Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (18)
                  7.8.2003 klo 10.00

KCI Konecranes –konserni
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

MARKKINOIDEN ELPYMISESTÄ EI MERKKEJÄ, PÄÄPAINO TOIMINNAN SISÄISESSÄ
KEHITTÄMISESSÄ

Heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen Q2 toiminnallinen tulos on
lähellä vuoden 2002 tasoa (liikevoitto ennen uudelleenjärjestelykuluja
nyt 5,7 milj. euroa verrattuna 6,7 milj. euroa Q2/02)

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto varattiin toiminnan
uudelleenjärjestelyyn

Amerikassa liikevaihto volyymiltään viime vuoden tasolla, Euroopassa
laskua ja Aasiassa nopeaa kasvua

Tilauskanta kasvoi 4,2 % viime vuoden lopun tasosta


           Tammi-kesäkuu     Viim. 12 kk   Ed.v.
MEUR        1-6/  1-6/ Muutos 7/02- 7/01- Muutos 1-12/
LIIKEVAIHTO     03   02    %  6/03  6/02    %  02
 Kunnossapito-                          
 palvelut     165,4 173,8  -4,8 364,0  369,  -1,4 372,4
                          3
 Standardi-                            
 nostolaitteet   88,4  96,8  -8,7 196,1  224,  -12,6 204,
                          3       5
 Erikoisnosturit  91,1 106,6  -14,5 193,7  227,  -14,8 209,
                          3       2
 Sisäinen                             
 liikevaihto   -32,4 -30,4   6,6 -74,5   -  -2,2   -
                        76,2     72,5
Liikevaihto                            
yhteensä     312,5 346,8  -9,9 679,3 744,7  -8,8 713,6
Liikevoitto                            
ennen liikearvon                         
poistoa (EBITA)   2,0  15,1  -87,0  27,8  51,6  -46,2 40,9
Liikearvon                            
poisto       -1,5  -1,9  -20,0  -3,0  -3,8  -22,1 -3,3
Liikevoitto     0,5  13,3  -96,3  24,8  47,8  -48,1 37,6
                                 
Liikevoitto                            
ennen uudelleen-    
järj. kuluja    7,5
                                 
Rahoitustuotot                          
ja –kulut     -1,0  -0,6  71,8  -1,5  -2,3  -32,5 -1,1
Tulos ennen                            
veroja ja                             
vähemmistö-                            
osuutta      -0,5  12,7 -104,0  23,3  45,5  -48,9 36,5
                              2 (18)

                                 
Voitto       -0,5  8,6 -105,9  15,6  30,5  -48,9 24,6
Tulos/osake                            
(EUR)       -0,04  0,58 -106,1  1,08  2,07  -48,1 1,69
                                 
SAADUT TILAUKSET                         
 Kunnossapito-                          
 palvelut     156,6 167,3  -6,4 299,5 306,4  -2,3 310,2
 Standardi-                            
 nostolaitteet   99,3 104,9  -5,3 197,6 208,8  -5,4 203,2
 Erikoisnosturit  74,0  91,2  -18,9 137,7 191,1  -27,9 154,9
 Sisäiset                             
 tilaukset    -31,2 -36,1  -13,6 -64,5 -70,2  -8,1 -69,4
Saadut tilaukset                         
yhteensä     298,7 327,3  -8,7 570,3 636,1  -10,3 598,9
Tilauskanta                            
kauden lopussa  214,6 269,6  -20,4   -   -    - 206,0


Kommentti ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta:

Heikon ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen toiminta parantui
toisella neljänneksellä ja toiminnallinen tulos oli suunnilleen samaa
tasoa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kaikkien liiketoiminta-
alueiden marginaalit paranivat ensimmäisestä neljänneksestä.
Euroopassa, Saksassa tapahtuneesta tilausten pienestä kasvusta
huolimatta, liikevaihto aleni edelleen (-13,4 % verrattuna tammi-
kesäkuuhun viime vuonna). Amerikassa liiketoiminnan taso pysyi vakaana
(raportoitu liikevaihdon lasku johtuu ainoastaan US dollarin ja euron
välisestä kurssikehityksestä) ja Aasian-Tyynenmeren alueella
liikevaihto kasvoi merkittävästi (+39,0 %). Tilauskanta kasvoi 4,2 %
viime vuoden lopusta vahvan modernisaatiokertymän ansiosta.

Kommentti vuositulokseen:

Tuotantokapasiteetin käyttöaste on alhainen useimmilla
asiakasteollisuuden aloilla eikä välitöntä markkinoiden elpymistä ole
näkyvissä. Konserni on siksi päättänyt nopeuttaa toiminnan
tehostamisohjelmaa. Ohjelmaan sisältyy edelleen Euroopassa olevien
tuotantolaitosten yhdistämisiä. Vastaavat uudelleenjärjestelykulut,
yhteensä 7 milj. euroa, sisältyvät ensimmäisen vuosipuoliskon
tulokseen. Toimintaympäristö pysyy jatkossakin haasteellisena.
Konsernin liikevoiton kehityksen uskotaan toisen vuosipuoliskon aikana
olevan vahvempaa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. On kuitenkin
epävarmaa, voidaanko vuoden 2002 tulostaso saavuttaa, vaikka
uudelleenjärjestelykulut jätetään kokonaan huomiotta. Konsernin
markkinaosuudet ovat kasvussa. Yritysostoja tullaan jatkamaan.


                              3 (18)

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Pääpaino toiminnan sisäisessä tehostamisessa

Konserni on yritysostojen avulla rakentanut merkittävän aseman
Euroopan suurissa maissa.

Markkina-alueen laajennuksen ohella olemme pyrkineet rationalisoimaan
ja keskittämään tuotantoresursseja. Olemme lakkauttaneet vanhaa
tuotantokapasiteettia ja tuoneet markkinoille konsernin
(maailmanlaajuisia) tuotesarjoja korostetun varovaisesti jotta ei
vaarannettaisi hankittuja markkinaosuuksia.

Nykyaikaiset tuotesarjamme on otettu markkinoilla odotettua nopeammin
vastaan, joten olemme voineet nopeuttaa uudelleenjärjestelyjä.
Markkinatilanne, johon ei ole näkyvissä nopeaa parannusta, on
niinikään lisännyt uudelleenjärjestelyjen tarvetta.

Suljemme toimintomme Frankfurtissa Saksassa, koska Berliinin tehtaamme
voi hoitaa myös tuon alueen kysynnän. Tulemme lakkauttamaan lisää
kapasiteettia Euroopassa (kohteet julkistetaan myöhemmin). Henkilöstöä
vähennetään myös Suomessa. Lisäämme vauhtia Kiinan
komponenttitoiminnoissa.

Yhdysvalloissa pitkään odotettu huoltotoiminnan tietojärjestelmä
otetaan käyttöön yhä useammassa toimipisteessä, mikä puolestaan
vähentää tukihenkilöstön tarvetta.

Kaiken kaikkiaan uudelleenjärjestelyohjelman on arvioitu vähentävän
konsernin henkilöstömäärää 200 henkilöllä. Ohjelma ei vaikuta
tuotantokapasiteettiin.

Kaikkiaan uudelleenjärjestelyjen kuluiksi on arvioitu 7 milj. euroa.
Valtaosa kuluista aiheutuu henkilöstön vähentämisestä (mukaan luettuna
varhaiseläkejärjestelyt).

Toimintaperiaatteenamme on, että tuotannon tehokkuus säilytetään
kaikissa tilanteissa, ja toimintoja organisoidaan tarvittaessa
uudelleen.

Aikaisemmin uudelleenjärjestelykulut on katettu kertaluonteisilla
tuotoilla. Tällä kertaa tämä ei ole ollut mahdollista.                              4 (18)

Ensimmäinen vuosipuolisko 2003
Yleiskatsaus

(Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden vastaavan ajanjakson
vertailulukuja, ellei toisin mainita.)

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuun aikana oli 312,5 milj. euroa,
joka on 9,9 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (346,8
milj. euroa). Kunnossapitopalveluiden liikevaihto kasvoi määrältään
(paikallisissa valuutoissa laskettuna), mutta raportoitu liikevaihto
euroissa laski, mikä johtui pelkästään valuuttakurssimuutoksista.
Standardinostolaitteissa ja Erikoisnostureissa liikevaihto aleni myös
määrältään. Kokonaisuudessaan liikevaihdon määrä, kun
valuuttakurssimuutoksia ei oteta huomioon, laski vähän eli 3,3 %.

Konsernin liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (13,3 milj. euroa).
Uudelleenjärjestelykulut, noin 7 milj. euroa, vähennettiin
liikevoitosta (Ks. konsernin pörssitiedotteet 25-26.6.2003). Ilman
näitä kuluja ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 7,5 milj.
euroa ja toisen vuosineljänneksen liikevoitto vastaavasti 5,7 milj.
euroa (6,7 milj. euroa).

Toiminnallisten liikevoittojen alentuminen johtui pääasiassa
liikevaihdon määrän alenemisesta uuslaitetoiminnoissa ja
modernisaatioissa (osa Kunnossapitopalveluita). Myyntihinnat alenivat
niin ikään jonkin verran. Vahvistunut euro vaikutti
Kunnossapitopalveluiden liikevoittoon, mutta koko konsernin kannalta
vaikutus liikevoittoon oli vähäinen.

Konsernin rahoituskulut (kulujen ja tuottojen netto) olivat 1,0 milj.
euroa. Rahoituskulut olivat puolivuotiskaudella 0,4 milj. euroa
korkeammat kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mikä johtui pääosin
käyttöpääoman kasvusta.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli –0,5 milj. euroa (12,7 milj.
euroa) tai 6,5 milj. euroa ilman uudelleenjärjestelykuluja. Konsernin
tuloveroina raportoitiin 0 euroa (4,1 milj. euroa). Veroasteeksi koko
vuodelta arvioidaan 35 % tuloksesta ennen veroja. Konsernin tammi-
kesäkuun voitto oli –0.5 milj. euroa (8,6 milj. euroa).

Liiketoiminnan tulorahoitus oli 7,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa) ja
liiketoiminnan kassavirta -10,1 milj. euroa (19,0 milj. euroa).
Kassavirta ennen rahoitusta oli – 22,1 milj. euroa ( 8,6 milj. euroa).
Negatiivinen kassavirta johtui pääasiassa käyttöpääoman kasvusta,
tulorahoituksen vähenemisestä ja investointien kasvusta.
Investointeihin sisältyi omien osakkeiden ostoja noin 5,48 milj.
eurolla. Vaihto-omaisuuden arvo (varasto ja keskeneräinen tuotanto)
kasvoi noin 11 milj. eurolla vuoden 2002 lopusta, mikä ennakoi
tuotannon kasvua.
                              5 (18)

Pääosin negatiivisesta kassavirrasta johtuen korollinen nettovelka
nousi kesäkuun lopussa 72,4 milj. euroon (59,4 milj. euroa) ja
nettovelkaisuusaste (gearing) oli 47,4 % (35,4 %). Konsernin
omavaraisuusaste oli 40,0 % (vuosi sitten 42,8 %).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,5 % tai 7,5 % ennen
uudelleenjärjestelykuluja (12,6 %). Oman pääoman tuotto oli –0,6 % tai
noin 5 % ilman uudelleenjärjestelykuluja (10,1 %).

Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 298,7 milj.
euroa, joka on 28,6 milj. euroa tai 8,7 % vähemmän kuin vastaavaan
aikaan viime vuonna (327,3 milj. euroa). Saadut tilaukset alenivat
kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, mutta ilman euron
vahvistumisen aiheuttamaa valuuttakurssivaikutusta ainoastaan
Erikoisnostureiden saatujen tilausten määrä laski.
Kunnossapitopalveluiden tilaukset sitä vastoin kasvoivat määrällisesti
ja Standardinostolaitteissa tilaukset olivat viime vuoden tasolla.
Markkina-alueittain Kiinassa tilauskertymä säilyi vahvana. Myös
Saksassa ja Amerikassa (dollareissa laskettuna) tilausten määrä
kasvoi, mutta pysyi edelleen alhaisella tasolla.

Konsernin koko tilauskanta oli 214,6 milj. euroa, joka on 20,4 %
alempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (269,6 milj. euroa), mutta
4,2 % tai 8,6 milj. euroa korkeampi kuin vuoden 2002 lopussa.
Erikoisnostureiden tilauskanta on nyt alhaisempi, mutta
Kunnossapitopalveluiden (modernisaatiot, suuret korjaukset jne.) ja
Standardinostolaitteiden tilauskannat ovat kasvaneet. Kunnossapidon
sopimuskanta kasvoi edelleen ja siihen sisältyy nyt 217.575
nostolaitetta. Tämä on 8 % enemmän kuin vuosi sitten ja 4,5 % enemmän
kuin vuoden 2002 lopussa.

Konserni jatkoi toimintojensa sopeuttamista muuttuneita olosuhteita
vastaaviksi ja hyödyntääkseen maailmanlaajuista pääsyään eri myynti-
ja hankintamarkkinoille. Toisella vuosineljänneksellä konserni päätti
tehostaa ja nopeuttaa useita tehokkuutta lisääviä toimia, joihin
sisältyy myös kapasiteetin järkeistämistoimenpiteitä. Nämä toimet
kohdistuvat lähinnä konsernin uuslaitetoimintoihin Euroopassa ja
Amerikassa. Kaiken kaikkiaan näistä toimenpiteistä on arvioitu
aiheutuvan noin 7 milj. euron kertaluonteiset kulut. Nämä kulut on nyt
kokonaisuudessaan kirjattu Yhtymän kuluihin.

Henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 4443 (vuosi sitten 4372 ja
vuoden 2002 lopussa 4441). Vuoden 2002 kesäkuusta henkilöstön määrä on
kasvanut yritysostojen ja Aasian toimintojen laajentumisesta johtuen
noin 150 henkilöllä. Mikäli näitä uusia toimintoja ei huomioida, laski
konsernin henkilöstömäärä 79 henkilöllä.                              6 (18)

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saadut tilaukset tammi-kesäkuun aikana olivat 156,6 milj. euroa, joka
on 6,4 % vähemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä puoliskolla (167,3
milj. euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset
kasvoivat 3,2 %.

Saatujen tilausten määrä oli toisella vuosineljänneksellä 10 %
korkeammalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
Modernisaatioiden ja satamahuollon tilaukset kasvoivat voimakkaasti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 165,4 milj. euroa (173,8
milj. euroa), joka on 4,8 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Kunnossapitopalveluiden volyymi kuitenkin kasvoi. Muuttumattomin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,8 %. Kenttähuollon
liikevaihto kasvoi, mutta modernisaatioprojektien liikevaihto aleni.

Liikevoitto oli 6,3 milj. euroa tai 3,8 % liikevaihdosta (9,5 milj.
euroa tai 5,5 % liikevaihdosta). Euron vahvistuminen
(valuuttakurssimuutoksista johtuva käännösvaikutus),
modernisointimäärän alentuminen ja alhaisempi kapasiteetin käyttöaste
monilla teollisuusaloilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa, olivat
tärkeimmät syyt liikevoiton selvään laskuun. Hankitut toiminnot
lisäsivät liikevaihtoa noin 5 milj. eurolla verrattuna vastaavan
jakson liikevaihtoon viime vuonna. Näiden uusien liiketoimintojen
keskimääräinen tulostaso ei ole yltänyt vielä konsernin
keskimääräiselle tasolle. Liikevoittomarginaali oli toisella
vuosineljänneksellä 4,3 % (vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 %).

Liiketoiminta-alueella on käynnistetty useita tuloksen parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 2718 (2621).
Toisen vuosineljänneksen aikana henkilöstön määrä aleni 25 henkilöllä,
vaikka tuolloin hankittiin saksalainen KUBI, jonka mukana
Kunnossapitopalveluihin tuli 36 uutta henkilöä.

Vuosihuollon sopimuskannan suotuisa kehitys jatkui. Sopimuskantaan
sisältyi kesäkuun lopussa 217.575 nostolaitetta. Tämä on 8 % enemmän
kuin vuosi sitten (201.515) ja 4,5 % enemmän kuin vuoden 2002 lopussa.
Nopeimmin kasvoi satamanostureiden määrä.


Standardinostolaitteet

Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat 99,3 milj. euroa, joka on 5,3
% vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (104,9 milj. euroa).
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna saadut tilaukset

                              7 (18)


olivat viime vuoden tasolla. Toisen vuosineljänneksen tilaukset olivat
50,0 milj. euroa, kun ne ensimmäisellä neljänneksellä olivat 49,3
milj. euroa.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski 8,7 %:lla vuoden 2002
ensimmäisen puoliskon 96,8 milj. eurosta 88,4 milj. euroon.
Valuuttakursseilla oli vain vähäinen vaikutus liikevaihdon
kehitykseen. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 46,7
milj. euroon ensimmäisen neljänneksen 41,7 milj. eurosta ja on
saavuttamassa saatujen tilausten tason.

Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa tai 7,8 % liikevaihdosta, kun se
vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 8,9 milj. euroa tai 9,2
% liikevaihdosta. Liikevoitto laski lähinnä liikevaihdon alenemisesta
johtuen. Volyymilaskun negatiivista vaikutusta torjuttiin
menestyksekkäästi uuden köysinostinsarjan ja muiden tehostustoimien
avulla. Toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli sekä määrältään
että suhteessa liikevaihtoon parempi kuin vastaavaan aikaan viime
vuonna alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta (4,0 milj. euroa tai
8,6 % liikevaihdosta verrattuna 3,8 milj. euroon tai 7,8 %:iin
liikevaihdosta). Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana.

Myynnin ja tuotannon tehostamisohjelmaa jatketaan. Työntekijöiden
määrä oli kesäkuun lopussa 950 (973). Jos ei huomioida Kiinan ja Etelä-
Korean toimintojen myötä tullutta henkilöstömäärän lisäystä, niin
henkilöstön määrä on vähentynyt noin 220 henkilöllä (tai 20 %) vuoden
2001 lopusta.


Erikoisnosturit

Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat 74,0 milj. euroa, joka on
18,9 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (91,2 milj.
euroa). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna saadut tilaukset
vähenivät 14,5 %. Vaikka tarjousaktiviteetti säilyi korkeana, yhtään
yksittäistä isoa projektitilausta ei saatu toisen vuosineljänneksen
aikana.

Liikevaihto oli 91,1 milj. euroa, joka on 14,5 % vähemmän kuin
vastaavaan aikaan viime vuonna (106,6 milj. euroa). Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 12,0 %.

Liikevoitto oli 4,5 milj. euroa tai 4,9 % liikevaihdosta, kun se
vastaavaan aikaan vuosi sitten oli 7,4 milj. euroa tai 6,9 %
liikevaihdosta. Liikevoiton lasku johtui liikevaihdon alenemisesta.
Kustannusten leikkaus- ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta tilanne
tulee paranemaan loppuvuoden aikana. Näistä uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat kertaluonteiset kulut on kirjattu Yhtymän kuluihin. Euron
                              8 (18)

vahvistumisella oli vain vähäinen vaikutus tuloskehitykseen.
Myyntihinnoittelu pysyi edelleenkin vaativana.

Erikoisnostureiden tilauskanta säilyi kohtuullisella tasolla.
Kapasiteetin käyttöasteessa on kuitenkin huomattavia eroja eri
tuotantoyksiköiden ja tuoteryhmien välillä. Tilanteen korjaamiseksi
aloitettuja toimenpiteitä tullaan jatkamaan ja
uudelleenjärjestelyohjelmaa on nopeutettu ja toimia lisätty.

Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 663 (673). Uudelleenjärjestelyiden
seurauksena työntekijöiden määrä vähenee edelleen.


Yhtymän kulut ja konsolidointierät

Konsernin yleiskustannukset, joita ei kohdisteta suoraan liiketoiminta-
alueille, koostuvat tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista,
hallintokuluista sekä konsernin rahoituksen ja lakiasioiden hoidosta.
Tammi-kesäkuussa nämä kulut olivat 16,0 milj. euroa, joka on 4,5 milj.
euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna (11,5 milj. euroa).
Kulujen kasvu johtuu toiminnan uudelleenjärjestelyistä, joiden
kustannuksiksi on arvioitu 7 milj. euroa. Uudelleenjärjestelykulut on
kokonaisuudessaan kirjattu Yhtymän kuluihin.

Konsernin konsolidointierät, joita ovat konserniliikearvon poisto,
sisäisen voiton eliminointi ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista,
olivat 1,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Pieni kasvu johtuu konsernin
keskeneräisen tuotannon kasvusta ja siitä aiheutuvasta sisäisen voiton
eliminointimäärän lisääntymisestä.


Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihdon kehitys markkina-alueittain:

           1-6/  Osuus  1-6/  Osuus  Muutos
           2003    %  2002    %    %
Eurooppa      162,9  52,1  188,1  54,2  -13,4
Amerikka      108,6  34,7  129,2  37,3  -16,0*
Aasian-                          
Tyynenmeren alue   41,0  13,1  29,5   8,5  +39,0
Yhteensä      312,5  100,0  346,8  100,0   -9,9

*) Muuttumattomin valuuttakurssein laskettuna –0,5 %
                              9 (18)

Kommentti valuutoista

Kaikki ei euro-määräiset liiketapahtumat on suojattu
kurssivaihteluilta keskimäärin noin vuoden pituisilla
termiinikaupoilla tai vaihtoehtoisesti riskit on katettu muilla
tavoilla. Näin ollen viimeaikainen euron vahvistuminen erityisesti US-
dollariin nähden on toistaiseksi vaikuttanut vain vähän konsernin
tuloskehitykseen. Historiallisesti katsottuna dollarin nykyinen arvo
suhteessa euroon on edelleen kohtuullisella tasolla, mutta saattaa
johtaa kilpailun kiristymiseen maailmanmarkkinoilla euro- ja ei-euro -
alueen tuottajien välillä. Konserni on ryhtynyt eri keinoin
parantamaan kilpailuasemaansa tässä suhteessa.

Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä
valuutoissa kehittyivät seuraavasti:

     kesäkuu  kesäkuu Muutos %
      2003    2002
USD   1,10504  0,89812  -18,73
CAD    1,6049   1,4131  -11,95
GBP   0,68572  0,62178   -9,32
SEK    9,1625   9,1574   -0,06
NOK    7,7615   7,663   -1,27
SGD    1,9295   1,6325  -15,39
AUD    1,7924   1,6791   -6,32


Tärkeitä tapahtumia

4.4.2003 KCI Konecranes hankki saksalaisen nosturihuoltoyhtiö KUBI
GmbH:n. KUBI on erikoistunut sisämaan satamissa käytettävien suurten
nosturien huoltoon. Se toimii myös merisatamissa. KUBI sisältyi
konsernin lukuihin toisella vuosineljänneksellä.

25.4.2003 vahvistettiin KCI Konecranesin japanilaisen Meidensha
Corporationin kanssa solmima yhteisyrityssopimus. KCI Konecranes
omistaa 49 %:a yhteisyritys Meiden Hoist System Company Ltd:stä ja
sillä on lisäosto-oikeus omistusosuutensa kasvattamiseksi 65 %:iin
ennen 31.3.2008.

Toisella vuosineljännekselle aloitti toimintansa KCI Konecranesin
kiinalainen yhteisyritys Jiangyin Dingli High Tech Industrial Crane.

2.6.2003 KCI Konecranes julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin, että
KCI Konecranesin vaatimus siirtää Invensysin ja Baanin Yhdysvaltain
Kalifornian piirituomioistuimessa sitä vastaan kohdistamat vaateet
välimiesmenettelyyn on hyväksytty. KCI Konecranes vaati, että kanne
joko hylätään kokonaisuudessaan tai yhdistetään Tukholmassa vireillä
olevaan välimiesmenettelyyn, koska kiista koskee samaa projektia, joka
                              10 (18)


on jo välimiesmenettelyssä Tukholmassa. Yhdysvaltain Kalifornian
piirioikeus hyväksyi KCI Konecranesin vaatimuksen ja siirsi kaikki
kiistan asiakohdat kantajien ja KCI Konecranes Oyj:n sekä Konecranes,
Inc:in välillä ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin asettamassa
välimiesoikeudessa. Välimiesmenettely Baan Company N.V:tä vastaan
jatkuu Tukholmassa. Siinä KCI Konecranes vaatii Baanilta
vahingonkorvausta vuonna 1998 epäonnistuneesta ohjelmistoprojektista.
Baan on nostanut vastakanteen KCI Konecranesia vastaan. Invensysin
mukaan se on myynyt Baanin liiketoiminnan SSA Global Technologies,
Inc:lle. Myynnillä ei uskota olevan vaikutuksia välimiesmenettelyyn.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä toisella vuosineljänneksellä
saamistamme tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä
asiakaskunnaltaan että maantieteellisesti.

Konecranes VLC Oy sai tilauksen Muugan konttiterminaaliin, Tallinnan
satamaan toimitettavasta laiturikonttinosturista. Tilaaja oli AS Hansa
Liising Eesti, joka vuokraa nosturin Muugan konttiterminaalille.

Konecranes VLC sai Houstonin satamalaitokselta (Teksas, Yhdysvallat)
lisätilauksen viidestä Konecranesin kumipyöräkonttinosturista (Rubber
Tyred Gantry Crane, RTG).

KCI Konecranes sai kaksi huomattavaa tilausta yhteensä kahdeksan
Panamax-luokan laiturikonttinosturin modernisoinnista Felixstowen
satamassa (Iso-Britannia) sekä Patrick Stevedores –terminaaleissa
Sydneyssä ja Melbournessa (Australia).

Yhdysvaltalainen hankintayhtiö tilasi terminaalikonttinosturin (RMG)
konttien ja muun logistiikan hoitamiseen.

Ruotsalainen D&R AB tilasi jätteenkäsittelynosturin Finspångin
tehtaaseensa.

Toulousen kaupunki tilasi kaksi jätteenkäsittelynosturia. Nosturit
korvaavat nykyiset nosturit C.V.D.U jätteenkäsittelylaitoksessa
Toulousessa, Ranskassa.

Ruotsalainen Babcock Wilcox Volund tilasi kaksi
jätteenkäsittelynosturia Linköpingin tehtaaseensa.

Ruotsalainen NCC tilasi jätteenkäsittelynosturin Boråsin tehtaaseensa.

Hyundai Heavy Industries tilasi 140 tonnin voimalaitosnosturin
toimitettavaksi Barbadokselle, Yhdysvaltoihin.
                              11 (18)

GE Energy tilasi kolme voimalaitosnosturia kolmeen eri voimalaan
Tunisiassa.

Siemens tilasi yhteensä 20 nosturia ja yhden nostimen Az Zour
–voimalaitokseen Kuwaitissa.

Avesta Polarit tilasi yhden täysautomatisoidun nosturin teräsrullien
käsittelyyn Torniossa sijaitsevaan terästehtaaseensa.

Phu My Cold Rolling Mill -projektiin HCM Cityyn tilattiin 13
terästehdasnosturia. Kyseessä on Vietnamin ensimmäinen kylmävalssaamo
ja Vietnam Steel Corporationin tähän mennessä suurin projekti.

Krupp Stainless Steel (Kiina) tilasi viisi terästehdasnosturia.

Sahaviriya Steel Industries (Thaimaa) tilasi yhteensä viisi
siltanosturia.

Bechtel tilasi ALBA:n (Aluminium Bahrain) nimissä kaksi nosturia ja
kaksi nostinta ALBA:n laajennusprojektiin Bahrainiin.

Corus at Scunthorp (Iso-Britannia) tilasi valssaushallin nosturin
sähköistyksen uusimisen.

Japanilainen Fuji Electric tilasi erikoisnostureita turbiinien ja
kondensaattorien siirtämiseen Irlannissa sijaitseviin Lough Reen West
Offalyn voimalaitoksiin.

Geneglace/ Frigo France, joka on saksalaisen GEA-konsernin tytäryhtiö,
tilasi kuusi standardinosturia jääntekokoneita valmistavaan tehtaaseen
Nantesissa, Ranskassa.

Takenaka Europe GmbH (Unkarin sivuliike) tilasi 30 tonnin nosturin
prässilinjalle SUZUKI:n autotehtaalle Unkariin.

Michelinin kanssa solmittiin ensimmäinen kunnossapitosopimus, joka
käsittää 162 erilaista nostolaitetta (prosessinostureita, yksirataisia-
ja kääntönostureita) Troyes’ssa Ranskassa sijaitsevassa tehtaassa.
Nostureita käytetään autojen valurauta- ja alumiinipyörien
valmistuksessa.

Nissan (Newcastle, Iso-Britannia) uudisti KCI Konecranesin kanssa
tekemänsä huoltosopimuksen. Sopimus kattaa nosturit, nostimet, kääntö-
ja työasemanosturit eli yhteensä 165 nostolaitetta ja lisäksi muita
nostoapulaitteita, kaikkiaan 398 kahdeksassa eri kokoonpano- ja
valmistuslaitoksessa.                              12 (18)

Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-kesäkuussa 2003 KCI Konecranesin osakkeen hinta laski 7,69 %:lla
ja sen päätöskurssi oli 21,50 euroa. Korkeimmillaan osakkeen hinta
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli 25,01 euroa ja alimmillaan 17,20
euroa, keskimääräinen kurssi oli 20,15 euroa. Samaan aikaan laskivat
HEX-yleisindeksi 4,43 %, HEX-portfolioindeksi 4,30 % ja
toimialaindeksi (metalliteollisuus) 0,89 %.

KCI Konecranesin pörssiarvo kesäkuun lopussa oli 307,6 milj. euroa. Se
oli markkina-arvoltaan 36:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen vaihto oli 7.501.215 osaketta, mikä edustaa
52,42 %:a yhtiön vapaasti vaihdettavissa olevista osakkeista. Vaihto
oli arvoltaan 151,2 milj. euroa, joka oli 22:ksi suurin osakevaihto
Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli kesäkuun lopussa 56,20 %.

The Capital Group Companies, Inc. ilmoitti 22.5.2003, että sen
omistusosuus KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänioikeudesta oli
pudonnut alle 5 %:n eli 4,87%:iin (697.433 osaketta).

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ilmoitti 13.6.2003, että
sen omistusosuus KCI Konecranesin osakepääomasta ja äänimäärästä on
noussut yli 5 %:n eli 5,15 %:iin (736.620 osaketta).


Omat osakkeet

Kesäkuun lopussa 2003 yhtiöllä oli 264.100 omaa osaketta
nimellisarvoltaan yhteensä 528.200 euroa ja markkina-arvoltaan 5,7
milj. euroa, mikä edustaa 1,85 %:a osakkeiden kokonaismäärästä ja
kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö osti osakkeet
20.2. – 5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan 20,75 euroa/osake.


Hyvinkää, 7.8.2003

HallitusYLEISLAUSEKE

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
                              13 (18)

Tuloslaskelma (MEUR)

               1-6/2003    1-6/2002   1-12/2002
Liikevaihto           312,5     346,8     713,6
Osuus osakkuusyhtiöiden                      
tuloksista            -0,2      -0,1     -0,2
Poistot              -8,1      -8,0     -15,5
Liiketoiminnan muut                        
kulut            -303,7 (1     -325,4    -660,3
Liikevoitto            0,5      13,3     37,6
Korkotuotot ja –kulut       -1,4      -1,1     -2,0
Muut rahoitustuotot ja                       
–kulut               0,4      0,5      0,8
Voitto ennen veroja        -0,5      12,7     36,5
Verot               -0,0    -4,1 (2     -11,8
Laskentakauden voitto       -0,5      8,6     24,6
Tulos/osake (EUR)        -0,04      0,58     1,69

Konsernin tase (MEUR)

                6/2003     6/2002    12/2002
Käyttöomaisuus          97,8      99,6     93,5
Vaihto-omaisuus          84,4      82,2     73,9
Saamiset             211,8     227,8     214,6
Rahat ja pankkisaamiset      13,0      10,3     15,2
Vastaavaa yhteensä        407,0     419,9     397,1
Oma pääoma            158,2     175,0     173,2
Vähemmistöosuus          0,1      0,1      0,1
Pakolliset varaukset       17,5      11,2     12,0
Pitkäaikainen vieras                        
pääoma              33,7      42,2     31,4
Lyhytaikainen vieras                        
pääoma              197,6     191,4     180,4
Vastattavaa yhteensä       407,0     419,9     397,1
Gearing (Korollisten                        
velkojen ja kassavarojen                      
netto suhteessa omaan                       
pääomaan)            47,4%     35,4%     19,1%
Omavaraisuusaste         40,0%     42,8%     45,5%
                      LTM      LTM    
Sijoitetun pääoman             03      02    
tuotto (3             1,5%  11,7% 12,6% 21,1% 17,8%
Oma pääoma/osake(EUR)      10,88     11,40     12,11


1) Sisältää 7,0 MEUR:n uudelleenjärjestelykulut
2) Arvioidun verokannan mukaan
3) Laskettuna kalenterivuodelle

                              14 (18)

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö hankki 20.2.2003
– 5.3.2003 välisenä aikana 264.100 kappaletta omia osakkeitaan
keskihintaan 20,75 EUR/kpl. Yhtiön hallussa oli 30.6.2003 264.100 omaa
osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 528.200 EUR ja
yhteenlaskettu hankintameno 5,5 MEUR, mikä vastaa 1,85 % osakkeista ja
äänimäärästä.


Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-6/2003   1-6/2002  1-12/2002
Tulorahoitus            7,5     20,7     46,2
Käyttöpääoman muutos       -17,6     -1,7     20,1
Liiketoiminnan kassavirta     -10,1     19,0     66,3
Investointien kassavirta     -12,1    -10,5    -31,0
Kassavirta ennen                         
rahoitusta            -22,1     8,6     35,4
Velkojen                             
lisäys(+),vähennys(-)       33,8     -0,9    -22,4
Maksetut osingot         -13,3    -13,2    -13,2
Korjauserät (1           -0,6     -1,0     -1,4
Laskelman mukainen                        
likvidien varojen muutos      -2,2     -6,5     -1,6
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden alussa           15,2     16,8     16,8
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden lopussa           13,0     10,3     15,2
Taseen mukainen likvidien                    
varojen muutos           -2,2     -6,5     -1,6

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot


Konsernin vastuut (MEUR)

                  6/2003   6/2002   12/2002
Kiinnitykset ja annetut pantit                 
  Omasta velasta           5,9    5,9     5,9
  Kaupallisista sitoumuksista    0,7    0,9     0,9
Kaupalliset takaukset                      
  omasta puolesta         141,4   106,3    141,6
Takaukset                            
  Osakkuusyhtiöiden velasta     0,8    0,8     0,8
  muiden puolesta          0,1    0,1     0,1
Leasingvastuut            17,1    18,4    18,8
Muut vastuut             1,4    1,1     1,0
Vastuut yhteensä          167,4   133,5    169,1


                              15 (18)

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                6/2003    6/2002   12/2002
Valuuttatermiinisopimukset    445,9     452,5    411,4
Koronvaihtosopimukset       25,0     25,0    25,0
Valuuttaoptiot          187,3     109,2     0,0
Yhteensä             658,2     586,7    436,4


Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


Investoinnit

               1-6/2003   1-6/2002  1-12/2002
Yhteensä (ilman                         
tytäryritysostoja) (MEUR)     7,7      8,0     13,9KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

           1-6/2003 1-6/2002 LTM (*   LTM 1-12/2002
                           ed.
                         vuonna
Kunnossapitopalvelut   165,4   173,8  364,0  369,3   372,4
Standardinosto-                          
laitteet         88,4   96,8  196,1  224,3   204,5
Erikoisnosturit      91,1   106,6  193,7  227,3   209,2
./. Sisäinen osuus    -32,4   -30,4  -74,5  -76,2   -72,5
Yhteensä         312,5   346,8  679,3  744,7   713,6


*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kuusi kk 2002
+ kuusi kk 2003)                              16 (18)

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

         1-6/2003   1-6/2002  1-12/2002 LTM (*  LTM
                               edel.
                               vuonna
         MEUR   %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Kunnossapito-                            
palvelut      6,3 3,8  9,5 5,5  26,2 7,0  23,0  24,7
Standardi-                             
nostolaitteet    6,9 7,8  8,9 9,2  19,5 9,5  17,5  23,9
Erikois-                              
nosturit      4,5 4,9  7,4 6,9  16,7 8,0  13,8  17,2
Yhtymän kulut -16,0 (1    -11,5    -23,8    -28,3  -16,0
Konsolidointi-                           
erät        -1,2    -1,0    -1,0     -1,2  -1,9
Yhteensä      0,5    13,3    37,6     24,8  47,8

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kuusi kk 2002
+ kuusi kk 2003)

1) Sisältää 7,0 MEUR:n uudelleenjärjestelykulut


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

               6/2003    6/2002   12/2002
Kunnossapitopalvelut     2.718     2.621    2.698
Standardinostolaitteet     950      973     949
Erikoisnosturit         663      673     685
Yhtymän yhteiset        112      105     109
Yhteensä           4.443     4.372    4.441
Keskimäärin kaudella     4.457     4.373    4.396


Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosi
sopimuskantaa) (MEUR)

              1-6/   1-6/ LTM (*   LTM   1-12/
              2003   2002       ed.    2002
                          vuonna
Kunnossapitopalvelut    156,6  167,3  299,5  306,4   310,2
Standardinostolaitteet   99,3  104,9  197,6  208,8   203,2
Erikoisnosturit       74,0   91,2  137,7  191,1   154,9
./. Sisäinen osuus     -31,2  -36,1  -64,5  -70,2   -69,4
Yhteensä          298,7  327,3  570,3  636,1   598,9

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kuusi kk 2002
+ kuusi kk 2003)

                              17 (18)


Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

               6/2003    6/2002    12/2002
Yhteensä (MEUR)        214,6     269,6     206,0

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

           1-6/2003 1-6/2002 LTM (*   LTM 1-12/2002
                          ed.
                         vuonna
Pohjoismaat ja Itä-                        
Eurooppa         77,1   86,5  169,9  197,0   179,4
EU (ilman                             
Pohjoismaita)      85,8   101,6  205,2  214,8   220,9
Amerikka        108,6   129,2  221,9  257,6   242,4
Kaukoitä         41,0   29,5  82,4  75,4    70,9
Yhteensä        312,5   346,8  679,4  744,8   713,6

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kuusi kk 2002
+ kuusi kk 2003)


Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 7.8.2003 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 8401 1043.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
numerossa +44-(0)20 8288 4459, koodi 976622.


Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan internet-sivulle myöhemmin 7.8.2003.


Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 julkistetaan 30.10.2003 klo 10.00.


Liitteet

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com.
                              18 (18)


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa