LeadDesk jatkoi kasvuaan kahden yrityskaupan sekä uusien Enterprise-asiakkuuksien myötä

Report this content

LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 24.2.2022 kello 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä LeadDesk Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.leaddesk.com/fi/raportit-ja-esitykset/.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinäkuu-joulukuu 2021

 • Liikevaihto 12 545 (7 588) tuhatta euroa, kasvua 65,3 %
 • Vertailukelpoinen pro forma liikevaihto* 14 110 (12 339) tuhatta euroa, kasvua 14,4 %
 • Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 22 370 (19 059**) tuhatta euroa, kasvua 17,4 %
 • Käyttökate 1 189 (1 064) tuhatta euroa, 9,5 (14,0) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen pro forma käyttökate* 1 190 (1 862) tuhatta euroa, 8,4 (15,1) % liikevaihdosta

Tammikuu-joulukuu 2021

 • Liikevaihto 24 567 (13 799) tuhatta euroa, kasvua 78,0 %
 • Vertailukelpoinen pro forma liikevaihto* 27 474 (23 940) tuhatta euroa, kasvua 14,8 %
 • Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 22 370 (12 027) tuhatta euroa, kasvua 86,0 %
 • Käyttökate 3 057 (1 687) tuhatta euroa, 12,2 (12,1) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen pro forma käyttökate* 2 937 (3 180) tuhatta euroa, 10,7 (13,3) % liikevaihdosta
 • Liiketulos  -990 (301) tuhatta euroa, -4,0 (2,2) % liikevaihdosta
 • Tilikauden tulos -1 285 (204) tuhatta euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 2 105 (2 418) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos -0,24 (0,04) euroa

Näkymät vuodelle 2022

Yhtiö ohjeistaa vuoden 2022 liikevaihdon vuosikasvun olevan 13-23 % sekä kannattavuuden olevan käyttökatteella ja liiketoiminnan rahavirralla mitattuna positiivinen. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Keskeiset tunnusluvut, konserni    

1000 euroa 7-12/2021 7-12/2020 2021 2020
Liikevaihto 12 545 7 588 24 567 13 799
Liikevaihdon kasvu, % 65,3 % 21,7% 78,0 % 11,7%
Vertailukelpoinen pro forma liikevaihto* 14 110 12 339 27 474 23 940
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, % 14,4 % n.a. 14,8 % n.a.
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 22 370 12 027 22 370 12 027
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu, % 86,0 % 45,5% 86,0 % 45,5%
Käyttökate, % liikevaihdosta 9,5 % 14,0% 12,4 % 12,2%
Liiketulos, % liikevaihdosta -9,1 % 4,1% -4,0 % 2,2%
Oman pääoman tuotto (ROE), % -16,3 % 7,3% -9,1 % 2,4%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -9,6 % 7,3% -3,5 % 3,3%
Omavaraisuusaste, % 52,9 % 71,6% 52,9 % 71,6%
Nettovelkaantumisaste, % 15,4 % -47,2 % 15,4 % -47,2 %
Tulos / osake, eur -0,23 0,07 -0,24 0,04
Tulos / osake, eur (laimennusvaikutus huomioituna) -0,23 0,06 -0,24 0,04
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 186 116 186 116

* Vertailukelpoiset pro forma luvut esitetään a) konsernin palvelunumeroliikevaihdon tuloutuskäytännön muutoksella oikaistuna ja b) sisältäen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy (entinen Capricode Systems Oy), LeadDesk Solutions AB (entinen Loxysoft AB), LeadDesk Solutions AS (entinen Loxysoft AS) sekä GetJenny Oy, ikään kuin yhtiöt olisivat olleet osa konsernia koko tilikauden sekä vertailukauden 2020-2021.

** Vertailuajankohta kesäkuun loppu 2021

Toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi vuotta 2021:

”LeadDesk on eurooppalainen SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen kärkiyhtiö. Vahvistimme asemaamme entisestään vuonna 2021. Olen ylpeä tiimimme suoriutumisesta Covid-19-pandemian sävyttämässä liiketoimintaympäristössä. Saavutimme kaikki keskeiset toiminnalliset tavoitteemme; onnistuimme yritysostoissa, Enterprise-segmenttimme kasvu kiihtyi ja kansainvälistymisemme jatkui Euroopassa.

Yritysostot tukivat strategiamme mukaisesti orgaanista kasvua. Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskantamme kasvoi 86 % edellisvuoteen verrattuna. Joulukuun jatkuvalaskutteinen liikevaihto oli 1 786 tuhatta euroa (77% kokonaisliikevaihdosta). Vuoden kolmannen neljänneksen kohdalla liikevaihdon kehitys jäi odotuksiamme maltillisemmaksi. Tämä johtui koronavuoden 2020 aikana hankittujen asiakkaiden contact center-järjestelmien vähentyneestä käytöstä sekä Loxysoft AB -yrityskaupan heikosta kehityksestä Ruotsissa (tilikauden liikevaihtovaikutus noin -450 tuhatta euroa verrattuna vuoteen 2020). Orgaanisen kasvun hetkellinen poikkeama vaikutti myös toisen vuosipuoliskon kannattavuuskehitykseemme. Kasvu vauhdittui jälleen neljännellä vuosineljänneksellä ja olemme sekä SME- että Enterprise -asiakkuuksissamme hyvässä vauhdissa rakentamassa menestyksekästä vuotta 2022. 

Pilvimurros ja markkinoiden parhaat tuotteet tukevat kansainvälistä kasvuamme

Euroopassa meneillään oleva pilvimurros ja supervahvat LeadDesk-ohjelmistotuotteemme tukevat strategiamme mukaista kasvua. Olemme vuoden 2021 aikana ottaneet määrätietoisia askeleita kohti 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitettamme. Strategiamme mukaisesti olemme yhä vahvemmin alamme eurooppalainen kärkiyhtiö ja luotettu kumppani asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatioille. Olemme alamme tuotejohtaja. Tuotejohtajuus tukee sekä uusien asiakkuuksien voittamisesta että maantieteellisestä laajentumisesta. Laajennamme tarjoamaamme aktiivisesti sekä yritysostoin että aktiivisella tuotekehityksellä. Ratkaisumyynti Enterprise-asiakkaillemme on keskeinen osa myyntistrategiaamme. Osaajamme ja yrityskulttuurimme ovat keskeisessä roolissa tukemassa maailmanvalloitustamme.

Asiakastyytyväisyys on SaaS-liiketoiminnan tärkeämpiä ajureita. Vain tyytyväiset asiakkaat pysyvät maksavina asiakkaina ja mahdollistavat jatkuvalaskutteisen liikevaihdon kasvun. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna yhtiön asiakaspysyvyys kohorteittain sen mukaan milloin asiakas on alkanut käyttämään LeadDesk-ohjelmistoa. Asiakaspysyvyys ennen vuotta 2020 hankittujen asiakkaiden osalta on ollut erinomaisella tasolla. Vuonna 2020 uusmyynti oli erinomaisella tasolla johtuen koronaviruksen aiheuttamasta etätyöstä mutta kyseisten asiakkaiden käyttö on vähentynyt asiakkaiden palatessa normaalimpiin toimintamalleihin vuonna 2021. Vuonna 2021 ja ennen vuotta 2020 hankittujen asiakkaiden kohdalla vastaavaa kehitystä ei ole ollut havaittavissa. Alkuvuoden 2022 perusteella vuoden 2020 kohortin jatkuvalaskutteinen liikevaihdon lasku on kääntynyt.

Kuva: https://leaddesk.com/files/LeadDesk_2022_osavuosikatsaus_kuva1-309a4ff947093b922.png

Kuva 1: Kuvaa tulisi lukea niin, että esimerkiksi vaaleansininen väri kuvaa vuonna 2018 hankittujen asiakkaiden jatkuvalaskutteista liikevaihtoa yli ajan ilman yritysostojen vaikutusta. Kuva on indikatiivinen ja poikkeuksellisesti lisätty tilinpäätöstiedotteeseen vuoden 2020 kohortin liikevaihtokehityksen kuvaamiseksi sekä muiden kohorttien hyvän asiakaspysyvyyden osoittamiseksi.

Contact center -toimiala on ollut toisella vuosipuoliskolla erityisesti suurten pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden osalta kurssikehitykseltään alavireinen. LeadDesk on vuoden tarkastelujaksolla toimialamme keskiarvon yläpuolella. Olen tyytyväinen asemaamme markkinalla. Toki, alavireinen osakemarkkinatilanne aiheuttaa haasteita yritysostoissa arvostuskertoimien laskiessa yksityisomistuisten kohdeyhtiöiden kohdalla hitaammin kuin julkisten yhtiöiden osalta.

Kasvuvoimaa kansainvälisistä Enterprise-asiakkuuksista

Olemme toteuttaneet yritysostoja määrätietoisesti. Orgaanisen kasvun lähteenä olivat strategiamme mukaisesti entistä vahvemmin Enterprise-asiakkuudet Pohjois-Euroopassa. Olemme onnistuneet laajentamaan menestyksekkäästi asiakaskuntaamme eurooppalaisista pienistä ja keskisuurista organisaatioista yhä suurempiin Enterprise-kokoluokan asiakkuuksiin. Olenkin ylpeä tiimistämme, joka onnistui vuonna 2021 voittamaan muun muassa merkittävät sopimukset kotimaisen energia-alan yhtiön kanssa, norjalaisen SpareBank 1 Samspar -pankin kanssa ja yhdessä yhteistyökumppanimme CrossPoint Technology Solutionsin kanssa ison Enterprise-sopimuksen. Crosspoint toimii hankkeessa palveluntarjoajana globaalille loppuasiakkaalle. Enterprise-ratkaisuissa toimitamme asiakkaillemme kokonaispaketin, jossa kaikki asiakaspalvelussa tarvittavat keskeiset työkalut integroituvat saumattomasti yhteen.

Olemme myös rakentaneet lisää kasvuvoimaa maantieteellisellä laajentumisella. Esimerkkeinä onnistumisistamme ovat hyvin kehittynyt Espanjan liiketoimintamme (liikevaihdon kasvu 110 %), sekä Ranskassa käynnistämämme liiketoiminta, jossa olemme jo saaneet asiakkaita ja paikallinen tiimi on perusteilla.

Yritysostojen vahvaa prosessi- ja integraatio-osaamista

Tuemme valituilla yritysostoilla kasvustrategiaamme nopeasti konsolidoituvalla toimialallamme. Yritysostokohteissa kiinnostuksemme kohteet ovat tällä hetkellä erityisesti huippuosaaminen tekoälyn, monikanavaisuuden, työvoiman hallinnan sekä työn automatisaation osa-alueilla. Toisella vuosipuolikkaalla laajensimme palvelutarjontaamme GetJenny-tekoälyratkaisulla. Hankinta lisää tarjontaamme älykkään chatbotin. Yritysostojemme integraatiot ovat tarkoin prosessoituja ja ne etenevät kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa turvaamme liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen ja olemassa olevan liikevaihdon. Toisessa vaiheessa paneudumme synergiahyötyihin luodaksemme edellytykset positiiviselle kannattavuuskehitykselle. Kolmannessa vaiheessa fokusoimme kasvuun ja liiketoiminnan kasvattamiseen yhdessä.

Tähän mennessä tekemistämme yritysostoista Loxysoft Norja, Capricode Systems sekä Nordcom ovat vaiheessa kolme. Kohtasimme haasteita Loxysoftin Ruotsin toiminnoissa, joiden liikevaihtokehitys jäi toisella vuosipuoliskolla selvästi odotuksistamme. Vuoden loppua kohti Loxysoft Ruotsin kehitys kääntyi ja ennustamme liikevaihdon jatkavan kasvuaan taas vuonna 2022. Loxysoft Norja on sitä vastoin suoriutunut erinomaisesti. Myös GetJennyn integraatioprosessissa olemme onnistuneet superhyvin, ja se on jo siirtymässä vaiheeseen kolme.

Vahva joukkue, jossa oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla

Meillä on mahtava tiimi – yhteen pelaava vahva joukkue. Yrityskulttuurimme tukee onnistumista sekä yksilöinä että tiimeinä, joissa oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla. Heille annetaan tuki kehittyä työssään ja saavuttaa unelmiaan. Olemme tehneet työtä yrityskulttuurimme edelleen kehittämiseksi ja työstimme yhdessä henkilöstön kanssa laaditun Culture Playbookin. Myös datalla johtamisemme on vahvistunut entisestään.

Vaalimme yhdessä strategiamme etenemistä sekä kasvun, maantieteellisen laajentumisen että vahvan tuotekehityksen näkökulmasta. Olen ylpeä siitä, että toimialan haastavasta rekrytointitilanteesta huolimatta onnistuimme tiimimme kasvattamisessa hyvin vuoden 2021 aikana.

Yhtiön kehittyessä ja kasvaessa kehitämme myös corporate governance -toimintatapojamme sekä sijoittajaraportointiamme. Tilikaudeksi 2022 tarkennamme ohjeistustamme ja julkaisemme osavuotiskatsausta suppeammat kvartaalikohtaiset liiketoimintapäivitykset ensimmäisestä kvartaalista lähtien. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan perustamista ja yhtiö selvittää mahdollista IFRS-raportointiin siirtymistä vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä.

Haluan osoittaa kiitokseni koko LeadDeskin tiimille erinomaisesta työstä ja asenteesta vuonna 2021! Lämmin kiitos myös asiakkaillemme, sijoittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Tehdään yhdessä vuodesta 2022 jälleen menestyksekäs!”

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet, jotka ovat saatavilla myös yhtiön nettisivuilla https://investors.leaddesk.com/fi/raportit-ja-esitykset/:

 • Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2021: 24.2.2022
 • Liiketoimintapäivitys tammi-maaliskuu 2022: 28.4.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: 25.8.2022
 • Liiketoimintapäivitys tammi-syyskuu 2022: 27.10.2022

Lisäksi yhtiö julkaisee 24.2.2022 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään 28.3.2022.

Tiedotustilaisuus

LeadDesk järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 24.2.2022 kello 13.30. Yhtiö on julkaissut kokouskutsun ohjeineen 10.2.2022.

LeadDesk Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leaddesk.com

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Konserni tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDesk Oyj on kasvanut alansa johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa, josta ulkomaisen liikevaihdon osuus oli 61 %. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Konsernilla on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää noin 1 500 asiakasta ympäri maailmaa.  www.leaddesk.com