisiin oikeusprosesseihin konsernin ja Prim S.p.A:n sekä sen
osakkeenomistajien välillä. Oikeusprosessit jatkuvat mutta yhtiön käsityksen
mukaan prosesseilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen
asemaan.

Yhtiö on aikaisemmin ilmoittanut, että Morris Materials Handling, Inc., joka on
yksi KCI Konecranesin kilpailijoista Pohjois-Amerikassa, nosti kanteen KCI
Konecranes Oyj:tä ja Konecranes Inc:ä (KCI Konecranesin yhdysvaltalainen
tytäryhtiö) vastaan Yhdysvaltain Wisconsinin itäisen piirin tuomioistuimessa.
Kanteen perusteina olivat väitteet Morrisin teollisoikeuksien loukkauksesta ja
epäreilusta kilpailusta. Tämä oikeudenkäynti jatkuu edelleen ja on
tietojenkeruuvaiheessa. Konsernilla on vastaavasti vastakanteita Morris Material
Handling, Inc:iä vastaan. Yhtiö ei pidä oikeudenkäyntejä konsernin kannalta
olennaisina, mutta on katsonut aiheelliseksi kommentoida, koska Morris Materials
Handling, Inc. on tiedottanut prosessista julkisuudessa. Selvyyden vuoksi
kyseessä on USA:ssa rekisteröity Morris Material Handling, Inc. eikä Iso-
Britanniassa toimiva Morris Material Handling Limited, jonka konserni osti vuoden
2004 lopussa.

Vuoden 2004 lopussa yhtiöllä ei ollut vireillä oikeudenkäyntejä tai riita-
asioita, jotka yhtiön käsityksen mukaan olisivat merkittäviä.Konsernin rakenne ja tärkeitä tapahtumia


Konserni teki vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kaksi yritysostoa.
Ruotsalaisen kontinkurottajia ja raskaita haarukkatrukkeja valmistavan SMV
Lifttrucks AB:n osto saatettiin päätökseen 29.10.2004. SMV Lifttrucks AB:n
tuotevalikoima täydentää konsernin tuotevalikoimaa erityisesti satamien,
terminaalien ja varastojen materiaalinkäsittelyssä. Yhtiön uusi nimi on SMV
Konecranes AB ja sen luvut on liitetty konsernin lukuihin 29.10.2004 lähtien.
Morris Material Handling Ltd:n ja sen vaikutusvaltayhtiöiden osto saatettiin
päätökseen 31.12.2004. Morris Material Handling Ltd on Ison-Britannian johtava
nosturi- ja nostinvalmistaja, joka on panostanut voimakkaasti myös
huoltotoimintaan. Morris Material Handling Ltd liitetään konsernin lukuihin
1.1.2005 lähtien. Ostettujen osakkeiden arvo sisältyy konsernin taseeseen
31.12.04 muuna osakeomistuksena.

Konserni osti 29.4.2004 Dwight Foote, Inc:in varat. Tämä Hartfordissa,
Connecticutissa sijaitseva yritys vahvistaa konsernin asemaa Yhdysvaltain
koillisosien nosturi- ja kunnossapitomarkkinoilla.

Kolme Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueen tytäryhtiöitä yhdistettiin yhdeksi
juridiseksi yhtiöksi. Järjestelyllä pyritään yksinkertaistamaan konsernin
juridista rakennetta ja alentamaan hallinnollisia kuluja. Yhtiöt, jotka
yhdistettiin, olivat Konecranes Komponentit Oy, KCI Erikoisnosturit Oy ja
Konecranes VLC Oy. Järjestely astui voimaan 31.12.2004 ja jäljelle jääneen yhtiön
uusi nimi on KCI Special Cranes Oy. Toiminnallisesti Konecranes VLC (satama- ja
telakkanosturit) ja Prosessinosturiyhtiöt yhdistettiin yhdeksi, saman
operatiivisen johdon alla toimivaksi Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueeksi
1.1.2005 alkaen.

Suomen Nosturitarkastus Oy ja Pirkanmaan Tehdaspalvelu Oy yhdistettiin Konecranes
Service Oy:hyn 31.12.2004 alkaen. Gruaz Mexico S.A. de C.V:n yhdistäminen
Konecranes Mexico S.A. de C.V:hen astui voimaan 1.1.2005.


Toukokuussa 2004 aloitti toimintansa konsernin täysin omistama italialainen
tytäryhtiö Konecranes S.r.l. Sen tarkoituksena on tarjota Italian markkinoille
täysi valikoima konsernin tuotteita sekä luoda perusta kunnossapitoverkoston
rakentamiselle. Kesäkuun alussa KCI Konecranes ja Kanoo Group perustivat
Arabiemiraatteihin yhteisyrityksen. Yhteisyrityksen tarkoituksena on olla
Persianlahden alueella toimiva täyden palvelun nosturitoimittaja, jonka valikoima
kattaa kaikki nostolaiteratkaisut nosturikunnossapito mukaan lukien. Sen
asiakkaita ovat eri teollisuudenalojen yritykset sekä satamat.

Konserni jatkoi toiminnan tehostusohjelmaa. Maaliskuussa 2004 päättyivät KCI
Motors Oy:ssä moottorituotannon ulkoistamisesta käydyt yt-neuvottelut ja vuoden
lopulla suurin osa moottoreista tehtiin alihankintana. Toukokuussa tehtiin päätös
tuotantokapasiteetin kaksinkertaistamisesta Kiinassa. Uusi tehdas rakennetaan
Shanghaihin jo toimivan tehtaan viereen. Tehtaan tuotanto kattaa korkeamman
kapasiteetin nostolaitteet. Tehdas valmistuu vuoden 2005 puolivälissä ja se antaa
työtä aluksi noin 100 henkilölle. Orleansissa, Ranskassa sijaitseva
Erikoisnostureiden tehdas lopetti valmistustoimintansa ja yksikkö keskittyy nyt
nostureiden markkinointiin, myyntiin ja hankintaan.

KCI Konecranes vietti 10-vuotisjuhlaansa 15.4.2004 Hyvinkäällä järjestetyn
juhlaseminaarin merkeissä. Läsnä oli asiakkaita, toimittajia, lehdistön
edustajia, sijoittajia ja analyytikoita, yhtiön hallituksen jäseniä sekä nykyisiä
että entisiä Konecranesin ja Koneen johtohenkilöitä, kaikkiaan noin 180 henkilöä
20 eri maasta.Tärkeitä nimityksiä


Yhtiön hallitus nimitti Pekka Lundmarkin (DI, 41 v.) konsernin
varatoimitusjohtajaksi 10.8.2004 lähtien. Hallitus ilmaisi myös aikomuksensa
nimittää Pekka Lundmark aikanaan konsernin toimitusjohtajaksi Stig Gustavsonin
seuraajana.

Satama- ja telakkanosturitoiminnan (VLC) ja Prosessinosturitoiminnan
toiminnallisen yhdistämisen jälkeen Erikoisnosturit-liiketoiminta-alueen
johtajaksi nimitettiin Mikko Uhari. Nimitys astui voimaan 1.1.2004.

Uusi maajohtaja-organisaatio perustettiin 1.1.2004. Maajohtajien tehtävänä on
markkinoinnin, myynnin, huoltotoiminnan ja hallinnon koordinointi vastuualueella
tai maassa. Yhteensä kuusi maajohtajaa nimitettiin. Tämä kattaa konsernin
tämänhetkiset päämarkkinat.Osakepääoma, osakkeen hintakehitys ja osakevaihto


KCI Konecranes Oyj:n vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä optioilla merkittiin
1.400 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 28.12.2004. Merkintöjen
seurauksena yhtiön osakepääoma nousi 2.800 eurolla ja on nyt 28.620.060 euroa.
Osakkeiden lukumäärä on 14.310.030 kappaletta.

KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi vuoden 2004 aikana 17,79 % ja sen
päätöskurssi oli 32,51 euroa (27,60). Korkein kaupantekokurssi vuoden aikana oli
35,50 euroa (29,39) ja alin kurssi 27,20 euroa (17,20). Vuoden 2004 aikana HEX-
yleisindeksi nousi 3,25 %, HEX-portfolioindeksi 14,64 % ja toimialakohtainen
indeksi (metalliteollisuus) 28,86 %.

Osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 465,2 milj. euroa (394,9), johon
sisältyi yhtiön omistamat omat 210.650 osaketta. Yhtiö oli markkina-arvoltaan
39:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä listatuista yhtiöistä.


KCI Konecranes Oyj:n osakkeen kokonaisvaihto oli 15.924.725 osaketta, mikä vastaa
111,3 %:a yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakevaihto oli arvoltaan 490,4
milj. euroa, joka oli 26:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin Pörssissä
listatuista yhtiöistä.Yhtiön omat osakkeet


KCI Konecranes luovutti 53.450 omaa osakettaan osavastikkeena yrityskaupassa,
jossa se hankki ruotsalaisen SMV Lifttrucks AB:n (29.10.2004). Vuoden lopussa KCI
Konecranes Oyj omisti 210.650 omaa osakettaan, nimellisarvoltaan 421.300 euroa.
Yhtiö hankki osakkeet 20.2.-5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan 20,75
euroa/osake.Ylimääräinen yhtiökokous


KCI Konecranes Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.12.2004 yhtiön
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella jaettiin ylimääräistä osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Hallitus korosti tämän ylimääräisen osingon erityisluonnetta.Osinkoehdotus


Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 maksetaan
osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on
rekisteröity osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 15.3.2005. Osinkojen maksupäivä
on 22.3.2005.


Helsinki, 11.2.2005
HallitusYleislauseke


Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.


IFRS-säännösten käyttöönotto

Konsernin ensimmäinen julkistettava IFRS-tilinpäätös laaditaan tilikaudelta 2005.

Vaikutuksiltaan suurimmat IFRS-säännösten aiheuttamat laskentaperiaatteiden
muutokset ovat:
Liikearvopoistoista luopuminen ja niiden korvaaminen arvonalennustesteillä.
Etuuspohjaisten eläkevastuiden arvostaminen ja jaksottaminen.
Johdannaissopimusten käyvän arvon soveltaminen.
Omien osakkeiden käsittely.
Laskennallisten verojen kirjaaminen kaikista IFRS:n mukaisista eristä.
Omaan pääomaan sidottujen etuuksien arvostaminen ja kirjaaminen.

Konserni on jo aikaisempina vuosina soveltanut osatuloutusta sekä
vuokrasopimusten (leasing) käsittelyä IFRS:n mukaanKonsernin IFRS-tilinpäätösstandardien mukainen oma pääoma täsmäytyslaskelmineen
sekä tilikauden 2004 konsernin tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot
julkaistaan 19.4.2005, ennen Q1/2005 osavuosikatsauksen julkistamista.Tärkeitä tilauksia


Seuraavassa muutamia esimerkkejä loka-joulukuun 2004 aikana saaduista
tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä asiakaskunnan suhteen että
maantieteellisesti.

KCI Konecranes sai BAE Systemsin sukellusvenetehtaalta (Barrow-in-Furness, Iso-
Britannia) merkittävän tilauksen viiden nosturin modernisoinnista. Konecranes
(UK) Ltd toimitti alkuperäiset nosturit 1980-luvulla.

KCI Konecranes teki sopimuksen venäläisen terästehtaan OAO Magnitogorsk
Metallurgicheski Kombinatin kanssa 26 nosturin toimittamisesta MMK:n tehtaaseen
Magnitogorskissa, Venäjän Etelä-Uralilla.

Al Rajhi Steel Industries tilasi laajennusprojektiinsa Saudi-Arabiaan seitsemän
terästehdasnosturia Konecranesin paikallisen yhteistyökumppanin kautta.

Maschinenfabrik Herkules GmbH (Saksa) tilasi kaksi täysin automatisoitua
terästehdasnosturia Kiinassa toimivaan Angan terästehtaaseensa.

Codelco Norte tilasi Konecranesin paikallisen yhteistyökumppanin kautta kolme
kuparin valmistuksessa käytettävää prosessinosturia tehtaaseensa Chuquicamatassa,
Chilessä. Nosturit ovat pitkälle automatisoituja ja ne toimivat referensseinä
muissa vastaavanlaisissa projekteissa Etelä-Amerikassa.

Toyota tilasi raskaan prosessinosturin uuteen Ranskassa Velenciennes sijaitsevaan
prässäyslinjaan.

Norjalainen paperinvalmistaja Norske Skog (Albury, New South Wales, Australia)
tilasi osana tehdaslaajennustaan raskaan paperitehdasnosturin. Liiketoiminta on
vilkastunut nopeasti Australian alueella, erityisesti paperi- ja
terästeollisuudessa.

Chelan County Public Utility District No 1 (Wenatchee, Washington, USA) tilasi
useita voimalaitosnostureita Rock Island voimalaitoksen modernisointiprojektiin.

Itävaltalainen Energy & Environment AG tilasi täysin automatisoidun nosturin
hakkeen käsittelyyn BMKW Bischofferode -projektiinsa Saksassa (loppukäyttäjä
Stadtwerke Leipzig). Metz Anlagentechnik GmbH tilasi samaan projektiin liittyen
puiden käsittelyssä käytettävän kahmarilla varustetun pukkinosturin.

Beijing Heavy Motors tilasi paikallisen yhteistyökumppaninsa kautta vinssit ja
avainkomponentit telakoiden dieselmoottoreiden valmistuksessa käytettäviin uusiin
nostureihinsa.
KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN


Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain

            2004    %      2003    %      
            MEUR    kokonais-mä MEUR    kokonais-mä 
                  ärästä         ärästä   
 Kunnossapitopalvelut 308,41)   39     269,01)  40     
 Standardinostolaittee 246,6    31     220,3   33     
 t                                  
 Erikoisnosturit    243,7    30     184,9   27     
 ./. Sisäinen osuus  -61,9          -62,4         
 Yhteensä       736,9 (1   100    611,9(1  100     

1) ilman huollon vuosisopimuskantaa


Tilauskanta (2
            2004    2003         
            MEUR    MEUR         
 Yhteensä       298,8    211,2         

2) osatuloutettu liikevaihto vähennettynä


Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

            2004    %     2003    %     
            MEUR    liike-vaih MEUR    liike-vaih 
                  dosta         dosta   
 Kunnossapitopalvelut 344,6    44     338,8   46     
 Standardinostolaittee 231,2    29     212,3   29     
 t                                 
 Erikoisnosturit    214,1    27     178,6   25     
 ./. Sisäinen osuus  -62,0         -65,2         
 Yhteensä       728,0    100    664,5   100    

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

            2004    2004    2003    2003    
            Liikevoitto %     Liike-voit %     
                  liike-vaih to     liike-vaih 
                  dosta         dosta   
 Kunnossapitopalvelut 23,3    6,8    22,4    6,6    
 Standardinostolaittee 21,0    9,1    17,6    8,3    
 t                                 
 Erikoisnosturit    16,0    7,5    13,1    7,3    
 Konsernin kulut    -20,5         -29,5         
 Konsolidointierät   -2,4          -2,0         
 Yhteensä       37,4          21,5         

Liikevaihto markkina-alueittain

             2004     %    2003    %      
             MEUR     liike-va MEUR    liike-vaihd 
                   ihdosta       osta    
 Pohj.maat ja                             
 Itä-Eurooppa      140,9    19    165,1   25     
 EU (ilman Pohj.maita)  222,5    31    178,6   27     
 Amerikka        215,1    30    221,3   33     
 Aasian-Tyynenmeren alue 149,4    20    99,6    15     
 Yhteensä        728,0    100   664,5   100     


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

             2004   %      2003    %      
                  kokonais-mää      kokonais-mä 
                  rästä          ärästä   
 Kunnossapitopalvelut  2.685   59      2.622   60     
 Standardinostolaitteet 1.028   23      1.000   23     
 Erikoisnosturit     675    15      614    14     
 Konsernin yhteiset   123    3      114    3      
 Yhteensä        4.511   100     4.350   100     KONSERNIN TULOS

 Tuloslaskelma                2004   2003   
                       MEUR   MEUR   
 Liikevaihto                 728,0  664,5  
 Liiketoiminnan muut tuotot          2,3   2,1   
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      -0,5   -0,3   
 Poistot ja arvonalennukset          -14,6  -16,5  
 Liiketoiminnan muut kulut          -677,9  -628,4  
 Liikevoitto                 37,4   21,5   
                                
 Rahoitustuotot ja -kulut1)          -3,6   -2,6   
 Voitto ennen veroja             33,7   18,9   
                                
 Satunnaiset erät               0,0   -8,1   
                                
 Verot                    -10,7  -4,0   
 Tilikauden voitto              23,0   6,7   


 1)Rahoitustuotot ja -kulut          2004   2003   
                       MEUR   MEUR   
                                
 Saadut osingot                0,2   0,0   
 Korkotuotot vaihtuvista vastaavista     1,3   1,1   
 Muut rahoitustuotot             0,4   1,0   
                                
 Korkokulut                  -4,8   -4,2   
 Muut rahoituskulut              -0,7   -0,6   
 Yhteensä                   -3,6   -2,6   


Investoinnit
                       2004   2003   
                       MEUR   MEUR   
 Yhteensä (ilman yritysostoja)        11,8   12,4   
KONSERNIN TASE

 VASTAAVAA                 31.12.2004 31.12.2003 
 Pysyvät vastaavat             MEUR    MEUR    
 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET                      
 Aineettomat oikeudet           6,6     5,4     
 Liikearvo                 12,2    13,9    
 Konserniliikearvo             23,5    5,4     
 Ennakkomaksut               3,7     7,9     
                      46,1    32,6    
 AINEELLISET HYÖDYKKEET                      
 Maa-alueet                3,8     3,9     
 Rakennukset ja rakennelmat        18,1    18,9    
 Koneet ja kalusto             31,1    31,3    
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1,8     1,0     
                      54,9    55,0    
 SIJOITUKSET                            
 Osuudet omistusyhteysyrityksistä     3,1     3,5     
 Muut osakkeet ja osuudet         8,6     1,5     
 Omat osakkeet               4,4     5,5     
                      16,0    10,4    
 Vaihtuvat vastaavat                        
 VAIHTO-OMAISUUS                          
 Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet   50,2    36,6    
 Keskeneräiset työt            55,4    33,0    
 Maksetut ennakot             3,2     2,9     
                      108,8    72,4    
 PITKÄAIKAISET SAAMISET                      
 Lainasaamiset               0,2     0,1     
 Muut saamiset               0,0     0,3     
                      0,2     0,4     
 LYHYTAIKAISET SAAMISET                      
 Myyntisaamiset              146,6    126,4    
 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä     1,3     2,0     
 Muut saamiset               14,1    11,3    
 Laskennallinen verosaaminen        5,6     6,0     
 Siirtosaamiset              79,5    72,4    
                      247,1    218,3    
                                  
 RAHAT JA PANKKISAAMISET          20,4    13,2    
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä       376,5    304,2    
 VASTAAVAA YHTEENSÄ            493,4    402,2    

                                  
 VASTATTAVAA                31.12.2004 31.12.2003 
                      MEUR    MEUR    
 Oma pääoma                            
 Osakepääoma                28,6    28,6    
 Ylikurssirahasto             22,3    21,8    
 Omien osakkeiden rahasto         4,4     5,5     
 Vapaaehtoisista varauksista ja                  
 poistoeristä omaan pääomaan siirretty   2,8     3,4     
 osuus                               
 Muuntoero                 -6,4    -5,9    
 Edellisten tilikausien voitto       83,3    103,2    
 Tilikauden voitto             23,0    6,7     
                      157,9    163,4    
                                  
 Vähemmistöosuus              0,1     0,1     
                                  
 Pakolliset varaukset           15,4    20,3    

                                  
 Vieras pääoma                           
 PITKÄAIKAINEN                           
 Joukkovelkakirjalainat          0,0     25,0    
 Eläkelainat                1,0     1,5     
 Muut lainat                3,8     4,0     
 Laskennallinen verovelka         2,5     2,0     
                      7,3     32,5    
 LYHYTAIKAINEN                           
 Lainat rahoituslaitoksilta        2,8     1,3     
 Joukkovelkakirjalainat          25,0    0,0     
 Eläkelainat                0,5     0,5     
 Saadut ennakot              41,1    26,2    
 Ostovelat                 64,1    49,6    
 Velat omistusyhteysyrityksille      0,0     0,1     
 Muut velat                105,3    37,3    
 Siirtovelat                73,9    70,9    
                      312,7    185,9    
                                  
 Vieras pääoma yhteensä          320,0    218,4    
                                  
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ           493,4    402,2    

 Korollinen nettovelka           31.12.2004 31.12.2003 
                      MEUR    MEUR    
 Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat -123,9   -57,1    
 Rahat ja pankkisaamiset ja muut                  
 korolliset                20,6    13,3    
 saamiset                             
 Yhteensä                 -103,3   -43,8    


Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut (MEUR)

 ANNETUT VAKUUDET                2004    2003    
 Omien velkojen vakuudeksi                       
  Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin  5,9    5,9    
 Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista              
  Pantit                    0,3    0,8    
  Takaukset                   101,5   159,5   
 Osakkuusyhtiöiden velasta                       
 Takaukset                    0,8    0,8    
 Muiden puolesta                            
 Takaukset                    0,1    0,1    
 VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT                   
 Leasingvastuut                            
 Alkaneella tilikaudella maksettavat       6,8    6,7    
 Myöhempinä tilikausina maksettavat       15,7    11,6    
  Muut vastuut                 1,2    1,3    
 Yhteensä                    132,3   186,7   
                                    
 Leasingsopimukset noudattavat normaaleja ehtoja            
 kussakin maassa.                           
 Yhteensä vastuutyypeittäin                      
  Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin  5,9    5,9    
  Pantit                    0,3    0,8    
  Takaukset                   102,4   160,4   
  Muut vastuusitoumukset ja vastuut       23,7    19,6    
 Yhteensä                    132,3   186,7   
Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                      2004  2003    
                                
 Valuuttatermiinisopimukset         538,5  441,7   
 Koronvaihtosopimukset           25,0  25,0    
 Yhteensä                  563,5  466,7   

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä
suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin
liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia.
Johdannaisilla suojattu tilauskanta on suuruusluokaltaan noin kolmannes
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA           2004    2003   
                        MEUR    MEUR   
 Liikevoitto                  37,4    21,5   
 Poistot                    14,6    16,5   
 Rahoitustuotot ja -kulut            -1,7    2,6   
 Verot                     -11,1   -8,6   
 Muut oikaisut (1                -0,2    0,7   
 Tulorahoitus                  39,1    32,7   
                                  
 Liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)    -32,6   -26,3  
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)   -38,1   -2,7   
 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys             
 (+), vähennys (-)               35,8    20,6   
 Liiketoiminnan kassavirta           4,2    24,2   
                                  
 Käyttöomaisuusinvestoinnit ja -ennakkomaksut  -9,1    -9,1   
 Investoinnit ja ennakkomaksut aineettomaan             
 käyttöomaisuuteen ja pitkäaikaisiin      -0,3    -1,3   
 sijoituksiin                            
 Hankittujen yhtiöiden käyttöomaisuus      -25,9   -2,1   
 Omien osakkeiden ostot             0,0    -5,5   
 Käyttöomaisuuden myyntituotot         1,6    0,7   
 Investointien kassavirta            -33,8   -17,3  
                                  
 Kassavirta ennen rahoitusta          -29,6   6,9   
                                  
 Pitkäaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys  -25,5   -0,6   
 (-)                                
 Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys  90,9    6,0   
 (-)                                
 Maksetut osingot                -28,1   -13,3  
 Ulkopuolinen rahoitus             37,2    -7,9   
                                  
 Korjauserät (2                 -0,4    -1,1   
                                  
 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos  7,2    -2,0   
                                  
 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa     13,2    15,2   
 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa     20,4    13,2   
                                  
 Taseen mukainen likvidien varojen muutos    7,2    -2,0   

1) Muut oikaisut sisältävät eriä kuten osakkuusyhtiön tulos, käyttöomaisuuden
myyntivoitot / -tappiot ja rahoitusleasingsopimusten lyhennykset.

2) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot.


KCI KONECRANES -KONSERNI 2000-2004

 Liiketoiminnan kehitys     2004  2003  2002  2001  2000  
 Saadut tilaukset     MEUR  736,9 611,9 598,9 679,1 764,4 
 Tilauskanta       MEUR  298,8 211,2 206,0 279,7 308,8 
 Liikevaihto       MEUR  728,0 664,5 713,6 756,3 703,0 
 josta Suomen       MEUR  653,5 599,4 634,2 679,2 644,2 
 ulkopuolelta                            
 Vienti Suomesta     MEUR  273,4 258,9 256,9 263,5 217,8 
 Henkilöstön lukumäärä                       
 keskimäärin           4.369 4.423 4.396 4.434 4.244 
 Investoinnit       MEUR  11,8  12,4  13,9  11,3  14,7  
 prosenttia        %   1,6  1,9  1,9  1,5  2,1  
 liikevaihdosta                           
 Tutkimus- ja       MEUR  8,5  7,9  8,2  7,7  6,9  
 kehitysmenot                            
 prosenttia                             
 Standardinostolaitteiden                      
 liikevaihdosta 1)    %   3,7  3,7  4,0  3,1  2,7  
 prosenttia        %   1,2  1,2  1,1  1,0  1,0  
 kokonaisliikevaihdosta                       
                                  
 Kannattavuus                            
                                  
 Liikevaihto       MEUR  728,0 664,5 713,6 756,3 703,0 
                                  
 Liiketulos ennen                          
 liikearvon poistoja   MEUR  39,4  24,8  40,9  59,4  43,7  
 prosenttia        %   5,4  3,7  5,7  7,9  6,2  
 liikevaihdosta                           
                                  
 Liiketulos        MEUR  37,4  21,5  37,6  55,3  39,6  
 prosenttia        %   5,1  3,2  5,3  7,3  5,6  
 liikevaihdosta                           
                                  
 Tulos ennen satunnaisia MEUR  33,7  18,9  36,5  52,4  34,0  
 eriä                                
 prosenttia        %   4,6  2,8  5,1  6,9  4,8  
 liikevaihdosta                           
                                  
 Tulos ennen veroja    MEUR  33,7  10,7  36,5  52,4  34,0  
 prosenttia        %   4,6  1,6  5,1  6,9  4,8  
 liikevaihdosta                           
                                  
 Tilikauden voitto    MEUR  23,0  6,7  24,6  35,3  23,4  
 prosenttia        %   3,2  1,0  3,4  4,7  3,3  
 liikevaihdosta                           
                                  
 Tase ja tunnusluvut                        
                                  
 Oma pääoma        MEUR  157,9 163,4 173,2 180,2 155,3 
 Taseen loppusumma    MEUR  493,4 402,2 397,1 455,9 450,0 
 Oman pääoman tuotto   %   14,8  7,5  14,2  22,0  16,4  
 Sijoitetun pääoman    %   15,9  10,8  17,8  24,3  19,4  
 tuotto                               
 Current ratio          1,2  1,5  1,6  1,6  1,4  
 Omavaraisuusaste     %   34,3  42,6  45,5  41,4  35,8  
 Gearing         %   67,2  27,8  19,1  28,9  57,7  
                                    
 Numerotietoa osakkeista                        
                                    
 Tulos/osake       EUR  1,64  0,88  1,69  2,40  1,59  
 Oma pääoma/osake    EUR  10,89 11,24  12,11  11,75  10,06  
 Kassavirta/osake    EUR  0,30  1,72  4,54  2,93  -0,29  
 Osinko/osake      EUR  1,05* 2,00** 0,95  0,90  0,71  
 Osinko/tulos      %   64,0  227,3  56,2  37,5  44,7  
 Efektiivinen                             
 osinkotuotto      %   3,2  7,2   4,1   3,2   2,6   
 P/E-luku            19,8  31,4  13,8  11,9  17,0  
 Pörssikurssi alin/   EUR  27,20/ 17,20/ 19,80/ 25,00/ 25,10/ 
 ylin                 29,39  36,83  38,46  39,90  
                35,50                 
 Osakkeen keskikurssi  EUR  30,79 22,49  28,74  31,72  32,67  
 Osakekannan                              
 markkina-arvo      MEUR  458,4 387,6  333,2  427,5  405,0  
 Pörssivaihto      (1000) 15,925 12,662 11,939 8,581  7,379  
 Vaihtuvuus       %   112,9 90,2  83,4  57,2  49,2  

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

** 1 euro varsinaisen ja 1 euro ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä

1) Tutkimus ja tuotekehitys palvelevat lähinnä Standardinostolaitteita


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto = ((Voitto ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot) :
(Taseen oma pääoma - omat osakkkeet (keskim. kauden aikana)) x 100

Sidotun pääoman tuotto = ((Voitto ennen veroja + rahoituskulut): (Taseen
loppusumma - korottomat velat - omat osakkeet (keskim. kauden aikana)) x 100

Current ratio = Vaihtuvat vastaavat : Lyhytaikainen vieras pääoma

Omavaraisuusaste = ((Oma pääoma - omat osakkeet) : (Taseen loppusumma - saadut
ennakot - omat osakkeet)) x 100

Gearing = ((Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset) : (Oma
pääoma + vähemmistöosuus - omat osakkeet)) x 100


Tulos/osake = (Tilikauden voitto +/- satunnaiset erät) : (Osakkeiden kappalemäärä
- omien osakkeiden kappalemäärä)

Oma pääoma/osake = (Taseen oma pääoma - omat osakkeet) : (Osakkeiden kappalemäärä
- omien osakkeiden kappalemäärä)

Kassavirta/osake = Liiketoiminnan kassavirta : (Osakkeiden kappalemäärä - omien
osakkeiden kappalemäärä)

Efektiivinen osinkotuotto = ((Osinko : osake) : Pörssikurssi tilikauden lopussa)
x 100

P/E -luku = Pörssikurssi tilikauden lopussa : (Tulos : osake)

Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopussa oleva osakkeiden määrä (ilman omia
osakkeita) kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.


Henkilöstö keskimäärin = Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo


Huom! Luvut pyöristetty lähimpään 0,1 MEUR:oon. Tunnusluvut on laskettu tarkoista
arvoista.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,05
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
rekisteröityneet osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 15.3.2005. Osinkojen
maksupäivä on 22.3.2005.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

KCI Konecranes järjestää tänään klo 12.00 tiedotustilaisuuden analyytikoille ja
lehdistölle Helsingissä World Trade Centerin Marskin salissa (os.
Aleksanterinkatu 17, 2. kerros).

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 11.2.2005 klo 16.00. Siihen
voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 7162 0181. Osallistujia pyydetään
soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen materiaali on raportin liitteenä
internetissä. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan, ja sen voi seuraavien kahden
työpäivän aikana kuunnella puhelinnumerosta +44-(0)20 7031 4064, koodi 631239.

Internet

Tämä tiedote on myös internet-sivullamme www.kcigroup.com. Myös äänitys
toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä puhelinkonferenssissa taltioidaan
internet-sivullemme myöhemmin 11.2. (tilinpäätöstiedotteen yhteyteen).


Varsinainen yhtiökokous

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2005 klo 11.00 konsernin
pääkonttorissa (os. Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Tiedote yhtiökokouksessa
tehdyistä päätöksistä julkistetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 11.2.2005.


Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus, ensimmäinen vuosineljännes, julkistetaan 3.5.2005 klo 10.00.


Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö

LISÄTIETOJA
Stig Gustavson, toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000
Pekka Lundmark, konsernin varatoimitusjohtaja, puh. 020 427 2005
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

-----------------------
[pic]

KCI KONECRANES PLC


Tilaa