Orgaaninen kasvu ja yritysostot siivittivät LeadDeskin alkuvuoden upeaan lentoon

Report this content

LeadDesk Oyj Yhtiötiedote 27.8.2021 kello 9.00

LeadDesk Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

(Tilintarkastamaton)

Tammikuu-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 12 022 (6 211) tuhatta euroa, kasvua 93,6 %
 • Vertailukelpoinen liikevaihto 12 542* (10 917**) tuhatta euroa, kasvua 14,9 %
 • Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 19 059 (9 704) tuhatta euroa, kasvua 96,4 %
 • Käyttökate 1 868 (623) tuhatta euroa, 15,5 (10,0) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen käyttökate 1 868 (1 375**) tuhatta euroa, 15,5 (12,6) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto 188 (-9) tuhatta euroa, 1,6 (-0,1) % liikevaihdosta
 • Katsauskauden tulos -53 (-104) tuhatta euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 78 (933) tuhatta euroa

*Katsauskauden luku sisältää konsernin palvelunumeroliikevaihdon tuloutuskäytännön muutoksella oikaistuna.

**Vertailukauden lukuna esitetään pro forma 1.1.-30.6.2020 sisältäen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy (entinen Capricode Systems Oy), LeadDesk Solutions AB (entinen Loxysoft AB) ja LeadDesk Solutions AS (entinen Loxysoft AS), ikään kuin yhtiöt olisivat olleet osa konsernia vertailujaksolla.

 

Näkymät vuodelle 2021

Yhtiö tulee ylläpitämään vahvaa liikevaihdon kasvua ja jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa.

 

Keskeiset tunnusluvut, konserni    

1 000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 12 022 6 211 13 799
Liikevaihdon kasvu, % 93,6 % 1,4 % 11,7 %
Vertailukelpoinen liikevaihto* 12 542* 10 917**
Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, % 14,9 %
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta 19 059 9 704 12 027
Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu, % 96,4 % 27,4 % 45,5 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 15,5 % 10,0 % 12,2 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta 1,6 % -0,1 % 2,2 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,8 % -3,2 % 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,3 % 0,0 % 3,3 %
Omavaraisuusaste, % 56,5 % 70,9 % 71,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 9,9 % -65,8 % -47,2 %
Tulos/osake -0,01 -0,02 0,04
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) -0,01 -0,02 0,04
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 173 90 116

*Katsauskauden luku sisältää konsernin palvelunumeroliikevaihdon tuloutuskäytännön muutoksella oikaistuna.

**Vertailukauden lukuna esitetään pro forma 1.1.-30.6.2020 sisältäen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy (entinen Capricode Systems Oy), LeadDesk Solutions AB (entinen Loxysoft AB) ja LeadDesk Solutions AS (entinen Loxysoft AS), ikään kuin yhtiöt olisivat olleet osa konsernia vertailujaksolla.

 

Toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:

”LeadDesk on eurooppalainen SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittaja. Olemme luoneet erittäin toimivan liiketoimintamallin ja laajentuneet menestyksekkäästi läpi Euroopan.                                                                                                               

Olen supertyytyväinen joukkueemme suoritukseen alkuvuonna. Orgaanisen kasvun tukeminen kasvustrategiamme mukaisilla yritysostoilla on onnistunut ja tuonut lisää muskeleita kansainvälisesti kasvavaan organisaatioomme. Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus onkin jo noin 63 % liikevaihdostamme. Alkuvuodesta viikoittain jopa 15 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista teki työnsä tuotteillamme.  Kasvumme myötä jatkuvalaskutteinen liikevaihtomme kasvoi 96,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Tavoitteet korkealla – pää pilvissä, mutta jalat tiukasti maassa

Strategiamme perusta on pysynyt muuttumattomana. Keväällä järjestämässämme pääomamarkkinapäivässä tarkensimme askelmerkkimme kohti 100 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta. Näemme itsemme  kärkitoimijana eurooppalaisille suuren volyymin asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatioille. Tavoitetta tukeaksemme tarvitsemme huippujoukkueen ja voittavan kulttuurin. Oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla. Vahvistamme tuotejohtajuusasemaamme entisestään keskittymällä keihäänkärkituotteisiimme ja laajentamalla tarjoamaamme yritysostoilla ja tuotekehityksellä. Samalla kehitämme myyntiorganisaatiotamme ja osaamistamme kiinnittämällä erityistä huomiota ratkaisumyyntiin enterprise-asiakkaillemme. Kehitämme jatkuvasti avoimuuttamme, ja yksi seuraavista askeleistamme voisikin olla siirtyminen IFRS-raportointiin.

Yritysostojen integraatiotyöt etenevät suunnitellusti

Yritysostot ovat meille kasvuinvestointeja ja nopeasti konsolidoituvalla toimialallamme välttämättömiä. Meitä kiinnostaa tällä hetkellä kohteissa erityisesti huippuosaaminen tekoälyn, monikanavaisuuden, työvoiman hallinnan sekä työn automatisaation osa-alueilla.

Vahvan suoritustason organisaationa yritysostojemme integraatiot ovat kolmivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa  turvaamme liiketoiminnan häiriöttömän jatkumisen ja olemassa olevan liikevaihdon. Toisessa vaiheessa, yhteistyön syventyessä, paneudumme synergiahyötyihin luodaksemme edellytykset positiiviselle kannattavuuskehitykselle. Kolmannessa vaiheessa fokusoimme kasvuun ja liiketoiminnan kasvattamiseen yhdessä.

Yritysostot etenevät aina eri tahtiin, ostetun yhtiön koosta ja toimintakulttuurista riippuen. Tähän mennessä tekemistämme yritysostoista Loxysoft Ruotsi ja Norja ovat vaiheessa kaksi, Capricode Systems on siirtymässä kolmanteen vaiheeseen. Nordcom on täysin integroitu ja jatkossa tämän yritysoston vaikutukset näkyvät positiivisesti LeadDesk Mobile -tuotteenamme, sekä Telecom-liikevaihdossamme.

Koska integraatioprojektimme olivat edenneet suunnitellusti, oli katsauskauden jälkeen heinäkuussa hyvä hetki jälleen vahvistaa asemaamme ostamalla automatisoidun asiakaspalvelun tekoälyyn erikoistuneen suomalaisen GetJennyn.

Markkinamme kasvavat ja konsolidoituvat

Meillä on markkinoiden johtava tuote, paras tiimi ja syvälliseen markkinatuntemukseen sekä asiakasymmärrykseen perustuva kasvustrategia. Toimialamme eurooppalaisena kärkipelaajana liiketoimintamme kasvaakin vahvasti ja kannattavasti. Hyvänä esimerkkinä kasvustrategiamme vahvuudesta on super hyvin kehittynyt toimintamme Espanjassa. Näkemykseni mukaan nyt onkin hyvä hetki tarkastella taas laajentumismahdollisuuksia muihin Euroopan maihin kuten Ranskaan ja mahdollisesti Italiaan.

Voittavan kulttuurin rakentaminen keskiössä

Olemme vahvistaneet edelleen aktiivista, monikulttuurista ja yritysvastuullista kulttuuriamme. Tavoitteellisen yhdessä tekemisen lisäksi meille on tärkeää oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja mahdollisuus omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Olemme Covid-19-pandemian aikana jatkaneet johtoryhmän viikoittaisten tapaamisten pitämistä kaikille avoimena varmistaaksemme tiedonkulun ja kommunikoidaksemme yrityksen suuntaa koko henkilöstölle. Panostuksemme yrityskulttuuriin näkyvät onnistuneina huippuosaajien rekrytointeina, ja henkilöstömme määrä kasvoikin 92 % alkuvuoden aikana, sisältäen yritysostot.

Koen olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä huipputiimimme kanssa mahtavien asiakkaidemme liiketoiminnan edistämiseksi toimialamme huipputuotteilla. Lämmin kiitos kaikille panoksestanne ja hyvää alkavaa syyskautta!”

 

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2021

Konsernin taloudellinen tulos ja kannattavuus

LeadDesk-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 12 022 (6 211) tuhatta euroa, kasvua 93,6 (1,4) %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti ensimmäisellä puolivuotiskaudella suotuisasti asiakkaiden ja voluumien kasvu LeadDeskin toimintamaissa Euroopassa.

Vertailukelpoinen (pro forma) liikevaihto oli katsauskaudella 12 542 (10 917) tuhatta euroa, kasvua 14,9 %. Pro forma liikevaihto sisältää yritysostojen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy, Loxysoft AB ja Loxysoft AS liikevaihdon ajalta 1.1.-30.6.2020.

Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana LeadDesk teki muutoksen palvelunumeroiden, kuten esimerkiksi taksikeskusten taksitilausnumeroiden, liikevaihdon kirjauskäytäntöön. Uudessa kirjauskäytännössä palvelunumeroliikevaihto sisältää vain katteen osuuden (ns. nettokäytäntö). Uuden kirjaustavan katsotaan olevan yhteensopiva IFRS-standardin kanssa. Uuden kirjauskäytännön vaikutuksesta liikevaihto on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 520 tuhatta euroa pienempi. Vuodelle 2020 on aikaisemman käytännön mukaisesti kirjattu noin 200 tuhatta euroa liikevaihtoa. Covid-19-pandemian hellittämisestä johtuen palvelunumeroliikenteen arvioidaan kasvavan vuoden 2021 loppua kohden ja vaikutus koko vuoden liikevaihtoon tulee olemaan noin 2 miljoonaa euroa. Kirjauskäytännöllä ei ole vaikutusta konsernin käyttökatteeseen.

Jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskanta oli 30.6.2021 yhteensä 19 059 (9 704) tuhatta euroa, ja jatkuvan vuosilaskutuksen sopimuskannan kasvu oli 96,4 (27,4) %, sisältäen yritysostot.

Konsernin katsauskauden käyttökate oli 1 868 (623) tuhatta euroa eli 15,5 (10,0) % liikevaihdosta, kasvua 199,9 %. Vertailukelpoinen (pro forma) käyttökate oli 1 868 (1 375) tuhatta euroa, 15,5 (12,6) % liikevaihdosta, kasvua 35,9 %. Pro forma käyttökate sisältää yritysostojen Nordcom Oy, LeadDesk Solutions Oy, Loxysoft AB ja Loxysoft AS käyttökatteen ajalta 1.1.-30.6.2020. Kannattavuuden parantumiseen vaikuttivat vertailukautta suurempi liikevaihdon kasvu ja pienemmät liiketoiminnan muut kulut, esimerkiksi luottotappioiden määrän pienentyminen.

Konsernin liikevoitto oli 188 (-9) tuhatta euroa eli 1,6 (-0,1) % liikevaihdosta.

Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 8 (-84) tuhatta euroa ja katsauskauden tappio -53 (-104) tuhatta euroa. Kasvaneista rahoituskuluista johtuen lainanhoitokulut olivat vertailukautta suuremmalla tasolla.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,02) euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,01 (-0,02) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 33 785 (10 621) tuhatta euroa. Konsernin liikearvoon 18 296 (24) tuhatta euroa on vaikuttanut kasvattavasti Nordcom Oy:n, Capricode Systems Oy:n sekä Loxysoft AB:n ja Loxysoft AS:n yritysostot. Nordcom Oy liittyi osaksi konsernia 1.7.2020, Capricode Systems Oy 1.10.2020, Loxysoft AB 1.1.2021 ja Loxysoft AS 1.1.2021. Konsernin oma pääoma oli 18 142 (7 459) tuhatta euroa ja nettovelka katsauskauden lopussa 1 794 (-4 911) tuhatta euroa.   Nettovelkaantumisaste oli 9,9 (-65,8) % ja omavaraisuusaste 56,5 (70,9) %. Loxysoft-yritysostoon liittyen yhtiö otti vieraan pääoman rahoituksen 4,8 miljoonaa euroa sekä 1,0 miljoonan euron tililimiitin. Tililimiitti ei ollut käytössä 30.6.2021.

Kassavarat katsauskauden päättyessä 30.6.2021 olivat 3 331 (5 482) tuhatta euroa. LeadDesk toteutti katsauskauden aikana kaksi yritysostoa, joissa kauppahinnan käteisosuudet maksettiin yhtiön käteisvaroilla. Katsauskauden päättyessä konsernin myyntisaamiset olivat 3 629 (691) tuhatta euroa johtuen pääosin Loxysoft -yhtiöiden asiakkaiden muuta konsernia pidemmistä laskutussykleistä. Vastaavasti ostovelkojen, 2 087 (414) tuhatta euroa, kasvu katsauskaudella johtui Loxysoft -yhtiöiden toimittajien pitkistä laskutussykleistä.

Oma pääoma osaketta kohden 30.6.2021 oli 3,43 (1,60) euroa. Laimennusvaikutuksella huomioitu oma pääoma osaketta kohden oli 3,21 (1,45) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen oli 78 (933) tuhatta euroa. Katsauskauden liiketoiminnan heikentyneeseen rahavirtaan vaikuttivat suurentuneet liikesaamiset ja toisaalta suuremmat maksetut velat. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat   1 391 (738) tuhatta euroa. Investoinnit kohdentuivat pääosin LeadDesk-pilvipalvelun tuotekehitykseen.

 

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstömäärä 30.6.2021 oli 173 (90) henkilöä. Katsauskauden aikana henkilöstömäärä on kasvanut yritysostojen ja rekrytointien vaikutuksesta. Konsernin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella 92,2 % edelliseen katsauskauteen verrattuna.

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, Pauliina Leimu (Chief Financial Officer), Timo Kättö (Vice President of SME Sales), Toni Laturi (Vice President of Product), Mika Matikainen (Vice President of Enterprise Sales), Saija Pouru (Vice President of Business), Anu Jussila (Head of People) ja Jarno Tenni (Head of Engineering).

LeadDesk Oyj:n hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä: Petri Niemi (pj), Eija Kuittinen, Petteri Poutiainen, Emma Storbacka ja Antti Hovila.

LeadDeskin tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Eija Kuittinen (pj) ja Petri Niemi.

Muutokset yhtiön konsernirakenteessa katsauskaudella 

LeadDesk osti 4.1.2021 ruotsalaisen Loxysoft AB:n ja norjalaisen Loxysoft AS:n koko osakekannat. Yritysoston myötä LeadDeskin asema Pohjoismaiden johtavana SaaS-pohjaisen contact center -ohjelmistojen toimittajana vahvistui. Loxysoft on ollut osa LeadDeskin konserniraportointia 1.1.2021 lähtien.

Yhtiökokous

LeadDesk Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Eija Kuittinen ja Petteri Poutiainen sekä uusiksi jäseniksi Emma Storbacka ja Antti Hovila.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa ja hallituksen jäsenille 1 500 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja jäsenelle 500 euroa per kokous.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 524 271 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien aikaisemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 524 271 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana ei ollut lähipiiritapahtumia.

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

LeadDesk Oyj:n kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärä 30.6.2021 oli yhteensä 5 289 809 (4 648 471) kappaletta ja katsauskaudella keskimäärin 5 249 325 (4 632 134). Yhtiön markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 142 347 633 (65 078 594) euroa.

Optio-oikeuksilla merkittiin katsauskauden aikana 47 096 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta 177 926 euroa kirjattiin omaan pääomaan. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa ei ollut sen omia osakkeita.

Yhtiö osti 4.1.2021 Loxysoft AB:n ja Loxysoft AS:n koko osakekannat. Maksettava kauppahinta oli 13,6 miljoonaa euroa, josta noin 36 % maksettiin käteisellä ja noin 64 % LeadDesk Oyj:n osakkeilla. Myyjille tarjottiin suunnatussa osakeannissa merkittäväksi 495 598 uutta LeadDesk Oyj:n osaketta merkintähintaan 17,55 euroa osakkeelta. Kaikki tarjotut osakkeet merkittiin ja rekisteröitiin 5.1.2021. Osakeannin vaikutus LeadDeskin omaan pääomaan oli noin 8 698 tuhatta euroa. Loxysoft - yritystostoon liittyvä osa kauppahinnasta 1,6 miljoonaa euroa on tallennettuna escrow-tilille.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 30.6.2021 oli 5,44 % eli 287 777 osaketta ja optio-oikeuksista 21,23 %.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 1 843 (30.6.2020: 1 208) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 31,86 % (30.6.2020: 44,68 %) osakekannasta. LeadDesk Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2021 on esitetty alla olevassa taulukossa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus oli 79,06 % osakkeiden kokonaismäärästä.

 

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus, %
 1. Skandinaviska Enskilda Banken AB
1 237 252 23,39 %
 1. Pukkinen Lauri Juhani
993 923 18,79 %
 1. Sirkiä Olli Heikki
531 430 10,05 %
 1. Nordea Bank ABP
288 588 5,46 %
 1. O Nokso-Koivisto Oy
274 840 5,20 %
 1. Op-Suomi Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto
216 000 4,08 %
 1. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
170 000 3,21 %
 1. OP-Suomi Pienyhtiöt
162 723 3,08 %
 1. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
160 000 3,02 %
 1. Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap
147 617 2,79 %

  *Hallintarekisteröity omistus

 

Kaupankäynti Nasdaq First North Helsinki -markkinapaikalla 1.1.-30.6.2021

 

Tammi-kesäkuu 2021

Osakevaihto, kpl Arvo yhteensä,euroa Korkein, euroa Alin, euroa Keskihinta, euroa Viimeisin, euroa
LEADD 1 055 590 26 394 013 34,20 21,50 27,13 21,70
 

30.6.2021

30.6.2020

Markkina-arvo, euroa 142 347 633 65 078 594
Osakkeenomistajia 1 843 1 208
 

Hallituksen valtuutukset  

Yhtiön hallituksella on valtuutus 524 271 osakkeen osakeantiin ja 524 271 oman osakkeen ostoon. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 asti.

Optio-ohjelmat

Yhtiö on tarjonnut henkilöstölleen osakeoptio-ohjelmia osana kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Yhtiöllä on kuusi optio-ohjelmaa ja 30.6.2021 optio-oikeuksia oli merkitsemättä yhteensä 591 156. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Katsauskauden aikana optioita merkittiin yhteensä 47 096.

Yhtiön hallitus perusti 23.6.2021 optio-ohjelman 2021, jossa on yhteensä 150 000 optiota. Yhtiön optio-ohjelman 2020 optioita jaettiin johtohenkilöille 9.6.2021 tiedotetun mukaisesti 37 454 kappaletta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrät ja merkintähinnat on eritelty alla olevassa taulukossa.

 

Optio-ohjelma

Kokonaismäärä Merkitsemättä Merkintähinta, euroa/osake Merkintäaika
2017 137 225 68 525 0,004 15.2.2019-31.12.2027
2019 36 350 5 115 0,004 15.2.2019-31.12.2025
2019A 37 316 12 857 7,50 1.5.2020-1.5.2023
2019B 204 659 204 659 7,50 1.1.2022-1.1.2025
2020 150 000 150 000 9,52 1.1.2023-31.12.2026
2021 150 000 150 000 21,90 1.1.2024-31.12.2026
 

Merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Tietoturvaan ja palveluntarjoajien IT-järjestelmiin liittyvien riskien nähdään edelleen olevan yksi merkittävimmistä konsernin liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. LeadDesk jatkaa investointeja korkean toimintavarmuuden ja tietoturvan järjestelmiin ja pyrkii ulkopuolisten auditointien kautta varmistumaan ostamiensa palveluiden korkeasta laadusta.

Euroopassa vauhdikkaasti kehittyvä tietosuoja- ja viestintäsääntely saattavat osaltaan tuoda odottamattomia riskejä LeadDeskin toimintaympäristöön. LeadDeskin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yritysostoissa ja niihin liittyvässä integraatiotyössä. Markkinamurroksessa joillakin markkinoilla voidaan nähdä lyhytaikaista aggressiivista hintakilpailua. LeadDesk pyrkii varautumaan nopeisiin markkinamuutoksiin ja reagoimaan kunkin markkinan vaatimalla tavalla.

Covid-19-pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia LeadDeskin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta myös henkilöstön sairastumisriski voi kohota. Pandemiat saattavat lisäksi aiheuttaa konsernin asiakkaille liiketoiminta- ja konkurssiriskejä, jotka puolestaan voivat vaikuttaa konsernin liiketoimintaan ja kassatilanteeseen. Viranomaismääräysten mukaiset liikkumisrajoitukset voivat myös vaikeuttaa LeadDeskin liiketoimintaa. LeadDesk seuraa tilannetta tarkasti riskienhallinnan näkökulmasta.

Merkittävissä lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muita muutoksia edelliseen katsauskauteen nähden kuin Covid-19 -pandemian johdosta jatkunut maailmanlaajuinen epävarmuus.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat      

Yhtiö tiedotti 14.7.2021 ostavansa suomalaisen GetJenny Oy:n koko osakekannan. GetJenny lukeutuu osaksi LeadDesk-konsernia 1.8.2021 alkaen. GetJennyn liikevaihto oli vuodelta 2020 1,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 2,3 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 28,6 %. Yrityskaupan myötä LeadDesk vahvistaa strategiansa mukaisesti asemaansa enterprise-sektorissa ja jalansijaansa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla kuten terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla. Järjestely kasvattaa merkittävästi LeadDeskin osaamista tekoälyn, koneoppimisen ja automaation osalta, avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun sekä laajentaa LeadDeskin palvelutarjoamaa automatisoituun asiakaspalveluun. Maksettava velaton kauppahinta on noin 2,1 miljoonaa euroa, joka maksetaan suuntaamalla yhteensä noin 91 819 osakkeen osakeanti myyjille 1.11.2021.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021                  

Yhtiö julkaisee nettisivuillaan https://leaddesk.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ seuraavat raportit:

 • Tilinpäätöstiedote 2021: 24.2.2022                                           

Tiedotustilaisuus

LeadDesk järjestää sijoittajille, medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 27.8.2021 kello 10.00 alkaen virtuaalikokouksena. Yhtiö on julkaissut kokouskutsun ohjeineen 13.8.2021.

 

LeadDesk Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.leaddesk.com

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Konserni tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi pilvipalveluna tarjottavien asiakaspalvelu- ja myyntiohjelmistojen toimittajaksi. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen lisenssiliikevaihdon osuus oli 52 % lisenssiliikevaihdosta.  LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Konsernilla on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 1 000 asiakasta ympäri maailmaa. www.leaddesk.com

 

TAULUKKO-OSA 1.1.-30.6.2021

Katsauskauden laadintaperiaatteet

Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tekstiosuudessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

 

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 12 022 6 211 13 799
Liiketoiminnan muut tuotot 43 10 125
Materiaalit ja palvelut
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -2 748 -1 369 -3 035
   Varastojen lisäys (-vähennys) -6 -56 -37
   Ulkopuoliset palvelut -137 0 -145
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 891 -1 425 -3 217
Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot -4 123 -2 275 -5 126
   Henkilösivukulut -981 -348 -847
Henkilöstökulut yhteensä -5 104 -2 623 -5 973
Poistot ja arvonalentumiset
   Liikearvopoistot -968 -29 -142
   Suunnitelman mukaiset poistot -712 -602 -1 244
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 680 -632 -1 386
Liiketoiminnan muut kulut -2 202 -1 551 -3 047
Liikevoitto (- tappio) 188 -9 301
Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 74 7 25
   Korkokulut ja muut rahoituskulut -253 -82 -74
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -180 -75 -50
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 -84 251
Tuloverot -61 -20 -48
Katsauskauden voitto (- tappio) -53 -104 204
 

Osakekohtainen tulos 

1000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Tulos/osake -0,01 -0,02 0,04
Tulos/osake (laimennusvaikutus huomioitu) -0,01 -0,02 0,04
 

Käyttökate (EBITDA) 

1000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevoitto (EBIT) 188 -9 301
Liikearvopoistot 968 29 142
Suunnitelman mukaiset poistot 712 602 1 244
Käyttökate (EBITDA) 1 868 623 1 687
 

Konsernin tase (FAS) 

1000 euroa

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
   Aineettomat oikeudet 25 33 30
   Liikearvo 18 296 24 2 901
   Muut pitkävaikutteiset menot 3 847 2 936 3 081
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 22 169 2 994 6 013
Aineelliset hyödykkeet
   Kiinteistöt 2 0 0
   Koneet ja kalusto 116 35 81
   Keskeneräinen kalusto 23 3 0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 142 38 81
   Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä 805 805 805
Sijoitukset yhteensä 805 805 805
Pysyvät vastaavat yhteensä 23 115 3 837 6 899
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
   Aineet ja tarvikkeet 0 0 6
Vaihto-omaisuus yhteensä 0 0 6
Saamiset
   Muut saamiset 111 44 44
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 111 44 44
Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset 3 629 691 737
   Muut saamiset 1 792 150 82
   Siirtosaamiset 1 807 417 492
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 7 228 1 258 1 311
Saamiset yhteensä 7 339 1 302 1 355
Rahat ja pankkisaamiset 3 331 5 482 4 841
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 10 670 6 784 6 202
VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 785 10 621 13 100

30.6.2021

30.6.2020 31.12.2020
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 21 940 11 578 13 065
Edellisten tilikausien voitto (- tappio) -3 908 -4 112 -4 112
Valuuttakurssierot 83 16 34
Katsauskauden tulos -53 -104 204
Oma pääoma yhteensä 18 142 7 459 9 271
Pakolliset varaukset 227 49 23
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
   Lainat rahoituslaitoksilta 3 983 357 143
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 983 357 143
Lyhytaikainen vieras pääoma
   Pääomalainat 66 0 66
   Lainat rahoituslaitoksilta 1 142 214 326
   Saadut ennakot 1 692 107 144
   Ostovelat 2 087 414 733
   Muut velat 2 757 679 892
   Siirtovelat 3 688 1 341 1 503
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 432 2 756 3 664
Vieras pääoma yhteensä 15 415 3 113 3 807
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 785 10 621 13 100
 

Konsernin rahavirtalaskelma (FAS) 

 1000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 -84 251
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 1 680 632 1 386
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 157 -225 80
Rahoitustuotot ja -kulut 180 75 50
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 024 629 1 767
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys(+) -1 017 179 8
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 6 0 37
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -711 438 701
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 303 1 015  2 513
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -236 -86 -67
Saadut korot liiketoiminnasta 74 7 25
Maksetut välittömät verot -63 -2 -52
Liiketoiminnan rahavirta (A) 78 933 2 418
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 391 -738 -1 433
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -3 318 0 -1 298
Investointien rahavirta (B) 3 118 -738 -2 730
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 178 1 6
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -1 717 0 0
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut 0 -23 -139
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen nostot 4 800 0 0
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut -143 -71 -143
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista 0 -95 -95
Rahoituksen rahavirta (C) 3 118 -187 -371
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -1 514 7 -684
Rahavarat katsauskauden alussa 4 841 5 491 5 491
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 4 -16 33
Rahavarat yhteensä katsauskauden lopussa 3 331 5 482 4 841
 

Konsernin oman pääoman muutokset

1000 euroa

1-6/2021 1-6/2020 2020
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma katsausauden alussa 80 80 80
Osakepääoma katsauskauden lopussa 80 80 80
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80 80
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 13 065 11 577 11 577
Sijoitukset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 8 876 1 1 488
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa 21 940 11 578 13 065
Edellisten tilikausien voitto (- tappio) tilikauden alussa -3 909 -4 870 -4 112
Muuntoeron muutos 83 -16 34
Edellisten tilikausien voitto (- tappio)katsauskauden lopussa -3 825 -4 112 -4 078
Katsauskauden voitto / - tappio -53 -104 204
Vapaa oma pääoma yhteensä 18 062 7 363 9 190
Oma pääoma yhteensä 18 142 7 459 9 270
 

Konsernin vastuut

1000 euroa

30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Toimitilojen vuokravastuut
Kuluvan vuoden aikana erääntyvät 287 274 0
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 239 75 225
Yhteensä 526 349 225
Leasingvastuut
Kuluvan vuoden aikana erääntyvät 11 6 0
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 0 6 14
Yhteensä 11 13 14
Muut annetut vastuusitoumukset
Vakuustalletukset 1 480 63 80
Yhteensä 1 480 63 80
Lainat rahoituslaitoksilta 5 191 571 534
 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA)

= Liikevoitto/-tappio + Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto/-tappio (EBIT) = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = __________________________________________________________________________ x 100
Taseen loppusumma - Korottamat velat
(keskimäärin kauden aikana)
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ­­- Tuloverot
Oman pääoman tuotto (ROE), % = __________________________________________________________________________ x 100
Oma pääoma
(keskimäärin kauden aikana)
Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, % = __________________________________________________________________________ x 100
Oma pääoma
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % = __________________________________________________________________________ x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Katsauskauden tulos
Osakekohtainen tulos (EPS) = __________________________________________________________________________
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Oma pääoma
Osakekohtainen oma pääoma = __________________________________________________________________________
Osakemäärä (keskimäärin katsauskaudella)