Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003

KCI KONECRANES OYJ         PÖRSSITIEDOTE      1 (17)
                  30.10.2003 klo 10.00

KCI Konecranes -konserni
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003

HYVÄ NELJÄNNES, MUTTA TALOUDEN ELPYMISTÄ EI VIELÄ NÄHTÄVISSÄ

Vuosineljänneksen liikevoitto selvästi parempi kuin viime vuonna,
tulos tammi-syyskuulta kuitenkin jäljessä viimevuotista.

Amerikka ja (erityisesti) Aasian-Tyynenmeren alue kasvaa, Pohjoismaat
ja muu Eurooppa laskussa.

Suurnosturitilaukset kasvoivat nopeasti, pienten nosturien tilaukset
kertyvät hitaasti, uudet kunnossapitosopimukset hyvällä tasolla, mutta
teollisuuden uudelleenjärjestelyt rasittavat huollon tulosta.

Tilauskanta kasvoi 14,6 % vuodenvaihteesta (kasvua oli kaikilla
liiketoiminta-alueilla).

Riita-asiat Baanin kanssa sovittiin lopullisesti ja kaikilta osin
Sisäinen tehostamisohjelma pääsemässä vauhtiin.


         Kolmas vuosineljännes Tammi-syyskuu     Ed.v.
MEUR        Q3/  Q3/ Muutos-  1-9/  1-9/ Muutos- 1-12/
LIIKEVAIHTO    2003  2002    %   03   02    %   02
 Kunnossapito-                           
 palvelut     89,0  94,0   -5,3 254,4 267,8   -5,0 372,4
 Standardi-                             
 nosto-                               
 laitteet     44,3  49,2  -10,0 132,7 146,0   -9,1 204,5
 Erikois-                              
 nosturit     42,4  41,5   2,3 133,5 148,1   -9,8 209,2
 Sisäinen                              
 liikevaihto   -16,9 -21,2  -20,3 -49,3 -51,6   -4,5 -72,5
Liikevaihto                             
yhteensä     158,8 163,4   -2,8 471,3 510,2   -7,6 713,6
Liikevoitto                             
ennen                                
liikearvon                             
poistoa (EBITA)  10,4  8,0   30,5  12,4  23,1  -46,3  40,9
Liikearvon                             
poisto       0,7  0,8   -5,6  -2,2  -2,6  -15,7  -3,3
Liikevoitto                             
(EBIT)       9,7  7,2   34,4  10,2  20,5  -50,3  37,6
Liikevoitto                             
(EBIT) ennen                 
saneerauskuluja             17.2
                                  
Rahoitustuotot                           
ja –kulut     -0,8  -0,3  183,5  -1,8  -0,8  107,6  -1,1
                                                                2 (17)

Voitto                               
rahoituserien                            
jälkeen      8,9  7,0   28,5  8,4  19,7  -57,1  36,5
                                  
Satunnaiset                             
erät       -8,2  0,0      -8,2  0,0       0,0
                                  
Tulos ennen                             
veroja ja                              
vähemmistö-                             
osuutta      0,7  7,0  -89,4  0,2  19,7  -98,8  36,5
                               
Voitto       0,7  4,7  -86,0  0,2  13,3  -98,9  24,6
Tulos/osake                             
(EUR)       0,47  0,32   46,3  0,43  0,91  -52,6  1,69
                                  
SAADUT                               
TILAUKSET
 Kunnossapito-                           
 palvelut     70,2  72,7   -3,5 226,8 240,0   -5,5 310,2
 Standardi-                             
 nosto-                               
 laitteet     47,4  49,1   -3,5 146,7 154,0   -4,7 203,2
 Erikois-                              
 nosturit     60,3  33,4   80,7 134,3 124,6   7,7 154,9
 Sisäiset                              
 tilaukset    -15,6 -15,9   -1,7 -46,8 -52,0   -9,9 -69,4
Saadut                               
tilaukset                              
yhteensä     162,3 139,4   16,5 461,0 466,7   -1,2 598,9
Tilauskanta                             
kauden lopussa             236,0 260,8   -9,5 206,0


Kommentti yhdeksän kuukauden tuloksesta:

Liiketoiminta piristyi edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana ja
myös toiminnallinen kannattavuus parani sekä alkuvuoteen että
edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna saatujen tilausten kokonaismäärä tammi-
syyskuulta on nyt 5,5 % korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten (mutta
–1,2 % kurssimuutokset huomioiden) Liikevaihto kasvoi Amerikassa
(laskettuna vertailukelpoisin valuutoin) ja Kaukoidässä, laski
edelleen Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Erikoisnostureiden
tilausten määrä kasvoi hyvin. Uusia kunnossapitosopimuksia saatiin
hyvin, mutta teollisuuden rakennemuutos asiakastoimialoilla lisäsi
asiakaskannan vaihtuvuutta ja painoi vertailukelpoisin valuutoin
laskettuna sopimuskannan arvon kasvun 4 %:iin ja liikevaihdon kasvun
3,2 %:iin.


Kommentti loppuvuoden tuloksesta:

Huolimatta muutamista elpymisen merkeistä (laivanrakennus,
rahtiliikenne, Amerikka) teollisuuden näkymät ovat edelleenkin heikot.
Aasiasta on tullut kasvun moottori. Konserni vauhdittaa
                              3 (17)

tehostamistoimenpiteitään. Uudelleenjärjestelykulut nousevat, mutta
tehostuspotentiaali on merkittävä.
Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto on aina ollut hyvä
ja tulee olemaan sitä myös tänä vuonna. Myönteisestä kehityksestä
huolimatta toiminnallinen liikevoitto ei todennäköisesti yllä viime
vuoden tasolle. Tehostamistoimista aiheutuvat kulut ja Omniman-
projektin aiheuttama alaskirjaus vähentävät nettotulosta.


Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Käännekohta?

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen luvut näyttävät hyviltä. Voitto
ja tilauskanta kasvoivat.

Markkinoilla on nähtävissä selviä elpymisen merkkejä useilla
toimialoilla. Maailmankauppaan liittyvä toiminta (satamat,
rahtiliikenne) lisääntyy ja tietyillä teollisuudenaloilla
(autoteollisuus) on jälleen alettu investoida. Amerikasta tulee
myönteisiä viestejä ja Kiinassa kasvu nopeutuu entisestäänkin.

Negatiivisiakin merkkejä on, Euroopassa tilanne pääosin heikkenee.
Kunnossapitotoimintamme on kärsinyt huomattavasti
asiakasteollisuudenaloilla käynnissä olevasta rakennemuutoksesta.
Tehtaiden sulkemisista ja tuotantoresurssien yhdistämisistä sekä
tuotantomäärien alentamisista on ollut seurauksena sopimusten
peruuntumisia ja karsimisia. Onneksi uusien tilausten määrä on
kuitenkin säilynyt korkeana, minkä ansiosta Kunnossapito on kasvanut
edelleenkin.

Konserni on viime vuosina investoinut voimakkaasti tuotekehitykseen.
Meillä on nyt täysin uudenaikainen ja erittäin kilpailukykyinen
tuotevalikoima.

Nyt keskitymme tuotannon tehostamiseen. Kiinan markkinoille menomme
yhteydessä olemme löytäneet monia uusia, korkealuokkaisia
osatoimittajia, joiden hinnoittelu on hyvin houkuttelevaa. EU:n
laajetessa on niin ikään tullut esiin monia mahdollisia ja erittäin
kilpailukykyisiä ja alhaisen kustannustason alihankkijoita, lähinnä
Baltian maissa.

Oman tuotantomme täydentäminen, erityisesti alhaisen jalostusarvon
tekemisen osalta, näillä uusilla toimittajilla tulee aiheuttamaan
kustannuksia lomautusten ja muiden uudelleenjärjestelykulujen
muodossa. Konsernin kannattavuuden kannalta hyödyt ovat kuitenkin
erittäinkin houkuttelevat. Standardinostolaitteissa hyödyt ovat jo
nähtävissä; vuoden 2004 aikana ne alkavat näkyä myös konsernin muissa
osissa.

Kustannushyötyjen ja hiljalleen elpyvien markkinoiden ansiosta
konsernin kasvunäkymät ovat hyvät.
                              4 (17)

Yleiskatsaus

(Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2002 vastaavan ajan lukuja ellei
toisin ole ilmoitettu.)

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 471,3 milj. euroa (510,2
milj. euroa), jossa oli laskua edellisvuodesta 7,6 %.
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna (=volyymikehitys) laskua
oli noin 2,2 %. Liikevaihdon volyymi kasvoi Kunnossapitotoiminnoissa,
mutta laski uuslaitetoiminnoissa. Kolmannella vuosineljänneksellä
liikevaihto laski 2,8 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta, mutta oli
volyymiltaan samalla tasolla. Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi
tammi-syyskuussa Aasian-Tyynenmeren alueella Kiinan vetämänä 36,9 %.
Volyymikasvua oli myös Amerikassa, noin 5 %, mutta euromääräisesti
alueen liikevaihto laski. Euroopan liikevaihto laski 14,2 %:lla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (7,2 milj.
euroa), jossa kasvua edellisvuodesta 34,4 %. Tammi-syyskuun
liikevoitto oli 10,2 milj. euroa (20,5 milj. euroa). Liikevoiton
laskuun ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikuttivat lähinnä 7 milj.
euron uudelleenjärjestelykulut ja liikevaihtovolyymin lasku.
Valuuttakurssimuutokset ja myyntihintojen kehitys heikensivät myös
jossain määrin tuloskehitystä.

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-syyskuussa oli 12,4
milj. euroa ja 2,6 % liikevaihdosta 7 milj. euron
uudelleenjärjestelykustannus huomioituna (23,1 milj. euroa ja 4,5 %
liikevaihdosta) ja kolmannella vuosineljänneksellä vastaavasti 10,4
milj. euroa ja 6,5 % liikevaihdosta (8,0 milj. euroa ja 4,9 %
liikevaihdosta).

Rahoituksen nettokulut tammi-syyskuulta olivat 1,8 milj. euroa (0,8
milj. euroa) ja kolmannen neljänneksen vastaavasti 0,8 milj. euroa
(0,3 milj. euroa). Rahoituskulujen nousu johtuu lähinnä käyttöpääoman
kasvusta.

Konserni sopi kaikki riita-asiansa ns. Omniman-projektissa, joka koski
epäonnistunutta tietoteknistä kehitysprojektia ja josta konsernin
taseeseen sisältyi noin 14 milj. euron suuruinen saatava.
Sovintosopimuksesta johtui noin 8,2 milj. euron suuruinen alaskirjaus,
joka on raportoitu satunnaiskuluna. Alaskirjauksella ei ollut
kassavaikutusta. Vaikutus tulokseen verojen jälkeen on noin 5,9 milj.
euroa.

Tammi-syyskuun tuloveroina on raportoitu puolivuotiskatsauksessa
arvioitua 35 %:n veroastetta vastaava osuus tuloksesta ennen veroja.
Koko vuoden tuloveroaste tulee todennäköisesti vielä jonkin verran
nousemaan, mutta tältä osin luku täsmentyy vasta loppuvuoden aikana.

Tammi-syyskuun voitto (tulos verojen jälkeen) oli 0,2 milj. euroa
(13,3 milj. euroa) ja noin 6,1 milj. euroa ilman edellä mainittua
satunnaiserää. Osakekohtaiset tulokset (EPS) tammi-syyskuulta olivat
0,01 euroa tai 0,43 (0,91) ilman satunnaiserää. Kolmannen neljänneksen
voitto oli 0,7 milj. euroa ja noin 6,6 milj. euroa ilman satunnaiserää
ja EPS vastaavasti 5 senttiä tai 0,47 euroa (0,32 euroa).

                              5 (17)

Konsernin tammi-syyskuun tulorahoitus oli 18,8 milj. euroa (28,2 milj.
euroa). Toiminnan tulorahoitus kasvoi selvästi kolmannella
neljänneksellä. Liiketoiminnan kassavirta oli -11,4 milj. euroa (40,6
milj. euroa) ja siihen vaikuttivat merkittävästi valmistustoiminnan
kasvusta johtuva keskeneräisen tuotannon ja varastojen kasvu (n. +17
milj. euroa), verot ja tuotemiksin muuttuminen Erikoisnostureissa.

Investointien kassavirta oli 13,9 milj. euroa (17,7 milj. euroa).
Investointeihin sisältyi omien osakkeiden ostoista ja yritysostoihin
liittyviä käyttöomaisuuden hankinnoista johtuvia kassasta maksuja noin
7,6 milj. eurolla (6,5 milj. euroa). Muilta osin investoinnit olivat
luonteeltaan lähinnä korvausinvestointeja.

Kassavirta ennen rahoitusta oli syyskuun lopussa –25,3 milj. euroa
(22,8 milj. euroa). Kesäkuun lopussa se oli –22,1 milj. euroa.

Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 74,6 milj.
euroa ja nettovelkaisuusaste 48,9 %. Vuosi sitten vastaavat luvut
olivat 45,0 milj. euroa ja 26,6 %. Omavaraisuusaste oli 39,5% (44,7
%).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,8 % (13,2 %) ja oman pääoman tuotto
oli 5,0 % (10,3 %).

Konsernin saamat tilaukset tammi-syyskuussa olivat 461,0 milj. euroa
(466,7 milj. euroa). Tämä on 1,2 % vähemmän kuin viime vuonna
vastaavana aikana. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
tilausten kasvu oli kuitenkin 5,5 %. Erikoisnosturitilaukset kasvoivat
7,7 % (volyymikasvua noin 12,8 %). Kunnossapidon tilaukset laskivat
5,5 %, mutta kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 3,6 %.
Kunnossapidon tilauskertymään vaikutti merkittävästi
huoltosopimuskannan epätavallisen suuri vaihtuvuus. Suuri vaihtuvuus
johtui pääosin kapasiteetin leikkauksista useissa
asiakasteollisuuksissa. Huoltosopimuskannassa oli syyskuun lopussa
217.949 nostolaitetta. Tämä on 5,5 % enemmän kuin vuosi sitten ja 4,6
% enemmän kuin vuodenvaihteessa. Standardinostolaitetilaukset
vähenivät 4,7 % ja olivat vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna viime vuoden tasolla.

Kolmannen neljänneksen tilaukset kasvoivat 16,5 % viime vuodesta ja
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna noin 22 %. Kasvu oli
vahvinta Erikoisnostureissa, mutta volyymikasvua oli myös
Kunnossapitopalveluissa. Standardinostolaitteiden tilaukset heinä-
syyskuussa olivat volyymiltään edellisvuoden tasolla.

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa kasvoivat maantieteellisesti
nopeimmin Aasiassa (Kiinan kasvu kiihtyi), mutta laskivat Pohjois-
Amerikan osalta noin 9 %:lla. Vertailukelpoisin kurssein laskettuna
Pohjois-Amerikan tilaukset kuitenkin kasvoivat selvästi. Tilausten
kertymä Euroopassa oli hyvin vaihtelevaa: tilausmäärät joko polkivat
paikallaan tai taantuivat kuten Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa,
mutta Saksan yksiköiden yhteensä saamat tilaukset kasvoivat selvästi.

Konsernin tilauskanta syyskuun lopussa oli 236,0 milj. euroa, jossa
kasvua vuoden vaihteesta 14,6 %, mutta laskua 9,5 % viime vuoden

                              6 (17)
syyskuun lopusta. Vuoden takaiseen verrattuna tilauskannan lasku
johtui Erikoisnostureista, joissa rullaava 12 kuukauden tilauskertymä
kääntyi kasvuun vasta kolmannella neljänneksellä tänä vuonna.
Tilauskanta on kasvanut vuodenvaihteesta selvästi
Kunnossapitotoiminnoissa, johtuen modernisaatiotilausten kasvusta ja
Standardinostolaitteissa, joissa toimitukset painottuvat loppuvuoteen
ja osin ensi vuodelle.

Kesäkuussa konserni päätti lisätä ja nopeuttaa toimia tehokkuuden
nostamiseksi ja kapasiteetin sopeuttamiseksi. Kesäkuussa
täsmentyneistä toimenpiteistä aiheutuu noin 7 milj. euron
kertaluonteiset kustannukset, jotka kokonaisuudessaan varattiin
ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta ja kirjattiin konsernin
yleiskuluihin. Tehostustoimenpiteiden toteutuksen edetessä on voitu
määritellä useita lisätoimenpiteitä, joilla voidaan edelleen parantaa
konsernin toiminnallista tehokkuutta. Näillä lisätoimilla pyritään
erityisesti hyödyntämään globaalin valmistuksen ja hankinnan antamia
mahdollisuuksia yksikkökustannusten alentamiseksi ja joustavuuden
lisäämiseksi.

Yhdessä jo kesäkuussa ilmoitettujen toimenpiteiden kanssa tulee
konsernin uuslaitetoimintojen henkilömäärä vähenemään vuoden 2002
lopusta vuoden 2004 loppuun mennessä noin 400 henkilöllä. Lisäksi
Kunnossapitotoiminnoissa henkilöstön määrää tullaan eräissä yksiköissä
edelleen vähentämään.

Yhteensä kesäkuussa ilmoitetuilla ja nyt suunnitelluilla toimilla
tavoitellaan kustannustehokkuuden parantamista noin 15-20 miljoonalla
eurolla vuodessa ja ne toteutuvat arviolta 50-60 %:sti jo 2004 ja
täysimääräisesti vuonna 2005.

Suunnitelmat lisätoimenpiteistä täsmentyvät loppuvuoden aikana ja
päätökset niistä tehdään joulukuun ja tammikuun 2004 aikana.
Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat kertaluonteiset
kulut yhdessä kesäkuussa ilmoitettujen kulujen kanssa ennen veroja
tulevat nousemaan noin 11-13 milj. euroon ja todennäköisesti ne
kirjataan kuluvan vuoden tulokseen.

Konsernin henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 4392 (4419). Vuoden
2002 lopusta henkilöstön määrä väheni 49 henkilöllä. Henkilöstön
määrää lisättiin kasvavissa liiketoimintayksiköissä ja hankittujen
yritysten siirtyneellä henkilöstöllä yhteensä noin 90:llä. Vastaavasti
edellä mainituista tehostustoimista johtuen henkilöstön määrä väheni
noin 140:llä.


Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 226,8 milj. euroa (240,0
milj. euroa). Tilaukset laskivat euromääräisesti 5,5 %
edellisvuodesta, mutta kasvoivat 3,6 % vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla laskettuna. Erityisen hyvin tilaukset kehittyivät
Koneports-yksikön satamahuollossa ja modernisaatioprojekteissa, jossa
kasvua oli noin 15 % ja vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
noin 22 %.
                              7 (17)

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 254,4 milj. euroa (267,8 milj.
euroa), joka on 5,0 % vähemmän kuin viime vuonna (vertailukelpoisin
valuuttakurssein +3,2 %). Hyvästä tilauskertymästä huolimatta
modernisointitoiminnan liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski
vielä noin 5 %:lla, kun taas kenttähuoltotoimintojen liikevaihto
kasvoi lähes samalla prosenttiluvulla.

Kunnossapitopalveluiden liikevoitto tammi-syyskuussa oli 11,7 milj.
euroa (16,8 milj. euroa) eli 30,4 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Kunnossapitotoiminnoille tammi-syyskuussa oli tyypillistä
poikkeuksellisen suuri vaihtuvuus huoltosopimuskannassa. Vanhoja ja
vakiintuneita nosturihuoltosopimuksia menetettiin viime vuoden loppuun
verrattuna kappalemääräisesti noin 9 %:lla ja arvoltaankin noin 7,5
%:lla. Samaan aikaan uudet sopimukset kasvattivat huoltosopimuskantaa
kappalemääräisesti noin 13 %:lla ja arvoltaan noin 17 %:lla eli
huoltosopimuskanta kuitenkin kasvoi nettomääräisesti sopimusmäärältään
noin 4 % ja arvoltaan (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna)
noin 10 %. Sopimusten menetykset johtuivat pääosin asiakkaiden
tekemistä tuotantokapasiteetin leikkauksista ja niistä johtuvista
tehtaiden sulkemisista osittain tai kokonaan. Tästä seurannut
resurssiemme uudelleenallokointi alensi merkittävästi
Kunnossapitopalveluiden kannattavuutta. Lisäksi kannattavuutta
heikensivät modernisaatioliikevaihdon painottuminen loppuvuoteen ja
tuottavuuden heikko kehitys eräissä yksiköissä. Heikentynyt
Yhdysvaltain dollari ja eräät muut valuutat laskivat euromääräistä
liikevoittoa noin 1,2 milj. eurolla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto parani selvästi alkuvuodesta
ollen 5,4 milj. euroa tai 6,1 % liikevaihdosta. Tämä jäi vielä viime
vuoden vastaavista luvuista (7,3 milj. euroa ja 7,8 %), joskin erot
pienenivät alkuvuodesta.

Henkilöstömäärä Kunnossapitotoiminnoissa oli 2708 syyskuun lopussa
(2671). Korjattuna henkilöstön kasvulla kasvavissa yksiköissä ja
yrityshankinnoista johtuneilla henkilöstön lisäyksillä henkilöstön
määrä laski noin 25:llä vuoden takaiseen verrattuna ja noin 50:llä
viime vuoden lopusta.

Toimet tuottavuuden nostamiseksi sekä varsinaisissa kenttähuoltotöissä
että tukitoiminnoissa jatkuvat. Näistä toimista johtuen henkilöstöä
tullaan edelleen vähentämään eräissä yksiköissä.


Standardinostolaitteet

Tammi-syyskuun tilaukset olivat 146,7 milj. euroa (154,0 milj. euroa),
jossa laskua 4,7 % verrattuna viime vuoteen. Lasku johtuu lähes
kokonaan valuuttakurssimuutoksista. Tilauskanta on noussut 12,4 %
vuoden takaisesta ja 40,6 % vuodenvaihteen alhaisesta tasosta.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 132,7 milj. euroa (146,0 milj.
euroa), joka on 9,1 % vähemmän kuin vuosi sitten. Vertailukelpoisin
kurssein laskettu liikevaihdon lasku oli noin 5,3 %. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 44,3 milj. euroa, joka on alhainen
taso tilauskertymään nähden. Tämä johtui toimitusten jaksottumisesta
vuoden loppuun ja osin ensi vuoteen.
                              8 (17)

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 11,8 milj. euroa ja 8,9 %
liikevaihdosta viime vuoden vastaavien lukujen oltua 13,9 milj. euroa
ja 9,5 %. Kannattavuutta heikensi liikevaihtovolyymin lasku, mutta
tätä vaikutusta vähensi merkittävästi jo suoritetut toimintojen
tehostamiset. Myös hinnoittelu säilyi monilla markkinoilla kireänä,
mutta hintaeroosio ei enää sanottavasti lisääntynyt. Vahvistuneella
eurolla ei ollut merkittävää vaikutusta liiketoiminta-alueen
tuloskehitykseen.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,9 milj. euroa ja 11,1 %
liikevaihdosta, kun vastaavat luvut viime vuonna olivat 5,0 milj.
euroa ja 10,2 % liikevaihdosta.

Liiketoiminta-alueen toimintoja on tehostettu merkittävästi viimeisten
kolmen vuoden aikana ja pääosin samaan aikaan on markkinoille tuotu
kokonaan uudistettu ja kilpailukykyisempi köysinostinsarja.
Henkilöstöä on nyt 20 % vähemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Näin siitä
huolimatta, että Standardinostolaitteiden henkilöstön määrä on
kasvanut erityisesti Aasiassa.

Standardinostolaite-liiketoiminta-alueella oli henkilöstöä syyskuun
lopussa 937 (969). Vuoden 2002 lopun henkilöstömäärä oli 949.
Meneillään on edelleen useita tehostustoimenpiteitä, joilla tähdätään
kustannuskilpailukyvyn edelleen parantamiseen. Näiden toimenpiteiden
vuoksi henkilöstön määrä tulee edelleen vähentymään.


Erikoisnosturit

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 134,3 milj. euroa (124,6
milj. euroa), jossa kasvua 7,8 % edellisvuodesta ja 12,8 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kasvu oli erityisen
vahvaa satamanostureissa, mutta myös prosessiteollisuuden (paperi,
perusmetalli jne.) erikoisnosturitilaukset piristyivät kolmannella
vuosineljänneksellä ja ylittivät selvästi vastaavan jakson
tilausmäärän vuosi sitten.

Tilauskannan arvo kääntyi myös kasvuun kolmannella neljänneksellä ja
oli nyt arvoltaan 2,5 % vuodenvaihdetta korkeammalla, mutta 15,4 %
alle viime vuoden vastaavan ajankohdan. Rullaava 12 kk:n tilauskertymä
kääntyi nousuun vasta tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 133,5 milj. euroa (148,1 milj.
euroa), joka on 9,8 %, tai 7 % kiintein valuuttakurssein laskettuna,
vähemmän kuin vuosi sitten. Lähinnä liikevaihdon laskusta johtuen myös
liikevoitto laski edellisvuoden 8,9 milj. eurosta 7,5 milj. euroon.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kuitenkin tuplaantui viime
vuoden vastaavasta ollen 3,0 milj. euroa ja 7,1 % liikevaihdosta. Tämä
parannus heijastelee parantunutta kustannustehokkuutta, vaikka
merkittävimmät tehostustoimenpiteet eivät vielä näy tuloskehityksessä.

Henkilöstön määrä Erikoisnostureissa oli syyskuun lopussa 634 (671).
Tässä on vähennystä 37 viime vuoden syyskuusta ja 51 vuodenvaihteesta.
Liiketoiminta-alueen henkilöstön määrä tulee vielä merkittävästi
vähentymään.
                              9 (17)

Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin yhteiset kulut, joita ei suoraan kohdisteta liiketoiminta-
alueille, muodostuvat lähinnä tuotekehityksestä, henkilöstön
kehityksestä, rahoituksen ja lakiasioiden hoidosta sekä konsernin
hallinnosta. Nämä kulut olivat tammi-syyskuussa 19,2 milj. euroa (17,6
milj. euroa). Konsernikulujen kasvu johtui siitä, että niihin sisältyy
7 milj. euroa kertaluonteisia saneeraus- ja uudelleenjärjestelykuluja.

Konsernin konsolidointierät (sisäisen katteen eliminointi, osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksista ja konserniliikearvon poistot) olivat
tammi-syyskuussa 1,6 milj. euroa, joka on samalla tasolla kuin vuosi
sitten. Viime vuoteen verrattuna sisäisen katteen eliminointierä
kasvoi jonkin verran keskeneräisen tuotannon määrän kasvettua.
Toisaalta konserniliikearvon poistot pienenivät vastaavalla määrällä.

Ns. Omniman projektin riitojen lopullisesta sopimisesta johtuneen
saatavan alaskirjauksen vaikutus tulokseen ennen veroja oli noin 8,2
milj. euroa ja verojen jälkeen noin 5,9 milj. euroa. Tämä on
luonteensa mukaisesti kirjattu satunnaiseränä konsernin
tuloslaskelmaan. Näin kirjattuna konsernin liikevoitto kuvaa paremmin
toiminnan kannattavuutta ja sen kehitystä.


Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto markkina-alueittain kehittyi seuraavasti:


            1-9/03  1-9/02  Muutos      Muutos
                        %   vertailukelp.
                         valuuttakurssein
Eurooppa        245,1   285,5  -14,2       -13,3
Amerikka        162,9   178,3   -8,6       +5,3
Aasia-Tyynenmeren                         
alue           63,4   46,3  +36,9       +42,2
YHTEENSÄ        471,3   510,2   -7,6       -2,2


Valuuttakurssit

Kaikki ei euro-määräiset liiketapahtumat on suojattu
kurssivaihteluilta keskimäärin noin vuoden pituisilla
termiinikaupoilla tai vaihtoehtoisesti riskit on katettu muilla
tavoilla. Näin ollen euron vahvistuminen, erityisesti US-dollariin
nähden, on toistaiseksi vaikuttanut vain vähän konsernin
tuloskehitykseen. Lisääntyneellä tuotannolla ja alihankinnalla US-
dollareissa tai sen kehitystä seuraavissa valuutoissa on myös ollut
vastakkainen, joskin vielä vähäinen vaikutus, mutta tämän merkitys
tulee lisääntymään.

Euron vahvistuminen on vaikuttanut jonkun verran konsernin
yhteenlaskettuun (konsolidoituun) liikevaihtoon, tilausten määrään ja
tuloskehitykseen (ns. muuntovaikutus). Näitä vaikutuksia on
kommentoitu Yleiskatsaus-osiossa sekä Liiketoiminta-alueittaisissa
katsauksissa.
                              10 (17)


Konsolidoinnissa käytetyt keskikurssit eräissä konsernille tärkeissä
valuutoissa kehittyivät seuraavasti:

      Syyskuu  Syyskuu Muutos-%
       2003    2002
USD    1,11233  0,92771  -16,60
CAD     1,5883   1,4556   -8,35
GBP     0,6904  0,62649   -9,26
SEK     9.1691   9,1831   0,15
NOK     7,9333   7,5721   -4,55
SGD     1,9447   1,6659  -14,34
AUD     1,7644   1,7197   -2,53


Riita-asiat

Syyskuussa 2003 KCI Konecranes Oyj, Konecranes Inc. ja Baan Company
N.V., Baan International B.V., Baan Development B.V., Baan USA Inc
sekä SSA Global Technologies, Inc. (Baanin uusi omistaja) pääsivät
sopimukseen keskeytettyyn tietotekniseen ERP-projektiin (ns. Omniman-
projekti) liittyneissä kiistoissa. Sopimuksen perusteella kaikki
kiistat niin Ruotsissa kuin Alankomaissa ja Yhdysvalloissakin on
lopullisesti sovittu. Sopimuksen yksityiskohdat ovat
luottamuksellisia, mutta sillä on noin 5,9 milj. euron kertaluonteinen
tulosta verojen jälkeen heikentävä vaikutus. Sopimuksella ei ole
välitöntä vaikutusta kassavirtaan, mutta se tukee konsernin
kassavirtaa jatkossa.

Lokakuussa 2003 Morris Materials Handling, Inc., joka on yksi KCI
Konecranesin kilpailijoista Pohjois-Amerikassa, nosti kanteen KCI
Konecranes Oyj:tä ja Konecranes Inc:ä (KCI Konecranesin
yhdysvaltalainen tytäryhtiö) vastaan Yhdysvaltain Wisconsinin itäisen
piirin tuomioistuimessa. Kanteen perusteina olivat väitteet Morrisin
teollisoikeuksien loukkauksesta ja epäreilusta kilpailusta. Juttu on
vielä hyvin aikaisessa vaiheessa ja KCI Konecranes tutkii parhaillaan
kantajan väitteitä. KCI Konecranesilla ei tällä hetkellä ole syytä
uskoa, että oikeusjutulla on huomattavia vaikutuksia, mutta se päätti
kuitenkin sisällyttää maininnan siitä tähän katsaukseen, koska Morris
Materials Handling, Inc. julkisti kanteensa aikaisemmin tässä kuussa.


Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä kolmannella vuosineljänneksellä
saamistamme tilauksista. Lista kuvaa toimintamme kattavuutta sekä
asiakaskunnaltaan että maantieteellisesti.

Israelin satamalaitos (The Israel Ports Authority, IPA) tilasi
Konecranes VLC:ltä 24 uuden sukupolven kumipyöräkonttinosturia (Rubber
Tyred Gantry Crane, RTG). Tämä on suurin KCI Konecranesin koskaan
saama RTG-nosturitilaus ja se on osoitus uuden sukupolven RTG-nosturin
menestyksestä. IPA varasi myös option 15 RTG-nosturin lisätilauksesta.

ABP (Associated British ports) tilasi Ipswichin satamassa sijaitsevan
kääntönosturin nostopuomin peruskunnostuksen ja muutostyöt.
                              11 (17)

Meiden Hoist System (yhteisyrityksemme Japanissa) sai Yamazen ja SMK
kauppahuoneiden kautta Topia Corporationilta 18 teollisuusnosturia
käsittävän tilauksen. Nosturit tulevat Topian Suzukassa sijaitsevaan
tehtaaseen, joka valmistaa autoteollisuuden tarvitsemia metallin
tarkkuustyöstön työkaluja.

Hondan UK Manufacturing Co Ltd tilasi 30-tonnin nosturin, Swindonissa,
Iso-Britanniassa sijaitsevaan muovivalutehtaaseen.

Drive Automotive tilasi täysautomaattisen palettikäsittelynosturin
autotehtaaseensa Greenvillessä, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa.

General Motors tilasi kapasiteetiltaan 60-tonnin valumuottien
käsittelynosturin ja lisäksi 45-tonnin nostimen modernisoinnin
Dorravillessä, Yhdysvalloissa sijaitsevaan autotehtaaseensa. GM:lla on
käytössään yhteensä 22 Konecranesin raskasta prosessinosturia
Yhdysvalloissa ja Kanadassa..

Schuler Guss tilasi valumuottien siirtämisessä käytettävän
erikoisnosturin Göppingenissä, Saksassa sijaitsevaan valimoonsa.

UPM Kymmene tilasi Shottonin paperitehtaassa Iso-Britanniassa toimivan
75-tonnin paperitehdasnosturin modernisaation.

Asian Pulp and Paper (Ningbo, Kiina) tilasi paperitehtaan huollossa
käytettäväksi 25 CXT-nosturia.

Itävaltalainen Andritz AG tilasi 100/50/10 –tonnin prosessinosturin
Kiinassa sijaitsevaan APP Hainan Jinhain sellutehtaaseen.

UPM Kymmene tilasi Changsun paperitehtaaseensa Kiinaan useita
prosessinostureita sekä automatisoidun paperirullien
varastointisysteemin.

Corus-yhtymän (aikaisemmin British Steel) Workington Engineering
–divisioona tilasi kaksi prosessinosturia, joita käytetään
Workingtonin tehtaassa (Iso-Britanniassa) erityisteräksen
valmistuksessa ja tehtaan uusilla leikkauslinjoilla.

Nucor Corporation tilasi 75-tonnin prosessikriittisen harkkoraudan
käsittelynosturin. Tämä nosturi tulee käyttöön yhdessä valu- ja
panostusnosturin kanssa, jotka Nucor tilasi KCI:ltä viime vuonna
Jewettissä, Teksasissa sijaitsevalle terästehtaalleen.

AvestaPolarit Stainless Oy tilasi Tornion terästehtaaseensa täysin
automatisoidun teräsrullien käsittelyyn tarkoitetun prosessinosturin.

Acelforma tilasi neljä teräslevyjen käsittelyssä käytettävää
magneettinosturia Unkarissa sijaitsevaan palvelukeskukseensa.

Wanji Aluminiun tilasi 17 CXT-standardinosturia Henanin provinssissa
Kiinassa sijaisevaan aluminitehtaaseensa.

Thyssen-Ferroglobus tilasi modernisaation kahteen teollisuusnosturiin,
jotka on varustettu magneettiottimilla ja joita käytetään

                              12 (17)

profiilipalkkien nostossa ja siirtelyssä Budapestissa, Unkarissa
sijaitsevassa terästehtaassa.

Herkules Maschinenf tilasi kaksi automatisoitua erikoisnosturia
Baosteelin (Shanghai, Kiina) tehtaan valssihiomoon.

TBEA Hengyang Transformer Co, Ltd tilasi useita suurten muuntajien
siirtämisessä käytettäviä, maksimikapasiteetiltaan 300 tonnin
erikoisnostureita tehtaalleen Hengyang Cityssä (Hunan, Kiina).

Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) tilasi viisi
standardinosturia ja kaksi yksikiskoista nosto- ja siirtojärjestelmää
Shuweihatin vedensiirtoprojektiin.


Osakkeen hinta ja osakevaihto

Tammi-syyskuun aikana KCI Konecranesin osakkeen hinta nousi 8,59 % ja
sen päätöskurssi oli 25,29 euroa. Korkeimmillaan osakkeen kurssi
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 28,50 euroa ja
alimmillaan 17,20 euroa. Osakkeen keskimääräinen kurssi oli 21,13
euroa. Samaan aikaan HEX-yleisindeksi laski 2,92 %, HEX-
portfolioindeksi nousi 4,95 % ja toimialaindeksi (metalliteollisuus)
nousi 17,18 %.

KCI Konecranesin pörssiarvo syyskuun lopussa oli 362 milj. euroa. Se
oli markkina-arvoltaan 37. suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen vaihto oli 9.737.986 osaketta eli 68,06 %
yhtiön kaikista osakkeista. Osakevaihdon arvo oli 206 milj. euroa.
Tämä oli 21. suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli syyskuun lopussa 58,08 %.

Yhtiöllä on 14.044.530 vapaasti vaihdettavaa osaketta (tämän lisäksi
yhtiöllä on hallussaan 264.100 omaa osaketta).

Omat osakkeet

Syyskuun lopussa yhtiöllä oli 264.100 omaa osaketta, nimellisarvoltaan
yhteensä 528.200 euroa. Ne edustavat 1,85 %:a osakkeiden
kokonaismäärästä ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Yhtiö hankki osakkeet 20.2.-5.3.2003 välisenä aikana keskihintaan
20,75 euroa/osake. Osakkeiden kokonaishankintahinta oli noin 5,5 milj.
euroa.

Hyvinkää, 30.10.2003
Hallitus


Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja
perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen
taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
                              13 (17)

Tuloslaskelma (MEUR)
               1-9/2003    1-9/2002   1-12/2002
Liikevaihto           471,3     510,2     713,6
Osuus osakkuusyhtiöiden                      
tuloksista            -0,2      -0,2     -0,2
Poistot             -12,0     -11,7     -15,5
Liiketoiminnan muut                        
kulut            -448,9 (1     -477,8    -660,3
Liikevoitto            10,2      20,5     37,6
Korkotuotot ja -kulut       -2,3      -1,4     -2,0
Muut rahoitustuotot ja                       
-kulut               0,5      0,5      0,8
Voitto rahoituserien                        
jälkeen              8,4      19,7     36,5
Satunnaiset erät         -8,2      0,0      0,0
Voitto ennen veroja        0,2      19,7     36,5
Verot             -0,1 (2    -6,4 (2     -11,8
Laskentakauden voitto       0,2      13,3     24,6
Tulos/osake (EUR)         0,43      0,91     1,69

1) Sisältää 7,0 MEUR:n uudelleenjärjestelykulut
2) Arvioidun verokannan mukaan


Konsernin tase (MEUR)
                9/2003     9/2002     12/2002
Käyttöomaisuus          101,0     103,0      93,5
Vaihto-omaisuus          89,0      87,8      73,9
Saamiset             208,8     207,6      214,6
Rahat ja pankkisaamiset      14,9      12,1      15,2
Vastaavaa yhteensä        413,7     410,5      397,1
Oma pääoma            159,1     179,7      173,2
Vähemmistöosuus          0,1      0,1       0,1
Pakolliset varaukset       17,2      11,6      12,0
Pitkäaikaiset vieras                         
pääoma              33,1      41,1      31,4
Lyhytaikaiset vieras                         
pääoma              204,3     178,0      180,4
Vastattavaa yhteensä       413,7     410,5      397,1
Gearing (Korollisten                         
velkojen ja kassavarojen                       
netto suhteessa omaan                        
pääomaan)            48,9%     26,6%      19,1%
Omavaraisuusaste         39,5%     44,7%      45,5%
Sijoitetun pääoman           LTM 03     LTM 02    
tuotto (1             6,8%  12,8% 13,2%  18,8% 17,8%
Oma pääoma/osake(EUR)      10,94     11,59      12,11

1) Koko vuodelle laskettuna

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö hankki 20.2.2003
– 5.3.2003 välisenä aikana 264.100 kappaletta omia osakkeitaan
keskihintaan 20,75 EUR/kpl. Yhtiön hallussa oli 30.9.2003 264.100 omaa
osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 528.200 EUR ja ne
vastaavat 1,85 % osakkeista ja äänimäärästä. Osakkeiden yhteenlaskettu
hankintameno oli noin 5,5 MEUR.
                              14 (17)

Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

                1-9/2003 1-9/2002 1-12/2002
Tulorahoitus            18,8   28,2    46,2
Käyttöpääoman muutos       -30,3   12,4    20,1
Liiketoiminnan kassavirta     -11,4   40,6    66,3
Investointien kassavirta     -13,9   -17,7   -31,0
Kassavirta ennen rahoitusta    -25,3   22,8    35,4
Velkojen lisäys(+),                     
vähennys(-)            38,8   -13,3   -22,4
Maksetut osingot         -13,3   -13,2   -13,2
Korjauserät (1           -0,5   -0,9    -1,4
Laskelman mukainen likvidien                
varojen muutos           -0,3   -4,6    -1,6
Rahat ja pankkisaamiset                   
kauden alussa           15,2   16,8    16,8
Rahat ja pankkisaamiset                   
kauden lopussa           14,9   12,1    15,2
Taseen mukainen likvidien                  
varojen muutos           -0,3   -4,6    -1,6

1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot


Konsernin vastuut (MEUR)

                  9/2003   9/2002   12/2002
Kiinnitykset ja annetut pantit                  
  Omasta velasta           5,9     5,9     5,9
  Kaupallisista sitoumuksista     0,6     0,9     0,9
Kaupalliset takaukset                       
  Omasta puolesta          149,8    146,5    141,6
Takaukset                             
  Osakkuusyhtiöiden velasta      0,8     0,8     0,8
  Muiden puolesta           0,1     0,2     0,1
Leasingvastuut            16,9    17,6    18,8
Muut vastuut              0,9     0,8     1,0
Vastuut yhteensä           174,9    172,7    169,1


Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

                9/2003     9/2002    12/2002
Valuuttatermiini-                         
sopimukset           523,7     417,9     411,4
Koronvaihtosopimukset      25,0      25,0     25,0
Valuuttaoptiot         156,6     203,7      0,0
Yhteensä            705,3     646,5     436,4

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu nimellisarvo ei anna
oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa
sopimuksista on vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja
valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin puolet
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

                              15 (17)

Investoinnit

               1-9/2003  1-9/2002  1-12/2002
Yhteensä (ilman                        
tytäryritysostoja) (MEUR)     9,1    12,3     13,9


KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

           1-9/2003 1-9/2002  LTM*   LTM 1-12/2002
                          ed.v.
Kunnossapitopalvelut   254,4   267,8  359,1  372,4   372,4
Standardinosto-                          
laitteet         132,7   146,0  191,2  212,4   204,5
Erikoisnosturit     133,5   148,1  194,7  222,7   209,2
./. Sisäinen osuus    -49,3   -51,6  -70,2  -77,7   -72,5
Yhteensä         471,3   510,2  674,7  729,7   713,6

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. yhdeksän kk
2002 + yhdeksän kk 2003)


Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

         1-9/2003   1-9/2002   1-12/2002  LTM*  LTM
                                ed.v.
         MEUR  %  MEUR  %  MEUR  %  MEUR  MEUR
Kunnossapito-                            
palvelut      11,7 4,6  16,8  6,3  26,2  7,0  21,1  24,9
Standardinosto-                           
laitteet      11,8 8,9  13,9  9,5  19,5  9,5  17,4  21,0
Erikoisnosturit   7,5 5,6  8,9  6,0  16,7  8,0  15,3  16,0
Yhtymän kulut   -19,2    -17,6    -23,8    -25,4  -19,1
           (1
Konsolidointi-                            
erät        -1,6    -1,6     -1,0     -1,0  -0,8
Yhteensä      10,2    20,5     37,6     27,3  42,1

*) LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. yhdeksän kk
2002 + yhdeksän kk 2003)

1) Sisältää 7,0 MEUR:n uudelleenjärjestelykulut


Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

                9/2003     9/2002    12/2002
Kunnossapitopalvelut      2.708     2.671     2.698
Standardinostolaitteet      937      969      949
Erikoisnosturit          634      671      685
Yhtymän yhteiset         113      108      109
Yhteensä            4.392     4.419     4.441
Keskimäärin kaudella      4.441     4.384     4.396

                              16 (17)

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon
vuosisopimuskantaa) (MEUR)

            1-9/2003 1-9/2002  LTM*   LTM 1-12/2002
                          ed.v.
Kunnossapitopalvelut   226,8   240,0  297,0  306,0   310,2
Standardinosto-                           
laitteet         146,7   154,0  195,9  204,2   203,2
Erikoisnosturit      134,3   124,6  164,6  168,1   154,9
./. Sisäinen osuus    -46,8   -52,0  -64,3  -70,2   -69,4
Yhteensä         461,0   466,7  593,2  608,2   598,9


Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

                9/2003     9/2002    12/2002
Yhteensä (MEUR)         236,0     260,8     206,0Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

           1-9/2003 1-9/2002  LTM*   LTM 1-12/2002
                         ed.v.
Pohjoismaat ja                          
Itä-Eurooppa      117,4   126,5  170,2  195,7   179,4
EU (ilman                             
Pohjoismaita)      127,7   159,0  189,6  224,3   220,9
Amerikka        162,9   178,3  227,0  244,3   242,4
Kaukoitä         63,4   46,3  88,0  65,4    70,9
Yhteensä        471,3   510,2  674,8  729,7   713,6


* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2002 ./. yhdeksän kk
2002 + yhdeksän kk 2003)
Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 30.10.2003 klo
16.00. Siihen voi osallistua soittamalla numeroon +44-(0)20 8401 1043.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50. Esiteltävä graafinen
materiaali on raportin liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
numerossa +44-(0)20 8288 4459, koodi 976622.


Internet

Tämä tiedote löytyy myös internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan internet-sivulle myöhemmin
30.10.2003.

                              17 (17)

Tulevia tapahtumia

KCI Konecranes järjestää sijoittajapäivän toimipaikassaan Shanghaissa,
Kiinassa tiistaina 2.12.2003. Tilaisuus on osa Shanghaissa 1.-
5.12.2003 järjestettävää Finnish Engineering roadshow –tapahtumaa,
jonka järjestäjinä toimivat KCI Konecranes, Wärtsilä, Metso ja KONE.


Seuraava katsaus

Julkaisemme vuoden 2004 taloudellisen kalenterimme marraskuun aikana.


Liitteet

Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä
osoitteessa www.kcigroup.com.


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Stig Gustavson, puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki, puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon, puh. 020 427 2043
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa