KYRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000

KYRO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Liikevaihto kasvoi 34 % ja oli 110,4 (82,7) miljoonaa euroa Liiketulos oli 87,9 (0,8) miljoonaa euroa, liiketoimintaryhmien vertailukelpoinen liiketulos parani 11,5 miljoonaa euroa ja oli 12,3 (0,8) miljoonaa euroa Tecnomenin osakkeiden yhdistetty osakeanti- ja myyntivoitto 75,6 miljoonaa euroa on kirjattu liiketulokseen liiketoiminnan muina tuottoina Tulos ennen veroja oli 88,6 (3,9) miljoonaa euroa Rahoitusasema vahvistui edelleen ja omavaraisuusaste oli 80 % (68) KYRO-KONSERNI Kyro on kansainvälisillä toimialoilla toimiva dynaaminen teknologiakonserni. Konsernin strategiana on vahvojen voimavarojen turvin kehittää ja kasvattaa murrosvaiheessa olevaa nykyaikaista teknologialiiketoimintaa, erityisesti sen kansainvälistyessä käyttäen hyväksi vahvaa business-to-business markkinointi- ja myyntiverkostoa. Kyron tavoitteena on rakentaa maailmanlaajuisesti johtava markkina-asema ja siihen perustuva vahva kannattavuus tarkoin valituilla ja fokusoiduilla toimialoilla. Kyron sekä sen tytäryhtiöiden, Tecnomenin ja Tamglassin, kasvustrategioihin liittyvät orgaanisen kasvun lisäksi yritysostot, joiden mahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti. KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA -TULOS Kyro-konsernin kahdeksan kuukauden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 34 % ja oli 110,4 (82,7) miljoonaa euroa. Tamglassin ja Tecnomenin liikevaihdot kasvoivat merkittävästi ja Kyro Powerin liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Konsernin liiketulos oli 87,9 miljoonaa euroa, johon sisältyy yhdistetyn osakeannin ja myynnin tuotto 75,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoimintaryhmien vertailukelpoinen liiketulos parani 11,5 miljoonaa euroa ja oli 12,3 (0,8) miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaiseriä oli 88,6 (3,1) miljoonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 1,79 (0,02) euroa ja oma pääoma osaketta kohti 4,86 (2,98) euroa. LIIKETOIMINTARYHMIEN LIIKEVAIHTO, LIIKETULOS JA HENKILÖSTÖ Liikevaihto MEUR Liiketulos MEUR Henkilöstö 1-8/2000 1-8/1999 1-8/2000 1-8/1999 31.8.2000 31.8.1999 Tamglass 56, 41, 8,3 37 37 6 8 2, 6 1 4 Tecnomen 38, 25, 2,7 - 50 43 3 3 3, 4 9 9 Kyro 15, 15, 3,8 25 24 Power 4 5 3, 9 Muu 0,5 0,5 73, - 11 12 toiminta 8* 1, 3 Eliminoi - - - - nnit 0,4 0,4 0,7 0, 3 Konserni 110 82, 87, 0, 91 84 yht. ,4 7 9 8 6 6 * Sisältää emoyhtiön liiketoiminnan lisäksi kirjatun Tecnomenin osakkeiden myyntivoiton 39,5 miljoonaa euroa ja konsernitilinpäätöksessä tulokseen kirjatun osuuden Tecnomenin antituotosta 36,1 miljoonaa euroa. TECNOMENIN OSAKKEIDEN YHDISTETTY OSAKEANTI JA -MYYNTI Kyron ja Tecnomenin hallitukset päättivät kokouksissaan 9.6.2000 yhdistetyn osakeannin ja -myynnin aloittamisesta sekä yhtiön osakkeiden noteerauksen hakemisesta Helsingin Pörssin päälistalle. Osakeannilla ja - myynnillä laajennetaan Tecnomenin omistuspohjaa, vahvistetaan konsernin rahoitusrakennetta sekä rahoitetaan Tecnomenin kasvua ja luodaan lisämahdollisuuksia sen henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien kehittämiselle. Kaupankäynti Tecnomenin osakkeilla Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi 30.6.2000 ja päälistalla 4.7.2000. Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä merkittiin ja myytiin yhteensä 12.969.200 osaketta. Tecnomen laski liikkeeseen 7.969.200 osaketta. Osakkeen merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 8,50 euroa, joka oli myös tarjouksen enimmäishinta. Henkilöstöannin merkintähinta oli 7,65 euroa. Yhtiön osakepääomaa korotettiin 318.768 eurolla. Kyro Oyj Abp myi yhteensä 5.000.000 osaketta. Emoyhtiö Kyro omistaa osakeannin ja -myynnin jälkeen Tecnomenin osakkeista 73,7 %. Tecnomenin instituutioanti ylimerkittiin yli kymmenkertaisesti. Myös henkilöstö- ja yleisöanti ylimerkittiin. RAHOITUS Konsernin rahoitusasema vahvistui entisestään. Kaudelle kirjatut nettorahoitustuotot olivat 0,7 (2,3) miljoona euroa. Konsernin likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat 121,3 (42,9) miljoonaa euroa. Konserni lyhensi alkuvuonna korollisia velkojaan 24,8 miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 8,0 (33,3) miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) parani ja oli -52,4 % (-8,1). Taserakenne vahvistui omavaraisuusasteen saavuttaessa 80 % (68). Tecnomenin osakeannista ja myynnistä saadut rahavarat vähennettyinä kuluilla ja veroilla olivat Tecnomenissä 64 miljoonaa euroa ja Kyrossa 28 miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilömäärä toisen kolmanneksen lopussa oli 916 (846). Kasvu 8 % johtui enimmäkseen Tecnomenin tuotekehitysresurssien vahvistamisesta. Lisäksi Tamglassin automaatioryhmän ja after sales -toiminnon resursseja on lisätty. INVESTOINNIT, TUOTEKEHITYS JA TUTKIMUS Konsernin investoinnit olivat 8,9 (7,5) miljoonaa euroa, josta merkittävin osa suunnattiin Tecnomenin tuotekehitykseen. Konsernin tuotekehitys- ja tutkimusmenot olivat 12 % (12) liikevaihdosta. HALLITUS JA VALTUUTUKSET Hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen konsernin omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, mikä mahdollistaa omien osakkeiden käytön vastikkeena yrityskaupoissa tai investointien rahoituksessa. Valtuutus käsittää enintään 5 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Hallitus ei käyttänyt saamaansa valtuutusta tarkastelujakson aikana. OSAKKEET JA KURSSIKEHITYS Kyron osakkeita vaihdettiin tarkastelujakson aikana 12.861.006 kappaletta. Kauden ylin osakekurssi oli 16,50 euroa ja alin 6,40 euroa. Viime vuoden vastaavana ajanjaksona yhtiön ylin osakekurssi oli 6,50 euroa ja alin 3,81 euroa. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kyron ja Tecnomenin hallitukset tekivät 9.6.2000 päätöksen ryhtyä valmistelemaan Kyron jakautumista kahdeksi uudeksi yhtiöksi, joiden nimiksi esitetään Tecnomen Holding Oyj ja Kyro Oyj Abp, sekä tätä seuraavaa Tecnomenin ja Tecnomen Holding Oyj:n välistä sulautumista. Kyro Oyj Abp:n hallitus on kokouksessaan 5.10.2000 hyväksynyt jakautumissuunnitelman ja päättänyt ehdottaa sen hyväksymistä 22.11.2000 pidettävälle Kyro Oyj Abp:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Suunnitelma toimitetaan osakkeenomistajien nähtäväksi ennen ylimääräistä yhtiökokousta. Suunnitelman mukaan Kyro Oyj Abp jakautuu ja sitä varten perustetaan kaksi uutta vastaanottavaa osakeyhtiötä. Kyron varat ja velat ehdotetaan jaettavaksi vastaanottavien yhtiöiden kesken siten, että Tecnomen Holdingille siirtyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä sitä vastaava määrä omaa pääomaa ja jakautumisessa syntyvälle uudelle Kyro Oyj Abp:lle siirtyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osakkeet sekä yhtiön muu omaisuus ja jäljelle jäävä osa omasta pääomasta. Ehdotettavassa jakautumisessa yksi nykyinen Kyron osake oikeuttaa yhteen syntyneen uuden Kyro Oyj Abp:n ja yhteen Tecnomen Holding Oyj:n osakkeeseen. Jakautumispäiväksi hallitus ehdottaa 1.4.2001. Kyro-konsernin liiketoimintojen eriyttäminen kahdeksi konserniksi mahdollistaa sen, että sijoittajat voivat sijoittaa suoremmin siihen toimialaan, jonka ominaispiirteet, kasvumahdollisuudet ja tuotto-odotukset vastaavat kunkin kiinnostuksen kohteita. LOPPUVUODEN NÄKYMÄT Tamglassin vuodenvaihteen hyvän tilauskannan sekä kuluneen kahdeksan kuukauden ennätyksellisen tilauskertymän ansiosta yhtiön koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli viidenneksen ja liiketuloksen paranevan voimakkaasti viime vuodesta. Turvalasikonemarkkinat kehittyvät edelleen suotuisasti ja Tamglassin loppuvuoden tilauskertymän ennakoidaan olevan hyvä. Tecnomenin kahdeksan kuukauden liikevaihto ja -tulos olivat toiselle kolmannekselle ajoittuneiden merkittävien tilausten vaikutuksesta jonkin verran ennakoitua parempia. Markkinanäkymät ovat hyvät. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja liiketuloksen paranevan viime vuodesta. Kyro Powerin liikevaihdon ja -tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasolla. Kyro-konsernin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan kuluvana vuonna voimakkaasti. Konsernin tulos ennen veroja moninkertaistuu Tecnomenin onnistuneen listautumisen ansiosta. TAMGLASS Tamglass valmistaa turvalasin tuotantolaitteistoja ajoneuvo- ja rakennuslasivalmistajille ja on alansa markkinajohtaja. Yhtiön kahdeksan kuukauden liikevaihto kasvoi 35 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 56,6 (41,8) miljoonaa euroa. Tamglassin liiketulos lähes nelinkertaistui ja oli 8,3 (2,4) miljoonaa euroa. Turvalasilinjojen ja -koneiden kysyntä jatkui myös toisella kolmanneksella vilkkaana Euroopassa, Kaukoidässä sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jonka markkinatilanne piristyi ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Lisäksi Kauko- ja Lähi-idän alkuvuodesta käynnistynyt talouden hyvä kehitys jatkui. Kiinassa teollinen infrastruktuuri kehittyy voimakkaasti, mikä kasvattaa turvalasin kysyntää ja synnyttää myös paikallista konevalmistusta. Tamglassin kahdeksan kuukauden aikana saamien tilausten arvo oli lähes 40 % suurempi kuin viime vuonna. Lasirakentamisessa suurten karkaistujen lasipintojen merkitys kasvaa voimakkaasti. Tamglassin 30-vuotisen toiminnan aikana toimittamien tasokarkaisulinjojen kokonaismäärä ylitti 800 ja kaikkien toimitettujen linjojen määrä on jo lähes 1200. Tamglass vahvisti entisestään markkinajohtajan asemaansa suurten tasokarkaisulinjojen toimittajana. Lisäksi korkean jalostusarvon erikoistuotantolaitteiden, kuten taivutuskarkaisu-uunien, toimitukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Tamglass vastaanotti toisella kolmanneksella esimerkiksi Yhdysvalloista merkittäviä tilauksia korkeakapasiteettisista energiansäästölasin karkaisuun tarkoitetuista tasokarkaisukoneista. Ajoneuvolasiteollisuudessa investoinnit kasvoivat toisella kolmanneksella, mikä näkyi uusina tilauksina Yhdysvalloista ja Kaukoidästä. Suurten ajoneuvolasivalmistajien yhdistyminen ja markkinoiden keskittyminen jatkui. Tamglassin autolasien taivutuskoneiden markkinaosuus jatkoi kasvuaan. Tamglass vahvisti toisella kolmanneksella toimintojaan Etelä-Amerikassa perustamalla uuden yhtiön ja aloittamalla turvalasikoneiden ja -tuotantolinjojen valmistuksen Brasiliassa. Brasilia on kokonsa puolesta kiinnostava ja kasvava markkina-alue. Alueellisen tuotantoyksikön perustaminen on osa Tamglassin maailmanlaajuista kasvustrategiaa. Paikallinen valmistus helpottaa asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä sekä eliminoi valuuttariskejä. Uusi tuotantolaitos vastaanotti heti aloitettuaan kaksi tasokarkaisukonetilausta. Tarkastelujakson aikana Tamglassin turvalasilinjojen ja -koneiden valmistuskapasiteetin käyttöaste oli hyvä. Tuotekehitykseen, mallien suunnitteluun ja kokoonpanoon keskittyvässä valmistuksessa lisättiin alihankintaa ja kasvatettiin erityisesti tuotannon automaatiosuunnittelun henkilöstöresursseja. Toisen kolmanneksen koneuutuus oli FTF - tasokarkaisulinja, joka lanseerattiin uuden tehtaan avaamisen myötä Brasilian markkinoille. Tamglass osallistui tarkastelujakson aikana aktiivisesti useisiin kansainvälisiin näyttelyihin Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Kaukoidässä, Venäjällä ja Euroopassa. Tapahtumat olivat kansallisia, ja niissä tiivistettiin ja luotiin uusia asiakassuhteita kyseisillä markkina- alueilla. Loppuvuoden suurin tapahtuma on Saksan Glasstec-messut Düsseldorfissa. Lisäksi Tamglass panosti yhtiön tunnettuuden ja yleisen turvalasitietoisuuden lisäämiseen Suomessa laajalla yrityskuvakampanjalla ja eri sidosryhmille järjestetyillä tutustumistilaisuuksilla. Tamglass after sales -toiminnon liikevaihto kasvoi tarkastelujakson aikana. Huoltosopimuskanta vahvistui voimakkaan myynnin kasvun myötä. Myös käytettyjen koneiden kunnostus ja jatkomyynti lisääntyivät. After sales - toiminnon merkitys Tamglassin kilpailuetuna korostuu entisestään koneiden käyttöasteiden noustessa. Tamglassin turvalasituotantoyksikön, Tamglass Turvalasi Oy:n, kahdeksan kuukauden liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Turvalasiyksikön tuotantotilojen uudistaminen eteni tavoitteiden mukaisesti, ja konesiirrot uudelle tehtaalle toteutettiin pääosin toisella kolmanneksella. TECNOMEN Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Tecnomenin tuotealueita ovat läheisesti yhteen kuuluvat viestintäjärjestelmät ja langattomat internet - ratkaisut sekä ennakkomaksu- ja henkilöhakujärjestelmät. Tecnomenin kahdeksan kuukauden liikevaihto kasvoi 52 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 38,3 (25,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti hyvän markkinakehityksen lisäksi viime vuoden lopun hyvän tilauskertymän purkautuminen. Lisäksi toisella kolmanneksella saadut viestintäjärjestelmätilaukset vaikuttivat jo tarkastelukauden aikana liikevaihdon kasvuun. Yhtiön liiketulos oli 2,7 (-3,9) miljoonaa euroa. Ennakkomaksujärjestelmien suuret tuotekehityspanostukset myyntiin nähden heikensivät liiketulosta vielä tarkastelujaksolla. Lisäarvopalvelujärjestelmien markkinakasvu jatkui. Matkapuhelinoperaattoreiden messaging - ja ennakkomaksupalveluiden käyttäjämäärien jatkuva kasvu lisäsi niiden kapasiteettitarvetta, mikä loi kysyntää uusille järjestelmätoimituksille ja -laajennuksille. Investoinnit uusiin verkkoihin olivat Tecnomenin kotimarkkinoilla Euroopassa vähäiset operaattoreiden valmistautuessa kolmannen sukupolven verkkojen tuloon. Kolmannen sukupolven verkkolinsessien myöntäminen ja suurten operaattoreiden yhdistymishankkeet pohjustavat osaltaan tulevaisuuden markkinakasvua ja järjestelmätuotteiden kysyntää Lisäarvopalvelumarkkinoille syntyi edelleen uusia palveluntarjoajia. Langatonta datansiirtoa hyödyntävien palveluiden valikoiman laajentuminen edisti palveluntarjoajien suuntautumista eriytyviin kohderyhmiin. Mielenkiinto kohdistui erityisesti yleiseen dataviestintään ja viihdepalveluihin. Tecnomen eZoner - ja Unified Messaging ja -tuotteiden nykyiset ja tulevat uudet palvelut kohdistuvat hyvin näille kasvaville alueilla. Tecnomen sai tarkastelujakson aikana tilauksia useista uusista viestintäjärjestelmistä ja olemassa olevien järjestelmien laajennuksista. Yhtiön tilauskanta oli tarkastelujakson päättyessä selvästi suurempi kuin ensimmäisen kolmanneksen lopussa. Yhtiö vastaanotti toisella kolmanneksella kauppahinnaltaan merkittävän, lähes 7 miljoonan euron suuruisen Unified Messaging -järjestelmätilauksen taiwanilaiselta Chunghwa Telecom, Long Distance & Mobile Business Groupilta. Thaimaalainen Total Acces Communication tilasi puhepostijärjestelmän ja ennakkomaksujärjestelmän laajennuksen. Operaattorin aikaisempi puhepostijärjestelmä oli toiselta toimittajalta Muita viestintä- ja ennakkomaksujärjestelmätilauksia saatiin mm. sveitsiläisiltä Swisscomilta ja Sunriselta sekä bolivialaiselta Nuevatelilta. Tecnomen jatkoi osavastuullisena toimittajana vuonna 1999 aloitettua yhteistyöprojektia British Telecomin tytäryhtiölle BT Cellnetille. Tarkastelujakson jälkeen yhtiö sai lähes 3 miljoonan euron suuruisen puhepostijärjestelmätilauksen Telekom Cellularilta, joka on osa Telekom Malaysia -konsernia. Tecnomen jatkoi tarkastelujakson aikana tunnettuutensa kehittämistä, minkä osana yhtiö panostaa mm. kansainväliseen lehdistöviestintään ja Tecnomenin brandin maailmanlaajuiseen vahvistamiseen. Yhtiö kehittää imagoaan johtavana viestintäjärjestelmien ja langattomien internet -ratkaisujen toimittajana, mikä tukee Tecnomenin myyntityötä suurille eurooppalaisille palveluntarjoajille. Merkittävin toisen kolmanneksen messutapahtumista oli Communic Asia, jossa Tecnomen esitteli eZoner 2.0 -version. Langattomien internet -ratkaisujen tuotealueen ensimmäisen tuotteen, Tecnomenin eZoner-palvelualustan, esittely ja edelleen kehitys jatkuivat toisella kolmanneksella. Tähän langattomaan internet-palvelualustaan kehitetään parhaillaan uusia palveluita kuten mobiili chat -palvelu. Tuotteesta on toimitettu usealle palveluntarjoajalle testijärjestelmä kokeiluun, ja sen tarjouskanta on hyvä. Tecnomenin tuotevalikoimassa eZonerilla on merkittävä tulevaisuuden rooli Unified Messagingin ja kolmannen sukupolven matkapuhelinviestinnän yhdistämisessä. Tähän pohjaava Internet Protocol (IP) -pohjaisten viestintäjärjestelmien kehittäminen ja testaaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vastatakseen tulevaisuuden markkinakasvuun ja kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkojen lisäarvopalvelujärjestelmätarpeisiin Tecnomen jatkoi tarkastelujakson aikana voimakasta panostusta tuotekehitykseen. Valtaosa toisella kolmanneksella aloittaneista työntekijöistä sijoittui tuotekehitysyksiköihin Espoossa, Irlannissa ja Vaasassa, joista viimeksi mainittu aloitti toimintansa kesäkuun alussa. Tecnomenille myönnettiin tarkastelujakson aikana Malesiassa Multimedia Super Corridor (MSC) -status, jonka voivat saada ne Malesiassa toimivat kansainväliset IT- ja tietoliikenneyritykset, jotka ovat vahvoja teknologisten innovaatioiden kehittäjiä ja työllistävät myös paikallisia osaajia. Statuksen myöntäminen liittyy Tecnomenin Aasian osaamiskeskuksen perustamispäätökseen. Merkittävä myöntämiskriteeri on yrityksen oma paikallinen tuotekehitys. Yhteistyö kokonaisjärjestelmätoimittajien, Nokia Networksin ja Siemensin, kanssa sujui tarkastelujakson aikana hyvin. Tecnomen toimitti useita järjestelmiä kumppaneidensa kautta. Kumppanimyynnin roolin korostuessa suoramyynnin ohella Tecnomen panostaa kumppaniverkostonsa laajentamiseen. Tecnomenin pitkän aikavälin tavoitteena on vähintään markkinakasvun mukainen liikevaihdon kasvu. Tämä edellyttää jatkuvaa panostusta niin tuotteiden kehittämiseen kuin myyntiin ja markkinointiinkin. Merkittävä tavoite on asiakaskunnan laajentaminen suurten kansainvälisten operaattoreiden keskuudessa, mitä tukee konttori- ja yhteistyöverkoston kehittäminen. Kasvustrategian toteuttamiseksi Tecnomen panostaa orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoihin. KYRO POWER OY Kyro Power on nykyaikainen voimalayhtiö, jonka vesi- ja kaasuvoimalat tuottavat ympäristöystävällisesti energiaa teollisuudelle sekä energian myynti- ja jakeluyhtiöille. Kyro Powerin kahdeksan kuukauden liikevaihto toteutui viime vuoden tasolla ja oli 15,4 (15,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 3,8 (3,9) miljoonaa euroa. Kyro Powerin sähkön myynti oli tarkastelujakson aikana edellisvuoden tasoa. Lämmön myynti laski hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mikä johtui pääasiassa Paperiliiton lakosta. Sähköpörssin hintojen raju vaihtelu jatkui edelleen. Kalleimmillaan päiväsaikaan markkinasähkö maksoi 30 - 50 euroa/MWh kesälläkin. Keskimäärin sähkön hinta pörssissä oli alkuvuodesta 1,25 euroa/MWh korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kyro Powerin vähittäismyyjä, Maakunnan Sähkö, kasvatti tarkastelujakson aikana myyntimääriään. Hämeenkyrön kunnan kanssa allekirjoitettiin heinäkuussa lämmöntoimitussopimus, joka on voimassa vuoden 2006 loppuun asti. Sopimuksen kokonaistoimitusmäärä kuuden vuoden aikana on yli 210 GWh. Kyro Powerin tuotantolaitokset toimivat toisella kolmanneksella korkealla käyntiasteella. Myös vesivoiman kahdeksan kuukauden tuotantomäärä kasvoi sateisesta kesästä johtuen 30 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. KONSERNIN 1- 1- 1- TULOSLASKELMA 8/200 8/199 12/199 0 9 9 MEUR MEUR MEUR Liikevaihto 110,4 82,7 149,6 Liiketoiminnan muut 75,6 1,2 0,3 tuotot Kulut 92,6 78,0 130,9 Poistot 5,5 5,1 8,3 Liikevoitto 87,9 0,8 10,7 prosenttia 79,6 0,9 7,2 liikevaihdosta Rahoitustuotot ja - 0,7 2,3 2,9 kulut Voitto ennen 88,6 3,1 13,6 satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0,8 0,8 ja kulut Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 88,6 3,9 14,4 Verot -15,5 -1,4 -4,4 Vähemmistöosuus -2,0 -0,9 -2,3 Katsauskauden voitto 71,1 1,6 7,7 KONSERNIN TASE 31.8.2 31.8.1 31.12.1 000 999 999 MEUR MEUR MEUR Pysyvät 79,7 77,6 77,0 vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto- 16,7 19,0 16,3 omaisuus 193,2 93,1 116,3 Rahoitusomaisuu s Vastaavaa 289,6 189,7 209,6 Oma pääoma 192,9 118,4 124,8 Vähemmistöosuus 23,8 3,1 4,6 Vieras pääoma Korollinen 8,0 33,3 32,8 vieras pääoma Koroton vieras 58,4 29,1 41,0 pääoma Laskennallinen 6,5 5,8 6,3 verovelka Vastattavaa 289,6 189,7 209,6 TUNNUSLUVUT 1- 1- 1- 8/2000 8/1999 12/1999 Tulos/osake, euroa 1,79 0,02 0,17 Osakemäärä 39 675 39 675 39 675 keskimäärin 1 000 kpl Sijoitetun pääoman 46,4 3,6 9,8 tuotto, % Oman pääoman tuotto, 42,2 1,5 7,3 % Omavaraisuusaste, % 79,8 67,9 66,3 Velkaantumisaste, % -52,4 -8,1 -15,8 Oma pääoma/osake, 4,86 2,98 3,14 euroa Investoinnit, milj. 8,9 7,5 10,3 euroa Henkilöstö kauden 916 846 837 lopussa Henkilöstö 891 853 848 keskimäärin VASTUUSITOUMUKSET 31.8.2 31.8.1 31.12.1 000 999 999 MEUR MEUR MEUR Omasta velasta 0,7 21,3 18,6 Kiinteistökiinnityks et Muut omat vastuut 17,6 10,1 15,1 Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo 12,3 10,9 Koronvaihtosopimukse t Valuuttatermiinit 29,3 15,4 25,2 Käypä arvo Valuuttatermiinit 31,5 16,0 26,4 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoja Kyron osavuosikatsauksesta antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yliheljo ja talousjohtaja Veli Kronqvist. Tampere 6.10.2000 KYRO OYJ ABP Veli Kronqvist Arja Louhimo Talousjohtaja Talouspäällikkö Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00040/bit0002.pdf