Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (17)
                  6.5.2003 klo 10.00

KCI Konecranes –konserni
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

LIIKEVAIHTO JA VOITTO ALHAALLA, TILAUKSET VAKAALLA TASOLLA

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto 5,1 % pienempi edellisvuoden
vastaavaan aikaan verrattuna
Alhainen liikevaihto verotti selvästi tulosta. Ensimmäisen
neljänneksen liikevoitto oli 1,4 milj. euroa
Saadut tilaukset kasvoivat 6 % paikallisissa valuutoissa laskettuna,
mutta laskivat euroissa 2,4 %
Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteesta 2,1 %
Kaksi pientä yritysostoa tehtiin: nosturi- ja huoltotoiminto
Teksasissa, Yhdysvalloissa ja huoltoyhtiö Saksassa (4.4.2003)
Kunnossapitopalvelujen osuus nousi 48 %:iin konsernin viimeisten 12
kuukauden liikevaihdosta

         Ens. vuosineljännes  Viim. 12 kuukautta  Ed.v.
MEUR        1-3/  1-3/ Muutos 4/02- 4/01- Muutos 1-12/
LIIKEVAIHTO     03   02    %  3/03  3/02    %   02
 Kunnossapito-                           
 palvelut     80,7  81,4  -0,9 371,7  366,   1,4  372,
                          5       4
 Standardinosto-                          
 laitteet     41,7  48,0  -13,1 198,2  233,  -15,0  204,
                          3       5
 Erikoisnosturit  43,6  47,2  -7,6 205,6  232,  -11,5  209,
                          3       2
 Sisäinen                             
 liikevaihto   -15,2 -17,7  -14,1 -70,0   -  -13,4   -
                        80,8      72,5
Liikevaihto                            
yhteensä     150,8 158,9  -5,1 705,5 751,3  -6,1 713,6
Liikevoitto                            
ennen liikearvon                          
poistoa (EBITA)   2,2  7,6  -70,7  35,6  58,3  -39,0  40,9
Liikearvon                             
poisto       -0,8  -1,0  -19,0  -3,2  -4,0  -22,2  -3,3
Liikevoitto                            
(EBIT)       1,4  6,6  -78,5  32,4  54,3  -40,2  37,6
Rahoitustuotot                           
ja –kulut     -0,5  -0,4  21,6  -1,2  -2,5  -50,9  -1,1
Tulos ennen                            
veroja ja                             
vähemmistö-                            
osuutta       0,9  6,2  -85,6  31,2  51,8  -39,7  36,5
Voitto       0,6  4,2  -85,6  21,1  34,8  -39,4  24,6
Tulos/osake                            
(EUR)       0,04  0,28  -85,7  1,46  2,37  -38,4  1,69


                              2 (17)

SAADUT TILAUKSET                          
 Kunnossapito-                           
 palvelut     74,6  84,1  -11,3 300,7 310,6  -3,2 310,2
 Standardinosto-                          
 laitteet     49,3  51,5  -4,3 201,0 218,0  -7,8 203,2
 Erikoisnosturit  41,0  34,8  17,8 161,1 159,3   1,1 154,9
 Sisäiset                             
 tilaukset    -15,4 -17,3  -11,0 -67,5 -68,5  -1,5 -69,4
Saadut tilaukset                          
yhteensä     149,5 153,1  -2,4 595,3 619,4  -3,9 598,9
Tilauskanta                            
kauden lopussa  210,3 266,5  -21,1   -   -    - 206,0


Kommentti vuosineljänneksen tulokseen:

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli selvä pettymys.
Siihen vaikuttivat monet tekijät: Vuosi lähti liikevaihdollisesti
käyntiin hyvin hitaasti tammi-helmikuussa, maaliskuu oli hyvä, Q4/02
Standardinostolaitetilauksia, jotka olisivat kerryttäneet liikevoittoa
Q1/03, oli poikkeuksellisen vähän, markkinat olivat edelleen vaikeat
hintakilpailun koventuessa, valuuttakurssimuutokset,
yritysostotoiminnasta kuluja eikä kertaluonteisia tuottoja.

Mutta: saadut tilaukset kasvoivat 6 % paikallisissa valuutoissa
laskettuna (volyymi kasvoi), vaikka vähenivätkin euroissa 2,4 %
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kenttähuolto kasvaa
edelleen ja modernisointitoiminta on vakiintumassa (alhaisella
tasolla). Erikoisnostureissa saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla.

Konsernin viimeisten 12 kuukauden liikevaihdosta 48,0 % tulee
Kunnossapitopalveluista. Tilauskanta kasvoi jonkin verran (+ 2,1 %)
vuodenvaihteesta.

Kommentti vuositulokseen:

Konsernin tuloskehitys on palannut 1990-luvun lopun kausivaihteluun
(vuosien 2001 ja 2002 poikkeuksellinen kehitys muutti tätä kaavaa).
Tulokset ovat alhaalla vuosien alussa, mutta paranevat huomattavasti
loppuvuotta kohden.

Vuoden 2002 tulostaso on edelleen saavutettavissa, kuitenkin
toimintaympäristö pysyy edelleenkin erittäin haasteellisena.

Konsernin markkinaosuudet kasvavat. Yritysostoja tehdään
todennäköisesti edelleenkin.                              3 (17)

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos oli selvä pettymys.

Liikevaihto oli hyvin alhainen, erityisesti tammi- ja helmikuussa.
Tämän seurauksena voitto oli alhainen. Tämä kehityskulku palauttaa
konsernin 1990-luvun lopulla vallinneeseen tilanteeseen, jolloin
vuoden sisällä tuloskehitys vaihteli voimakkaasti: hyvin alhainen
vuoden alussa, mutta hyvä vuoden lopussa.

Toisaalta, suhdannevaihtelut ovat vähäisiä. Erityisesti
kenttähuollossa (muodostaa noin 85 % Kunnossapitopalveluista), kasvu
jatkuu uuslaitekysynnän suhdannevaihteluista huolimatta.

Valuuttakurssivaihteluilla oli huomattava vaikutus vuosineljänneksen
lukuihin edellisvuoden vastaaviin lukuihin verrattuna. Paikallisissa
valuutoissa laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 %:lla, euro-
määräisenä pieni kasvu muuttuu 5,1 %:n laskuksi.

Saatujen tilausten määrä, joka oli alhainen vuoden 2002 lopussa
johtaen vuoden hiljaiseen aloitukseen, kasvoi mukavasti 13 %:lla viime
vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Kasvu tuli liian myöhään
ehtiäkseen vaikuttaa ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Vuoden 2002
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja paikallisissa valuutoissa
laskettuna kasvua oli 6 %, mutta euro-määräisenä laskua 2,4 %.

Tulevaisuuden ennustaminen on luonnollisesti erittäin vaikeaa
nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Vallitseva epävarmuus vaikuttaa
erityisesti investointikysyntään.

Kunnossapitopalvelut kehittyvät kuitenkin investointikysynnästä
riippumatta. Kenttähuolto kasvaa edelleen ja modernisaatiot näyttävät
vakiintuneet vuoden 2002 alhaiselle tasolle. Liikevoitto paranee
vuoden loppua kohden ja yritykset, jotka ostettiin viime vuonna ja
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, alkavat tukea
tuloskehitystä.

Standardinostolaitteissa kehitys on ollut niin ikään vakaata.
Markkinoiden pienentymisestä huolimatta liiketoiminta-alueen tilaukset
ovat pysyneet samalla tasolla kaikilla vuosineljänneksillä vuoden 2001
alusta lähtien. Liikevoitto vaihtelee eri vuosineljännesten välillä
toimituksista riippuen, mutta koko vuoden tuloskehitys pysyy vakaana.

Erikoisnostureissa saatujen tilausten määrä takaa tyydyttävän
toimintatason loppuvuoden ajaksi. Töiden määrä ei kuitenkaan jakaudu
tasaisesti kaikkien Erikoisnosturiyksiköiden välillä. Jotkut yksiköt
ovat täystyöllistettyjä pitkälle ensi vuoteen, joidenkin yksiköiden
tulostavoitteiden saavuttaminen taas on riippuvainen kuluvan vuoden

                              4 (17)

aikana saatavien tilausten määrästä. Varovaisuuden vuoksi täytyy
kuitenkin todeta, että markkinoiden epävakaus voi vaikuttaa tulevaan
kehitykseen.

Kaiken kaikkiaan toimintaympäristö pysyy edelleen haastavana. Vuoden
2002 tulostaso on edelleenkin saavutettavissa kuluvana vuonna, vaikka
alkuvuosi onkin ollut pettymys. Yritysostotoiminnasta aiheutuu
edelleenkin kuluja.

Haasteellinen markkinatilanne merkitsee konsernille myös
mahdollisuuksia. Olemme yksi teollisuusalamme vahvimpia ja
hyväkuntoisimpia yrityksiä ja meillä on hyvät mahdollisuudet parantaa
asemiamme useilla markkinoilla. Vakaa tilauskertymä merkitsee
markkinaosuuksien kasvua tässä ympäristössä. Tulemme edelleenkin
toimimaan aktiivisena yritysostajana kun toimialamme yhdentymiskehitys
jatkuu.

Yleiskatsaus

Konsernin liikevaihto oli 150,8 milj. euroa, joka on 5,1 % vähemmän
kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liikevaihto laski
uuslaitetoiminnoissa (Standardinostolaitteet ja Erikoisnosturit).
Kunnossapitopalveluissa liikevaihdon lasku johtui pelkästään
valuuttakurssimuutoksista. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
koko konsernin liikevaihto sitä vastoin kasvoi 2,4 % kunnossapidon
hyvän kehityksen ansiosta.

Konsernin liikevoitto oli 1,4 milj. euroa, joka on selvästi vähemmän
kuin vastaavana aikana viime vuonna (6,6 milj. euroa). Liikevoiton
lasku johtui pääosin liikevaihdon laskusta uuslaitetoiminnoissa ja
hankittujen huoltotoimintojen vielä keskimääräistä alemmasta
kannattavuuden tasosta. Myös nostolaitteiden myyntihinnat ovat jonkin
verran alentuneet verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Valuuttakurssimuutoksilla oli vähäinen vaikutus koko konsernin
liikevoittoon, mutta Kunnossapitopalvelujen osalta vahvistunut euro
vähensi euro-määräistä tulosta noin 0,5 milj. eurolla. Viime vuoden
ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi myös eräitä
kertaluonteisia tuottoja yhteensä noin 0,5 milj. euroa (valmiusasteen
mukaiseen tuloutusmenettelyyn siirtyminen ja eräiden osakkeiden
myynnistä saatu voitto). Mitään merkittäviä kertaluonteisia tuottoja
ei ollut tällä katsauskaudella.

Rahoituksen nettokulut olivat 0,5 milj. euroa, joka on noin 0,1 milj.
euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tulos rahoituserien
jälkeen oli 0,9 milj. euroa verrattuna 6,2 milj. euroon viime vuoden
vastaavana aikana.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen verot on laskettu 32,5 %:n mukaan.
Verokanta vastaa arviota koko vuoden toteutuvista veroista.
                              5 (17)


Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli 4,8 milj. euroa (viime vuoden
vastaavalla jaksolla 8,9 milj. euroa). Käyttöpääoma kasvoi 10,4 milj.
euroa lähinnä keskeneräisen tuotannon kasvusta ja vähentyneistä
asiakasennakoista johtuen. Liiketoiminnan kassavirta oli siten 5,5
milj. euroa negatiivinen oltuaan 30,9 milj. euroa positiivinen
vertailukaudella.

Kassavirta investoinneista aiheutuneiden kassastamaksujen (8,2 milj.
euroa) ja osingonmaksun (13,3 milj. euroa) jälkeen oli 27,1 milj.
euroa negatiivinen oltuaan vuosi sitten 13,7 milj. euroa positiivinen.
Investointeihin sisältyi omien osakkeiden ostoja noin 5,5 milj.
eurolla.

Konsernin korollinen nettovelka nousi 63,9 milj. euroon (40,1 milj.
euroa viime vuonna vastaavan neljänneksen lopussa) ja
nettovelkaisuusaste (gearing) nousi 24,5 %:sta 41,3 %:iin. Johtuen
kaikkien rahoitusleasingsopimusten kirjaamistavan muutoksesta siten
kuin ne merkittäisiin ostettuina, korollinen velka kasvoi
katsauskauden aikana 3,6 milj. eurolla.

Sijoitetun pääoman tuotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,3 %
(12,8 % viime vuonna).

Saadut tilaukset olivat 149,5 milj. euroa, joka on 2,4 % vähemmän kuin
viime vuonna vastaavalla jaksolla, mutta kiintein kurssein laskettuna
tilaukset kasvoivat noin 6 %:lla. Tilaukset kasvoivat selvästi
Erikoisnostureissa (kasvua 17,8 %) ja pysyivät suunnilleen
edellisvuoden vastaavan jakson tasolla Standardinostolaitteissa
(laskua 4,3 %, kiintein kurssein laskettuna kasvua 0,2 %).
Kunnossapitopalveluiden saadut tilaukset vähenivät 11,3 %, kiintein
valuuttakurssein laskettuna vähennys oli 2,1 % johtuen
modernisaatioprojektien vähenemisestä.

Maantieteellisesti ottaen tilauskasvu jatkui vahvana Kiinassa, kääntyi
selvään kasvuun Saksassa ja oli edellisvuoden tasoa Amerikassa
(laskettuna dollareissa). Verrattuna viime vuoden viimeiseen
neljännekseen saadut tilaukset kasvoivat 13,1 % ja kasvua oli kaikilla
liiketoiminta-alueilla.

Konsernin koko tilauskanta oli kauden lopussa 210,3 milj. euroa (266,5
milj. euroa vuosi sitten). Vuodenvaihteeseen nähden tilauskanta kasvoi
4,3 milj. eurolla eli 2,1 %.


                              6 (17)

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saadut tilaukset olivat 74,6 milj. euroa, joka on 11,3 % vähemmän kuin
viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta 6,3 % enemmän kuin
edellisellä neljänneksellä. Kiinteillä kursseilla laskettuna tilausten
arvo laski vain 2,1 % ja se johtui yksinomaan projektiluonteisten
modernisaatiotilausten laskusta.

Liikevaihto laski 0,9 % (kiintein kurssein liikevaihto kasvoi 11,8 %).
Kiintein kurssein laskettuna liikevaihto kasvoi sekä Kunnossapidon
kenttätoiminnassa että modernisaatioissa.

Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa eli 3,3 % liikevaihdosta (viime vuoden
vastaavat luvut olivat 3,6 milj. euroa ja 4,4 %). Euron vahvistuminen
(erityisesti dollariin ja dollarisidonnaisiin valuuttoihin nähden)
alensi euro-määräistä liikevoittoa selvästi (vaikutus n. 0,5 milj.
euroa). Lisäksi eräitten hiljattain hankittujen liiketoimintojen
tulostaso on vielä selvästi alle konsernin keskimääräisen tason.

Henkilöstön määrä kasvoi viime vuoden lopusta 45:llä ja vuoden
takaisesta tilanteesta 188:lla. Kasvu johtuu pääosin ostetuista
toiminnoista.

Huoltosopimuskantaan sisältyy nyt 214.616 nostolaitetta. Tässä on
kasvua 11,2 % vuoden takaisesta ja 3,0 % vuodenvaihteesta.


Standardinostolaitteet

Saadut tilaukset olivat 49,3 milj. euroa, jossa laskua 4,3 % edellisen
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kiintein valuuttakurssein
laskettuna tilaukset pysyivät edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen
tasolla.

Liikevaihto laski 41,7 milj. euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan
48,0 milj. eurosta. Lasku oli 13,1 % ja kiintein valuuttakurssein
laskettuna 9,5 %. Vuosi aloitettiin alhaisella tilauskannalla ja tammi-
helmikuun tilauskertymä oli vaatimaton, mistä johtuen liikevaihto
laski.

Liikevoitto oli 2,9 milj. euroa eli 7,0 % liikevaihdosta, kun
vastaavat luvut vuosi sitten olivat 5,1 milj. euroa ja 10,6 %
liikevaihdosta. Liikevoitto laski lähinnä liikevaihdon laskusta
johtuen, mutta myös kiristynyt hintakilpailu vaikutti tulokseen.                              7 (17)

Uuden köysinostinsarjan kehitys- ja lanseeraustyö on saatu
lähestulkoon päätökseen. Nyt jo yli 96 % uusista nostintilauksista
koskee uutta nostinta ja laskutuksestakin jo noin 83 % tulee uusista
tuotteista.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä laski vuoden takaisesta 35
henkilöllä, mutta kasvoi vuoden vaihteesta 26 henkilöllä.
Henkilöstömäärää kasvatettiin lähinnä Kiinan ja vastaperustetuissa
Etelä-Korean toiminnoissa.

Toimintojen tehostaminen jatkuu. Tehostustoimien painopiste on
siirtynyt valmistuksesta myynti-logistiikka- ja tukitoimintoihin.


Erikoisnosturit

Saadut tilaukset Erikoisnostureissa olivat 41,0 milj. euroa, joka on
17,8 % enemmän kuin vuosi sitten, mutta 35 % enemmän kuin viime vuoden
viimeisellä neljänneksellä.

Erikoisnosturien ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 43,6
milj. euroa, jossa laskua 3,6 milj. euroa tai 7,6 % edellisvuoden
vastaavaan neljännekseen verrattuna. Erikoisnostureiden liikevoitto
laski edellisvuoden 3,0 milj. eurosta 1,1 milj. euroon. Tuloksen lasku
johtui pääosin liikevaihdon laskusta ja osittain kiristyneestä
hintakilpailusta.

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen vaikutus liiketoiminta-
alueen liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen.

Tilauskanta säilyi kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla.
Kuormitustilanteessa on kuitenkin huomattavia eroja eri
toimintayksiköiden välillä ja tästä johtuvia sopeuttamistoimia tullaan
jatkamaan.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä väheni 17 henkilöllä vuoden
takaiseen nähden ja 26 henkilöllä vuodenvaihteesta.


Yleiskustannukset ja konsolidointierät

Konsernin yleiskustannukset, joita ei kohdisteta suoraan liiketoiminta-
alueille, koostuvat pääosin tutkimus- ja kehityskustannuksista,
hallintokuluista sekä konsernin rahoituksen ja lakiasioiden hoidosta.
Nämä kulut laskivat viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tasosta (4,8
milj. euroa) 0,2 milj. eurolla.

Konsernin konsolidointierät, joita ovat konserniliikearvon poisto,
sisäisen voiton eliminointi ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
                              8 (17)

kasvoivat viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tasosta (tulosvähennys
0,4 milj. euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen).
Tämä johtui sisäisen voiton eliminointimäärän kasvusta lähinnä
konsernin keskeneräisen tuotannon kasvusta johtuen.


Konsernirakenne

Vuoden 2003 alussa KCI Konecranesin yhteisyritys Shanghai High Tech
Industrial Crane Co. Ltd kiinalaisen nosturivalmistajan kanssa aloitti
toimintansa.

Vahvistaakseen markkina-asemaansa Korean laajoilla nostin- ja
teollisuusnosturimarkkinoilla, KCI Konecranes perusti vuoden alussa
uuden yhtiön Konecranes (KOREA) Co., Ltd:n. Myyntitoimisto sijaitsee
Soulissa ja pääkonttori Kimhaessa, lähellä Pusania.

Helmikuussa KCI Konecranes osti Yhdysvalloissa Houstonissa toimivan
CraneMann Inc:n liiketoiminnot. CraneMann Inc. on täyden palvelun
nosturitoimittaja, joka valmistaa teollisuus- ja erikoisnostureita
sekä tarjoaa huoltoa ja varaosia. Alussa yhtiö lisää konsernin
liikevaihtoa noin 5 milj. eurolla vuodessa.

Ensimmäisen neljänneksen päättymisen jälkeen, KCI Konecranes ilmoitti
4.4.2003 ostaneensa saksalaisen KUBI GmbH:n (toimipaikka
Lampertheimissa). KUBI on erikoistunut sisämaan satamissa käytettävien
suurten nosturien huoltoon, mutta se toimii myös merisatamissa. Yhtiö
lisää konsernin Kunnossapitopalveluiden liikevaihtoa noin 6 milj.
eurolla. KUBI:sta muodostetaan KCI Koneportsin Saksan lounainen
haarakonttori ja se toimii Noell Konecranesin organisaatiossa.

25.4.2003 KCI Konecranes ilmoitti, että japanilaisen Meidensha
Corporationin kanssa tehty sopimus yhteisyritys Meiden Hoist System
Company Ltd:n perustamisesta Japanissa on hyväksytty ja yhtiö aloitti
toimintansa yhteisyrityksenä.


Tärkeitä tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous (6.3.2003) vahvisti osingon määräksi 0,95
euroa (0,90 euroa vuodelta 2001) maksettavaksi kultakin 14.044.530
osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen valtuutuksen ostaa takaisin ja
siirtää yhtiön omia osakkeita. Valtuutus ulottuu 5 %:iin yhtiön
vapaana olevista osakkeista.

Yhtiökokous teki muutamia muutoksia yhtiöjärjestykseen: Yhtiön uudeksi
nimeksi tuli KCI Konecranes Oyj; tehdaspalvelu- ja
                              9 (17)

kunnossapitotoiminta lisättiin yhtiön toimialaan; hallituksen jäsenten
määräksi vahvistettiin viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien
myöntämisestä KCI Konecranes –konsernin avainhenkilöstölle. Optio-
ohjelma oikeuttaa merkitsemään enintään 600.000 kpl KCI Konecranes
Oyj:n osakkeita. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään osakkeita
kolmessa vaiheessa, ensimmäiset 200.000 kahden vuoden kuluttua, toiset
200.000 kolmen vuoden ja loput 200.000 neljän vuoden kuluttua.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäsenet Timo Porasen ja Stig
Gustavsonin (yhtiön toimitusjohtaja). Muut hallituksen jäsenet ovat
Björn Savén, Juha Rantanen, Stig Stendahl ja Matti Kavetvuo.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen
puheenjohtajakseen.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä tammi-maaliskuun aikana saamistamme
tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä
asiakaskannaltaan että maantieteellisesti.

APM Terminals teki lisätilauksen kahdeksasta Konecranesin 16-
pyöräisestä kumipyöräkonttinosturista (RTG = Rubber Tyred Gantry
Cranes). APM Terminals on osa tanskalaista A.P.Moller/Maersk
–konsernia. Se on yksi maailman suurimmista terminaalioperaattoreista,
joka toimii yli 30 terminaalissa eri puolilla maailmaa.

Yhdysvaltalainen Georgian satamalaitos (Georgia Ports Authority, GPA),
teki lisätilauksen kuudesta Konecranesin RTG-nosturista Savannahiin
Georgiaan.

SCA (Wisconsin, Yhdysvallat) laajentaa toimintaansa etelävaltiohin ja
rakentaa silkkipaperitehtaan Alabaman luoteisosaan. KCI Konecranes
onnistui saamaan kolme paperikonenosturia ja AutoStore-systeemin
käsittävän tilauksen.

Saksalainen paperinvalmistaja Leipa Georg Leinfelder GmbH tilasi
yhteensä seitsemän prosessi- ja teollisuusnosturia uuteen PM4-
paperikoneeseensa Schwedt/Oderissa, Saksassa.

Metso Paper Oy, joka rakentaa maailman suurimman paperilevykoneen
Xiaoping Ningbon paperitehtaaseen Kiinaan, tilasi KCI Konecranesilta
tehtaalle neljä paperikonenosturia.                              10 (17)

Georgia Pacific Corp. (SLC, Yhdysvallat) tilasi kolme kapasiteetiltaan
5-tonnin CXTD-nosturia sekä apunostimia, joita käytetään paperirullien
nostossa ja siirrossa.

Xiamen tilasi kaksi jätteenkäsittelynosturia
jätteenkäsittelylaitokseensa Kiinassa. Tämä on ensimmäinen
kiinalaiselta jätteenkäsittelyteollisuudelta saatu
täysautomaatiotilaus.

Toshiba Corporation tilasi kaksi 250-tonnin voimalaitosnosturia uuteen
voimalaitosprojektiin (Purulia Hydro Power) Länsi-Bengalissa,
Intiassa.

Kiinalainen Bohain telakka tilasi kaksi 100-tonnin SM-nosturia.

AvestaPolarit tilasi 80-tonnin panostusnosturin valimoonsa Torniossa.

Shanghai Krupp Stainless Co., joka on osa Krupp-konsernia, tilasi
viisi SM-nosturia, prosessinosturin ja kuusi CXT-nosturia. Shanghai
Krupp Stainless on Kiinan suurin ruostumattoman teräksen valmistaja.

KCI Konecranes sai terästeollisuudelta kaksi teollisuusnosturia ja
nosturiradan virransyötöt käsittävän tilauksen, joka toimitetaan J.M.
Bastille Inc:lle, Quebeciin, Kanadaan.

Metals USA Inc., Laghorne, Penn, Yhdysvallat teki useita
prosessinostureita käsittävän lisätilauksen. Nostureita käytetään
heidän teräksenvalmistuksessaan ja laivaustoiminnassaan.

Pechiney Softal tilasi alumiinitehtaaseensa 10 nosturin modernisaation
Ranskassa.

Autoteollisuudelta KCI Konecranes sai kolme teollisuusnosturia ja
nosturiradan virransyöttöjärjestelmät käsittävän tilauksen. Laitteet
toimitetaan Brahms Industries Inc:lle (Windsor, Ontario, Kanada).

Drive Automotive tilasi kaksi prosessinosturia, jotka tulevat auton
osien prässäyslaitoksen laajennukseen (Greenville, SC, Yhdysvallat).
Tämä on kolmas tilaus, jonka Konecranes on saanut tältä tehtaalta.

Man Takraff tilasi 100-tonnin SMD-nosturin louhokseensa Skotlannissa.

Plastic Omnium (West Midlands, Iso-Britannia) tilasi prosessinosturin
autotehtaan muovivalulaitokseen.

Itävaltalainen Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH (Graz) tilasi kahden
nosturin modernisaation sekä uuden CXT 500 –nostimen, jossa on uusi
sähköjärjestelmä ja siirtokoneisto.


                             11 (17)

KCI Konecranes sai 18 satamanosturia käsittävän kunnossapitotilauksen
Mälarhamnar AB:lta. Nosturit sijaitsevat kahdessa satamassa Mälar-
järven rannalla.


Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-maaliskuussa 2003 KCI Konecranesin osakkeen hinta laski 25,08
%:lla ja sen päätöskurssi oli 17,45 euroa. Korkeimmillaan
osakkeenhinta vuosineljänneksen aikana oli 25,01 euroa ja alimmillaan
17,40 euroa. Saman aikaan laskivat HEX-yleisindeksi 14,79 %:lla, HEX-
portfolioindeksi 13,61 %:lla ja toimialaindeksi (metalliteollisuus)
7,24 %:lla.

KCI Konecranesin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 249,7 milj.
euroa, ja se oli markkina-arvoltaan 35:ksi suurin yhtiö Helsingin
Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen vaihto oli 4.239.141 osaketta, mikä edustaa
30,18 %:ia yhtiön vapaasti vaihdettavissa olevista osakkeista. Vaihto
oli arvoltaan 87,7 milj. euroa, joka oli 23:ksi suurin osakevaihto
Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus maaliskuun lopussa oli 59,63 %.

Omat osakkeet

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö osti 20.2.-5.3.2003 välisenä
aikana 264.100 omaa osaketta keskihintaan 20,75 euroa/osake.
Maaliskuun lopussa 2003 yhtiöllä oli 264.100 omaa osaketta
nimellisarvoltaan 528.200 euroa ja markkina-arvoltaan 5.5 milj. euroa,
mikä edustaa 1,85 %:a osakkeiden kokonaismäärästä ja kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.


Helsinki, 6.5.2003

Hallitus


YLEISLAUSEKE

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.                              12 (17)

Tuloslaskelma (MEUR)

               1-3/2003    1-3/2002   1-12/2002
Liikevaihto           150,8     158,9     713,6
Osuus osakkuusyhtiöiden                      
tuloksista            -0,1      -0,1     -0,2
Poistot              -4,1      -4,0     -15,5
Liiketoiminnan muut                        
kulut              -145,2     -148,2    -660,3
Liikevoitto            1,4      6,6     37,6
Korkotuotot ja -kulut       -0,6      -0,6     -2,0
Muut rahoitustuotot ja -                      
kulut               0,1      0,2      0,8
Voitto ennen veroja        0,9      6,2     36,5
Verot             -0,3 (1    -2,0 (1     -11,8
Laskentakauden voitto       0,6      4,2     24,6
Tulos/osake (EUR)         0,04      0,28     1,69

1) Arvioidun verokannan mukaan

Konsernin tase (MEUR)

               3/2003     3/2002     12/2002
Käyttöomaisuus        100,3     100,4      93,5
Vaihto-omaisuus        81,5      83,2      73,9
Saamiset           200,9     213,6      214,6
Rahat ja pankkisaamiset    15,7      13,8      15,2
Vastaavaa yhteensä      398,4     411,0      397,1
Oma pääoma          159,9     171,3      173,2
Vähemmistöosuus         0,1      0,1       0,1
Pakolliset varaukset      11,8      12,4      12,0
Pitkäaikaiset vieras                       
pääoma             33,7      42,2      31,4
Lyhytaikaiset vieras                       
pääoma            193,0     185,0      180,4
Vastattavaa yhteensä     398,4     411,0      397,1
Gearing (Korollisten                       
velkojen ja kassavarojen                     
netto suhteessa omaan                       
pääomaan)           41,3%     24,5%      19,1%
Omavaraisuusaste       40,7%     44,0%      45,5%
Sijoitetun pääoman          LTM 03     LTM 02    
tuotto (2           3,3%  15,8% 12,8%  26,3% 17,8%
Oma pääoma/osake(EUR)     10,99     11,15      12,11

2) Laskettuna kalenterivuodelle                              13 (17)

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö hankki 20.2.2003
– 5.3.2003 välisenä aikana 264.100 kappaletta omia osakkeitaan
keskihintaan 20,75 EUR/kpl. Yhtiön hallussa oli 31.3.2003 264.100 omaa
osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 528.200 EUR ja
yhteenlaskettu hankintameno 5,5 MEUR, mikä vastaa 1,85 % osakkeista ja
äänimäärästä.


Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-3/2003   1-3/2002  1-12/2002
Tulorahoitus            4,8     8,9     46,2
Käyttöpääoman muutos       -10,4     22,0     20,1
Liiketoiminnan kassavirta     -5,5     30,9     66,3
Investointien kassavirta      -8,2     -4,0    -31,0
Kassavirta ennen                         
rahoitusta            -13,8     26,9     35,4
Velkojen                             
lisäys(+),vähennys(-)       27,8    -16,5    -22,4
Maksetut osingot         -13,3    -13,2    -13,2
Korjauserät (1           -0,2     -0,2     -1,4
Laskelman mukainen                        
likvidien varojen muutos      0,5     -3,0     -1,6
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden alussa           15,2     16,8     16,8
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden lopussa           15,7     13,8     15,2
Taseen mukainen likvidien                    
varojen muutos           0,5     -3,0     -1,6

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot


Konsernin vastuut (MEUR)

                  3/2003   3/2002  12/2002
Kiinnitykset ja annetut pantit                  
  Omasta velasta           5,9     5,9    5,9
  Kaupallisista sitoumuksista     0,8     0,7    0,9
Kaupalliset takaukset                      
  omasta puolesta          163,3    138,8   141,6
Takaukset                            
  Osakkuusyhtiöiden velasta      0,8     0,8    0,8
  muiden puolesta           0,1     0,2    0,1
Leasingvastuut            16,1    20,1    18,8
Muut vastuut              0,7     0,8    1,0
Vastuut yhteensä           187,8    167,3   169,1


                              14 (17)

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                3/2003     3/2002    12/2002
Valuuttatermiini-                         
sopimukset            453,5     569,8     411,4
Koronvaihtosopimukset       25,0      25,0     25,0
Valuuttaoptiot          236,7      87,4      0,0
Yhteensä             715,2     682,2     436,4


Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


Investoinnit

               1-3/2003   1-3/2002  1-12/2002
Yhteensä (ilman                         
tytäryritys-ostoja) (MEUR)     3,9     4,7     13,9KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

             1-3/   1-3/  LTM*     LTM   1-12/
             2003   2002     ed. vuonna   2002
Kunnossapitopalvelut   80,7   81,4  371,7    366,5   372,4
Standardinosto-                           
laitteet         41,7   48,0  198,2    233,3   204,5
Erikoisnosturit     43,6   47,2  205,6    232,3   209,2
./. Sisäinen osuus   -15,2  -17,7  -70,0    -80,8   -72,5
Yhteensä        150,8  158,9  705,5    751,3   713,6* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kolme kk 2002
+ kolme kk 2003)


                              15 (17)


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

         1-3/2003  1-3/2002  1-12/2002  LTM*  LTM
                              edel.
                              vuonn
                               a
         MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Kunnossapito-                          
palvelut     2,7 3,3  3,6  4,4  26,2  7,0  25,3  23,9
Standardinosto-                         
laitteet     2,9 7,0  5,1 10,6  19,5  9,5  17,3  26,9
Erikoisnosturit  1,1 2,5  3,0  6,4  16,7  8,0  14,8  17,9
Yhtymän kulut  -4,6    -4,8    -23,8    -23,6 -12,5
Konsolidointi-                          
erät       -0,7    -0,3     -1,0     -1,4  -1,9
Yhteensä     1,4    6,6     37,6     32,4  54,3

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kolme kk 2002
+ kolme kk 2003)


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

               3/2003    3/2002    12/2002
Kunnossapitopalvelut      2.743     2.555     2.698
Standardinostolaitteet      975     1.010      949
Erikoisnosturit         659      676      685
Yhtymän yhteiset         111      104      109
Yhteensä            4.488     4.345     4.441
Keskimäärin kaudella      4.465     4.373     4.396


Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon
vuosisopimuskantaa) (MEUR)

              1-3/   1-3/  LTM*   LTM  1-12/
              2003   2002       ed.   2002
                         vuonna
Kunnossapitopalvelut    74,6   84,1  300,7  310,6  310,2
Standardinostolaitteet   49,3   51,5  201,0  218,0  203,2
Erikoisnosturit      41,0   34,8  161,1  159,3  154,9
./. Sisäinen osuus    -15,4  -17,3  -67,5  -68,5  -69,4
Yhteensä         149,5  153,1  595,3  619,4  598,9

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kolme kk 2002
+ kolme kk 2003)


                              16 (17)

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

                3/2003     3/2002    12/2002
Yhteensä (MEUR)         210,3     266,5     206,0


Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

              1-3/   1-3/  LTM*   LTM   1-12/
              2003   2002       ed.   2002
                         vuonna
Pohjoismaat ja Itä-                        
Eurooppa          33,4   38,9  173,9  187,7   179,4
EU (ilman                             
Pohjoismaita)       44,5   48,3  217,2  216,5   220,9
Amerikka          55,0   57,9  239,5  266,0   242,4
Kaukoitä          17,9   13,8  74,9  81,2   70,9
Yhteensä         150,8  158,9  705,5  751,4   713,6

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. kolme kk 2002
+ kolme kk 2003)


Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälisen puhelinkonferenssin tänään 6.5.2003 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 8401 1043.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi 976622.

Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan samalle sivulle myöhemmin 6.5.
(tiedotteen yhteyteen).

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu julkistetaan 7.8.2003 klo 10.00.

Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com


                              17 (17)


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson
Puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki
Puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon
Puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa