Uuteenkaupunkiin rakentuu innovatiivinen ja kierrätystä suosiva vaihtoehto jätteenkäsittelylle

Lassila & Tikanoja suunnittelee Uudenkaupungin vanhan kaatopaikan alueelle uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta, jonka tehtävänä on palauttaa jätteitä ja sivuvirtoja uudelleen käytettäväksi tai hyödynnettäväksi energiana. Hanke on nyt edennyt Ympäristövaikutusten arviointimenettely- eli YVA-vaiheeseen.

”Menettelyn myötä haluamme käynnistää aktiivisen vuoropuhelun jätehuollon tulevaisuudesta Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Toteutuessaan keskus voisi tarjota koko Lounais-Suomen alueelle innovatiivisen ja kierrätystä suosivan ratkaisun jätteenkäsittelylle”, sanoo Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Toisen jäte on toisen raaka-aine

Uusikaupunki on Suomen johtavia kuntia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tukeakseen siirtymistään kohti hiilineutraaliutta ja ennakoidessaan vuonna 2016 voimaan astuvaa biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoa kaupunki myi julkisen kilpailutuksen kautta kaatopaikkansa Lassila & Tikanojalle.

Vanhan kaatopaikan alueelle suunniteltavasta materiaalinkäsittelykeskuksesta rakentuu kansallisestikin kiinnostava esimerkki, jossa jätteet ja teollisuuden sivuvirrat hyödynnetään etusijajärjestyksen mukaisesti ja siten edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kulutusta kaatopaikalle hautaamisen tai polton sijaan.

”Jätteet ovat tulevaisuuden raaka-aineita ja jatkossa osa yleistä materiaalitaloutta. Niiden suljettuja kiertoja voidaan edistää alueellisissa ja paikallisissa symbiooseissa, joissa toisen jäte on toisen raaka-aine. Lounais-Suomen alueella on erinomaiset edellytykset lähteä edistämään tällaisia symbiooseja. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että siirrytään tarkastelemaan alueella tarvittavia ratkaisuja materiaalivirtojen kautta, eikä esimerkiksi etsitä erillistä ratkaisua pelkälle kotitalousjätteelle”, Mikkonen korostaa.

Kierrätys luo työpaikkoja

Suunniteltu keskus sijoittuu Munaistenmetsän kaatopaikalle tai sen välittömään yhteyteen. Toteutuessaan keskus työllistää 10-15 henkilöä ja tukee välillisesti muiden yritysten toimintaa. Keskuksen toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2016.

On arvioitu, että jätteitä tuodaan keskukseen käsiteltäväksi noin 150 kilometrin säteeltä Uudestakaupungista. Yhdyskuntajätteen lisäksi siellä käsitellään teollisuuden sivuvirtoja, kuten tuhkaa ja lietteitä sekä muun muassa rakennusjätettä ja hiekkaa.

”Osa sisään tulevasta jätteestä jää keskuksen alueelle käytettäväksi maanrakennukseen tai turvalliseen loppusijoitukseen. Osa palaa maailmalle uusiomateriaalina, polttoaineena tai maanrakennusaineena”, kertoo hankkeesta vastaava liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen L&T:ltä.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

YVA-vaiheessa keskuksen ympäristövaikutuksia arvioidaan viiteen erilaiseen jätteiden käsittelylinjaan perustuen ja lopullinen ympäristölupa haetaan prosessin lopuksi valittavalle toteuttamiskelpoiselle vaihtoehdolle tai niiden yhdistelmälle. Uuden toiminnan todellinen mittakaava riippuu siitä, paljonko massoja saadaan kulloinkin käsiteltäväksi.

”Suunnittelemme alueelle asumisen ja yritystoiminnan jätteen mekaanista käsittelylaitosta, joka perustuu hyväksi havaittuun ja tunnettuun teknologiaan. Lisäksi kartoitamme mahdollisuudet tuotteiden käyttämiseen alueen rakenteissa ja alueen ulkopuolisissa rakennuskohteissa. Turvallinen ja ajantasainen loppusijoitus hyötykäyttökelvottomille materiaaleille on myös osa materiaalinkäsittelykeskuksen toimintakokonaisuutta”, sanoo Poutiainen.

Keskuksella ei ole ympäristönsuojelulain tarkoittamassa mielessä laajoja, monitahoisia tai suuria väestöä koskettavia suoria haitallisia ympäristövaikutuksia, vaan mahdolliset vaikutukset (kuten melu, liikenne, pöly ja roskaantuminen) jäävät paikallisiksi.

”YVA-prosessin aikana kaikki mahdolliset vaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja minimoidaan tiiviissä yhteistyössä alueellisen ympäristöviranomaisen kanssa. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on nykyisen kaatopaikkatoiminnan turvallisuuden parantaminen ja haittojen vähentäminen”, Hannu Poutiainen lupaa.

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen, L&T, puh. 0500 453 454.

Liiketoimintajohtaja Hannu Poutiainen, L&T, puh. 050 385 3775.

Projektipäällikkö Mari Saario, Gaia Consulting Oy, puh. 050 4219 999.

TAUSTATIETOA:

  • Vuonna 2016 voimaan tuleva jäteasetus velvoittaa meitä kierrättämään vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Kaatopaikalle saisi päätyä vain 20 prosenttia ja polttoon 30 prosenttia jätteistä.
  • Suomella on vielä pitkä matka näihin tavoitteisiin, sillä vuonna 2011 meillä kierrätettiin materiaalina noin 35 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Se on vain kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kaatopaikalle päätyi edelleen noin 40 prosenttia jätteistä ja polttoon ohjautui noin 25 prosenttia (Tilastokeskus, Jätetilasto 2011).
  • Suomessa jätteiden energiahyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti lähivuosina. Se on huolestuttavaa ja vastoin ympäristösäännöksiä ja -tavoitteita, mikäli kierrätykseen kelpaavaa materiaalia ohjautuu polttoon. L&T noudattaa tinkimättömästi jätehuollon etusijajärjestystä ja kehittää aktiivisesti tapoja materiaalikierrätyksen lisäämiseksi.
  • Suomalaisten asenteet jätteiden lajittelua ja kierrätystä kohtaan ovat erittäin positiivisia. Teettämämme kyselytutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista suosii jätteiden materiaalikierrätystä energiahyödyntämisen sijaan (Innolink Research, 2012). Myös kuntapäättäjien asenteet tukevat kierrätyksen lisäämistä (Aula Research, 2012).

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2012 oli 674,0 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.lassila-tikanoja.fi

Yrityksestä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2013 oli 668,2 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 000 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Liitteet & linkit