KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE   10.3.2005 klo 14.00       1 (3)

KCI KONECRANES OYJ:N YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET

KCI Konecranes Oyj:n tänään pidettyssä varsinainenessa yhtiökokouksessa tehtiin
seuraavat päätökset:

Osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilivuodelta 2004 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,05 euroa kutakin 14.099.380 osaketta
kohden eli yhteensä 14.804.349,00 euroa niin, että jäljelle jäävä osuus
52.790.376,89 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 210.650
osaketta, joille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2005.
Osinko maksetaan 22.3.2005.

Toimitusjohtajan puhe

Yhtiökokoukselle pitämässään puheessa toimitusjohtaja Stig Gustavson vertasi KCI
Konecranesin tilannetta tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Myös silloin yhtiö
oli laskusuhdanteen jälkeen vienyt läpi mittavan tuotteidensa uudistamisohjelman
ja yhtiön toiminta oli lähtenyt kasvuun. Toimitusjohtaja Gustavson kävi läpi
konsernin vuoden 2004 tuloksen ja esitteli lyhyesti SMV Lifttrucks AB:n (Ruotsi)
ja Morris Material Handling Ltd:n (Iso-Britannia) yritysostot. Puheessaan Stig
Gustavson toivotti seuraajaehdokkaansa, konsernin varatoimitusjohtaja Pekka
Lundmarkin tervetulleeksi yrittäjähenkeä ja vahvaa tulevaisuudenuskoa täynnä
olevaan yritykseen. Stig Gustavson esitti myös kiitoksensa Björn Savénille tämän
pitkästä toiminnasta hallituksen puheenjohtajana. Myös toimitusjohtajaksi ehdolla
oleva Pekka Lundmark piti puheen yhtiökokouksessa. Puheessaan Lundmark vahvisti,
että KCI Konecranesin strategian kulmakivet pysyvät ennallaan. Nauhoite puheiden
pääkohdista löytyvät internetistä osoitteesta: www.konecranes.com/agm2005.

Hallitus

Hallituksen jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäsenet
Björn Savén, Svante Adde, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Stig Stendahl ja Stig
Gustavson valittiin uudelleen hallituksen jäseneksi. Malin Persson valittiin
uudeksi hallituksen jäseneksi. Lennart Simonsen erosi hallituksen jäsenyydestä.
Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen
puheenjohtajaksi. Kuvat hallituksen jäsenistä löytyvät sijoittajasivuiltamme
www.konecranes.com/investor.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi Nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen hallituksen
palkkioiksi: puheenjohtaja 50.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa, muut
hallituksen jäsenet 20.000 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille
maksetaan 1000 euroa jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat.

Palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai KCI Konecranes Oyj:n markkinoilta
ostetuilla osakkeilla. Aikaisemman käytännön mukaisesti konsernin palveluksessa
olevat henkilöt eivät saa korvausta hallitusjäsenyydestään. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan laskua vastaan.


Tilintarkastajat

Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy.
   2 (3)

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 1.431.003 kappaletta, kuitenkin enintään se
osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo omistamien omien
osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia (osakeyhtiölainmuutos, joka astui voimaan
9.3.2005) yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua yhtiön osakkeen
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan
tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska
osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska
hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 10 prosenttia yhtiön koko
osakepääomasta ja korkeintaan 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakeomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin
kuuluvien tahojen omistamien osakkeiden ja aiemmin liikkeeseenlaskettujen
optioiden perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön
osakepääomasta on noin 20,8 prosenttia ja noin 21,1 prosenttia osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. Jos heidän omistuksensa ei valtuutuksen voimassa
ollessa muutu ja yhtiö hankkii omia osakkeita valtuutuksen enimmäismäärän,
vastaava osuus osakkeiden hankinnan jälkeen on noin 24,6 prosenttia osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallituksen valtuuttamisesta
päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 1.431.003 osaketta. Valtuutuksen kattama
osakemäärä vastaa siten enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista
äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus
valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä ehdoin,
kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita voidaan
luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai
yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion
suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisesta voidaan tehdä tavanomaisia
   3 (3)

johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen toteuttamista tai rahoittamista tai avainhenkilöiden
kannustamista tai palkan tai palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta
painavana taloudellisena syynä. Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta,
luovutushinnan määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta
kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta
luovuttaa osakkeita yhtiön osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


KCI Konecranes. Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konepajakonserni. Vuonna 2004 konsernin
liikevaihto oli 728 milj. euroa. Konsernilla on 4850 työntekijää 35 maassa eri
puolilla maailmaa.

KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa