LeadDesk Oy:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin – Kaupankäynti alkaa 15.2.2019

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANA-DAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

LeadDesk Oy

Yhtiötiedote 14.2.2019 kello 16.30

Kaupankäynti LeadDesk Oy:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla alkaa 15.2.2019. Helsingin Pörssi on hyväksynyt Yhtiön listalleottohakemuksen, ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien osakkeiden kokonaismäärä on 4 507 357 kappaletta. Yhtiön kaupankäyntitunnus on LEADD ja ISIN-tunnus on FI4000364120.

Viitaten Yhtiön 1.2.2019 julkistamaan yhtiöesitteeseen sekä Yhtiön 12.2.2019 julkistamaan yhtiötiedotteeseen LeadDeskin listautumisannin lopputuloksesta, Yhtiö on toteuttanut listautumiselle ehdolliset toimenpiteet. Yhtiön pääomalaina on konvertoitu 185 119 uudeksi osakkeeksi. Yhtiön listautumisannissa annetut osakkeet (pois lukien henkilöstöannissa annetut osakkeet) sekä pääomalainan konvertoimiseksi annetut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 14.2.2019. Täten Yhtiön osakemäärä on yhteensä 4 507 357 osaketta. Yhtiön osakepääoma on korotettu 80 000 euroon.

Lisäksi LeadDeskin yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen on tehty yhtiömuodon muuttamisen edellyttämät muutokset, eli toiminimen muuttaminen LeadDesk Oyj:ksi (englanniksi LeadDesk Plc) sekä kokouskutsuajan muutos. Yhtiömuodon muuttaminen ja uusi yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin tänään. Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oy

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk Oy lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi1) pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa. 

1) Johtava pilvipalveluna itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä 12.12.2018. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä. 

Huomautus 

Tämän yhtiötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä yhtiötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Oaklins Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä yhtiötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tilaa

Liitteet & linkit