YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ  PÖRSSITIEDOTE      1 (5)
                  13.2.2003 klo 10.15

YHTIÖKOKOUSKUTSU

KCI Konecranes International Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 6.3.2003 klo
11.00 yhtiön pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaiseksi muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan osittain
seuraavasti:
1 §: Yhtiön uusi toiminimi on KCI Konecranes Abp, suomeksi KCI
Konecranes Oyj ja englanniksi KCI Konecranes Plc.
2 §: Yhtiön toimialaan lisätään tehdaspalvelu- ja
kunnossapitotoiminta.
6 §: Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viidestä
kahdeksaan (5-8). Valinnan yhteydessä voidaan päättää jäsenen
lyhyemmästä toimikaudesta (erovuoroisuus).
11 §: Yhtiökokouskutsun toimittamisajankohta muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain muuttunutta sisältöä.
12 §: Lisätään maininta hallituksen jäsenen toimikaudesta
päättämisestä.

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion
suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismääristä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua
yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien
                               2 (5)

osakkeiden hankinnassa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin
ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa, koska osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita
julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 5 % yhtiön
koko osakepääomasta ja korkeintaan 5 % osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003
alkaen 5.3.2004 saakka.

4. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Valtuutuksen
kattama osakemäärä vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä,
millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi.
Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-
, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamista tai
rahoittamista tai avainhenkilöiden kannustamista tai palkan tai
palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
                               3 (5)

Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan
määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön
osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä 6.3.2003
alkaen 5.3.2004 saakka.


5. Optio-oikeudet 2003

Hallitus ehdottaa optio-oikeuksien antamista KCI Konecranes -konsernin
avainhenkilöille ja KCI Konecranes International Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-
oikeuksien määrä on 600.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 200.000
merkitään tunnuksella 2003A, 200.000 tunnuksella 2003B ja 200.000
tunnuksella 2003C. Optio-oikeuksilla voi merkitä KCI Konecranes
International Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 600.000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta on kaikilla optio-oikeuksilla KCI Konecranes
International Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2003 lisättynä kymmenellä (10)
prosentilla.

Hallitus voi kuitenkin päättää korottaa osakkeiden merkintähintaa
yllämainitusta optio-oikeuksien 2003B ja 2003C osalta ennen kyseisten
optio-oikeuksien mukaisten osakkeiden merkintäajan alkamista.

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että optio-oikeuksilla
merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan
määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää
jaettavien, hallituksen määrittämien, enintään tavanomaisesta
osingosta poikkeavien erityisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon
täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään
osakkeen nimellisarvo.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003A on 2.5.2005 –
31.3.2007, optio-oikeudella 2003B 2.5.2006 – 31.3.2008 ja optio-
oikeudella 2003C 2.5.2007 – 31.3.2009.

KCI Konecranes International Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-
oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään
1.200.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 600.000 uudella
osakkeella.
                               4 (5)

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset
kokonaisuudessaan ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan
ennen kokousta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/agm2003.
Yhtymän vuosikertomus 2002 on englanninkielisenä internet-osoitteessa
http://www.kcigroup.com 21.2.2003 klo 10.00 alkaen. Vuosikertomus
postitetaan osakkeenomistajille heti 25.2.2003 jälkeen.


OSINGONMAKSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,95 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.3.2003.
Osinko maksetaan 18.3.2003.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Tässä yhtiökokouksessa erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Stig
Gustavson ja Timo Poranen. Stig Gustavson ja Timo Poranen ovat
ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
24.2.2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin
ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia
hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin
osakasluetteloon tulee olla voimassa 24.02.2003.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 3.3.2003
ennen klo 16.45 Maija Jokiselle sähköpostilla:
maija.jokinen@kcigroup.com, telefaxilla: fax nro 020 427 2099,
postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ tai puhelimitse: 020 427 2001 tai
internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/agm2003. Mikäli
yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään
mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on
yllämainitussa internet-osoitteessa.


Hyvinkäällä, 13. helmikuuta 2003
KCI Konecranes International Oyj
Hallitus
                               5 (5)


KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ


Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes International Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
Puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa