Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2016, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2017.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Yhtiökokous vahvisti lisäksi, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvalla hinnalla tai luovuttaa vastaava määrä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Mikäli osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi
Ole Johanssonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin, Ulf Liljedahlin, Malin Perssonin ja Christoph Vitzthumin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja Oren G. Shafferin.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2017 päättyvälle vuodelle uudelleen Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A- tai B-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan, ja myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. Osakkeiden tai erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 7,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 9,5 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia A-sarjan osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 A-sarjan osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 22.9.2018 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 22.3.2022 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta A-sarjan osakkeiden osakeannista myös yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia A-sarjan osakkeita. Annettavien uusien A-sarjan osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,8 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Valtuutus on voimassa 22.3.2022 saakka. Tämä valtuutus on voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle ja enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta Åbo Akademille yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksella on oikeus päättää lahjoitusten kohdentamisesta kokonaan tai osittain tietyille koulutusaloille sekä muista lahjoituksia koskevista seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä  
www.konecranes.com/agm2017 viimeistään 6.4.2017 alkaen.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).


JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

 

Tilaa