TaEL-maksutulo kasvoi 11 % nousten 89 miljoonaan euroon ja sijoitustoiminta tuotti 2,0 %

Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo: TaEL-maksutulo kasvoi 11 % nousten 89 miljoonaan euroon ja sijoitustoiminta tuotti 2,0 % "Toimintavuosi 2002 oli taloudellisesti hyvä TaEL-aloilla. Kasvu jatkui edelleen, mutta selvästi tasaantuneena edellisvuosista. Vakuutusmaksutulo kasvoi 11 prosenttia nousten 89 miljoonaan euroon. TaEL-palkkasumma nousi 521 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuodesta oli 7 prosenttia. Sijoitustuotto oli käyvin arvoin 2 prosenttia, jota ei voida pitää tyydyttävänä sijoitustoiminnan tuottovaatimukseen nähden. Vakuutusmaksuja tilitettiin kaikkiaan 328 000 työntekijästä, joista suurin osa työskenteli palvelualoilla. Eläkkeiden määrä oli voimakkaassa kasvussa. Niitä maksettiin yli puolet edellisvuotta enemmän, 11 miljoonaa euroa", kuvasi toimitusjohtaja La u r i K o i v u s a l o Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vuoden 2002 toiminnan tuloksia. TaEL.n toimintapiiri laajeni vuoden 1998 alusta, jolloin perinteisten taiteilija-ammattien lisäksi TaEL:n mukaan vakuutetaan kaikki ns. pätkätyöt eli alle kuukauden mittaiset työsuhteet sekä yli kuukauden kestäneet työt, joissa ansiot jäävät alle TEL-rajatulon. Lisäksi kaikki kotitalouksien työt vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä. Vuoden 2002 lopussa TaEL:n piirissä oli 104 000 vakuutettua, joille karttui eläketurvaa. Eläkemaksuja tilitti vakinaisesti 13 700 työnantajaa. TaEL-palkkailmoituksia vastaanotettiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa kappaletta. Määrällisesti eniten, 38 % tilitysten lukumäärästä tulee alle kuukauden työsuhteista. Tilitysten määrästä taiteilijoiden osuus on neljännes ja alle rajatulon työsuhteita 26 prosenttia. Tilityksistä kotitalouksien osuus on 11 prosenttia. TaEL-eläkekassa tulee mukaan uuteen yhtiöön Käytännössä TaEL-eläketurvaa hoitaa LEL Työeläkekassa. TaEL-eläkekassan hallitus päätti tammikuussa 2003 liittyä LEL Työeläkekassasta perustettavaan keskinäiseen työeläkevakuutusyhtiöön. Se aloittaa toimintansa uudella nimellä vuoden 2003 aikana. TaEL-eläkekassan tavoitteena on liittyä uuteen yhtiöön vuoden 2004 alusta. Lopullisen päätöksen liittymisestä tekee eläkekassan valtuuskunta syksyllä 2003. Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki säilyy nykyisellään yksityissektorin työeläkelakien yhdistämiseen saakka, jonka arvioidaan tapahtuvan vuosien 2006 - 2007 aikana. "Ennen työeläkelakien yhdistämistä TaEL:n ja LEL:n mukaista eläkevakuuttamista hoidetaan nykyisellä tavalla. Tavoitteena on tulevaisuudessa menestyä kilpailussa muiden yhtiöiden kanssa", Koivusalo kuvaa yhdistymisen vaikutuksia. Eläkkeitä maksettiin 52 prosenttia edellisvuotta enemmän TaEL-eläkekassa maksoi vuonna 2002 eläkkeitä 11,0 milj. euroa, mikä oli 52 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eniten maksettiin vanhuuseläkkeitä 4,5 milj. euroa ja työkyvyttömyyseläkkeitä 3,3 milj. euroa. Työttömyyseläkkeitä maksettiin 2,7 milj. euroa ja perhe-eläkkeitä 0,5 milj. euroa. Vuoden 2002 lopussa TaEL-eläkkeitä oli voimassa kaikkiaan 2 607. Ne lisääntyivät 46 prosenttia edellisvuodesta. Uusia eläkkeitä myönnettiin lähes kaksinkertainen määrä kuin edellisvuotena eli 1 149 eläkettä. Lyhyiden työsuhteiden lisäksi hakijoille oli yleensä karttunut eläkettä myös TEL-työsuhteista ja julkiselta sektorilta. Vastuuvelka eli eläkerahasto tulevien eläkkeiden maksuun oli vuoden 2002 lopussa 200,5 miljoonaa euroa. Se lisääntyi 18,9 milj. euroa eli 10 prosenttia edellisvuodesta. Sijoitukset kasvoivat käyvin arvoin 206 miljoonaan euroon Sijoitusomaisuus kasvoi edellisvuodesta käyvin arvoin laskettuna 24 prosenttia 206 miljoonaan euroon. Osakekurssien kolmatta vuotta jatkunut alamäki hidasti sijoitusvarallisuuden kasvua. Tässä markkinatilanteessa kuitenkin korkosijoitukset ja kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet kohtalaisesti, joten hajautus näiltä osin on tukenut tuottoa ja vakavaraisuuden säilymistä. Korkosijoitusten osuus sijoitusomaisuudesta pidettiin varsin korkeana. Rahamarkkinoilla ja joukkolainoissa oli sijoituksista 71 prosenttia. Kiinteistöjen osuus nousi 13 prosenttiin sijoitusomaisuudesta. Käyville arvoille laskettu aika- ja pääomapainotettu tuotto oli 2,0 prosenttia (2,7 % 2001). Sijoituksiin sisältyi rahoitusmarkkinavälineitä ja talletuksia käyvin arvoin 147 milj. euroa (117 milj. euroa vuonna 2001), joista oli joukkovelkakirjalainoja 120 miljoonaa euroa (107 milj. euroa vuonna 2001). Epävarmassa markkinatilanteessa lyhytaikaisten sijoitusten osuus kasvoi 13 prosenttiin koko sijoitusomaisuudesta. Joukkovelkakirjalainojen tuotto oli 9,9 % (5,9 %). Vuoden 2002 lopussa osakesijoitusten arvo oli noin 32 milj. euroa, mikä vastasi 16 prosenttia eläkekassan kaikista sijoituksista. Kaikkien osakesijoitusten tuotto vuonna 2002 oli -22,9 prosenttia. Sijoituksista kiinteistöjä oli käyvin arvoin 27 miljoonaa euroa (16 milj. euroa vuonna 2001). Uusimmat kiinteistöt valmistuivat helmikuussa 2002. Eläkekassan kiinteistöt on vuokrattu täyteen pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin. Kiinteistöjen tuotto oli 10,4 prosenttia. Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma, joka TaEL-eläkekassassa oli 37,8 miljoonaa euroa. Toimintapääomaan kuuluu kaikki varallisuus, joka ei ole vakuutusteknisen vastuuvelan ja muiden sitoumusten katteena. Vuoden 2002 aikana toimintapääoma väheni 5,1 milj. euroa eli vähennystä edellisvuodesta oli 12 prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 22,4 % ja tavoitevyöhykkeen alaraja 13,4 % eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeen ylärajalla. Vuonna 2003 Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan arvioidaan maksavan eläkkeitä lähes kolmanneksen enemmän kuin vuonna 2002 eli 14 miljoonaa euroa. Palkkasumman arvioidaan kasvavan TaEL:iin kuuluvilla toimialoilla 3,5 prosenttia ja nousevan 540 milj. euroon. Vakuutusmaksutuloa arvioidaan kertyvän 96 miljoonaa euroa. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa, 010 55 33 500, 050 594 2010 tai lauri.koivusalo@lel.fi www.lel.fi, www.tael.fi /Uutiset TaEL-eläkekassan avainluvut 2002 31.12.2002 31.12.2001 Muutos Muutos-% Palkkasumma Milj. ? 521 487 34 7 % Vakuutusmaksutulo Milj. ? 89 81 7 11 % Eläke- ja kuntoutuskulut 11 8 12 50 % Milj. ? Vastuunjakokorvaukset Milj. ? 52 41 11 27 % Koko vastuuvelka 200 182 19 10 % Eläkevarat Milj. ?1) 206 184 22 12 % Kokonaistulos Milj. ? - 5 1 - 6 - 600 % Sijoitukset käyvin arvoin 202 163 39 24 % Milj. ? Sijoitustuotot käyvin arvoin, 4 4 - - Milj. ? Sijoitustuotto%, käyvin 2,0 2,7 arvoin Toimintapääoma Milj. ? 38 43 - 5 - 12 % Vakavaraisuusasema 3,4 4,0 Vakavaraisuusaste % 22,4 30,4 26 % Tavoitevyöhykkeen alaraja % 13,4 15,2 - 12 % Vakinaiset asiakkaat2) 13 700 14 400 - 700 - 5 % Tilapäiset asiakkaat 3) 48 200 54 500 - 6 300 - 12 % Vakuutetut4) 104 000 107 000 -3 000 - 3 % Eläkkeensaajat 2 600 1 900 700 37 % 1) Vastuuvelka + arvostuserot 2) Vuonna 2002 vakuutusmaksuja maksaneet rekisteröidyt asiakkaat, 3) Vuonna 2002 vakuutusmaksuja maksaneet tilapäiset asiakkaat 4) Vakuutettuja ovat 23-64 -vuotiaat, jotka ovat ylittäneet alemman rajatulon (691 ?/v) sekä alle 23-vuotiaat, joille on syntynyt oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00420/wkr0002.pdf