KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Report this content

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.6.2020 klo 11:15

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 11.6.2020 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten fyysistä läsnäoloa. 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.6.2020.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuuttaa hallituksen, yllä mainitun päätöksen lisäksi, päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista voidaan valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa yhdessä tai useammassa erässä enintään 0,55 euroa osakkeelta. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisuudessaan yhteenlaskettu yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen mahdollisesti valtuutuksen nojalla tekemän päätöksen perusteella jaettava osinko tilikaudelta 2019 voi siten olla enintään 1,20 euroa osakkeelta.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakoa koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti kannattaa Konecranesin palkitsemispolitiikkaa, joka sisältää hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Yhtiökokous päätti edelleen, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Yhtiökokous päätti edelleen, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugelin, Ulf Liljedahlin, Per Vegard Nersethin, Päivi Rekosen ja Christoph Vitzthumin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja Niko Mokkilan ja Janne Martinin hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Janne Martin valittiin Konecranesin työntekijöiden keskuudesta. Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hänet valittiin hallituksen täysimääräiseksi jäseneksi Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2020 päättyvälle tilikaudelle uudelleen Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kristina Sandin. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kymmenestä (10) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Muutoksen seurauksena yhtiökokouksessa on jatkossa mahdollista valita hallituksen puheenjohtaja, ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi, hallituksen varapuheenjohtaja.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan seuraavasti:

3§ Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Lisättiin uusi kohta 3 c. kuulumaan seuraavasti, ja muutettiin numerointi kohdissa 3 c-e vastaavasti numeroinniksi 3 d-f.

c. Nimitystoimikunta voi myös valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja mikäli tarpeen hallituksen varapuheenjohtajaksi;

§ 6.1 Ehdotuksen valmistelu

Muutettiin työjärjestyksen kohdan 6.1 ensimmäistä kappaletta kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen koskien hallituksen kokoonpanoa, mukaan lukien alla kohdan 6.2 mukaisesti mahdollisesti valittavan työntekijöiden edustajan. Nimitystoimikunta voi myös valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi hallituksen varapuheenjohtajan valinnaksi. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä ehdotuksia suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 11.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 11.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 11.6.2025 saakka. Tämä valtuutus on voimassa edellisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä www.konecranes.com/agm-2020 internetsivuilla viimeistään 25.6.2020 alkaen.

 

KONECRANES OYJ
Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet
 

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg, sijoittajasuhteet, puh. +358 (0) 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien konsernilla on noin 18 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Tilaa