HAASTAVA VUOSI EI TUONUT KASVUA - LEL TYÖELÄKEKASSA TÄHTÄÄ VAKAVARAISENA YHTIÖITYMISEEN

LEL TYÖELÄKEKASSA 2002 HAASTAVA VUOSI EI TUONUT KASVUA - LEL TYÖELÄKEKASSA TÄHTÄÄ VAKAVARAISENA YHTIÖITYMISEEN Vuonna 2002 LEL-alojen palkkasumma oli edellisvuoden tasoa, 2,1 Mrd ?. Talouskasvu hidastui rakennus-, maa-, metsä- ja satama-aloilla edelleen. TEL:n piirissäkin palkkasumman kasvu oli vain kolmisen prosenttia. LEL- vakuutettujen määrä pysyi 160 000:ssa. Vakuutusmaksutuloa LEL sai 448 milj. ?. Eläkkeitä ja kuntoutusta LEL Työeläkekassa maksoi 151 500 henkilölle yhteensä 705 milj. ?, 5 % edellisvuotista enemmän. Sijoitusomaisuus oli vuoden lopussa käyvin arvoin 3,8 Mrd ?. Haasteellisen vuoden sijoitustuotto oli käyvin arvoin 1,6 % ja sijoitusten nettotuotto 59 milj. ?. Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 709 milj. ?. Se aleni 18 %. Toimintapääoma oli 3- kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. LEL Työeläkekassa muuttuu keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi LEL Työeläkekassa muuttuu tämän vuoden kuluessa keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. "Asiakkaille ja sidosryhmille ei ensi vaiheessa seuraa muutoksia", selventää LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo ja huomauttaa: "Suurimmat muutokset tässä vaiheessa ovat uusi nimi ja yritystunnukset." Uusi yhtiö hoitaa edelleen ainoana työeläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-vakuutuksia siihen asti, kun LEL-, TaEL- ja TEL-lait yhdistetään yksityisalojen työeläkelaiksi. Tämän jälkeen yhtiö voi hoitaa kaikkien alojen työntekijöiden ja toimihenkilöiden työeläkevakuutuksia. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa on myös päättänyt liittyä mukaan perustettavaan työeläkevakuutusyhtiöön. Tavoitteena on vuoden 2004 alku. Vakuutusmaksutulo oli 448 milj. ? LEL Työeläkekassan maksutulo, 448,2 miljoonaa euroa, kasvoi yhdellä prosentilla vuodesta 2001. LEL-vakuutusmaksuprosentti oli 21,8 vuonna 2002. Työntekijän osuus maksusta oli 4,4 %. LEL Työeläkekassan ja TaEL- eläkekassan yhteinen vakuutusmaksutulo oli 537,6 milj. ?. LEL Työeläkekassassa oli viime vuonna 16 500 rekisteröityä asiakasta. Heidän osuutensa maksutulosta oli 91 %. Tilapäisesti LEL-maksuja maksoi 37 450 asiakasta. LEL-alojen työntekijöitä oli toimintavuonna vakuutettuina yhteensä 220 000. Määrä aleni edellisestä vuodesta prosenttiyksiköllä. Sellaisia vakuutettuja, joille on syntynyt eläkeoikeus oli toimintavuonna 160 000. Sähköinen vakuuttaminen kasvattaa suosiotaan koko ajan. Asiakkaat kokevat internetissä toimivan Renki-palvelun nopeana ja vaivattomana tapana hoitaa LEL- ja TaEL-vakuuttaminen. Vuoden 2002 lopussa jo yli puolet LEL- ja TaEL-tilityksistä ja melkein 70 % vakuutusmaksutulosta tuli sähköisesti. Eläkkeitä ja kuntoutusrahaa maksettiin 705 milj. ? LEL Työeläkekassa maksoi eläkkeitä ja kuntoutusrahaa kaikkiaan 705 milj. ?, mikä oli 5 % enemmän kuin vuonna 2001. Vastuunjakokorvauksia LEL Työeläkekassa sai yhteisesti kustannettavista eläkkeistä 288 milj. ?. Yksityisen työeläkejärjestelmän menoista oli hieman vajaa kymmenesosa LEL Työeläkekassan maksamia eläkkeitä. LEL-eläkkeensaajia oli vuonna 2002 kaikkiaan 151 504 kappaletta eli hieman enemmän kuin edellisvuonna. Uusia eläkehakemuksia saapui 12 223 kappaletta, 4 % edellisvuotta enemmän. Vanhuuseläkkeiden määrä lisääntyi 16 prosentilla. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä jatkoi myös kasvuaan yhden vuoden laskun jälkeen. Kasvua oli 12 %. Työttömyyseläkkeitä haettiin 27 % edellisvuotta vähemmän, sillä eläkkeeseen oikeutettu ikäluokka oli aiempia pienempi. Hakemuksia saapui 1 663 kappaletta. Eläkeratkaisuja tehtiin kaikkiaan 13 599 kappaletta, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 32 %. Uusia eläkkeitä myönnettiin yhteensä 11 464. Kasvua oli kolmannes. Työttömyyseläkkeitä myönnettiin 1 586 kappaletta. Laskua edellisvuodesta oli 17 %. Perhe-eläkkeitä myönnettiin puolestaan 2 361 kappaletta ja osa-aikaeläkkeitä 138 kappaletta. Työkyvyttömyyseläkkeitä ja kuntoutustukia myönnettiin 4 793. Eläkkeelle LEL-työntekijä siirtyi keskimäärin 59-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle 51 vuoden iässä. TEL:n piirissä eläkkeelle siirryttiin 60-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle LEL:n lailla 51- vuotiaana. Sijoitustuotto oli 1,6 % Sijoitusomaisuus kasvoi edellisvuodesta käyvin arvoin laskettuna 3 858 milj. euroon. Kasvua oli 1 %. Osakekurssien kolmatta vuotta jatkunut alamäki hidasti sijoitusvarallisuuden kasvua. Korkosijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta pidettiin varsin korkeana, rahamarkkinoilla ja joukkolainoissa oli sijoituksista 59 % ja asiakaslainoissa 10 %. Kiinteistöjen osuus nousi 11 prosenttiin sijoitusomaisuudesta. Sijoitustoiminnan aika- ja rahapainotettu tuotto oli 1,6 % (2,7 % 2001). Tuotto oli laskuperustekoron mukaiseen 5,25 prosentin tuottovaatimukseen nähden alhainen, mutta tyydyttävä suhteutettuna kuluneen vuoden sijoitusmarkkinoiden epävarmuuteen. Vakavaraisuusasema säilyi edelleen hyvänä. Vuoden 2002 lopussa osakkeiden ja osuuksien arvo oli noin 765 milj. ?, mikä vastasi 20 % LEL Työeläkekassan kaikista sijoituksista. Kaikkien osakesijoitusten tuotto vuonna 2002 oli -19,4 %. Sekä maa-, toimiala- että yritysriskien pienentämiseksi on LEL Työeläkekassa suunnitelmallisesti hajauttanut osakesijoituksiaan. Vuoden lopussa osakesijoituksista oli 47 % kotimarkkinoina pidettävissä Pohjoismaissa. Muualla Euroopassa sijoituksista oli 25 %, Pohjois-Amerikassa 20 % ja Tyynenmeren alueella 8 %. Kotimaisiin ja ulkomaisiin pääomarahastoihin on tehty sijoitussitoumuksia 70 milj. ?. Sitoumuksista oli vuoden lopussa jäljellä 28 milj. ?. Rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten määrä käyvin arvoin oli vuoden lopussa 2 288 milj. ?. LEL Työeläkekassan joukkovelkakirjalainasalkun arvo vuoden 2002 lopussa oli 2 090 milj. ? eli 54 % sijoituskannasta. Joukkolainojen tuotto oli laskevasta korkotasosta johtuen varsin korkea, 9,7 % (6,0 % 2001). Vuoden 2002 lopussa kiinteistösijoituksia oli käyvin arvoin 421,4 milj. ?. Kiinteistösijoitusten painopiste on edelleen uudisrakentamisessa pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2002 aikana valmistui kolme toimistokohdetta, joissa on vuokrattavaa alaa yhteensä noin 18 600 m2. Vuokrattavien asuntojen kokonaismäärä on 512 huoneistoa. Vuokrausaste on tällä hetkellä erittäin hyvä. LEL Työeläkekassalla on rakenteilla kolme kohdetta, joista suurin on neljänneksen osuus Espoon Leppävaaraan rakennettavassa Kauppakeskus Sellon toisessa osassa. Koko kiinteistökannan tuottoa vähensi rakenteilla oleva kiinteistökanta ja saneeraukset. Kiinteistösijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 5,1 % (6,1 % 2001). Valmiiden kiinteistöjen tuotto Kti-indeksin mukaan laskettuna oli 6,0 % (7,2 % 2001). Sijoituslainoja oli vuoden lopussa 384 milj. ? . Asiakasyritysten lainojen kysyntä on edelleen vähäistä ja valtaosa lainoista kohdistuukin asunto- ja kiinteistökohteisiin. Sijoituslainojen tuotto oli 6,0 % (6,1 % 2001). Vastuuvelka oli vuoden lopussa 3 831 milj. ? LEL Työeläkekassan kirjanpidollinen vastuuvelka oli vuoden 2002 lopussa 3 831 milj. ?. Se kasvoi 34 milj. ? eli 0,9 % edellisvuodesta. Vuoden 2002 kokonaisliikekulut olivat 25,0 milj. ?. Ne kasvoivat 9,8 % edelliseen vuoteen nähden. LEL Työeläkekassan palveluksessa oli vuonna 2002 keskimäärin 385 henkilöä. Vakavaraisuuspuskuri on riittävä Kokonaistulos vakuutus- ja sijoitustoiminnasta oli toimintavuonna epätyydyttävä. Vakavaraisuuspuskuri kuitenkin tasaa vakuutus- ja sijoitustoiminnassa tapahtuneen heilahtelun. LEL Työeläkekassan 709 milj. ? toimintapääoma aleni edellisvuodesta 152 milj. ? eli 18 %. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli 3,0-kertainen tavoitevyöhykkeen ylärajan ollessa 4. "Sijoitustuoton heilahtelut kuuluvat vakuutustoimintaan ja vakavaraisuuspuskurimme on riittävä mahdollisten tulevienkin heilahtelujen varalle", Lauri Koivusalo toteaa. Pientä kasvua odotettavissa Palvelusektorin, rakentamisen ja teollisuuden oletetaan lisäävän tuotantoaan. Rakennusalan näkymiä vauhdittaa korkotason alhaisuus ja uudisrakennusten hyvä kysyntä. Asuntorakentamista rajoittaa osittain kasvukeskuksien tonttipula. Vakuutusmaksutuloa LEL Työeläkekassan odotetaan saavan 461 miljoonaa euroa vuonna 2003, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002. Eläkeoikeuden omaavien vakuutettujen työntekijöiden määrä pysynee vuoden 2002 tasolla. Lisätiedot Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, LEL Työeläkekassa, 010 55 33 500, 050 594 2010 tai lauri.koivusalo@lel.fi Tiedote ja tilinpäätöksen lisätiedot: www.lel.fi LEL Työeläkekassan avainluvut 2002 31.12.02 31.12.01 Muutos Muutos-% Palkkasumma Milj. ? 2 093 2 093 - - Vakuutusmaksutulo Milj. ? 448 444 4 1 Eläke- ja kuntoutuskulut Milj. 705 670 35 5 ? Vastuunjakokorvaukset Milj. ? 288 261 27 11 Koko vastuuvelka Milj. ? 3 831 3 796 34 1 Eläkevarat Milj. ?1) 3 942 3 877 65 2 Kokonaistulos Milj. ? - 131 - 66 - 65 - 98 Sijoitukset käyvin arvoin Milj. 3 782 3 752 30 1 ? Sijoitustuotot käyvin arvoin 59 100 - 41 - 69 Milj. ? Sijoitustuotto % käyvin arvoin 1,6 2,7 - - Toimintapääoma Milj. ? 709 861 - 152 - 18 Vakavaraisuusasema 3,0 3,6 - - Vakavaraisuusaste % 21,9 28,5 - - 23 Tavoitevyöhykkeen alaraja % 14,6 15,7 - -7 Vakinaiset asiakkaat2) 16 500 16 500 - - Tilapäiset asiakkaat3) 37 500 40 400 - 2 900 - 7 Vakuutetut4) 160 000 160 000 - - Eläkkeensaajat 151 500 150 300 1 200 1 Henkilöstö keskimäärin 385 360 25 7 1) Vastuuvelka + arvostuserot 2) Vuonna 2002 vakuutusmaksuja maksaneet rekisteröidyt asiakkaat 3) Vuonna 2002 vakuutusmaksuja maksaneet tilapäiset asiakkaat 4) Vakuutettuja ovat 23-64 -vuotiaat, jotka ovat ylittäneet alemman rajatulon (691 ?/v) sekä alle 23-vuotiaat, joille on syntynyt oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00410/wkr0002.pdf