KCI KONECRANESIN KAUPPAREKISTERITIETOIHI

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (3)
                  10.3.2003 klo 10.15

KCI KONECRANESIN KAUPPAREKISTERITIETOIHIN MERKITYT MUUTOKSET

Seuraavat muutokset yhtiöjärjestyksen 1, 2, 6, 11 ja 12 pykäliin,
jotka hyväksyttiin KCI Konecranes International Oyj:n 6.3.2003
pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, on merkitty
kaupparekisteriin:

Muutetut pykälät kuuluvat seuraavasti:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on KCI Konecranes Abp.
Yhtiön toiminimi suomeksi on KCI Konecranes Oyj ja englanniksi KCI
Konecranes Plc.
Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialaan kuuluvat materiaalinkäsittelylaitteiden osto,
myynti, tuonti, vienti, valmistus, korjaaminen, vuokraus ja leasing
sekä konsultti-, tutkimus- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen.
Yhtiön toimialaan kuuluu myös tehdaspalvelu- ja kunnossapitotoiminta.
Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä
omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa.
Yhtiö voi harjoittaa toimintaa suoraan, tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja
yhteisyritysten kautta. Emoyhtiönä yhtiö voi vastata konsernin
hallinnosta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin
yhteisistä tehtävistä.

6 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi
päättyy hänen valintaansa seuraavan kolmannen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, ellei yhtiökokous ole päättänyt lyhyemmästä
toimikaudesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.

11 § Yhtiökokous
Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsun
kahdessa (2) hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa
sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen kutsussa
mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään yhtä (1)

                               2 (3)

viikkoa ennen osakeyhtiölain 3 a luvun 11 §:n 1 momentissa mainittua
määräpäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan tulee
ilmoittautua yhtiölle sillä tavoin ja siihen mennessä kuin kutsussa on
ilmoitettu. Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla
lauantai, sunnuntai eikä muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

12 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana
ajankohtana kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen,
toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen;
2. tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus;
päätetään:
3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja heidän matkakulujensa
korvaamisen perusteista;
7. tilintarkastajien palkkiosta;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja tarvittaessa heidän
toimikaudestaan sekä tilintarkastajien lukumäärästä;
valitaan:
9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja tai tilintarkastajat ja tarvittaessa
varatilintarkastaja;
käsitellään:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003
alkaen 5.3.2004 saakka. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.                               3 (3)


Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta. KCI Konecranes Oyj:n
osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien
osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 1.200.000 eurolla ja
osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella osakkeella.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
Puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa