Konecranes ja Cargotec julkistavat Tulevan Yhtiön suunnitellun ylätason toimintamallin ja johtoryhmän

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2021 KLO 9.00

Konecranes ja Cargotec julkistavat Tulevan Yhtiön suunnitellun ylätason toimintamallin ja johtoryhmän

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Konecranes ja Cargotec yhdistyvät luodakseen kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuisen johtajan. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.  Konecranes ja Cargotec julkistavat tänään Tulevan Yhtiön suunnitellun ylätason toimintamallin ja suunnitellun johtoryhmän.

“Tulevan Yhtiön suunniteltu ylätason toimintamalli on kuukausien integraatiosuunnittelutyön sekä useiden teollisuudenalojen parhaiden käytäntöjen vertailun tulos, ja Tulevan Yhtiön suunnitellut johtoryhmävalinnat huolellisen valintaprosessin tulos. Tämänpäiväinen julkistus on merkittävä askel matkallamme kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi. Olen luottavainen, että olemme valinneet oikeat johtajat päämäärämme saavuttamiseksi”, sanoo Tulevan Yhtiön toimitusjohtajaksi valittu Mika Vehviläinen.

Tulevan Yhtiön tavoitteena on olla asiakaskeskeinen, kansainvälisten huippuosaajien muodostama organisaatio. Tulevan yhtiön suunniteltu ylätason toimintamalli olisi asiakaskeskeinen malli, jossa jokainen neljästä suunnitellusta itsenäisestä liiketoiminnasta palvelisi yhtä selkeää asiakassegmenttiä: satamia, teollisuutta, merirahdinkäsittelyä ja tieliikennettä, mikä varmistaisi itsenäiset ja ketterät liiketoiminnat sekä lähellä asiakasta tapahtuvan päätöksenteon.

Tulevan Yhtiön on sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen suunniteltu muodostuvan seuraavista liiketoiminnoista, joiden johtajat olisivat Tulevan Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja raportoisivat Tulevan Yhtiön toimitusjohtaja Mika Vehviläiselle. Suunniteltujen liiketoimintojen nimeäminen ja brändäys on osa parhaillaan käynnissä olevaa integraatiosuunnittelua.

Teollisuusliiketoiminta

Konecranesin Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueiden on suunniteltu yhdistyvän Tulevassa Yhtiössä vahvistamaan sen asemaa nostoratkaisujen maailmanlaajuisena johtajana. Kunnossapito- ja laitetarjoomia sekä erinomaista asiakasosaamista hyödyntävä toimintamalli avaisi myyntimahdollisuuksia koko teollisuusasiakkuuden elinkaaren ajalle ja tukisi kestävien ratkaisujen entistä pidempää käyttöikää. Liiketoimintaa johtaisi Fabio Fiorino, joka toimii tällä hetkellä Konecranesin Kunnossapito-liiketoiminta-alueen johtajana.

Merirahtiliiketoiminta

Cargotecin nykyinen MacGregor-liiketoiminta jatkaisi laivanrakentajien, varustamoiden ja operaattoreiden palvelemista vahvalla tuotteista, palveluista ja ratkaisuista koostuvalla tarjoomallaan. Liiketoiminta hyötyisi isomman yhtiön osana olemisesta esimerkiksi kestävässä kehityksessä, hankinnassa ja digitalisaatiossa. Liiketoimintaa johtaisi Leif Byström, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin MacGregorin johtajana.

Satamaliiketoiminta

Tuleva Yhtiö suunnittelee muodostavansa uuden liiketoiminnan yhdistämällä Cargotecin Kalmar- ja Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueet satama- ja terminaaliasiakkaiden elinkaarikumppaniksi, joka hyötyisi yhdistettyjen liiketoimintojen teknologia-, innovaatio- ja skaalaeduista ja tarjoaisi siten koko arvoketjun kattavat materiaalinkäsittelyratkaisut laitteineen, ohjelmistoineen ja palveluineen. Liiketoimintaa johtaisi Michel van Roozendaal, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin Kalmar Mobile Solutions -yksikön johtajana.

Tieliikenneliiketoiminta

Cargotecin nykyinen Hiab-liiketoiminta jatkaisi maailman johtavana tieliikenteen kuormankäsittelylaitteiden, älykkäiden palveluiden ja verkkoyhteydellä varustettujen ratkaisujen tarjoajana. Liiketoiminta hyötyisi isomman yhtiön osana olemisesta esimerkiksi kestävässä kehityksessä, hankinnassa ja digitalisaatiossa. Liiketoimintaa johtaisi Scott Phillips, joka toimii tällä hetkellä Cargotecin Hiabin johtajana.

Tulevan Yhtiön konsernitoiminnot keskittyisivät valittuihin liiketoimintojen arvoa luovaa yhteistyötä tukeviin toimintoihin sekä listayhtiölle kuuluviin tehtäviin. Tulevan Yhtiön suunnitellaan kattavan seuraavat konsernitoiminnot, joiden johtajat olisivat Tulevan Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja raportoisivat Tulevan Yhtiön toimitusjohtajalle Mika Vehviläiselle.

Taloustoiminto vastaisi esimerkiksi Tulevan Yhtiön konsernitason kirjanpidosta ja taloudellisesta raportoinnista, rahoituksesta, veroista, sisäisestä tarkastuksesta ja sijoittajasuhteista. Taloustoimintoa johtaisi talous- ja rahoitusjohtaja Teo Ottola, nykyinen Konecranesin finanssijohtaja.

Henkilöstöhallinto tukisi Tulevan Yhtiön kansainvälisiä osaajia ja liiketoimintoja esimerkiksi johtajuudessa, osaamisen kehittämisessä, monimuotoisuudessa, osallistamisessa ja työntekijäkokemuksessa sekä vastaisi Tulevan Yhtiön henkilöstöohjesäännöistä ja -prosesseista. Henkilöstöhallintoa johtaisi Mikko Pelkonen, nykyinen Cargotecin henkilöstöjohtaja.

Teknologiatoiminto edistäisi vastuullisuutta ja Tulevan yhtiön keskitettyjä panostuksia kehittyneen tutkimuksen, innovoinnin, konsernin tietohallinnon ja digitalisaation saralla. Teknologiatoimintoa johtaisi Juha Pankakoski, nykyinen Konecranesin teknologiajohtaja.

Integraatiotoiminto johtaisi ja koordinoisi integraation toteutusta sekä hankintaohjelmaa. Intergraatiotoimintoa johtaisi Topi Tiitola, nykyinen Konecranesin integraatio- ja projektihallintajohtaja.

Strategia ja yritysjärjestelytoiminto luotaisi Tulevan Yhtiön strategiaa ja strategista suuntaa. Strategia- ja yritysjärjestelyjohtaja valitaan myöhemmin.

Lakiasiat olisi vastuussa hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, lainsäädännön ja muiden säännösten noudattamisesta kaikissa liiketoiminnoissa sekä muista lakiasioista. Lakiasioita johtaisi Outi Aaltonen, nykyinen Cargotecin lakiasiainjohtaja.

Yhteiskuntasuhde- ja viestintätoiminto vastaisi Tulevan Yhtiön yhteiskuntasuhteista, Tulevan Yhtiön brändistä sekä konserniviestinnästä. Yhteiskuntasuhde - ja viestintäjohtaja valitaan myöhemmin.

Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet suunnitellun johtoryhmän kokoonpanon.

Suunnitellut johtoryhmävalinnat tulisivat voimaan vasta sulautumisen toimeenpanohetkellä, jonka arvioidaan olevan vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Ylätason toimintamalliin mukaan lukien liiketoimintoihin ja liiketoimintayksiköihin (mukaan lukien suunnitelmat yhdistää kaksi teollisuusliiketoiminta-aluetta ja luoda uusi satamaliiketoiminta yhdistämällä nykyiset satamaliiketoiminnat, mutta näihin suunnitelmiin kuitenkaan rajoittumatta), konsernihallintoon, toimintoihin, tulevaisuuden organisaatiorakenteeseen ja tulevaisuuden henkilövalintoihin liittyvistä suunnitelmista päätetään erikseen, ja nämä suunnitelmat ovat myös ehdollisia useille paikallisille lakisääteisille vaatimuksille. Yhdistymisen edellyttämien ehtojen täyttymiseen ja sulautumisen toimeenpanoon asti Konecranes ja Cargotec toimivat täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä, ja Konecranesin nykyisen johtoryhmän jäsenet jatkavat nykyisten vastuualueidensa johtamista.

Sulautumisen täytäntöönpanoon saakka Konecranesin johtoryhmä koostuu sen nykyisistä jäsenistä, joita ovat:

Rob Smith, toimitusjohtaja (31.12.2021 saakka)
Teo Ottola, finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen (myös väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2022 alkaen)
Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
Carolin Paulus, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue
Juha Pankakoski, teknologiajohtaja
Anneli Karkovirta, henkilöstöjohtaja
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
Topi Tiitola, johtaja, integraatio- ja projektinhallinta


KONECRANES OYJ

Lisätietoja:
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Tärkeitä tietoja

Sulautumisvastikeosakkeita tai Järjestelyä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita, eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”, ”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta Konecranesin todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka liittyvät Konecranesin tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.


Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16 500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa