KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄT

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (3)
                  4.3.2004 klo 15.30

KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on tänään päättänyt
seuraavaa:

Osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2003 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,00 euroa
kutakin 14.044.530 osaketta kohden eli yhteensä 14.044.530 euroa ja
että jäljelle jäävä osuus 41.452.917,70 euroa jätetään voittovarojen
tilille. Yhtiön hallussa on 264.100 osaketta, joille ei makseta
osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2004. Osinko maksetaan
16.3.2004.

Kokouksessa osakkeenomistaja teki kysymyksen mahdollisesta
lisäosingonjaosta ennen vuoden 2004 loppua. Hallituksen puheenjohtaja
totesi hallituksen seuraavan tilannetta.

Toimitusjohtajan puhe

Toimitusjohtaja Stig Gustavson aloitti puheensa yhteenvedolla vuoden
2003 tapahtumista ja totesi lopuksi, että vuosi 2003 oli konsernin
uudistumisen vuosi. Vuoden alkua varjostivat SARS-epidemia ja Irakin
sodan uhka, joiden seurauksena markkinat hiljenivät lähes täysin.
Liiketoiminta alkoi kuitenkin pikkuhiljaa piristyä ja vuoden lopussa
tilauskanta oli jo korkeammalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.

Pääkohdat toimitusjohtaja Gustavsonin puheesta voi kuunnella
internetistä osoitteesta: www.kcigroup.com/agm2004.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä määritelty hallituksen jäsenten toimikausi
muutettiin päättymään vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen
jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan hallituksen
toimikaudeksi.

Hallitus

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen
jäsen Matti Kavetvuo valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Svante
Adde ja Lennart Simonsen valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi. Muut
hallituksen jäsenet ovat: Timo Poranen, Björn Savén, Stig Stendahl ja
Stig Gustavson. Juha Rantanen erosi hallituksen jäsenyydestä.
                               2 (3)


Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen
puheenjohtajakseen.


Tilintarkastajat

Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy.


Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan
hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi,
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa
järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin
edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden mitätöimiseksi. Osakkeita
voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismääristä. Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005
saakka.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä,
millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi.
Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-
, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005
saakka.


KCI Konecranes on maailman johtava uudenaikaisiin
nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut
konepajakonserni. Konsernin toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen: Kunnossapitopalvelut (50 % kokonaisliikevaihdosta),
Standardinostolaitteet (26 %) ja Erikoisnosturit (24 %). Vuonna 2003
konsernin liikevaihto oli 665 milj. euroa. Konsernilla on yli 4350
työntekijää 34 maassa eri puolilla maailmaa.


                               3 (3)


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, KCI Konecranes Oyj
Puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa