KCI KONECRANESIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KCI KONECRANES OYJ    PÖRSSITIEDOTE    8.3.2006 klo 15.30    1(3)

KCI KONECRANESIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.3.2006 yhtiön
pääkonttorissa Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen maksaa osinkoa 1,10 euroa kutakin
14.390.380 osaketta kohden (ennen osakkeiden lukumäärän lisäämistä) eli yhteensä
15.829.418,00 euroa ja, että jäljelle jäävä osuus 45.782.827,69 euroa jätetään
voittovarojen tilille. Yhtiön hallussa on 210.650 omaa osaketta, joille ei
makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2006. Osinko maksetaan
20.3.2006.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Svante Adde, Stig
Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig
Stendahl valittiin uudelleen KCI Konecranesin hallituksen jäseneksi. Hallituksen
toimikausi päättyy seuraavassa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot, jotka ovat puheenjohtajalle
65.000 euroa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille
25.000 euroa. Tästä vuosipalkkiosta 40 prosenttia käytetään siten, että sillä
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Mikäli joku hallituksen
jäsenistä ei voi hallinnollisten vaikeuksien vuoksi vastaanottaa osakkeita,
maksetaan koko palkkio käteisenä. Lisäksi vahvistettiin että hallituksen jäsenet
ovat oikeutettuja 1.000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

KCI Konecranes Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
tilikaudesta 2006 alkaen.


Yhtiöjärjestyksen osittainen muutos

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen siitä, että yhtiö luopuu
osakkeiden nimellisarvosta ja yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan niin, että yhtiöllä
on vähintään neljäkymmentämiljoonaa (40.000.000) ja enintään
satakuusikymmentämiljoonaa (160.000.000) osaketta.


Yhtiön osakkeiden lukumäärän lisääminen (split)

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeen likviditeetin
parantamiseksi lisäämällä osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien omistusten
suhteessa nelinkertaiseksi 14.601.030 osakkeesta 58.404.120 osakkeeseen
osakepääomaa korottamatta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen seurauksena kukin
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,00 euron määräinen osake muuttuu neljäksi
(4) kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi. Uusi
osakkeiden lukumäärä merkitään kaupparekisteriin arviolta 17.3.2006 ja
kaupankäynti näillä osakkeilla aloitetaan arviolta 20.3.2006.

KCI Konecranesin vuoden 1997, 1999, 2001 ja 2003 optio-ohjelmien nojalla
merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin osakemäärää
lisätään. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan
optioehtojen edellyttämällä tavalla.   2(3)

Täten yhdellä vuoden 1997 optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden
yhteenlaskettu merkintähinta on 26,07 euroa vastaten 6,5175 euroa osakkeelta.
Yhdellä vuoden 1999 B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400)
osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.300 euroa vastaten 8,25 euroa
osakkeelta. Yhdellä vuoden 2001 A- tai B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä
neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on 3.400
euroa vastaten 8,50 euroa osakkeelta. Yhdellä vuoden 2003 A-sarjan optio-
oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on
19,56 euroa vastaten 4,89 euroa osakkeelta; yhdellä vuoden 2003 B-sarjan optio-
oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on
21,62 euroa vastaten 5,405 euroa osakkeelta; ja yhdellä vuoden 2003 C-sarjan
optio-oikeudella saa merkitä neljä (4) osaketta, joiden yhteenlaskettu
merkintähinta on 25,00 euroa vastaten 6,25 euroa osakkeelta.


Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi. Osakkeita voidaan hankkia enintään 5.840.412 kappaletta,
kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen
omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutuksen mukainen osakkeiden
enimmäismäärä perustuu osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen
osakemäärään.

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien
osakkeiden hankintavaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
7.3.2007 asti.


Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 5.840.412 osaketta. Valtuutuksen kattama
osakemäärä vastaa enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutuksen mukainen osakkeiden enimmäismäärä perustuu
osakkeiden lukumäärän lisäämisen (splitin) jälkeiseen osakemäärään.

Hallitus valtuutetiin päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä
ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa
järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan
tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan käyttää
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.


   3(3)

Tämä valtuutus korvaa vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien
osakkeiden luovutusvaltuutuksen, joka on voimassa 9.3.2006 asti. Tämä valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
7.3.2007 asti.

KCI Konecranes on maailman johtava nostolaiteratkaisuihin ja
kunnossapitopalveluihin erikoistunut konserni, jonka huoltotoiminta kattaa
kaikkien valmistajien nosturimerkit. KCI Konecranesin tuotevalikoimaan kuuluvat
kevyet nostolaitteet, raskaat prosessi- ja telakkanosturit sekä konttien ja
kappaletavaran käsittelyyn tarkoitetut erikoisnosturit, kuten konttikurottajat ja
haarukkatrukit. Vuonna 2005 konsernin liikevaihto oli 970 milj. euroa.
Konsernilla on 5 900 työntekijää 38 maassa eri puolilla maailmaa. KCI Konecranes
on listattu Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCI1V).

KCI KONECRANES OYJFranciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa