YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI KONECRANES OYJ   PÖRSSITIEDOTE   17.2.2005 klo 11.30     1 (3)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 10.3.2005 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8,
05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion suorittamiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 1.431.003 kappaletta, kuitenkin enintään se
osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhteisöjen jo omistamien omien
osakkeiden kanssa vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä. Ehdotus perustuu siihen, että eduskunnan hyväksyttävänä
oleva osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) tulee voimaan ennen valtuutuksen
voimaantuloa tai valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli lainmuutos ei tule
voimaan valtuutuksen voimassaoloaikana, valtuutuksen enimmäismäärä on 715.501
kappaletta, kuitenkin enintään se osakemäärä, joka yhdessä yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen jo omistamien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua yhtiön osakkeen
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan
tehdä tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin
Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa, koska
osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 10 prosenttia yhtiön
koko osakepääomasta ja korkeintaan 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakeomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


3. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 1.431.003 osaketta. Valtuutuksen kattama
osakemäärä vastaa siten enintään 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikista
äänistä. Mikäli käsiteltävänä oleva osakeyhtiölain muutos (HE 282/2004) ei tule
voimaan valtuutuksen voimassaollessa, valtuutuksen kattama osakemäärä on

     2 (3)

enintään 715.501 osaketta, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä, millä
ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita luovutetaan. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa
järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa tai palkan
tai palkkion suorittamiseksi. Omien osakkeiden luovuttamisesta voidaan tehdä
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos
poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen toteuttamista tai rahoittamista tai avainhenkilöiden
kannustamista tai palkan tai palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta
painavana taloudellisena syynä.

Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan
määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön
osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvan
hyväksi.

Valtuutus on voimassa 10.3.2005 alkaen 9.3.2006 saakka.


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan
ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta. Hallituksen
ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä myös internet-osoitteessa
http://www.kcigroup.com/agm2005. Yhtymän vuosikertomus 2004 on 18.2.2005 klo
10.00 alkaen englanninkielisenä internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com.
Vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille heti 25.2.2005 jälkeen.

OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,05 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.3.2005 ja osingon maksupäivä on 22.3.2005.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vaalia lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksessa
tulee olla vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Kaikki
hallituksen jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä Lennart
Simonsen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunta esittää, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Svante
Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Timo Poranen, Björn Savén ja Stig Stendahl
ja uutena jäsenenä Malin Persson, Johtaja, yhtymän strategia ja liiketoiminnan
kehitys, AB Volvo. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 16.2.2005
annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internetsivuilla www.kcigroup.com. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

     3 (3)

Hallitus on 11.2.2005 ilmoittanut aikomuksestaan nimittää yhtiön toimitusjohtaja
Stig Gustavson hallituksen puheenjohtajaksi kokouksessaan 17.6.2005.

Koska yhtiön toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana, hallitus
on ilmoittanut aikomuksestaan nimittää DI Pekka Lundmark yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi 17.6.2005 alkaen sekä aikomuksestaan nimittää Björn Savén
samassa kokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tilintarkastajien valintaa ja
esittää, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy jatkaa
tehtävässä myös tilikaudella 2005.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 28.2.2005 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 28.2.2005.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 7.3.2005 ennen klo 16.45
Maija Jokiselle: sähköpostilla: maija.jokinen@kcigroup.com, telefaxilla: fax nro
020 427 2099, postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ, puhelimitse: 020 427 2001 tai
internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/agm2005. Mikäli yhtiökokoukseen
osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Valtakirjamalli on yllämainitussa internet-osoitteessa.


Hyvinkäällä, 17. helmikuuta 2005
KCI Konecranes Oyj
Hallitus


KCI KONECRANES OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo
Puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa