LEADDESK OY:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA KAUPANKÄYNTI ALKAA ARVIOLTA 15.2.2019

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Yhtiötiedote 12.2.2019 klo 22.15

LeadDesk Oy:n ("LeadDesk" tai "Yhtiö") listautumisanti (”Listautumisanti”) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on tänään päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla ("First North") odotetaan alkavan arviolta 15.2.2019.

LeadDesk Oy:n toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi:

”Olemme ylpeitä siitä, että niin moni sijoittaja haluaa olla mukana LeadDeskin kasvutarinassa. Saimme listautumisannin myötä yli tuhat uutta omistajaa. Listautuneena yhtiönä meillä tulee olemaan entistäkin paremmat mahdollisuudet kasvustrategiamme toteuttamiseen. Listautuminen vahvistaa uskottavuuttamme liiketoimintakriittisien järjestelmien toimittajana, sekä vahvistaa asemaamme rekrytointimarkkinassa. Haluamme kiittää kaikkia LeadDeskin osakeantiin osallistuneita ja toivottaa uudet osakkeenomistajat tervetulleiksi LeadDeskiin - jatketaan yhdessä kasvutarinaamme pilvimarkkinassa!”

Listautumisannin tulos

Yhtiö saa Listautumisannista 6 miljoonan euron bruttovarat ja laskee liikkeeseen suunnitellusti 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”), mikä vastaa noin 18 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") Listautumisannin jälkeen. Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 544 673 Osakkeeseen, kun kaikki Tarjottavat Osakkeet sekä Yhtiön pääomalainan konvertoimiseksi annettavat uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin. Listautumisannin instutuutio- ja yleisöannin 7,50 euron osakekohtaisella merkintähinnalla laskettuna Yhtiön markkina-arvo on noin 34 miljoonaa euroa Listautumisannin jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti: 333 721 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 432 667 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”) sekä 37 316 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa sovellettiin Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa, 6,75 euroa osakkeelta. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 500 Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 57 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.

Yleisöannissa ja Instituutioannissa hyväksytysti merkityt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 14.2.2019. Henkilöstöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.3.2019. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista.

Lukuun ottamatta Henkilöstöannissa annettavia Osakkeita, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 15.2.2019. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 20.3.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”LEADD” ja ISIN-tunnus on FI4000364120.

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oy

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

LeadDesk Oy lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi[1] pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.

Huomautus 

Tämän yhtiötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä yhtiötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Oaklins Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä yhtiötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.


[1]      Johtava pilvipalveluna itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä 12.12.2018. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.

Tilaa