Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (18)
                  11.5.2004 klo 10.00

KCI Konecranes -konserni
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

PALUU KASVU-URALLE

Kolmas vuosineljännes peräkkäin tilausten määrä kasvaa merkittävästi,
kasvu nyt 14 %
Paikallisissa valuutoissa laskettuna tilausten kasvu on noin 20 %
Tilausten vahva kasvu tulee näkymään liikevaihdon kasvussa loppuvuonna
Tehostamistoimet tuottavat tulosta: Kannattavuus parani ilman
liikevaihdon kasvua
Vallitseva valuuttakurssitaso vaikuttaa negatiivisesti tulokseen koko
vuoden ajan
Vahva liiketoiminnan kassavirta: +17,8 milj. euroa (-5,5 milj. euroa)

         Ens. vuosineljännes  Viim. 12 kuukautta  Ed.v.
MEUR        1-3/  1-3/  Muutos 4/03- 4/02- Muutos 1-12/
LIIKEVAIHTO     04   03    %  3/04  3/03    %   03
 Kunnossapito-                           
 palvelut     74,5  76,0   -2,0 337,3 347,8  -3,0 338,8
 Standardi-                             
 nostolaitteet   47,0  46,4   1,2 212,9 222,0  -4,1 212,3
 Erikois-                              
 nosturit     43,2  43,6   -1,0 178,2 205,6  -13,3 178,6
 Sisäinen                              
 liikevaihto   -12,4 -15,2  -18,6 -62,4 -70,0  -10,9 -65,2
Liikevaihto                             
yhteensä     152,2 150,8   1,0 666,0 705,5  -5,6 664,5
Toiminnallinen                           
liikevoitto                             
ennen                                
liikearvon                             
poistoa (EBITA)   3,0  2,6   15,3  37,8  36,0   5,2  37,4
Liikearvon                             
poisto       -0,5  -0,8  -34,4  -3,1  -3,2  -1,9  -3,4
Toiminnallinen                           
liikevoitto                             
EBIT        2,5  1,8   37,0  34,7  32,8   5,9  34,1
                                  
Saneerauskulut   0,0  -0,4      -12,2  -0,4     -12,6
                                  
Liikevoitto     2,5  1,4   75,6  22,5  32,4  -30,5  21,5
                                  
                              2 (18)

Rahoitustuotot                           
ja –kulut     -0,6  -0,5   7,9  -2,6  -1,2 117,6  -2,6
Tulos ennen                            
veroja ja                             
vähemmistö-                            
osuutta       1,9  0,9  116,5  19,9  31,2 -36,3  18,9
                                  
Satunnaiset                            
erät        0,0  0,0      -8,1  0,0      -8,1
                                  
Voitto       1,3  0,6  114,9  7,4  21,1 -65,0   6,7
Tulos/osake                            
(EUR)       0,09  0,04  117,0  0,93  1,46 -36,4  0,88
                                  
SAADUT                               
TILAUKSET
 Kunnossapito-                           
 palvelut     70,7  69,4   1,9 270,3 278,2  -2,8  269,0
 Standardi-                            
 nostolaitteet   60,8  54,5  11,5 226,6 223,5  1,4  220,3
 Erikois-                             
 nosturit     53,3  41,0  30,1 197,3 161,1  22,5  184,9
 Sisäiset                             
 tilaukset    -13,8 -15,4  -10,5 -60,7 -67,5 -10,1  -62,4
Saadut                               
tilaukset                             
yhteensä     171,0 149,5  14,4 633,4 595,3  6,4  611,9
Tilauskanta                            
kauden lopussa  234,9 210,3  11,7   -   -   -  211,2


Kommentti ensimmäisen neljänneksen tuloksesta:

Vuosi 2004 on alkanut hyvin. Tämä on jo kolmas vuosineljännes
peräkkäin, kun saadut tilaukset ovat kasvaneet merkittävästi
edellisvuodesta: 14,4 % (Q1/04), 14,1 % (Q4/03) ja 16,5 % (Q3/03).

Tämän vuosineljänneksen 14,4 %:n kasvu sisältää 1,9 %:n kasvun
Kunnossapitotoiminnoissa. Kunnossapidon vertailussa paikallisissa
valuutoissa laskeminen on kuitenkin mielekkäämpää. Näin laskettuna
Kunnossapidon tilaukset kasvoivat 8,2 % viime vuoden vastaavasta
ajasta.

Kannattavuus parani. Tilausten kasvu ei vielä näy liikevaihdossa, ja
kannattavuuden paraneminen – erittäin epäedullisesta
valuuttakurssikehityksestä huolimatta – onkin seurausta toiminnan
tehostumisesta.


                              3 (18)

Liiketoimintaympäristö pysyi edelleenkin haastavana useimmilla
konsernin markkina-alueilla, joten tilausten kasvu on pääasiallisesti
seurausta markkinaosuuksien kasvusta.

Kuitenkin muutamien tuotteiden ja maantieteellisten alueiden kohdalla
kysynnän kasvu on alkanut: satamanosturit ja terästehdasnosturit
myyvät hyvin. Kiinan markkinoilla on edelleenkin vilkasta ja Pohjois-
Amerikan markkinailmasto on hiljalleen paranemassa.

Kommentti vuosituloksesta:

Konsernin tulos vaihtelee vuosineljänneksittäin. Tulos on heikompi
vuoden alussa, mutta paranee sitten huomattavasti loppuvuotta kohden.
Tämä kehitys näkyy kuluvan vuoden aikana entistäkin selvemmin vahvan
tilauskertymän seurauksena. Yhdysvaltain dollarin ja muiden sitä
seuraavien valuuttojen kurssien heikkenemisen vaikutukset näkyvät
kuitenkin voimakkaimmin vasta toisella vuosipuoliskolla. Konsernin
valuuttakurssiriskeiltä suojautuminen on jarruttanut tätä vaikutusta
alkuvuonna.

Dollarin vaikutusta tasapainottavat hyvin tuotannon tehostamistoimet
ja tuleva liikevaihdon kasvu.


Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Käännekohta!

Osavuosikatsauksessamme tammi-syyskuu 2003, olin otsikoinut
kommenttini “Käännekohta?ö. Vuosineljännestä oli edeltänyt ajanjakso,
jolloin tilausten määrä ei kasvanut lainkaan, mutta tuon
vuosineljänneksen aikana tilaukset alkoivat kasvaa (+16,5 %).

Nyt, kun kahden seuraavankin vuosineljänneksen tilausten kasvu on
ollut kaksinumeroista, kysymysmerkki voidaan poistaa. Käännekohta oli
todellakin vuoden 2003 puolivälissä.

Standardinostolaitteissa ja Erikoisnostureissa kasvun taustalla on
kaksi päätekijää: Ensinnäkin, aktiivisen tuotekehityksen tuloksena
meillä on täysin uudenaikaistettu ja tehokas tuotevalikoima, jonka
avulla olemme voineet kasvattaa markkinaosuuksiamme. Toiseksi,
laajentumisemme Kiinan markkinoille oli hyvin ajoitettu. Toimimme
tällä hetkellä Kiinassa yli 20 yksikön (joko kokonaan omistamiemme
yhtiöiden, yhteisyritysten tai sopimuskumppaneiden) kautta ja vahva
kasvumme jatkuu.
                              4 (18)

Kerroimme viime vuoden aikana useista toiminnan rationalisoinneista ja
uudelleenjärjestelyistä. Tuotannon tehostaminen on lisännyt
kilpailukykyämme ja edellytykset vahvan kasvun jatkumiselle näyttävät
hyviltä.

Kunnossapitopalveluiden kohdalla tilanne on toinen. Toimintamallimme
ansiosta uusia kunnossapitosopimuksia syntyy jatkuvasti (pelkästään
vuonna 2003 uusien sopimusten määrä kasvoi 21 %). Teollisuuden
maailmanlaajuinen rakennemuutos (tilastojen mukaan Yhdysvalloista
siirtyy Kiinaan 70.000 työpaikkaa kuukaudessa) on saanut aikaan
teollisten uudelleenjärjestelyiden aallon. Tehtaiden sulkemiset,
toiminnan yhdistämiset ja uudelleenjärjestelytoimet merkitsevät usein
menetettyjä kunnossapitosopimuksia. Vuonna 2003 sopimusten määrä
väheni 16 %, mikä luonnollisesti vaikutti negatiivisesti kunnossapidon
kannattavuuteen.

Kunnossapitosopimusten vaihtuvuus on nyt hidastumassa. Peruuntuneiden
sopimusten määrä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 8 %
(vuositasolla laskettuna). Luku on kuitenkin edelleen korkea
verrattuna historialliseen keskimääräiseen 3-4 %:n vuositasoon.
Kehityksen suunta on kuitenkin hyvä.

Hyvinkää 11.5.2004
Stig Gustavson


Ensimmäinen vuosineljännes 2004
Yleiskatsaus

(Suluissa olevat luvut ovat vertailukelpoiset luvut edellisvuodelta
ellei muuta ole ilmoitettu.)
Konsernin liikevaihto oli 152,2 milj. euroa (Q1/2003: 150,8 milj.
euroa). Liikevaihto kasvoi 1,0 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna kasvua oli noin 5 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Maantieteellisesti kehitys oli epätasaista –
Aasian-Tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi voimakkaasi ja alueen
osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on nyt 22,1 %. Muiden alueiden
liikevaihto supistui.

Konsernin saadut tilaukset olivat 171,0 milj. euroa (149,5). Tilaukset
kasvoivat 14,4 % tai noin 20 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Tilaukset kasvoivat voimakkaasti Standardinostolaitteissa
ja Erikoisnostureissa (yhteensä kasvua oli vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna 24,0 %). Kunnossapitopalveluissa kasvu oli
1,9 % tai noin 8 % paikallisissa valuutoissa laskettuna.
Kunnossapitopalvelusopimusten vaihtuvuus laski edellisvuoden
ennätyskorkealta tasolta, mutta oli edelleenkin melko korkealla
tasolla. Tämä vaikutti negatiivisesti liiketoiminta-alueen kasvuun ja
tuottavuuteen.
                              5 (18)

Tilausten kasvu jatkui vahvana Aasian-Tyynenmeren alueella,
erityisesti Kiinassa. Pohjois-Amerikassa standardinostolaitteiden ja
huollon tilaukset, dollareissa, kasvoivat selvästi. Isoissa
nostureissa kirjattiin kuitenkin vain muutama tilaus vuosineljänneksen
aikana. Kyselyiden kokonaismäärä on korkealla. Tilausten määrä kasvoi
perusmetallien (teräs, alumiini jne.), voimalaitosten ja sisämaan
terminaalien kohdalla ja pysyi korkeana satamanostureissa.

Konsernin koko tilauskanta kauden lopussa oli 234,9 milj. euroa
(210,3). Kasvua edellisvuoden ensimmäisestä neljänneksestä oli 11,7 %
tai noin 14 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
Tilauskanta kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvua viime
vuoden lopusta oli 23,7 milj. euroa tai 11,2 %.

Konsernin liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (1,4), joka on 75,6 %
enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Liikevoitto oli 1,6 %
liikevaihdosta, kun se vastaavaan aikaan vuosi sitten oli 0,9 %.
Standardinostolaitteiden ja Erikoisnostureiden kannattavuus kasvoi
selvästi. Kunnossapitopalveluissa kehitys oli vakaata. Konsernin
yleiskulut kasvoivat jonkin verran johtuen kehityskustannusten
pienestä kasvusta. Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja
(EBITA) oli 3,0 milj. euroa (2,2) tai 2,0 % liikevaihdosta (1,5 %).
Liikevoitto ennen kaikkia poistoja (EBITDA) oli 6,2 milj. euroa (5,5)
tai 4,0 % liikevaihdosta (3,7).

Rahoituksen nettokulut olivat 0,6 milj. euroa (0,5) ja tulos ennen
veroja oli 1,9 milj. euroa (0,9).

Vuoden ensimmäisen neljänneksen verot olivat 0,6 milj. euroa (0,3) ja
ne on laskettu 33 %:n mukaan. Verokanta vastaa arvioita koko vuoden
toteutuvista veroista.

Konsernin nettotulos oli 1,3 milj. euroa (0,6) tai 114,9 % korkeampi
kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Osakekohtainen tulos oli 0,09
euroa (0,04).

Liiketoiminnan kassavirta oli 17,8 milj. euroa tai 1,27 euroa osaketta
kohden. Vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä vastaava kassavirta
oli 5,5 milj. euroa negatiivinen. Kassavirran positiivinen kehitys on
tulosta käyttöpääoman tehokkaammasta käytöstä.

Konsernin korollinen nettovelka laski 42,0 milj. euroon (63,9) ja
nettovelkaantumisaste oli 28,7 % (41,3). Omavaraisuusaste oli 41,1 %
(40,7).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 5,7 % (3,3) ja oman pääoman
tuotto oli 3,4 % (1,5).


                              6 (18)

Konsernin tulos vuosineljänneksittäin on aina vaihdellut eri
vuosineljännesten välillä. Alkuvuosi on ollut heikompi, mutta tulos on
parantunut loppuvuotta kohden. Kausivaihtelu tuloksen kertymisessä
toistuu myös tänä vuonna.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Raportointirakenteen muutos

Pohjois-Amerikan Kunnossapitoverkoston merkitys
Standardinostolaitteiden myynnissä ja jakelussa on viime vuosina
kasvanut huomattavasti. Teollisuusnostureiden myynnistä on vuosien
kuluessa tullut merkittävä osa Kunnossapitotoimintaa. Tähän asti
teollisuusnostureiden tilaukset, liikevaihto ja tulos on raportoitu
osana Amerikan huoltotoimintaa ja luvut on sisällytetty
Kunnossapitopalvelut-liiketoiminta-alueen lukuihin. Parantaaksemme
raportoinnin tarkkuutta ja asianmukaisuutta tulemme tästä eteenpäin
sisällyttämään teollisuusnostureiden osuuden Amerikan
huoltotoiminnasta Standardinostolaitteet-liiketoiminta-alueen
lukuihin. Jotta vertailu vuositasolla olisi mahdollista, on viime
vuonna raportoidut liiketoiminta-alueittaiset luvut muutettu
vastaamaan tätä uutta raportointirakennetta.

Kunnossapitopalveluiden vuoden 2003 tilauksista on vähennetty 23,8
milj. euroa, liikevaihdosta 22,5 milj. euroa ja toiminnalliseen
liikevoittoon (voiton osuus, joka liittyy myyntiin ja jakeluun) on
lisätty 0,4 milj. euroa. Standardinostolaitteiden luvut viime vuodelta
on vastaavasti muutettu. Muutokset eivät vaikuttaneet
Erikoisnostureiden tai konsernin kokonaislukuihin vuodelta 2003.

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalveluiden liikevaihto oli 74,5 milj. euroa (76,0), jossa
oli laskua 2,0 % edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi noin
3 %.

Tuottavuus kasvoi useiden tehostamistoimien seurauksena. Tästä johtuen
henkilöstön määrä väheni 146 henkilöllä (5,4 %) edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tehostamistoimet, uudistettu
tietotekniikka ja liiketoiminta-alueen kasvu tukivat kannattavuuden
kasvua. Liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (2,9) tai 3,9 % liikevaihdosta
(3,8). Tulosta rasittivat suuret muutokset kunnossapidon
sopimuskannassa. Vaikka vaihtuvuus väheni huomattavasti, oli se
edelleenkin korkea. Euron vahvistuminen alensi myös jonkin verran
liikevoittoa.


                              7 (18)

Saadut tilaukset olivat 70,7 milj. euroa (69,4), kasvua viime vuoden
vastaavasta 1,9 %. Paikallisissa valuutoissa laskettuna saadut
tilaukset kasvoivat noin 8 %. Modernisaatiotilaukset kasvoivat
voimakkaasti viime vuoden vastaavan ajanjakson alhaiseen tasoon
verrattuna. Kunnossapidon sopimuskanta kasvoi ja sopimuskannassa on
nyt 217.662 nosturia ja nostinta. Tämä on 1,4 % enemmän kuin vuosi
sitten, ja 3,8 % tai 7893 yksikköä enemmän kuin viime vuoden lopussa.
Sopimuskannan nettoarvo kasvoi 2,9 % ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana. Sopimusten määrän väheneminen, sopimusten peruuttamiset,
merkityksettömiksi muuttuneet sopimukset ja menetetyt sopimukset
vähensivät vuosineljänneksellä sopimuskannan arvoa 1,6 %. Sopimusten
muutokset ja uudet sopimukset kuitenkin lisäsivät sopimuskannan arvoa
4,5 % vuosineljänneksen aikana. Vaikka sopimuskannan vaihtuvuus on
vähentynyt viime vuodesta, se on kuitenkin vielä historiallisesti
korkeaa tasoa.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 2541
(2687).


Standardinostolaitteet

Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 47,0 milj. euroa (46,4),
jossa kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,2 % tai
noin 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Liikevoitto
oli 3,2 milj. euroa (2,7) tai 6,8 % (5,8) liikevaihdosta. Laskettuna
viimeisten 12 kuukauden perusteella (LTM) tämä oli jo neljäs
perättäinen neljännes, jolloin kannattavuus parani. Vahvistunut euro
vaikutti tulokseen negatiivisesti, mutta sitä kasvattavat tekijät
(kasvu, kustannusten alentaminen ja tuotekehitys) olivat suuremmat eli
kannattavuus kuitenkin parani.

Saadut tilaukset olivat 60,8 milj. euroa (54,5), jossa kasvua 11,5 %
viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilausten määrä kasvoi
paikallisissa valuutoissa laskettuna noin 17 %. Tilaukset kasvoivat
voimakkaasti Kiinassa, mutta myönteistä kehitystä oli myös monilla
muilla markkinoilla, jotka eivät sinänsä ole kasvaneet (esim.
Pohjoismaissa ja Saksassa). Markkinoiden elpyminen lisäsi tilauksia
Pohjois-Amerikassa.

Tilausten määrän kasvu ja pidentyneet toimitusajat kasvattivat
liiketoiminta-alueen tilauskantaa lähes 25 % (paikallisissa
valuutoissa) verrattuna viime vuoden vastaavan ajan tilauskantaan.

Parhaillaan on menossa useita ohjelmia, joilla pyritään kustannusten
alentamiseen.                              8 (18)

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli 1030 (1031). Pois lukien
konsernin Aasian toimintojen kasvun mukanaan tuomat henkilöstön
lisäykset, henkilöstömäärä väheni 50:llä viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna.

Erikoisnosturit

Erikoisnostureiden liikevaihto oli 43,2 milj. euroa (43,6), jossa
laskua 1,0 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi noin
1 %. Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (1,1) tai 5,5 % liikevaihdosta
(2,5 %). Tuloksen paraneminen on seurausta kustannusten alentumisesta
ja tuottavuuden paranemisesta. Vahvistunut euro vaikutti tulokseen
sitä heikentävästi, mutta vain vähän.

Saadut tilaukset olivat 53,3 milj. euroa (41,0), jossa kasvua 30,1 %
tai lähes yksi kolmasosa vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Laskettuna viimeisten 12 kuukauden perusteella (LTM)
vuoden ensimmäinen neljännes oli jo kolmas peräkkäinen neljännes,
jolloin tilaukset kasvoivat voimakkaasti.

Erikoisnostureiden tilauskanta kasvoi 13 % viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna ja tämä antaa hyvän peruskuorman koko kuluvalle
vuodelle.

Kustannusten alentamiseen tähtääviä tehostamistoimia jatketaan
edelleen.

Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli 610 (659).


Yleiskustannukset ja konsolidointierät

Konsernin yleiskustannukset, jotka koostuvat pääosin tutkimus- ja
tuotekehityskustannuksista, henkilöstön kehittämiskustannuksista,
yritysostohankkeista, keskitetystä hankintatoimesta, konsernin
lakiasioiden ja rahoituksen hoidosta ja hallintokuluista, olivat 5,3
milj. euroa (4,6). Kustannusten nousu aiheutuu pääosin lisääntyneistä
kehityskuluista.

Konsernin konsolidointierät, joihin kuuluvat sisäisen voiton
eliminointi, osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja konserniliikearvon
poisto, olivat 0,6 milj. euroa (0,7). Pieni vähennys johtuu
alhaisemmasta liikearvon poistosta.

                              9 (18)

Tulevaisuudennäkymät

Konsernin tulos vaihtelee vuosineljänneksittäin. Tulos on heikompi
vuoden alussa, mutta paranee sitten huomattavasti loppuvuotta kohden.
Tämä kehitys näkyy kuluvan vuoden aikana entistäkin selvemmin vahvan
tilauskertymän seurauksena. Yhdysvaltain dollarin ja muiden sitä
seuraavien valuuttojen kurssien heikkenemisen vaikutukset näkyvät
kuitenkin voimakkaimmin vasta toisella vuosipuoliskolla. Konsernin
valuuttakurssiriskeiltä suojautuminen on jarruttanut tätä vaikutusta
alkuvuonna.

Dollarin vaikutusta tasapainottavat hyvin tuotannon tehostamistoimet
ja tuleva liikevaihdon kasvu.


Tärkeitä tapahtumia

Maaliskuun 4. päivä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingon
määräksi 1,00 euroa (0,95). Osinko maksettiin kultakin ulkona olevalta
14.044.530 osakkeelta ja maksupäivä oli 16.3.2004.

Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutuksen ostaa takaisin ja
luovuttaa yhtiön omia osakkeita, kuitenkin enintään 715.431 osaketta.

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 6 pykälää siten, että hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsi Matti Kavetvuon uudelleen hallituksen jäseneksi.
Svante Adde ja Lennart Simonsen valitiin uusiksi jäseniksi
hallitukseen. Muut hallituksen jäsenet ovat: Timo Poranen, Björn
Savén, Stig Stendahl ja Stig Gustavson.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn Savénin uudelleen
puheenjohtajakseen.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen Deloitte & Touche Oy:n

KCI Konecranesin tytäryhtiö KCI Motors Oy päätti lakisääteiset yt-
neuvottelut 16.3.2004. Neuvotteluiden tuloksena moottoreiden valmistus
Hyvinkäällä lopetetaan ja tuotanto ulkoistetaan. Noin 65 henkilöä
irtisanottiin.

Johtaja Rainer Aalto (liiketoiminnan kehittäminen ja yritysostot)
erosi toimestaan yhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella
31.3.2004. Rainer Aalto on lupautunut olemaan yhtiön käytettävissä osa-
aikaisissa asiantuntijatehtävissä. Hänen tehtävänsä siirtyivät
konsernin varatoimitusjohtaja Antti Vanhatalon ja johtaja Ari-Pekka
Salosen (yritysjärjestelyt ja analyysit) vastuulle.
                              10 (18)

Tärkeitä tapahtumia raportointikauden päättymisen jälkeen

KCI Konecranes juhli toimintansa kymmenettä vuosipäivää 15.4.2004
Hyvinkäällä järjestetyn juhlaseminaarin merkeissä. Juhlapuhujina
olivat toimitusjohtaja Martti Mäenpää, Teknologiateollisuus,
varatoimitusjohtaja Joe Bryant, South Carolina State Port Authority,
varatoimitusjohtaja Magnus Diesen, Stora Enso sekä johtaja Li Feng
Hua, Shanghai Baosteel International. Haluamme tässä kiittää arvoisia
juhlapuhujia, jotka olivat saapuneet kertomaan näkemyksistään omien
teollisuudenalojensa lähitulevaisuudesta. Seminaarin jälkeen vieraat
oli kutsuttu juhlaillallisille, jotka järjestettiin nosturitehtaalla
Hyvinkäällä. Juhlallisuuksiin osallistui kaikkiaan noin 180 henkilöä
20 eri maasta. Vieraina oli yhtiön asiakkaita, liikekumppaneita,
alihankkijoita, lehdistön edustajia, sijoittajia, analyytikoita,
hallituksen jäseniä sekä ystäviä ja yhtiön entisiä ja nykyisiä
johtohenkilöitä.


Konsernin rakenne

KCI Konecranes teki organisaatiossaan kaksi merkittävää muutosta,
jotka astuivat voimaan 1.1.2004.

Toiminnan tehostamiseksi ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi
konserni yhdisti satama- ja telakkanosturitoimintansa (VLC) ja
teollisuusnosturitoimintansa (GCC) yhdeksi yhteisen johdon
alaisuudessa toimivaksi Erikoisnosturit-liiketoiminnaksi.

Uusi tehtävänimike maajohtaja (Country Executive) otettiin käyttöön.
Maajohtajien tehtäviin kuuluvat oman alueen markkinoinnin, myynnin,
asiakaspalvelun ja hallinnon koordinointi. Uusien tehtävänimikkeiden
käyttöönotto ei muuta tulosraportointia, mutta se edistää
liiketoiminta-alueiden välistä synergiaa, tukee kasvua ja parantaa
asiakaspalvelua. Hallitus nimitti konsernin maantieteellisille
päämarkkina-alueille kaikkiaan kuusi maajohtajaa.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä tammi-maaliskuun aikana saaduista
tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä
asiakaskannaltaan että maantieteellisesti.

General Motors tilasi uuden prässäyslinjan nosturin Shanghain

tehtaaseensa Kiinaan sekä toisen Mansfieldiin (Ohio, Yhdysvallat).

Autoteollisuuden alihankkija TWB Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG tilasi
useita nostureita uuteen tehtaaseensa Arternissa, Saksassa.

                              11 (18)

Tanskalainen I/S Kara Forbrændingsanlæg tilasi
jätteenkäsittelynosturin Roskildessa sijaitsevaan tehtaaseensa.
Nosturilla hoidetaan materiaalin syöttö ja siirrot täysin
automaattisesti.

International Bechtel tilasi yhdeksän voimalaitosnosturia Aluminium
Bahrain’s ALBA Line 5 -laajennusprojektiin Bahrainissa.

Fernwärme Wien GesmbH tilasi kahden hiilijätteen käsittelynosturin
modernisoinnin. Tilaus sisältää uudet nostovaunut ja nostureiden
uudelleen sähköistämisen. Voimala sijaitsee Wienissä, Itävallassa.

Voestalpine tilasi Linzissä, Itävallassa sijaitsevaan sulattoonsa
neljä huollossa käytettävää CXT-nosturia.

Nanshan Aluminum China tilasi automaattisen alumiinirullien
käsittelyssä käytettävän nosturin tehtaaseensa Nanshanissa, Kiinassa.
Tilaukseen sisältyy lisäksi neljä prosessinosturia ja 20 CXT-nosturia
käytettäväksi kuuma- ja kylmävalssauslinjoilla.

Corus tilasi prosessinosturin Mill Bayn tehtaaseensa Scunthorpessa,
Iso-Britanniassa.

Saksalainen Maschinenfabrik Herkules tilasi automatisoidun
valssausnosturin tehtaaseensa Angangissa, Kiinassa.

Nordland Papier GmbH tilasi automatisoidun paperivarastonosturin
Dörpenissä, Saksassa sijaitsevaan tehtaaseensa.

Korealainen Daewoo Shipbuilding tilasi telakkapukkinosturin.

Saksalainen DeCeTe Duisburger Container-Terminalgesellshaft GmbH
tilasi kiskoilla kulkevan konttipukkinosturin jokiterminaalinsa
Duisburgissa, Saksassa.

Baltic Container Terminal (BCT) tilasi Konecranes VLC Oy:ltä
laiturikonttinosturin. Nosturi toimitetaan Gdyniaan, Puolaan.

The Bristol Port Company tilasi massatavaran käsittelyyn tarkoitetun
pukkinosturin Bristolissa sijaitsevaan Royal Portbury Dockiin.

Patrick’s Terminal tilasi laiturikonttinosturin modernisation ja
kuljetuksen Melbournesta Brisbaneen (Australia).

JR Marine & Engineering PTE Ltd. (Singapore) tilasi seitsemän
laiturikonttinosturin siirron FLUIDTS-järjestelmällä uuteen Modern
Terminals Ltd:n CT 9 –konttiterminaaliin Hong Kongissa.


                              12 (18)

Exxon Mobil (Houston, Texas) tilasi räjähdyssuojatun nosturin, jota
käytetään kompressorimoottoreiden huollossa kelluvalla varasto
aluksella (FPSO), joka sijaitsee ulkomerellä lähellä Päiväntasaajan
Guineaa.

Conoco Phillips tilasi koksin käsittelyssä käytettävän erikoisnosturin
Alliamce Refineryyn (Belle Chasse, Louisiana, Yhdysvallat).

Kuala Lumpurin (Malesia) uusi konferenssi ja messukeskus tilasi 448
ketjunostinta.

Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-maaliskuussa 2004 KCI Konecranesin osakkeen hinta nousi 10,51 %
ja sen päätöskurssi oli 30,50 euroa. Osakkeen hinta oli
vuosineljänneksen aikana korkeimmillaan 30,70 euroa ja alimmillaan
28,16 euroa. Samaan aikaan nousivat HEX-yleisindeksi 11,67 %, HEX-
portfolioindeksi 4,32 % ja toimialaindeksi (metalliteollisuus) 9,62 %.

Yhtiön markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 436 milj. euroa (ml.
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet) ja se oli markkina-arvoltaan
36:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen kokonaisvaihto oli 5.873.601 osaketta, mikä
edustaa 41,82 %:ia yhtiön vapaasti vaihdettavissa olevista osakkeista.
Vaihto oli arvoltaan 171 milj. euroa, joka oli 23:ksi suurin
osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus maaliskuun lopussa oli 53,83 % (59,63 %).

KCI Konecranes Oyj omisti maaliskuun lopussa 264.100 omaa osakettaan,
joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 528.200 euroa. Tämä edustaa 1,85
%:a osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä (yhteensä 14.308.630).

Franklin Resources, Inc. ilmoitti 23.3.2004, että sillä on
määräysvalta 14,96 %:iin KCI Konecranes Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänioikeudesta. Osakkeiden omistus on jaettu sijoitusrahastojen (3,42
%) ja yksittäisten asiakastilien (11,54 %) välillä, joita hallinnoivat
Franklin Resources Inc:in yhteydessä toimivat sijoitusyhtiöt.

Hyvinkää 11.5.2004
Hallitus

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tilanteen muutoksille.
                              13 (18)

Tuloslaskelma (MEUR)

              1-3/2004    1-3/2003   1-12/2003
Liikevaihto          152,2     150,8     664,5
Osuus osakkuusyhtiöiden                     
tuloksista                            
                -0,1      -0,1     -0,3
Poistot             -3,7      -4,1     -16,5
Liiketoiminnan muut                       
kulut             -146,0     -145,2    -626,3
Liikevoitto           2,5      1,4     21,5
Korkotuotot ja -kulut      -0,7      -0,6     -3,1
Muut rahoitustuotot ja                      
–kulut              0,1      0,1      0,5
                                 
Satunnaiset erät         0,0      0,0     -8,1
                                 
Voitto ennen veroja       1,9      0,9     10,7
Verot             -0,6(1     -0,3(1     -4,0
Laskentakauden voitto      1,3      0,6      6,7
Tulos/osake (EUR)        0,09      0,04     0,88

1) Arvioidun verokannan mukaan

Konsernin tase (MEUR)

               3/2004     3/2003    12/2003
Käyttöomaisuus         96,0     100,3     98,0
Vaihto-omaisuus         83,2      81,5     72,4
Saamiset            196,4     200,9     218,6
Rahat ja pankkisaamiset                     
                18,2      15,7     13,2
Vastaavaa yhteensä       393,8     398,4     402,2
Oma pääoma           151,6     159,9     163,4
Vähemmistöosuus         0,1      0,1      0,1
Pakolliset varaukset      19,9      11,8     20,3
Pitkäaikaiset vieras                       
pääoma             32,0      33,7     32,5
Lyhytaikaiset vieras                       
pääoma             190,3     193,0     185,9
Vastattavaa yhteensä      393,8     398,4     402,2
Gearing (Korollisten                       
velkojen ja                           
kassavarojen netto                        
suhteessa omaan                         
pääomaan)           28,7%     41,3%     27,8%                              14 (18)

Omavaraisuusaste        41,1%      40,7%     42,6%
Sijoiteun pääoman           LTM 04     LTM 03    
tuotto (2            5,7%  11,3%  3,3%  15,8% 10,8%
Oma pääoma/osake(EUR)     10,40      10,99     11,24

2) Laskettuna kalenterivuodelle


Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-3/2004   1-3/2003  1-12/2003
Tulorahoitus             6,1     4,8    32,7
Käyttöpääoman muutos        11,7    -10,4    -8,4
Liiketoiminnan kassavirta      17,8     -5,5    24,2
Investointien kassavirta      -1,3     -8,2    -17,3
Kassavirta ennen rahoitusta     16,6    -13,8     6,9
Velkojen lisäys(+),                       
vähennys(-)             2,3     27,8     5,5
Maksetut osingot          -14,0    -13,3    -13,3
Korjauserät (1            0,2     -0,2    -1,1
Laskelman mukainen likvidien                   
varojen muutos            5,1     0,5    -2,0
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden alussa            13,2     15,2    15,2
Rahat ja pankkisaamiset                     
kauden lopussa           18,2     15,7    13,2
Taseen mukainen likvidien                    
varojen muutos            5,1     0,5    -2,0

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot

Konsernin vastuut (MEUR)

                3/2004     3/2003    12/2003
Kiinnitykset ja annetut                      
pantit
  Omasta velasta         5,9      5,9      5,9
  Kaupallisista                          
sitoumuksista           0,7      0,8      0,8
Kaupalliset takaukset                       
  omasta puolesta        144,5     163,3     159,5
Takaukset                             
  Osakkuusyhtiöiden                        
  velasta             0,8      0,8      0,8
  muiden puolesta         0,1      0,1      0,1
Leasingvastuut          16,7      16,1     18,3
Muut vastuut            1,3      0,7      1,3
Vastuut yhteensä         170,0     187,8     169,1

                              15 (18)

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                3/2004     3/2003    12/2003
Valuuttatermiini-                         
sopimukset            481,6     453,5     441,7
Koronvaihtosopimukset       25,0      25,0     25,0
Valuuttaoptiot          157,1     236,7      0,0
Yhteensä             663,7     715,2     466,7

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.


Investoinnit

               1-3/2004   1-3/2003   1-12/2003
Yhteensä (ilman                         
tytäryritysostoja) (MEUR)     1,3     3,9     12,4


KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

           1-3/2004 1-3/2003   LTM   LTM 1-12/2003
                          ed.
                         vuonna
Kunnossapito-                           
palvelut         74,5   76,0  337,3  347,8   338,8
Standardinosto-                          
laitteet         47,0   46,4  212,9  222,0   212,3
Erikoisnosturit     43,2   43,6  178,2  205,6   178,6
./. Sisäinen osuus   -12,4   -15,2  -62,4  -70,0   -65,2
Yhteensä        152,2   150,8  666,0  705,5   664,5


*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kolme kk 2003
+ kolme kk 2004)                              16 (18)

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

        1-3/2004   1-3/2003  1-12/2003  LTM*  LTM
                               ed.
                              vuonn
                               a
        MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Kunnossapito-                          
palvelut     2,9  3,9  2,9  3,8  22,4 6,6  22,4  24,8
Standardi-                            
nostolaitteet  3,2  6,8  2,7  5,8  17,6 8,3  18,1  17,8
Erikois-                             
nosturit     2,4  5,5  1,1  2,5  13,1 7,3  14,4  14,8
Yhtymän kulut  -5,3     -4,6    -29,5    -30,2 -23,6
Konsolidointi-                          
erät      -0,6     -0,7     -2,0    -2,1  -1,4
Yhteensä     2,5     1,4     21,5    22,6  32,4


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

               3/2004     3/2003    12/2003
Kunnossapitopalvelut     2.541     2.687     2.622
Standardinostolaitteet    1.030     1.031     1.000
Erikoisnosturit         610      659      614
Yhtymän yhteiset        117      111      114
Yhteensä           4.298     4.488     4.350
Keskimäärin kaudella     4.324     4.465     4.423


Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon
vuosisopimuskantaa) (MEUR)

          1-3/2004  1-3/2003  LTM*   LTM   1-12/
                          ed.   2003
                        vuonna
Kunnossapito-                          
palvelut        70,7    69,4  270,3  278,2   269,0
Standardinosto-                         
laitteet        60,8    54,5  226,6  223,5   220,3
Erikoisnosturit    53,3    41,0  197,3  161,1   184,9
./. Sisäinen osuus                       
           -13,8   -15,4  -60,7  -67,5   -62,4
Yhteensä       171,0   149,5  633,4  595,3   611,9

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kolme kk 2003
+ kolme kk 2004)


                              17 (18)

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

              3/2004    3/2003    12/2003
Yhteensä (MEUR)       234,9     210,3     211,2


Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

          1-3/2004  1-3/2003  LTM*   LTM  1-12/2003
                         ed.
                        vuonna
Pohjoismaat ja Itä-                       
Eurooppa        29,7    33,4 161,4  173,9    165,1
EU (ilman                            
Pohjoismaita)     43,6    44,5 177,6  217,2    178,6
Amerikka        45,3    55,0 211,6  239,5    221,3
Kaukoitä        33,6    17,9 115,4  74,9    99,6
Yhteensä       152,2   150,8 666,0  705,5    664,5

* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2003 ./. kolme kk 2003
+ kolme kk 2004)


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 11.5.2004
klo 12.00 Helsingissä (World Trade Center, Marskin sali, os.
Aleksanterinkatu 17, 2. kerros).


Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälisen puhelinkonferenssin tänään 11.5.2004 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 7162 0189.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi 713782.


Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan samalle sivulle myöhemmin 11.5.
(tiedotteen yhteyteen).                              18 (18)

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu julkistetaan 12.8.2004 klo 10.00.Graafit

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa