LeadDesk Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 30.3.2021

Report this content

LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 30.3.2021 kello 15.00

LeadDesk Oyj:n 30.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Eija Kuittinen ja Petteri Poutiainen sekä uusiksi jäseniksi Emma Storbacka ja Antti Hovila.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 524 271 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien aikaisemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 524 271 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

LeadDesk Oyj:n hallituksen päätöksiä

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Niemen.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan Eija Kuittisen ja Petri Niemen. Eija Kuittinen toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

LEADDESK OYJ

 

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/

 

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Yhtiöllä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

Tilaa