KCI KONECRANESIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2005

KCI KONECRANES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  11.2.2005 klo 11.00       1 (2)

KCI KONECRANESIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2005

Osinkoehdotus 1,05 euroa osakkeelta.
Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen.
Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Yhtiökokous pidetään 10.3.2005. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa
ja Hufvudstadsbladetissa sekä erillisenä tiedotteena 16.2.2005.


Hallituksen osinkoehdotus

KCI Konecranesin hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.3.2005
ehdottamaan maksettavaksi osinkoa, joka on 1,05 euroa kutakin 14.099.380 osaketta
kohden eli yhteensä 14.804.349,00 euroa ja että jäljelle jäävä osuus
52.790.376,89 euroa jätetään voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 210.650
osaketta, joille ei makseta osinkoa.


Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 1.431.003 kappaletta, kuitenkin enintään se
osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo omistamien omien
osakkeiden kanssa vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä. Ehdotus perustuu siihen, että eduskunnan hyväksyttävänä oleva
osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) tulee voimaan ennen valtuutuksen voimaantuloa
tai valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli lainmuutos ei tule voimaan
valtuutuksen voimassaoloaikana, valtuutuksen enimmäismäärä on 715.501 kappaletta,
kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo
omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja
niiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua yhtiön osakkeen
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan
tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska
osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 10 % yhtiön koko
osakepääomasta ja korkeintaan 10 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
   2 (2)

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 1.431.003 osaketta. Valtuutuksen kattama
osakemäärä vastaa siten enintään 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
Mikäli käsiteltävänä oleva osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) ei tule voimaan
valtuutuksen voimassaollessa, valtuutuksen kattama osakemäärä on enintään 715.501
osaketta, joka vastaa enintään 5 % yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä
ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa
järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan
tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen toteuttamista tai rahoittamista tai avainhenkilöiden
kannustamista tai palkan tai palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta
painavana taloudellisena syynä.

Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan
määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön
osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan
hyväksi.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö


LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
Puh. 020 427 2011


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa